(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Si­mo­na Kve­de­ry­tė, „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė
Gamink ir Balsuok
Si­mo­na Kve­de­ry­tė, „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Užvenčio futbolo trofėjus – portugalų rankose

2016 m. birželio 28 d.
Tur­ny­ro ko­man­dos bu­vo kvie­čia­mos pri­si­dė­ti prie kul­tū­ri­nės erd­vės Už­ven­ty­je kū­ri­mo. Po pen­kių va­lan­dų įnir­tin­gų ko­vų aikš­tė­je Už­ven­čio tau­rė ati­te­ko NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­čiai Por­tu­ga­li­jos fut­bo­lo ko­man­dai, ku­ri tri­jų taš­kų per­sva­ra nu­ga­lė­jo Už­ven­čio „Ban­gą“. Tre­čios vie­tos lai­mė­to­jai – Ši­la­lės fut­bo­lo ve­te­ra­nai, 2:0 įvei­kę me­di­kų pa­sau­lio fut­bo­lo bron­zi­nę pri­zi­nin­kę Lie­tu­vos me­di­kų rink­ti­nę.
Aikš­tė­je dar grū­mė­si kas­me­ti­niai tur­ny­ro da­ly­viai Šiau­lių „Aitvaro”...

Ne pragyventi, o gyventi

2016 m. birželio 28 d.
Prieš de­šimt me­tų iš Šiau­lių į Kelmės rajono Pa­ba­riu­kų kai­mą prie Du­by­sos at­si­kė­lu­si As­tos ir Ar­tū­ro Ka­mins­kų šei­ma su­gal­vo­jo kai­mo tu­riz­mo vers­lą. Nuo­mo­ja bai­da­res, lai­ko bi­čių, par­duo­da eko­lo­giš­ką me­dų. Ar­tū­ras dir­ba va­dy­bi­nin­ku vie­no­je už­sie­nio bend­ro­vė­je. As­ta rū­pi­na­si vers­lu. „Ne­rei­kia rū­pin­tis, kaip pra­gy­ven­ti. Ga­liu sau leis­ti gy­ven­ti“, – sa­ko mo­te­ris.Ka­mins­kų vers­las pra­si­dė­jo ga­na ne­ti­kė­tai. As­ta ne­tu­rė­jo dar­bo. Re­gist­ra­vo­si Dar­bo bir­žo­je. Bir­ža pa­siun­tė...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Dak­ta­ras Ne­ri­jus Ma­­čiu­­lis„Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­­no­­mis­­tasSva­ro ster­lin­gų kri­ti­mas, ak­ci­jų...

Re­tai taip bū­na, kad skai­ty­tum įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir ne­ga­lė­tum pa­ti­kė­ti tuo, ką ma­tai. Kar­tą me­tuo­se, ba­lan­džio...

Ar pa­me­na­te, kaip vi­si po­li­ti­kai tri­mi­ta­vo, kad, priė­mus Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­mą, su­ma­žės su­lau­žy­tų...

Vilius PURONAS

Ar pa­par­čiai žy­di?
Per Jo­ni­nes įpras­ta ieš­ko­ti pa­par­čio žie­do, ži­nant, kad jo nė­ra...

Politikų tribūnaDaugiau

2020-ie­ji – ri­ba, už ku­rios mū­sų lau­kia ne­ži­nia. Neaiš­ku, ar ir to­liau gau­si­me Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nę...

Su­ti­kęs ei­ti me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, Ta­ry­bos na­rys, so­cial­de­mok­ra­tas Jo­nas Juo­za­pai­tis...


Neaiš­kiai pa­siųs­tas ži­nias Ru­si­ja ver­ti­na kaip silp­nu­mo ir sa­vo per­ga­lės ženk­lą, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų...

Ny­der­lan­dų re­fe­ren­du­mas, ku­ria­me žmo­nės ta­rė aiš­kų ir griež­tą „ne“ Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­čiai su Uk­rai­na, dar kar­tą...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba nu­spren­dė pri­tar­ti, kad sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio...

2016 me­tai pa­skelb­ti Sau­lės mū­šio me­tais. Mū­šio lau­ką su­si­tar­ta lai­ky­ti vie­to­vę Jo­niš­kio ra­jo­ne, ša­lia Jau­niū­no kai­mo...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Bulavėnų linksmuolis – iš muzikantų ir mokytojų dinastijos (3)

Krašto žinios
2016 m. birželio 23 d.
„Kam tų tur­tų? Svar­bu, kad pra­gy­ve­ni,“ – įsi­ti­ki­nęs Bu­la­vė­nų kai­mo sen­buvis 83 me­tų Al­fon­sas Šim­ke­vi­čius. Dar­bas ir mu­zi­ka, įkve­pian­tys op­ti­miz­mo, jam pa­dė­jo įveik­ti vi­sas gy­ve­ni­mo ne­gan­das.Prieš še­šio­li­ka me­tų li­kęs naš­lys su­ge­bė­jo gy­ven­ti ir vie­nas. Lai­kė ke­lio­li­ka kar­vių. Iš Si­bi­ro par­si­ve­žė trem­ti­nį gi­mi­nai­tį. Pa­leng­vi­no jam se­nat­vę pri­žiū­rė­da­mas.Ir gi­mi­nai­čiui iš­ke­lia­vus Am­ži­ny­bėn, Al­fon­sas ne­pa­lū­žo. Lai­ko gy­vu­lių, spau­džia sū­rius ir per daug ne­si­krem­ta, jei su­tar­tą die­ną...

Žemaitijos ralyje jėgas išbandė ir Benediktas Vanagas (1)

Krašto žinios
2016 m. birželio 23 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Kel­mė­je vy­ku­sia­me Že­mai­ti­jos ra­ly­je da­ly­va­vo ir Da­ka­ro ra­lio žvaigž­dė Be­ne­dik­tas Va­na­gas. At­vy­ko šve­dų, suo­mių, lat­vių, es­tų, len­kų, ru­sų, bal­ta­ru­sių, ita­lo ir uk­rai­nie­čio eki­pa­žai. Iš vi­so lenk­ty­nė­se da­ly­va­vo 51 eki­pa­žas. Sėk­mė šyp­so­jo­si šve­dams ir suo­miams, pel­niu­siems dvi pir­mą­sias vie­tas. Lie­tu­vių bro­lių Ža­lų eki­pa­žas li­ko tre­čio­je vie­to­je.Jau penk­ta­die­nį ry­tą Že­mai­ti­jos ra­lio da­ly­viai užė­mė di­džią­ją da­lį Kel­mės cent­ri­nės Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vės. Ta...

Žąsims ir kalakutams turguje – ne vieta (7)

Krašto žinios
2016 m. birželio 18 d.
Nuo ge­gu­žės pir­mo­sios Kel­mės tur­gu­je už­draus­ta pre­kiau­ti paukš­čiais, triu­šiais, ka­čiu­kais, šu­niu­kais ir ki­tais gy­vū­nais. Mat, tur­gus nea­ti­tin­ka hi­gie­nos są­ly­gų ir Gy­vū­nų ge­ro­vės įsta­ty­mo.Į re­dak­ci­ją atė­jęs kel­miš­kis skai­ty­to­jas klau­sė, ko­dėl Kel­mės tur­gu­je ne­li­ko viš­tų, viš­čiu­kų, žą­sų, žą­siu­kų – jo­kių paukš­čių. Ne­ga­li­ma par­duo­ti nei triu­šio, nei šu­niu­ko ar ka­čiu­ko, nei ko­kio ki­to gy­vū­no.
„Kas su­gal­vo­jo to­kią asi­liš­ką tvar­ką? – pik­ti­no­si skai­ty­to­jas. – Gal po pus­me­čio už­draus par­da­vi­nė­ti ir me­dų? Juk...

PAMINĖTA GEDULO IR VILTIES DIENA (4)

Krašto žinios
2016 m. birželio 18 d.
„Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai skai­tė Ber­nar­do Braz­džio­nio ei­les apie trem­tį, pri­si­mi­ni­mais pa­si­da­li­jo bu­vęs trem­ti­nys Vai­nius Ur­bo­na­vi­čius. Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Žal­pie­nė sa­vo kal­bo­je ap­žvel­gė is­to­ri­nius įvy­kius.
Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis, kreip­da­ma­sis į su­si­rin­ku­siuo­sius, pri­si­mi­nė skau­džią tau­tos pa­tir­tį, iki šiol jos at­min­ty­je iš­li­ku­sius iš­gy­ve­ni­mus ir drau­ge su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos...

Žolininkės sodyboje – Namų diena (6)

Sveikata
2016 m. birželio 14 d.
Šeš­ta­die­nį But­kiš­kė­je (Kel­mės r.) gy­ven­ti žo­li­nin­kė Kris­ti­na Ši­lins­kie­nė sa­vo so­dy­bo­je su­ren­gė Na­mų die­ną.Šei­mi­nin­kė su­pa­žin­di­no su so­dy­bo­je au­gi­na­mais vais­tin­gai­siais au­ga­lais, mo­kė riš­ti van­tas ir mė­gau­tis pir­ties ma­lo­nu­mais. Sve­čiai at­si­ne­šė įvai­rių sū­rių. Ti­ki­ma, kad iki Ra­sų šven­tės žo­lės yra pa­čios svei­kiau­sios, o pie­nas ir jo pro­duk­tai – pa­tys mais­tin­giau­si.
Kris­ti­nos Ši­lins­kie­nės so­dy­ba But­kiš­kė­je – pil­na įvai­riau­sių vais­ti­nių au­ga­lų, gė­lių. Šeš­ta­die­nį žo­li­nin­kė sa­vo...

Dienos populiariausi

Užvenčio futbolo trofėjus – portugalų rankose

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Jau­ni­mo pir­me­ny­bė­se ge­riau­sią re­zul­ta­tą pa­ro­dė Šiau­lių „At­ža­ly­no“ spor­to mo­kyk­los jau­nu­tės – Gab­rie­lė...

Keturi kampai

Ap­lin­kos puo­šy­bą kiek­vie­nas su­vo­kia sa­vaip. Daž­nas ban­do pa­kar­to­ti ro­jų pri­me­nan­čius vaiz­dus su fon­ta­nais...

Centas prie cento

Atolankos

„Bū­se­nos“ – tai pa­tir­ties, min­ties ir jaus­mų ke­lio­nė ho­ri­zon­to link, nie­kad tos li­ni­jos ne­priei­nant. Anot Izao­ko...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Jau šį va­ka­rą švę­si­me va­sa­ros sau­lėg­rį­žos šven­tę, tu­rin­čią ne vie­ną var­dą – Jo­ni­nės, Ra­sos, Ku­po­li­nės.Bė­gant am­žiams šios šven­tės...

Ar pa­kel­tu­mė­te for­te­pi­jo­ną? Kiek kiau­ši­nių per die­ną su­val­go­te? Dau­gy­be links­mų ir rim­tų klau­si­mų vai­kai ir suau­gu­sie­ji...

Trys mu­zie­jai, dvi si­na­go­gos ir baž­ny­čia – toks ko­das ga­lė­tų skam­bė­ti ke­liau­jan­čių po Jo­niš­kio mies­tą gal­vo­se. Šie...

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je sto­vi du ap­žval­gos bokš­tai – Kel­mės ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­nuo­se...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [49700]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [51680]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai