(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Gaisro ugnis silpnesnė už gyvenimą

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Kel­mės ra­jo­ne, ato­kia­me Dvar­vie­čių kai­me gy­ve­nan­čių Jad­vy­gos ir Vac­lo­vo Ja­nuš­kų gy­ve­ni­mas du kar­tus pa­ženk­lin­tas gais­rų.Ta­čiau ug­nis ne­pa­lau­žė darbš­čių ir tvar­kin­gų žmo­nių. Ja­nuš­kos at­si­tie­sė, užau­gi­no tris sū­nus, su­lau­kė pen­kių anū­kų, iki šio­l pa­vyz­din­gai tvar­ko so­dy­bą, ūki­nin­kau­ja.
Jad­vy­ga ir Vac­lo­vas Ja­nuš­kos – že­mai­čiai nuo Už­ven­čio kraš­to, drau­ge iš­gy­ve­nę 40 me­tų, užau­gi­nę tris sū­nus, su­lau­kę pen­kių anū­kų.
Dar tvir­ti, darbš­tūs ir tvar­kin­gi žmo­nės puo­se­lė­ja sa­vo so­dy­bą Dvar­vie­čių kai­me, kar­tu...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Vis dėlto vie­nas pa­pras­tas da­ly­kas dar yra li­kęs iš lai­kų, kai val­džia dar ne­bu­vo uzur­pa­vu­si vi­sų žmo­gaus gy­ve­ni­mo...

Kel­mės cent­re, prie pre­ky­bos cent­ro, gu­li žmo­gus. Gal­va ant žo­ly­no. Ko­jos ant ša­li­gat­vio. Ša­lia nu­vir­tęs...

Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­va iš­si­ski­ria iš ki­tų ES vals­ty­bių dėl spar­čiau­sio kai­nų di­dė­ji­mo – me­ti­nė pre­kių ir pa­slau­gų inf­lia­ci­ja...


„Sis­te­mi­ne mo­kes­čių re­for­ma tų pa­kei­ti­mų pa­va­din­ti tur­būt ne­ga­li­me. La­biau kos­me­ti­niai jie bu­vo jau per...

Politikų tribūnaDaugiau

Lie­tu­vio pa­sas (LP), Len­ko kor­ta (LK), Že­mai­čio pa­sas (ŽP). Ku­ris iš jų svar­bes­nis, ku­ris tu­ri sva­res­nę tei­si­nę...

Šiau­lių mies­tas gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus mies­to ur­ba­nis­ti­nės ap­lin­kos tvar­ky­mui. Ki­taip sa­kant, tu­ri...

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Karas vaiko akimisDaugiau

Šaukš­tas žu­vų tau­kųMes, try­li­ka jau­nuo­lių tu­rė­jo­me vie­ną sva­jo­nę – no­rė­jo­me skrai­dy­ti. 1955-ai­siais nuė­jo­me į Tel­šių ka­ri­nį...

MA­JO­RO AŠA­ROS (14)Vo­kie­čiai pra­dė­jo trauk­tis 1944-ųjų rug­sė­jo pa­bai­go­je. Kas­dien vir­šum Tel­šių skri­do di­džiu­liai...

imestamp]" border="0" alt="" />

Žolinė: metas, kai susitinka vasara su rudeniu

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 19 d.
Už­ven­čio mies­te­lio bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je su­reng­ta po­pie­tė Žo­li­nės šven­tei. Į bib­lio­te­ką su­si­rin­ku­siems vai­kams bu­vo pa­pa­sa­ko­ta apie Žo­li­nės šven­tės iš­ta­kas, tra­di­ci­jas ir pa­pro­čius. Vai­kai ak­ty­viai dis­ku­ta­vo kaip jų šei­mo­se yra mi­ni­ma ši šven­tė, ir šiai pro­gai da­rė at­vi­ru­kus.
Įpu­sė­ja pa­sku­ti­nis šios va­sa­ros mė­nuo. Nors va­sa­ros bur­tai dar ke­ri, dar daug ši­lu­mos ir pil­nak­rau­jo gy­ve­ni­mo, ta­čiau die­nos pa­ma­žu trum­pė­ja, sau­lė, le­pi­nu­si sa­vo ši­lu­ma, ims...

Pa­ra­mos mo­kyk­los pre­kėms rei­kia ma­žiau

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 19 d.
Ar­tė­ja rug­sė­jo pir­mo­ji. Ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čios šei­mos sku­ba į se­niū­ni­jas su pra­šy­mais gau­ti pa­ra­mą kan­ce­lia­ri­nėms vai­kų pre­kėms ir ne­mo­ka­mam mai­ti­ni­mui. Se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai pa­ste­bi, jog pa­ra­mos pra­šy­to­jų tre­jus pa­sta­ruo­sius me­tus ma­žė­ja. Bet ne to­dėl, kad pa­ge­rė­jo gy­ve­ni­mas. Tie­siog ma­žė­ja mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų, nes jau­nos šei­mos emig­ruo­ja ar­ba iš­si­ke­lia gy­ven­ti į mies­tus.Ty­tu­vė­nų mies­te dėl pa­ra­mos mo­kyk­li­nėms pre­kėms kol kas krei­pė­si tik 14 šei­mų. Per­nai pa­ra­mos pra­šė 59...

Netektis sustabdė melodijų tėkmę

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 19 d.
Už­ven­čio se­niū­ni­jos Jun­ki­lų kai­me gy­ve­nan­ti mo­ky­to­ja, dai­nų kū­rė­ja, ir at­li­kė­ja, tri­jų kny­ge­lių au­to­rė Va­le­ri­ja Ado­mai­tie­nė jau me­tai, kai fut­lia­ruo­se lai­ko mu­zi­kos inst­ru­men­tus, o sin­te­za­to­rių tie­siog už­den­gu­si. Po vy­ro ne­tek­ties ne­ga­li nei mu­zi­kuo­ti, nei kur­ti. „Tu­riu at­si­ties­ti, bet, ma­tyt, dar ne lai­kas“, – sa­ko ra­jo­no ren­gi­niuo­se žiū­ro­vus sa­vo dva­sin­go­mis, su­si­mąs­ty­ti ver­čian­čio­mis dai­no­mis ke­rė­da­vu­si mo­te­ris.Už­suk­ti į Jun­ki­lus ir...

Pagiriamasis žodis gauromečiui

Keturi kampai
2017 m. rugpjūčio 17 d.
Į Pak­ra­žan­čio (Kelmės r.) kul­tū­ros cent­rą su­si­rin­ku­sios mo­te­rys iš žo­li­nin­kės Kris­ti­nos Ši­lins­kie­nės iš­gir­do daug pa­gi­ria­mų­jų žo­džių siau­ra­la­piam gau­ro­me­čiui – la­bai ver­tin­gam au­ga­lui, vie­nai iš nau­din­giau­sių Lie­tu­vo­je au­gan­čių vais­ta­žo­lių.Žo­li­nin­kė pa­mo­kė, kaip iš gau­ro­me­čio la­pų pa­si­ga­min­ti fer­men­tuo­tą ar­ba­tą.
Gau­ro­me­tis – la­bai aukš­tas, suau­gu­sio žmo­gaus ūgio au­ga­las, au­gan­tis kir­ti­muo­se, pa­miš­kė­se, žy­din­tis lie­pos-rugp­jū­čio mė­ne­siais raus­vais žie­de­liais.
Šio...

„Prikaltasis Prometėjas“ – Kražiuose

Kultūra
2017 m. rugpjūčio 17 d.
Kra­žiuo­se (Kel­mės r.) dvi sa­vai­tes, iki rugp­jū­čio 19 die­nos, veikia edu­ka­ci­nė vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro sto­vyk­la, ku­rios pa­baig­tu­vėms nu­ma­ty­ta spek­tak­lio-miu­zik­lo – Ais­chi­lo tra­ge­di­jos „Pri­kal­ta­sis Pro­me­tė­jas“ – prem­je­ra.Sto­vyk­los va­do­vė, spek­tak­lio sta­ty­to­ja Emi­li­ja Ig­na­ta­vi­čiū­tė tvir­ti­no, jog prem­je­ra bus tik­rai ne­ti­kė­ta, tu­rė­tų nu­ste­bin­ti.
Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­re ant­ra sa­vai­tė vei­kia edu­ka­ci­nė vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro sto­vyk­la...

Šakynoje – ir Žolinė, ir „Poprato“ konkursas

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 17 d.
Per Žo­li­nę Ša­ky­noje (Šiau­lių r.), ro­dos, ke­lis kar­tus pa­gau­sė­jo žmo­nių – tra­di­ci­nė šven­tė šie­met dar su­ta­po su Šiau­lių re­gio­no po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos kon­kur­su „Popra­tas“.
Šven­tė Ša­ky­no­je pra­si­dė­jo nuo ry­to – žve­jai ban­dė lai­mę Ša­ky­nos už­tvan­ko­je, vy­ko įvai­rios spor­ti­nės var­žy­bos. Baž­ny­čio­je au­ko­tos šven­tos mi­šios šven­tin­ti žo­ly­nai, puokš­te­lės. Po mi­šių kon­cer­tą su­ren­gė Pik­tui­žių bend­ruo­me­nės mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis (va­do­vė Sand­ra Ba­ne­vi­čie­nė), miš­rus due­tas (Sand­ra...

Kukečiai šventė Žolinę piliakalnio papėdėje (2)

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 17 d.
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį prie Bur­bai­čių pi­lia­kal­nio, gy­ven­to­jų va­di­na­mo Pi­liu­ku, su­reng­ta tra­di­ci­nė Ku­ke­čių se­niū­ni­jos šven­tė. Se­niū­ni­ja kiek­vie­nais me­tais sa­vo šven­tę ren­gia prieš Žo­li­nę. Kar­tais pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je ant ža­ri­jų ke­pa­mas jau­tis. Šie­met se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai vai­šin­ti šiur­pa, žir­nių ko­še ir žo­le­lių ar­ba­ta. Su­si­rin­ku­siems kon­cer­ta­vo Ty­tu­vė­nų, Jur­bar­ko ir Klai­pė­dos me­no ko­lek­ty­vai.
Šven­tė pra­si­dės 17 va­lan­dą. Ta­čiau jau nuo ry­to prie pi­lia­kal­nio bruz­da šven­tės...

Moters pa­mė­gis – ner­ti stal­tie­ses

Keturi kampai
2017 m. rugpjūčio 10 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Šau­kė­nuo­se, gy­ve­nan­ti Ele­na Juš­kie­nė megz­ti, ner­ti, ki­to­kių rank­dar­bių mo­ka nuo vai­kys­tės. Pas­ta­rai­siais me­tais mo­te­ris pa­mė­go vą­še­liu iš li­no ner­ti stal­tie­ses.„Kai vy­ras gy­vas bu­vo ir pa­ti dau­giau svei­ka­tos tu­rė­jau, au­gi­no­me dar­žo­ves, gė­les. Da­bar man be­li­ko tik po­mė­gis – ner­ti stal­tie­ses“, – sa­kė šau­kė­niš­kė.
Ele­na Juš­kie­nė ant so­fos ir fo­te­lių klo­ja švel­nių spal­vų ir at­spal­vių vą­še­liu ner­tas stal­tie­ses.
Vi­si mez­gi­niai – skir­tin­gų dy­džių, raš­tų. Dau­giau­sia –...

Amatai: seniau ir dabar

Kultūra
2017 m. rugpjūčio 10 d.
„Bu­vo­me, esa­me ir bū­si­me gra­žūs ir įdo­mūs pa­sau­liui per sa­vo ama­tus, tra­di­ci­jas, dai­nas. To­dėl ir tu­ri­me gai­vin­ti, stip­rin­ti ir pra­tęs­ti tau­ti­nę ta­pa­ty­bę“, – įsi­ti­ki­nęs pro­fe­so­rius et­no­lo­gas Li­ber­tas Klim­ka, apie se­nuo­sius ama­tus ir jų gy­va­vi­mą iki šių die­nų kal­bė­jęs per Že­mai­čių va­sa­ros kur­sus Kel­mė­je.
Ge­di­mi­nas prieš 7 šimt­me­čius, kaip di­dy­sis ku­ni­gaikš­tis, pa­ra­šė laiš­kų iš sos­ti­nės Vil­niaus.
Val­do­vas kvie­tė at­vyk­ti įvai­rius ama­ti­nin­kus, siū­ly­da­mas jiems pui­kias są­ly­gas...

Dėvėtų drabužių verslas: vieniems paguoda, kitiems kliuvinys (1)

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 8 d.
Nė­ra Lie­tu­vo­je mies­te­lio, ku­ria­me ne­bū­tų pre­kiau­ja­ma dė­vė­tais dra­bu­žiais, at­vež­tais iš Va­ka­rų ša­lių. Ni­šą vers­lui čia ran­da ir už­sie­ny­je ren­kan­tys iš­me­ta­mus ar ati­duo­da­mus dra­bu­žius, ir ve­žan­tys tą teks­ti­lę to­no­mis į Lie­tu­vą, ir iš jų per­kan­tys, rū­šiuo­jan­tys bei mies­te­lių aikš­tė­se įren­gian­tys sa­vo­tiš­kus „uni­ver­ma­gus“, ku­rie, tur­tin­ges­nių­jų nuo­mo­ne, Lie­tu­vai da­ro gė­dą.Nau­dos tu­ri ir pir­kė­jai, kar­tais gau­nan­tys apy­nau­jį daik­tą už ke­lis eu­rus. Nau­jo to­kios ko­ky­bės dra­bu­žio...

Dienos populiariausi

Gaisro ugnis silpnesnė už gyvenimą

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Pas­ku­ti­nė­se čem­pio­na­to rung­ty­nė­se „Sa­va­no­rio“ (Raiz­giai) fut­bo­li­nin­kams per­ga­lė prieš „Sau­li­nin­ką“ (Gil­vy­čiai...

Keturi kampai

Ta­vo gė­lėGė­li­nin­kasRa­dio­lių gen­tį iš­gar­si­no raus­vo­ji ra­dio­lė (Rh.ro­sea) – le­gen­di­nė auk­si­nė šak­nis. Au­ga­las pa­na­šus...

Centas prie cento

Praėjusį penk­ta­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ki­me su žem­dir­biais že­mės ūkio mi­nist­rui Bro­niui...

Atolankos

Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius gra­fi­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis pa­sa­ko­ja grau­džiai juo­kin­gą...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Wel­co­me Lit­va“ – tris­pal­vės spal­vo­mis kvie­čia už­ra­šas ties iš­si­nuo­mo­to bu­to du­ri­mis Ba­tu­my­je. Taip...

Ko rei­kia poil­siau­jant prie jū­ros su vai­kais? Ne tik ge­ro oro. Rei­kia ir ra­my­bės, ir pra­mo­gų. Ir vie­no, ir ki­to...

Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pi­lie­čiai Lai­ma ir Jo­nas Šal­čiai 1988-ai­siais pra­dė­jo skrai­dy­ti į Lie­tu­vą. Nuo ta­da kas­met...

Sa­vai­tė Gru­zi­jo­je – tik mirks­nis. Ša­lis, pil­na pa­ra­dok­sų, pri­ver­čia įsi­my­lė­ti ir ne­be­pa­lei­džia. Svai­gi­na...

Visi straipsniai