(detali)

Orai Kelmėje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
GAMINK ir BALSUOK
Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
keywords=" border='0' alt='' />

Vadovauti gimnazijai – garbingas iššūkis

2017 m. sausio 21 d.
Nuo praė­ju­sių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jai va­do­vau­ja bu­vu­si Mai­ro­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ri­ma And­ru­lie­nė.Kon­kur­se pe­da­go­gė da­ly­va­vo, nes Šau­kė­nuo­se ma­to ge­res­nes per­spek­ty­vas ne­gu prie­mies­ti­nė­je Mai­ro­nių gy­ven­vie­tė­je. Dau­giau­sia ba­lų su­rin­ku­si ir kon­kur­są lai­mė­ju­si di­rek­to­rė sa­ko, jog va­do­vau­ti gim­na­zi­jai, ku­rio­je dir­ba aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos mo­ky­to­jai ir mo­ko­si ga­būs, pa­trio­tiš­kai nu­si­tei­kę mo­ki­niai –...

Kražiškiai valdžiai turėjo ir klausimų, ir pasiūlymų

2017 m. sausio 21 d.
Kra­žių se­niū­ni­jos sa­lė­je su­si­ti­ki­me su ra­jo­no va­do­vais, Ta­ry­bos na­riais žmo­nių su­si­rin­ko tiek daug, jog te­ko iš se­niū­ni­jos at­neš­ti pa­pil­do­mų kė­džių. Kra­žiš­kiai tei­ra­vo­si, ar tik­rai šie­met bus išas­fal­tuo­ti prieš rin­ki­mus pa­ža­dė­ti ke­liai, ko­kia so­cia­li­nių būs­tų būk­lė, ar pa­si­kei­tė si­tua­ci­ja, mies­te­ly­je įren­gus vaiz­do ka­me­rą, kiek teks mo­kė­ti už šiukš­lių bei at­lie­kų tvar­ky­mą ir pa­na­šiai.
Nors su­si­ti­ki­mas tu­rė­jo pra­si­dė­ti ant­ra­die­nį 11 va­lan­dą, po vie­ną ir bū­re­liais į su­si­ti­ki­mą kra­žiš­kiai ir...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Tur­ge­lių pre­kiau­to­jai, kir­pė­jos ir ki­ti smul­kie­ji vers­li­nin­kai dar taip ne­se­niai de­juo­da­vo, jog ne­ga­li...

Tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos Lie­tu­vai tu­ri daug prie­kaiš­tų dėl per di­de­lio dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo...

Eko­no­mis­tė

Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė, kad sen­jo­rų, mi­ru­sių iki 2014 m. ge­gu­žės 22 d., ar­ti­mie­ji ne­pa­vel­dės...


Šian­dien sau­sio 13-oji, penk­ta­die­nis. Tą­kart bu­vo sek­ma­die­nis, pa­ženk­lin­tas 14 žu­vu­sių­jų, šim­tų su­žeis­tų­jų...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Dr. Ro­mas Ba­tū­ra,
Is­to­ri­kas
Ne­sik­lai­din­da­mi pri­va­lo­me už­baig­ti pra­dė­tus me­mo­ria­lo tvar­ky­mo...

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Mo­čiu­tė ­siu­vi­nė­ja ir anū­kų po­rtre­tus

Keturi kampai
2017 m. sausio 19 d.
Lyk­ši­lio kai­me (Kel­mės r.) gy­ve­nan­tys bei ūki­nin­kau­jan­tys Ja­ni­na ir Pet­ras Mi­siai – gro­žio puo­se­lė­to­jai. So­dy­ba va­sa­ro­mis sken­di gė­ly­nuo­se ir ža­lu­mo­je, žie­mą džiu­gi­na kam­ba­ri­nės gė­lės.Šei­mi­nin­kė siu­vi­nė­ja pa­veiks­lus iš nuo­trau­kų. Jau iš­siu­vi­nė­jo ir anū­kė­liui pa­do­va­no­jo jo po­rtre­tą.
Pir­ma­sis Ja­ni­nos Mi­sie­nės pri­si­lie­ti­mas prie pa­veiks­lų siu­vi­nė­ji­mo įvy­ko dar tuo­met, kai jos duk­ra Ra­sa bu­vo moks­lei­vė.
Per dar­bų pa­mo­kas mer­gai­tei rei­kė­jo iš­siu­vi­nė­ti...

Gyvenimo šimtmečio laukia Kražiuose

Krašto žinios
2017 m. sausio 19 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Kra­žiuo­se, prie sa­vo gy­ve­ni­mo šimt­me­čio ar­tė­ja ant­ro­ji kra­žiš­kė – Bro­nė Pip­čiu­tė. Per­nai ru­de­nį 100 me­tų su­lau­kė švie­suo­lė Ju­ze­fa Ra­ma­naus­kai­tė.Bro­nė Pip­čiu­tė, ki­lu­si iš Vi­duk­lės, dau­giau kaip 20 me­tų iš­bu­vo trem­ty­je Ir­kuts­ko sri­ty­je. Ten pa­lai­do­ju­si tė­vus, į gim­ti­nę ne­beg­rį­žo. Per­si­kė­lė pas Kra­žiuo­se tuo­met gy­ve­nu­sią se­se­rį. Taip ir li­ko.
Me­di­nis na­mas Kra­žiuo­se, ku­ria­me gy­ve­na lapk­ri­čio 8 die­ną 100 me­tų su­lauk­sian­ti Bro­nė Pip­čiu­tė, ta­ry­tum į snie­go...

Vaiko pinigai – šimtas litrų pieno (3)

Centas prie cento
2017 m. sausio 18 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Lyk­ši­ly­je, gy­ve­nan­tys tri­jų vai­kų tė­vai Bi­ru­tė ir Vir­gi­ni­jus Ku­ka­naus­kai džiau­gia­si nau­jo­jo Sei­mo spren­di­mu vai­ko pi­ni­gus skir­ti vi­soms tris ir dau­giau vai­kų au­gi­nan­čioms šei­moms, neat­siž­vel­giant į jų pa­ja­mas. Kai toks bran­gy­me­tis, pa­mai­tin­ti, ap­reng­ti ir iš­moks­lin­ti tris vai­kus šei­moms ne­men­kas iš­šū­kis. Kad vie­nam vai­kui nu­pirk­tų pie­tus mo­kyk­lo­je, ūki­nin­kau­jan­tys tė­vai tu­ri par­duo­ti 10 lit­rų pie­no.Bi­ru­tė ir Vir­gi­ni­jus Ku­ka­naus­kai – in­ži­nie­riai...

Trispalvė iš sijonėlio, palaidinukės ir stalo gelumbės

Krašto žinios
2017 m. sausio 17 d.
1991 me­tų Sau­sio 13-oji Uk­rai­no­je, Slavs­ko mies­te. 30 lie­tu­vių sli­di­nė­to­jų ei­na kal­nų mies­te­lio gat­vė­mis su Lie­tu­vos tris­pal­ve ir de­gan­čio­mis žva­ku­tė­mis ran­ko­se. Juos se­ka apie pus­šim­tis uk­rai­nie­čių. To­kiais pri­si­mi­ni­mais Kel­mė­je mi­nint Lais­vės gy­nė­jų die­ną pa­si­da­li­jo ty­tu­vė­niš­kis Al­du­tis Pra­puo­le­nis.Į mi­nė­ji­mą bu­vęs ar­chi­tek­tas, da­bar sen­jo­ras Al­du­tis Pra­puo­le­nis at­si­ne­šė tris­pal­vę, pa­siū­tą iš rau­do­no uk­rai­nie­tės si­jo­nė­lio, gel­to­nos ki­tos uk­rai­nie­tės pa­lai­di­nu­kės...

Muziejų kuria dovanoti eksponatai

Krašto žinios
2017 m. sausio 17 d.
Di­džiau­sią do­va­ną – net 26 eks­po­na­tus – yra pa­tei­kęs Gvi­das Ku­ko­nau­zas iš bu­vu­sio Šau­kė­nų vals­čiaus Kryk­lių kai­mo. Jis lei­do pa­si­rink­ti tuos daik­tus, ku­rie la­biau­siai mu­zie­jui tin­ka­mi ir ver­tin­gi.
Taip mu­zie­ju­je at­si­dū­rė skries­tu­vas ku­bi­lams dirb­ti, kab­lys šie­no ve­ži­mui pri­verž­ti, žar­žo­lai, bal­na­kil­pė, už­rak­tai ark­lio ko­joms, ka­rei­viš­kos žirk­lės, švy­tuok­li­nės svars­tyk­lės, be­zmė­nai, kir­vis mė­sai ka­po­ti, grąž­tai, vin­dai, įdėk­lai stik­li­nėms. La­bai re­ti...

Atėjo tikra lietuviška žiema (5)

Krašto žinios
2017 m. sausio 14 d.
Be­na­miui jau pra­ver­tė kon­tei­ne­ri­nis na­me­lis. Kri­zių cent­re glau­džia­si de­vy­ni žie­mos iš­si­gan­dę žmo­nės. Ke­li­nin­kams ten­ka plu­šė­ti nuo ke­tu­rių ry­to iki 22 va­lan­dos va­ka­ro.Dvi pa­sta­ro­sios nau­jų­ me­tų sa­vai­tės at­ne­šė tik­rą lie­tu­viš­ką jau se­no­kai pa­tir­tą žie­mą. Džiau­gia­mės, nes bu­vo­me pa­siil­gę snie­go. Ta­čiau pri­va­lo­me bū­ti bud­res­ni, ati­des­ni sau ir ki­tiems. Šal­tis ir snie­gas ne­re­tai pa­rei­ka­lau­ja au­kų.Pa­dau­gė­ja dar­bo ke­li­nin­kams, ug­nia­ge­siams – gel­bė­to­jams, me­di­kams...

Sumažėjo savižudybių (8)

Krašto žinios
2017 m. sausio 14 d.
Praė­ju­siais me­tais Kel­mės ra­jo­ne nu­si­žu­dė 9 žmo­nės. Pen­kiais ma­žiau ne­gu 2015 me­tais ir try­li­ka ma­žiau ne­gu 2011 me­tais.Į pir­mą­jį de­šim­tu­ką pa­gal di­džiau­sią sa­vi­žu­dy­bių skai­čių pa­te­kęs ra­jo­nas praė­ju­siais me­tais priar­tė­jo prie Lie­tu­vos vi­dur­kio. Lie­tu­vo­je 100 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ten­ka 30 sa­vi­žu­dy­bių, Kel­mės ra­jo­ne praė­ju­sių me­tų duo­me­ni­mis – 31,5 sa­vi­žu­dy­bės. Ga­li bū­ti, jog pa­siek­ti to­kių re­zul­ta­tų ga­lė­jo pa­dė­ti pre­ven­ci­nė veik­la, kai drau­ge su dar ke­lio­mis sa­vi­val­dy­bė­mis...

Pi­lies bokš­to vė­lia­va – Šau­kė­nų gim­na­zi­jai (5)

Budintis reporteris
2017 m. sausio 7 d.
Gim­na­zi­ja ak­ty­viau­siai da­ly­va­vo na­cio­na­li­niuo­se Kraš­to ap­sau­gos bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se pi­lie­ti­nio ug­dy­mo kon­kur­suo­se, ypač ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.
Nuo 2006-ųjų me­tų kas­met Ge­di­mi­no pi­lies bokš­to vė­lia­va iš­kil­min­gai įtei­kia­ma mo­kyk­lai, pa­si­žy­min­čiai pi­lie­ti­niu ir tau­ti­niu mo­ki­nių ug­dy­mu.
Mo­kyk­lą iš­ren­ka Kraš­to ap­sau­gos ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Senjoro gyvenimas gali būti labai įdomus (10)

Krašto žinios
2017 m. sausio 7 d.
Kel­miš­kė Ona Di­cha­vi­čie­nė 42 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ati­da­vė bib­lio­te­ki­nin­kės ir 10 me­tų apy­lin­kės pir­mi­nin­kės dar­bui. De­šimt­me­tį dar dir­bo bū­da­ma pen­si­nin­kė. Da­bar jau ke­lio­li­ka me­tų nau­do­ja­si už­tar­nau­to poil­sio pri­va­lu­mais. Sen­jo­rės gy­ve­ni­mu mo­te­ris ne­si­skun­džia. Sa­ko, jog jis ga­li bū­ti la­bai įdo­mus.Kai at­si­sa­kė dar­bo Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, Ona Di­cha­vi­čie­nė sa­ko šiek tiek bi­jo­ju­si, ar ne­prailgs die­nos, kaip adap­tuo­sis be įpras­tos kas­die­ni­nės...

SOS vaikai!

Krašto žinios
2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų pra­džio­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi tik 39 vai­kai. Ki­tiems rei­ka­lin­giems glo­bos be­li­ko ten­kin­tis vai­kų na­mų prie­globs­čiu. Me­tų pa­bai­go­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi jau 93 vai­kai. Juos glo­bo­ja 65 šei­mos. Glo­bo­ti sve­ti­mus vai­kus pa­si­ry­žu­sių šei­mų vis dar trūks­ta. So­cia­li­nių glo­bė­jų iš vi­so ne­pa­vyks­ta ras­ti. O so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se vis dar au­ga 244 vai­kai.Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­lė Tei­šers­kie­nė sa­ko, jog la­bai trūks­ta aiš­kios įsta­ty­mi­nės...

Dienos populiariausi

Kelmės rajoneKelmės rajone

Keturi kampai

Jo­niš­kie­tė tau­to­dai­li­nin­kė, Ža­ga­rės gim­na­zi­jos dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja Auš­ra Pet­raus­kie­nė sa­ko, kad se­nas...

Atolankos

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis šven­čia 70-ąjį gim­ta­die­nį. Dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Ma­žą­ja 2017 me­tų kul­tū­ros sos­ti­ne pa­skelb­ti Gas­čiū­nai, Joniškio rajone, tu­ri sa­vo do­ku­men­ti­nį fil­mą. Penk­ta­die­nio...

Į Ka­ma­nų vals­ty­bi­nį gam­ti­nį re­zer­va­tą lei­do­si be­maž de­šimt gam­tos ženk­lus su­pran­tan­čių en­tu­zias­tų, dau­gu­ma –...

Pas­ku­ti­nį sau­sio šeš­ta­die­nį „Eu­ro­vi­zi­jos“ na­cio­na­li­nė­je at­ran­ko­je da­ly­vaus Šiau­lių uni­ver­si­te­to mu­zi­kos...

Šiau­lie­tė Lo­re­ta Kark­le­ly­tė, praė­ju­sią va­sa­rą bai­gu­si Šiau­lių „Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­ją ir tie­siai iš mo­kyk­li­nio suo­lo...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [74882]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai