(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

keywords=" border='0' alt='' />

Tėvų optimizmas prieš 15 eurų vaiko pinigų

2016 m. gruodžio 3 d.
29 me­tų Jur­gi­ta ir 34 me­tų Kęs­tu­tis Ka­niau­kos iš Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Šed­ba­rų kai­mo au­gi­na pen­kis vai­kus. Vy­ras dir­ba už mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą. Žmo­na pri­žiū­ri vai­kus ir ūke­lį. Vai­kai gau­na po 15 eu­rų vai­ko pi­ni­gų. Ta­čiau jau­na šei­ma kai­me pra­gy­ve­na ne­si­skųs­da­mi. Tik kar­tais pik­ta, jog glo­bo­ja­miems vai­kams ski­ria­mos de­šimt kar­tų di­des­nės su­mos. Ne­gi tė­vų au­gi­na­mų vai­kų po­rei­kiai ma­žes­ni už glo­bo­ja­mų?Ke­tu­rių kam­ba­rių bu­tas Šed­ba­ruo­se, kur dau­gia­bu­čių na­mų dau­giau ne­gu ki­tuo­se kai­muo­se. At­vy­kę...

Buvusi Seimo narė apmąsto, ko reikia rinkėjui

2016 m. gruodžio 3 d.
Į Sei­mą ant­ra­jai ka­den­ci­jai neiš­rink­ta bu­vu­si Sei­mo na­rė so­cial­de­mok­ra­tė Al­ma Mon­kaus­kai­tė šiuo me­tu il­si­si Ita­li­jo­je ir, kaip pa­ti sa­ko, ap­mąs­to, ko rei­kia rin­kė­jui.Po jai as­me­niš­kai ne­pa­vy­ku­sių ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai ne­sėk­min­gų Sei­mo rin­ki­mų praė­ju­sią ka­den­ci­ją ket­ve­rius me­tus Kel­mei at­sto­va­vu­si Sei­mo na­rė Al­ma Mon­kaus­kai­tė iš­vy­ko į Ita­li­ją. Čia ji pra­leis Ka­lė­das ir su­tiks Nau­juo­sius Me­tus. Į Lie­tu­vą pla­nuo­ja grįž­ti tik sau­sio 8 – ąją.
Po­li­ti­kė tvir­ti­na...

Politikos aktualijosDaugiau

Į Sei­mą nei vien­man­da­tė­je, nei pa­gal są­ra­šą neiš­rink­tą šiau­lie­tį so­cial­de­mok­ra­tą Ar­vy­dą Moc­kų ve­ja­si tūks­tan­ti­nė rin­ki­mų...

Šiau­lių me­nų in­ku­ba­to­riu­mi ga­lė­jęs virs­ti pa­sta­tas vai­duok­lis El­nio gat­vė­je – be lan­gų, be du­rų ir sto­go jau dau­giau kaip...

Šiau­lių re­gio­no si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga: ir dėl emig­ra­ci­jos, ir dėl ma­žų in­ves­ti­ci­jų, ir dėl ne­ži­nios, kaip re­gio­ni­nę...

Šiau­lių ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Ta­mo­šai­tis per me­tus pa­sta­tė tris pa­mink­lus: vie­toms, ku­rio­se...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Prieš Mi­šias Kel­mės gir­tuok­lis Vy­tau­tas į baž­ny­čią atė­jo su alaus bu­te­liu. Gąs­di­no pa­mal­džias mo­te­rė­les, pra­šė iš jų pi­ni­gų...


Šiau­lių po­li­ti­kai dūz­gia – bus ar nebus nau­ja val­džios koa­li­ci­ja. Prask­lei­džia­mi už­ku­li­siai...


Gy­ve­ni­mas – ne­pa­gy­do­ma pa­vel­di­ma li­ga, su liūd­na pa­bai­ga.
Ją ten­ka kiek­vie­nam per­si­rgti. O kai...

Ar dar pri­si­me­na­te fak­tą, kad nau­ją­ją val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­rė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ir...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Trijų vaikų mama įkūrė grožio namus (3)

Centas prie cento
2016 m. lapkričio 30 d.
Kel­miš­kė tri­jų vai­kų ma­ma Gra­ži­na Kan­čel­kie­nė nuo­ša­lio­je gat­ve­lė­je, ša­lia sa­vo so­dy­bos ant Vil­bė­no upe­lio kran­to, įkū­rė Gra­ži­nos gro­žio na­mus. Įdo­mios ar­chi­tek­tū­ros kar­ka­si­nia­me pa­sta­te, pa­puoš­ta­me me­di­ne skulp­tū­ra, ra­do­si ne tik gro­žio, bet ir mo­te­rų poil­sio oa­zė, ku­rio­je ga­li pa­si­gro­žė­ti įspū­din­gu re­gi­niu pro lan­gą, pa­klau­sy­ti upe­lio čiur­le­ni­mo ir gė­rė­tis ori­gi­na­liu gro­žio na­mų vi­daus di­zai­nu.Sa­vo vai­kys­tės sva­jo­nę bū­ti kir­pė­ja po­nia Gra­ži­na pa­ver­tė vers­lu. Nors nė­ra tik­ra...

Konstantino Kurnatausko atminimo įamžinimo diena Kelmėje

Krašto žinios
2016 m. lapkričio 29 d.
Penk­ta­die­nį Kel­mė­je su­reng­ta vie­nos iš­ki­liau­sių tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos as­me­ny­bių – evan­ge­li­kų re­for­ma­tų ku­ni­go, pro­fe­so­riaus, dak­ta­ro Kons­tan­ti­no Kur­na­taus­ko, pa­li­ku­sio ryš­kų pėd­sa­ką Kel­mė­je – at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo die­na. Prie Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jos ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­ta, su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja, per ku­rią skai­ty­ti pra­ne­ši­mai apie K. Kur­na­taus­ko gy­ve­ni­mą bei veik­lą.Kons­tan­ti­nas Kur­na­taus­kas Kel­mė­je ap­si­gy­ve­no 1903 me­tais, kuo­met, su­lau­kęs vos...

Vaikus nuo psichikos ligų saugojo tėvų autoritetas (4)

Sveikata
2016 m. lapkričio 29 d.
Ar pe­da­go­gi­ka ir tė­vų auk­lė­ji­mo me­to­dai tu­ri ry­šį su vai­ko psi­chi­ne svei­ka­ta? Ar šiuo me­tu kas­dien dek­la­ruo­ja­mos vai­ko tei­sės ne­pri­me­na­nant jam pa­rei­gų ne­luo­ši­na vai­ko psi­chi­kos lei­džiant jam iš­kreip­tai įsi­vaiz­duo­ti pa­sau­lį ir gy­ve­ni­mą ja­me? Ar tė­vų ir mo­ky­to­jų au­to­ri­te­to nie­ki­ni­mas, aukš­čiau vis­ko iš­ke­liant vai­ko tei­ses ne­da­ro jo as­me­ny­bei meš­kos pa­slau­gos?Į to­kius klau­si­mus mo­ky­to­jai ir tė­vai ga­lė­jo sau at­sa­ky­ti, Kel­mė­je vy­ku­sio­je moks­li­nė­je pra­kti­nė­je...

Lietuviai prisiminė savigarbą (11)

Krašto žinios
2016 m. lapkričio 26 d.
Ga­lim pūs­tis kiek no­rim, ta­čiau nie­kaip neiš­si­suk­sim nuo kas­met skel­bia­mos sta­tis­ti­kos, ku­ri ne­gai­les­tin­gai pra­ne­ša: esa­me vie­ni di­džiau­sių gir­tuok­lių, sa­vi­žu­džių, emig­ran­tų, su vie­nu iš ma­žiau­sių gims­ta­mu­mų ir dar krū­va ki­tų nei­gia­my­bių. Ir ne tik Eu­ro­po­je, bet ir pa­sau­ly­je. Nyks­tan­ti, be­si­žu­dan­ti ne­vy­kė­lių tau­ta – taip už­ra­šy­ta kiek­vie­nam iš mū­sų ant kak­tos, kur be­bū­tu­me ir ką be­veik­tu­me. Šie pa­ly­gi­nan­tys skai­čiai yra priei­na­mi, ži­no­mi vi­siems.Ga­li­me tei­sin­tis kiek no­ri­me: aš tiek...

Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena

Krašto žinios
2016 m. lapkričio 26 d.
Su dai­no­mis, pa­dė­ko­mis, ran­kų dar­bo, sal­džio­mis ir ki­to­kio­mis do­va­no­mis Kel­mės ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­ja pa­mi­nė­jo Tarp­tau­ti­nę neį­ga­lių­jų die­ną. Drau­gi­jos su­reng­tas ren­gi­nys – 24-asis.
Kel­mės ra­jo­no neį­ga­lių drau­gi­ja Tarp­tau­ti­nės neį­ga­lių­jų die­nos mi­nė­ji­mą su­ren­gė 24-ą kar­tą. Ren­gi­niui pa­tal­pą su­tei­kė Kel­mės kul­tū­ros cent­ras. Vai­šės po ren­gi­nio – po­no Jo­no Dun­du­lio iš Šiau­lių ra­jo­no Gruz­džių mies­te­lio.
Drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Ele­na Kan­čiaus­kai­tė lin­kė­jo neį­ga­lie­siems iš­lik­ti...

Slidinėjimo trasai trūksta tik sniego

Krašto žinios
2016 m. lapkričio 24 d.
Di­džiu­lis sli­di­nė­ji­mo en­tu­zias­tas Al­du­tis Pra­puo­le­nis su Ty­tu­vė­nų, Du­by­sos re­gio­ni­nių par­kų dar­buo­to­jais, Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­nu ir kai­my­nu žie­mos se­zo­nui ruo­šė sli­di­nė­ji­mo tra­są Bu­la­vė­nų (Kel­mės r.) kai­me. A. Pra­puo­le­nio ini­cia­ty­va tra­sa su kel­tu­vu bu­vo įreng­ta ant Du­by­sos kal­no prieš 31 me­tus.
Al­du­tis Pra­puo­le­nis, di­džiu­lis sli­di­nė­ji­mo en­tu­zias­tas, ant­ra­die­nį bu­vo už­siė­męs sli­di­nė­ji­mo tra­sos ruo­ši­mu žie­mos se­zo­nui. Su Ty­tu­vė­nų bei Du­by­sos re­gio­ni­nių par­kų...

Pa­gal­bos myg­tu­kai se­no­liams bū­ti­ni (1)

Teisėtvarka
2016 m. lapkričio 22 d.
Ap­si­lan­kę Če­kiš­kės se­niū­ni­jo­je, bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai Vil­ma An­ci­ke­vi­čie­nė ir Ar­tū­ras Val­čiu­kas kar­tu su se­niū­nu Me­čis­lo­vu Za­veds­ku, Kau­no ra­jo­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nais Ži­vi­le Liut­ke­vi­če bei Egi­di­ju­mi Še­pu­čiu tu­rė­jo ga­li­my­bę nu­vyk­ti į vien­kie­mius, kur vie­ni­šiems se­no­liams bu­vo įren­gia­mi pa­gal­bos iš­kvie­ti­mo pul­te­liai.
Bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai įsi­ti­ki­no, kad pa­gal­bos myg­tu­kai yra la­bai rei­ka­lin­gi, nes...

Nuėję į parduotuvę ūkininkai suvokia, kiek uždirbo (3)

Krašto žinios
2016 m. lapkričio 22 d.
Iš ne­di­de­lio pie­no ūkio ir 17 hek­ta­rų že­mės gy­ve­nan­tys Kel­mės ra­jo­no Bal­de­gių kai­mo ūki­nin­kai Lai­ma ir Si­gi­tas Ra­liai ne­jau­čia ne­pri­tek­lių, nes kai­me mais­to pil­ni na­mai. Jei­gu ko nors pri­rei­kia par­duo­tu­vė­se, tuo­met su­vo­kia, koks men­kas pa­gal kai­nas tė­ra ūki­nin­kų už­dar­bis. Ta­čiau šei­ma džiau­gia­si, jog tar­nau­ja ne sve­ti­mam po­nui, o nu­ga­rą len­kia sa­vo že­mei ir sa­vo gy­vu­liui.Ne­di­de­lis mū­ri­nu­kas pa­lei gat­vę Bal­de­giuo­se. Ra­lių na­mai at­pa­žįs­ta­mi iš kie­mą puo­šian­čių di­džiu­lių rau­don­vir­šių...

Seimo pirmininkas – agronomas nuo Tytuvėnų krašto (6)

Krašto žinios
2016 m. lapkričio 19 d.
Nau­jo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ku iš­rink­tas pro­fe­so­rius Vik­to­ras Pranc­kie­tis yra ki­lęs nuo Ty­tu­vė­nų kraš­to, gi­męs Ru­te­lių kai­me, au­gęs gau­sio­je dar­nio­je šei­mo­je. Bai­gęs Ty­tu­vė­nų vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, kaip ir ki­ti ke­tu­ri šeimos vaikai, Vik­to­ras Pranc­kie­tis pa­si­rin­ko ag­ro­no­mi­jos moks­lus.Ty­tu­vė­nuo­se iki šiol gy­ve­na šią va­sa­rą 90 me­tų su­lau­ku­si V. Pranc­kie­čio ma­ma Re­gi­na Pranc­kie­tie­nė, la­bai be­si­di­džiuo­jan­ti vi­sais sa­vo vai­kais.
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis 1973...

Kodėl emigruoja mokytojai? (5)

Krašto žinios
2016 m. lapkričio 19 d.
Mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų už­ten­ka tik de­šim­čiai su pu­se mė­ne­sio. Va­ži­nė­da­mi per ke­lias mo­kyk­las mo­ky­to­jai su­krapš­to vos 400 eu­rų mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mą. Per me­tus mo­kyk­la pa­si­re­mon­tuo­ja tik po po­rą ka­bi­ne­tų. „Švie­ti­mas – ap­leis­ta sri­tis“, – mo­kyk­lų rea­li­jas dės­to Lio­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Al­ber­tas Pum­pu­tis.Lio­lių pa­grin­di­nė mo­kyk­la dar tu­ri 100 mo­ki­nių. Kai­mo ug­dy­mo įstai­gai – tai daug. Ta­čiau su­durs­ty­ti ga­lus – ne­leng­va. Mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų už­ten­ka de­šim­čiai su...

Dienos populiariausi

Kelmės rajoneKelmės rajone

Sportas

Leng­vą­ja at­le­ti­ka neį­ga­lie­ji spor­ti­nin­kai Šiau­liuo­se už­sii­ma kiek dau­giau nei pen­ke­rius me­tus, ta­čiau per...

Keturi kampai

Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­los co­ko­li­nia­me aukš­te įsi­kū­rė odi­nin­kų dirb­tu­vė. Čia ga­li­ma su­ži­no­ti...

Centas prie cento

Sei­mo na­riai pa­si­skirs­tė dar­bais ko­mi­te­tuo­se, ko­mi­si­jo­se, par­la­men­ti­nė­se gru­pė­se. "Sau­lės" apy­gar­do­je...

Atolankos

Šian­dien, lapk­ri­čio 25-ąją, su­kan­ka 40 me­tų, kai brež­ne­vi­nės san­tvar­kos pri­plė­ku­siuo­se pa­tam­siuo­se įkur­ta...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Su mal­kų glė­biu – ma­no bro­lis Vin­cas“, – į „Šiau­lių kraš­te“ pub­li­kuo­tą nuo­trau­ką ro­do Kle­men­sas Kan­ka­lis. Prieš maž­daug...

Šian­dien Ka­ro­lis Pi­li­pa­vi­čius yra pa­ke­liui į Is­pa­ni­ją, kur pra­dės nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą. Nuo vai­kys­tės...

Bal­de­giuo­se (Kel­mės r.) ūki­nin­kau­jan­tis Rai­mon­das No­rei­ka nuo sep­ty­nio­li­kos me­tų ne­si­ski­ria su lėk­tu­vais...

Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis šie­met tra­di­ciš­kai pri­sta­tė vie­nuo­lik­tą­jį sa­vo pa­reng­tą ka­len­do­rių. Šie­met jis...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [72927]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai