(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Šimtametėje protėvių sodyboje auga aštuntoji karta

2017 m. birželio 27 d.
Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Gri­nių kai­me, se­nu­tė­lė­je pu­sant­ro šim­to me­tų so­dy­bo­je, sa­vo gy­ve­ni­mą pra­de­da jau­na Er­nes­tos ir Eval­do Če­pu­lių šei­ma. Čia au­ga jų vai­kai: ket­ve­rių me­tu­kų Smil­tė ir me­tų Pi­jus.Se­no­je pro­mo­čiu­tės tro­bo­je, ku­rią ji pa­vel­dė­jo iš sa­vo pro­se­ne­lių, pri­si­glau­du­si jau­na šei­ma pa­ty­rė ir emig­ran­to duo­nos sko­nį. Ta­čiau vai­kus au­gin­ti nu­spren­dė Lie­tu­vo­je. Mo­ko­si ap­siei­ti be pra­ban­gos, daug dir­ba ir ku­ria sa­vo ūkį.Nors Eval­das kas­met po­rai mė­ne­sių iš­va­žiuo­ja dirb­ti į Ang­li­ją...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Dar tik pus­me­tis, bet jau aki­vaiz­du, kad nau­jo­ji val­džia, iš rin­kė­jų ga­vu­si iš­skir­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tą ir...

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pra­kal­bo apie spe­cia­lių­jų mo­kyk­lų pa­nai­ki­ni­mą. Esą tai sa­vo­tiš­ki ge­tai, kur...

Ma­žes­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fą mo­kės ir ma­žes­nes nei 30 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus gau­nan­tys as­me­nys, ku­rie...

„Va­ka­ro ži­nios“ skel­bė, kad ne­tru­kus ša­lies gy­dy­mo įstai­gas pa­sieks pneu­mo­ko­ki­nė vak­ci­na, skir­ta vai­kams iki...

Politikų tribūnaDaugiau

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to...

Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ir eu­ro­par­la­men­ta­rai Briu­se­ly­je, ir Sei­mo na­riai Lie­tu­vo­je vis...

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo...

Renginiai ir šventėsDaugiau

Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma...

Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir...

imestamp]" border="0" alt="" />

Tėviškės sargai

Krašto žinios
2017 m. birželio 23 d.
Šiau­lie­čiai Al­do­na ir Al­ber­tas And­ruš­ke­vi­čiai sa­vait­ga­lius ir ato­sto­gas lei­džia ne­to­li Kel­mės esan­čia­me Ši­mai­čių kai­me. Čia po­no Al­ber­to tė­viš­kė, ku­rio­je au­go de­šimt vai­kų. Iš­si­vaikš­čio­jus vai­kams, so­dy­bą puo­se­lė­jo jų tė­tis, anks­ti li­kęs naš­liu. Da­bar vai­rą pe­rė­mė sū­nus Al­ber­tas, ne­no­rin­tis ap­leis­ti gra­žio­je vie­to­je, ne­to­li Kra­žan­tės upės įsi­kū­ru­sių vai­kys­tės na­mų.Ne­di­de­lis Ši­mai­čių kai­me­lis Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jo­je. Ja­me tik sep­ty­nios so­dy­bos. To­liau pa­lei ke­lią tę­sia­si gy­ven­vie­tė...

Tautodailininkė pristatė autorinę parodą

Keturi kampai
2017 m. birželio 22 d.
Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re (Kel­mės rajonas) penk­ta­die­nį pri­sta­ty­ta šio cent­ro tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­rės, tau­to­dai­li­nin­kės Al­mos Meš­kie­nės rank­dar­bių pa­ro­da.A. Meš­kie­nė mez­ga, siu­vi­nė­ja, ne­ria, siu­va, nau­do­ja iš­skir­ti­nę kil­pi­nė­lių tech­ni­ką. Nuo 1983 me­tų šau­kė­niš­kė yra Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė.
Penk­ta­die­nį Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re pri­sta­ty­to­je Al­mos Meš­kie­nės au­to­ri­nė­je rank­dar­bių pa­ro­do­je ste­bi­no jos su­kur­tų dar­bų įvai­ro­vė ir gau­sa. Ant sie­nų su­ka­bin­ta apie 20 megz­tų ran­ki­nių, ser­ve­tė­lių...

Savivaldybė neskaičiuoja savo biologinio turto

Krašto žinios
2017 m. birželio 22 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je yra 56 par­kai ir 36 skve­rai. Ta­čiau bio­lo­gi­nis tur­tas įver­tin­tas tik 330 eu­rų. Taip nu­ti­ko, nes in­ven­to­ri­zuo­ta tik vie­no „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio“ par­ko aug­me­ni­ja. Ki­tų par­kų ir skve­rų bio­lo­gi­nio tur­to in­ven­to­ri­za­ci­jai ne­nu­ma­ty­ta lė­šų.Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė Dai­va Bru­žie­nė sa­ko, jog pa­na­ši si­tua­ci­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je. Nė­ra vi­siš­kai ap­skai­ty­tas miš­kų bio­lo­gi­nis tur­tas. Ne­vi­siš­kai aiš­ki ir ap­skai­tos me­to­di­ka.Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nių...

Ūkininkui auga tvirta pamaina

Krašto žinios
2017 m. birželio 20 d.
Šed­ba­ruo­se (Kel­mės r.) be­veik du de­šimt­me­čius ūki­nin­kau­ja Do­na­tas Ban­džiu­kas su žmo­na Jo­vi­ta.Ūki­nin­kams au­ga rim­ta pa­mai­na – aš­tuo­nio­lik­me­tė duk­ra Gab­rie­lė, bai­gu­si Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­ja, ke­ti­na stu­di­juo­ti ag­ro­no­mi­jos moks­lus. Kai­miš­kų dar­bų ne­si­bai­mi­na ir pen­kio­lik­me­čiai dvy­niai Ro­kas ir Lu­kas.
Ūki­nin­kų Do­na­to ir Jo­vi­tos Ban­džiu­kų iš Šed­ba­rų gy­ve­ni­mas te­ka nu­si­sto­vė­ju­sia va­ga. Ki­tais me­tais bus dvi­de­šimt me­tų, kai šed­ba­riš­kiai ūki­nin­kau­ja. Jau tu­ri ne­ma­žai...

Paminėta Gedulo ir vilties diena

Krašto žinios
2017 m. birželio 17 d.
Lai­ki­nai ei­nan­tis me­ro pa­rei­gas Ra­mū­nas Ba­ra­naus­kas pa­dė­jo gė­lių prie pa­mink­lo, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Da­nu­tė Ge­nu­tie­nė – ant Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro An­ta­no Ra­čo ka­po. Moks­lei­vės skai­tė ei­lių, gies­mę ir dai­ną at­li­ko Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro ko­lek­ty­vas „Ani­ma“, va­do­vau­ja­mas Ai­do Ka­lin­či­ko.
Ren­gi­nio ve­dė­jas, Kel­mės ma­žo­jo teat­ro ak­to­rius Mo­des­tas Vait­ke­vi­čius skai­tė laiš­kus iš trem­ties. Pri­si­mi­ni­mais apie trem­tį...

Atkaklus mažylis iš Žemaitijos nusitaikė į Tokijo žaidynes

Krašto žinios
2017 m. birželio 17 d.
Štan­gos stū­mi­me iki eli­ti­nio ly­gio M. Val­čiu­kui dar trūks­ta 40-45 ki­log­ra­mų, ta­čiau at­kak­lus že­mai­tis nea­be­jo­ja, kad jis šį at­stu­mą įveiks ir gins tris­pal­vės gar­bę Te­kan­čios Sau­lės ša­ly­je.
Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos dvy­lik­to­kui E. Val­čiu­kui da­bar – pa­ts pa­si­ruo­ši­mo eg­za­mi­nams įkarš­tis. Ta­čiau gar­siau­sias gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis dar spė­jo iš­trūk­ti į pa­sau­lio neį­ga­lių­jų sun­kio­sios at­le­ti­kos tau­rės var­žy­bas Veng­ri­jo­je, kur iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį jau­ni­mo...

Tytuvėnai gali tapti pensininkų rojumi (12)

Krašto žinios
2017 m. birželio 15 d.
Prieš du de­šimt­me­čius Ty­tu­vė­nuo­se (Kelmės r.) gy­ve­no 3000 žmo­nių. Da­bar be­li­ko 2200. Pas­ta­ruo­ju me­tu mies­te sun­ko­kai per­ka­mas ne­kil­no­ja­masis tur­tas. Bu­tus per­ka čia li­ku­sios jau­nos šei­mos. Na­mus per­ka grį­žu­sie­ji iš emig­ra­ci­jos. Pas­te­bi­ma dar vie­na ten­den­ci­ja. Did­mies­čiuo­se par­da­vę bran­gius būs­tus ku­ror­tams ne­nu­si­lei­džan­čia­me mies­te ap­si­gy­ve­na pen­si­nin­kai.Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Al­ma Šli­vins­kie­nė jau­nys­tė­je tre­jus me­tus dir­bo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

Žolelės, pasaulio rožiniai ir žąsies plunksna

Keturi kampai
2017 m. birželio 15 d.
Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­ro gi­dė-va­dy­bi­nin­kė Rū­ta Kren­cie­nė į baž­ny­čią, vie­nuo­ly­ną už­su­kan­tiems lan­ky­to­jams siū­lo ori­gi­na­lias edu­ka­ci­nes pro­gra­mas.Vie­na, su­si­ju­si su vais­ti­nė­mis žo­le­lė­mis, ku­rias kaž­ka­da yra au­gi­nę ir vie­nuo­liai, ki­ta – su pa­sau­lio ro­ži­niais, dar ki­ta – su se­no­vi­niais raš­tais, ra­šy­tais žą­sies plunks­na.
Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­ras įsi­kū­ręs iš­skir­ti­nė­je vie­to­je – vie­nuo­ly­ne, ša­lia baž­ny­čios. To­dėl ir edu­ka­ci­nės pro­gra­mos tu­ri bū­ti ati­tin­ka­mos...

Lie­tu­vos vė­lia­vą nu­nė­rė lais­vės ko­vų da­ly­vė (46)

Pirmas puslapis
2017 m. birželio 13 d.
84-erių su­lau­ku­si, Ža­rė­nuo­se (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­ti lais­vės ko­vų da­ly­vė Ona Tur­čins­kie­nė per šią žie­mą vą­še­liu nu­nė­rė Lie­tu­vos vė­lia­vą. Tris­pal­vė su­ple­vė­suos prie Onos ir Kos­to Tur­čins­kų na­mų bir­že­lio 14-ąją, per Ge­du­lo ir vil­ties die­ną. Vė­liau – ir per vals­ty­bi­nes šven­tes.O. Tur­čins­kie­nė džiau­gė­si, kad, ne­pai­sant anks­ty­vo­je jau­nys­tė­je te­ku­sių iš­ban­dy­mų, ga­li džiaug­tis gy­ve­ni­mu Nep­rik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je.
Ona Tur­čins­kie­nė vi­są praė­ju­sią žie­mą neat­sit­rau­kė nuo įpras­to ir ma­lo­naus po­mė­gio –...

Dienos populiariausi

KELMIŠKIAI DALYVAVO FESTIVALYJE KIRNAIČIUOSE

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re (Kel­mės rajonas) penk­ta­die­nį pri­sta­ty­ta šio cent­ro tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­rės...

Centas prie cento

JAV eks­per­tas: in­ves­tuo­ja­ma į ma­žus pro­jek­tusKel­mė­je vie­šė­jęs Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų na­cio­na­li­nio mies­tų...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Už­va­kar Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mies­te­ly­je vy­ko iš­kil­mės, skir­tos Šv. Ba­zi­li­jaus Di­džio­jo or­di­no įkū­ri­mo 400...

Šiau­lie­tė gi­dė Vi­da Bu­ta­vi­čie­nė eks­kur­si­jos me­tu virs­ta skry­bė­liuo­ta po­nia An­ta­ni­na. Ke­liau­to­jus ji kvie­čia...

Du šiau­lie­čiai dvi­ra­ti­nin­kai – ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Anu­žis ir drau­di­mo bro­ke­ris Man­tas Po­ce­vi­čius – per...

Pa­sau­li­nio pro­jek­to „Ma­ža ne­mo­ka­ma bib­lio­te­kė­lė“ ("Litt­le free Lib­ra­ry") že­mė­la­py­je pa­žy­mė­tos dvi...

Visi straipsniai