(detali)
Prisijungti Registruotis
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Kelmėje

Konkursai

Jur­gi­ta ŽI­NE­VI­ČIE­NĖ, so­cia­li­nė pe­da­go­gė
Gamink ir Balsuok
Jur­gi­ta ŽI­NE­VI­ČIE­NĖ, so­cia­li­nė pe­da­go­gė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Bendruomenės namams trūksta tik gerų durų (2)

2016 m. vasario 13 d.
Va­kar Pa­kė­vio kai­mo bend­ruo­me­nės na­riai, pa­kė­viš­kiai, sve­čiai rin­ko­si į šven­tę bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je – da­bar at­nau­jin­tuo­se bend­ruo­me­nės na­muo­se.Kol kas su­re­mon­tuo­tos pir­mo­jo aukš­to pa­tal­pos ir trūks­ta tvir­tų, san­da­rių lau­ko du­rų, bet bend­ruo­me­nė pa­gal ga­li­my­bes atei­ty­je ke­ti­na su­si­tvar­ky­ti ir pa­sta­to išo­rę, ap­lin­ką, ša­lia esan­tį par­ke­lį bei tven­ki­nu­ką.
2009 me­tais įsi­kū­ru­si Pa­kė­vio kai­mo bend­ruo­me­nė ga­li džiaug­tis, tu­rė­da­ma at­nau­jin­tus na­mus ir di­džiuo­tis tuo, kad...

Ką Jums reiškia Vasario 16 – oji? Kaip ją švenčiate? (3)

2016 m. vasario 13 d.
Atei­nan­tį ant­ra­die­nį švę­si­me Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną. Tą die­ną mąs­ty­ti dar neatp­ra­tęs žmo­gus pa­gal­vo­ja apie sa­vo vals­ty­bę, sa­ve pa­tį to­je vals­ty­bė­je ir apie Va­sa­rio 16 – osios, ku­rios at­vi­rai ne­ga­lė­jo­me švęs­ti vi­są oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­pį, šven­tę.Skai­ty­to­jų klau­sia­me: „Ką Jums reiš­kia Va­sa­rio – 16 –oji? Kaip ją šven­čia­te?“– Nuo vai­kys­tės se­ne­liai ir tė­vai man įskie­pi­jo min­tį, jog ne tas tik­ras lie­tu­vis, ku­ris sa­vo pa­žiū­ras de­monst­ruo­ja mo­juo­da­mas vė­lia­vo­mis, o tas...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2016–2018 me­tams. Pa­tys po­li­ti­kai pa­si­gen­da...

Kul­tū­ro­lo­gas, tre­čios kar­tos šiau­lie­tis Jo­nas Nek­ra­šius Sau­lės mū­šio ir Šiau­lių mies­to var­do pa­mi­nė­ji­mo 780-osioms me­ti­nėms...

Šiaulių universitetas Savivaldybės užsakymu atliko „Verslo sąlygų tyrimą Šiaulių mieste“. Apklaustų miesto verslininkų nuomone, verslui sėkmingai...

Šiaulių pramonininkų asociacijos nariams pristatytas šiųmetinis Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas. Jo Taryba dar nepatvirtino, tačiau...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Ko­kie bus to­les­ni žings­niai po ša­lies va­do­vės pa­si­sa­ky­mų apie po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę, pa­sak R. Vil­pi­šaus­ko...

„Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas

Pas­ta­rai­siais me­tais ne kar­tą te­ko gir­dė­ti dis­ku­si­jų ir...


„Vei­do“ žur­na­lo pa­skelb­ta­me ša­lies me­rų rei­tin­ge pir­mas – Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis. Šiau­lių me­ras...


Man 42-eji, ir aš dar ne­da­viau me­di­kams ky­šio. Nei vo­ke­liais, nei nu­pe­nė­to­mis žą­si­mis, nei ski­lan­džiais...

Politikų tribūnaDaugiau

Ar­vy­das MOC­­KUSSei­mo na­­rysTo­kia šio ko­men­ta­ro ant­raš­tė – ne at­si­tik­ti­nu­mas. Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais...

Dabartinei valdžiai, anot Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo Raimondo Kuodžio, viskas „dzin“. Panašią mintį išsakė ir...

Mokyklų naujienosDaugiau

To­kio ly­gio kon­kur­sas Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­tas pir­mą kar­tą, į jį pa­kvies­ta dau­giau kaip 200 moks­lei­vių. Kon­kur­są...

Šven­tės me­tu iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos ug­dy­ti­niai, pe­da­go­gai, ki­ti dar­buo­to­jai, tė­ve­liai drau­ge su...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

R. Bekinčio išpažintis aukų artimiesiems sukėlė skausmą (2)

Teisėtvarka
2016 m. vasario 12 d.
Kra­žiuo­se ke­tu­rias mo­te­ris nu­žu­dęs 58 me­tų Ri­man­tas Be­kin­tis pri­si­pa­ži­no nu­žu­dęs dar po­rą Kra­žių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų. Apie nu­žu­dy­mą nė neį­ta­rę, kaip mi­ru­sius na­tū­ra­lia mir­ti­mi sa­vo ar­ti­muo­sius pa­lai­do­ję kra­žiš­kiai šian­dien iš­gy­ve­na nau­ją siau­bą. Kai ku­rie sa­ko, jog ge­riau bū­tų ne­su­ži­no­ję, nes bai­su apie tai kal­bė­ti su vai­kai­čiais ir pro­vai­kai­čiais.Se­nu­tę Anykš­čių ra­jo­ne nu­kan­ki­nęs, dvy­li­ka kar­tų teis­tas ir ke­tu­rias mo­te­ris Kra­žiuo­se per ke­lias die­nas nu­žu­dęs Ri­man­tas Be­kin­tis...

Žemdirbiai pyksta dėl vis didėjančio „popierizmo“ (17)

Krašto žinios
2016 m. vasario 11 d.
Tra­di­ci­nia­me, kiek­vie­ną mė­ne­sio pir­mą­jį penk­ta­die­nį vyks­tan­čia­me, ra­jo­no žem­dir­bių su­si­rin­ki­me sve­čiai iš Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pri­sta­tė nau­jo­jo fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio pa­ra­mos pro­gra­mas, ku­rios tarp su­si­rin­ku­sių­jų su­kė­lė daug ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ir šur­mu­lio.La­biau­siai žem­dir­biai pik­ti­no­si vis di­dė­jan­čiu pro­gra­mų „po­pie­riz­mu“. Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Kel­mės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ro­mas Do­cius bu­vo dar ka­te­go­riš­kes­nis ir tvir­ti­no, kad to­kio­mis su­dė­tin­go­mis...

Užvenčio muziejuje – iškastiniai evoliucijos įrodymai

Kultūra
2016 m. vasario 10 d.
Fo­si­li­ja pra­de­da for­muo­tis ta­da, kai ko­kia nors po van­de­niu esan­ti gy­vy­bė žūs­ta, su­nyks­ta ir tuo­jau pat už­den­gia­ma nuo­sė­dų ar dumb­lo sluoks­niu. Svar­bu, kad sluoks­nis ne­leis­tų pa­tek­ti de­guo­niui, ir mik­ro­bai ne­pra­dė­tų lie­ka­nų skai­dy­ti. Ko­lek­ci­nin­kas pa­sa­ko­jo, jog fo­si­li­jos – tai tar­si gy­vy­bės Že­mė­je met­raš­tis. Jos ro­do, kad gy­vi pa­da­rai ge­ba keis­tis, nes to­li­mo­je praei­ty­je eg­zis­ta­vu­sios rū­šys ski­ria­si nuo da­bar gy­ve­nan­čių­jų.
Al­bi­nas Amb­ro­za...

Smuikelio melodijos lydi visą gyvenimą

Gyvenimo spalvos
2016 m. vasario 6 d.
Už­ven­tiš­kė Ona Ša­raus­kie­nė pir­mą kar­tą į ran­kas smui­ke­lį paė­mė bū­da­ma dar vai­kas. Smui­ke­lis ta­ry­tum lip­te pri­li­po. Taip ir ke­liau­ja smui­ki­nin­kė per gy­ve­ni­mą dau­giau ne­gu pen­kis de­šimt­me­čius su ver­kian­čio­mis ir džiū­gau­jan­čio­mis smui­ko me­lo­di­jo­mis.
Nuo Jun­gi­rio kai­mo ne­to­li Už­ven­čio (Kel­mės raj.) ki­lu­si, bet dau­ge­lį me­tų mies­te­ly­je gy­ve­nan­ti smui­ki­nin­kė Ona Ša­raus­kie­nė au­go mu­zi­ka­lio­je šei­mo­je. Jos tė­vas Ado­mas Nu­tau­tas virk­dy­da­vo ar­mo­ni­ką, mo­kė­jo gro­ti...

Tik keturi pirmokai... (1)

Krašto žinios
2016 m. vasario 6 d.
Šie moks­lo me­tai – pir­mie­ji, kai Vai­gu­vos Vla­do Šim­kaus pa­grin­di­nė mo­kyk­la – ne vi­du­ri­nė. Pe­da­go­gai sa­ko, jog da­bar mo­kyk­lo­je liūd­niau. Kol mo­kė­si vie­nuo­lik­to­kų ir dvy­lik­to­kų bu­vo dau­giau įdo­mių idė­jų. Mo­ky­to­jai sten­gė­si iš­lai­ky­ti vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Vie­ne­rius moks­lo me­tus au­ko­jo po vie­ną at­ly­gi­ni­mą, kad už­tek­tų lė­šų ir iš­lik­tų vi­du­ri­nė mo­kyk­la. De­ja, rea­ly­bė nu­brau­kė ge­rus no­rus. De­šim­to­je kla­sė­je dar mo­ko­si 14, o pir­mo­je – jau tik 4 mo­ki­niai.Praė­ju­siais moks­lo me­tais...

Bažnyčioms skirs 18 tūkstančių eurų (9)

Krašto žinios
2016 m. vasario 6 d.
Sa­vi­val­dy­bė pa­rems baž­ny­čias. Pa­dės joms įgy­ven­din­ti kai ku­riuos su kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­ga ir so­cia­li­nė­mis pro­ble­mo­mis su­si­ju­sius pro­jek­tus. Šių me­tų biu­dže­te tam tiks­lui nu­ma­ty­ta 18 tūks­tan­čių eu­rų.Praė­ju­sį tre­čia­die­nį ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis apie tai in­for­ma­vo į Sa­vi­val­dy­bę su­kvies­tus kle­bo­nus.Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Kel­mės de­ka­na­to kle­bo­nas de­ka­nas li­turg. lic. Min­dau­gas Gri­ga­lius, kle­bo­nai Re­mi­gi­jus Ka­ti­lius, Ei­mu­tis Mar­cin­ke­vi­čius...

Garbė ir jos atspalviai (20)

Krašto žinios
2016 m. sausio 30 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ti kan­di­da­tai, ku­riems bus su­tei­kia­mas Kel­mės ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio var­das ir kan­di­da­tas, ku­ris pel­nys gar­bės ženk­lą „Už nuo­pel­nus Kel­mės ra­jo­nui“. Gar­bės pi­lie­čių ti­tu­lus pa­siū­ly­ta su­teik­ti iš Kel­mės ki­lu­siam po­li­ti­kui Jo­nui Jag­mi­nui ir Ta­ry­bos na­riui Ze­no­nui Ma­čer­niui.Gar­bės ženk­lu „Už nuo­pel­nus Kel­mės ra­jo­nui“ nu­spręs­ta ap­do­va­no­ti Kel­mės li­go­ni­nės gy­dy­to­ją Rim­tau­tą Ka­va­liaus­ką.Dėl...

Ir žvėrims, ir žuvims žiema dar neparodė nagų

Krašto žinios
2016 m. sausio 30 d.
Nuo me­tų pra­džios, be­veik vi­są sau­sio mė­ne­sį Lie­tu­vo­je ka­ra­lia­vu­si snie­guo­ta ir šal­ta žie­ma nei žvė­rims, nei žu­vims ne­bu­vo sun­ki.Miš­kų gy­ven­to­jams ne­ki­lo pro­ble­mų dėl pa­ša­ro, o žu­vims, nors ir už­ša­lu­siuo­se van­dens tel­ki­niuo­se, ne­trū­ko de­guo­nies. Bet žie­ma dar ne­si­bai­gė.
Vi­ta­li­jus Les­kaus­kas Kel­mės ra­jo­no Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, me­džiok­lės ži­no­vas, tvir­ti­no, jog kol kas šių­me­ti­nė žie­ma žvė­rių ne­nu­var­gi­no.
Tre­je­tą sa­vai­čių pa­spau­dęs šal­tu­kas...

Dienos populiariausi

Bendruomenės namams trūksta tik gerų durų (2)

2016 m. vasario 13 d.
lankomiausias

Ką Jums reiškia Vasario 16 – oji? Kaip ją švenčiate? (3)

2016 m. vasario 13 d.
daugiausiai komentuotas

Sportas

Gin­kū­nų So­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­da, nu­ga­lė­ju­si Šir­vin­tų „At­ža­ly­no“, Klai­pė­dos...

Keturi kampai

Šiau­lių pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­re „Ak­ro­po­lis“ su­reng­to­je šu­nų veis­lių pa­ro­do­je au­gin­ti­nių šei­mi­nin­kai ir vei­sė­jai...

Centas prie cento

Jo­niš­kie­tis Kęs­tu­tis Taut­vai­šas nuo 13 me­tų sto­jo prie te­ki­ni­mo stak­lių ga­min­ti kry­že­lių, ku­riuos par­duo­da­vo Kry­žių...

Atolankos

Prieš porą metų Marko Šreiberio pavardė pakruojiečiams buvo mažai girdėta, dabar apie šią asmenybę žino turbūt kiekvienas rajono gyventojas...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je Va­sa­rio 16-osios pro­ga ke­tu­ris kar­tus nu­skam­ba var­pas – po vie­ną dū­žį...

Lie­tu­vy­bę ža­di­nan­ti Mi­ko Pet­raus­ko su­kur­ta liau­dies ope­ra „Bi­ru­tė“ pir­miau­sia 1906 me­tais pa­ro­dy­ta...

Koks yra mei­lės kva­pas? „Mei­lės kve­pa­lus“ su­kū­ru­si par­fu­me­rė Skaid­rė Mi­ko­čio­nie­nė nea­be­jo­ja – ti­kint kva­pų ga­lia...

Šiau­liuo­se yra vie­ta, į ku­rią neį­lei­džia­ma mo­te­rų. Į vie­nin­te­lę mies­to barz­das­ku­tyk­lą jos pa­ten­ka tik išim­ti­niais...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [26726]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [27649]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai