(detali)
Prisijungti Registruotis
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Kelmėje

Konkursai

Ir­ma VAR­GA­LY­TĖ, stu­den­tė
Gamink ir BALSUOK
Ir­ma VAR­GA­LY­TĖ, stu­den­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Morkas ir svogūnus žemdirbiai turės deklaruoti atskirai (1)

2015 m. kovo 31 d.
Žem­dir­biai su­si­rū­pi­nę dėl nau­jų­jų pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mo tai­syk­lių ir pro­gra­mų. Anks­čiau dek­la­ruo­da­vę tie­siog dar­žą, šį pa­va­sa­rį tu­rės at­ski­rai dek­la­ruo­ti kiek­vie­ną dar­žo­vę, nors ji augs vos pu­sės ar vie­no aro plo­te.Ūki­nin­kai liūd­nai juo­kau­ja, kad pieš­tu­kus tu­rės pa­smai­lin­ti ir se­niū­ni­jų že­mės ūkio spe­cia­lis­tės, pa­de­dan­čios žem­dir­biams dek­la­ruo­ti pa­sė­lius. Kai mas­te­lis 1:500, sun­ku bus tiks­liai at­spin­dė­ti svo­gū­nais ar mor­ko­mis ap­sė­tą plo­tą.Kra­žių se­niū­ni­jos že­mės ūkio spe­cia­lis­tė R. Kar­pins­kie­nė sa­ko, jog...

Eilės virto paveikslais

2015 m. kovo 31 d.
A. Se­sels­kas sa­kė, jog iliust­ra­vęs pir­mą­ją kny­gą ir už ją ga­vęs tarp­tau­ti­nį ap­do­va­no­ji­mą, iš or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­to iš­gir­do pa­gy­rą apie ge­rai jau­čia­mus teks­tus. Dai­li­nin­kas pra­dė­jo svars­ty­ti, kaip ir kur ga­lė­tų sa­vo ge­bė­ji­mą pa­nau­do­ti.
„No­rė­jau, kad žmo­nės atei­tų į pa­ro­dą ne tik ma­no dar­bų pa­žiū­rė­ti, bet kad ir pa­tys bū­tų bend­raau­to­riai. To­dėl maž­daug prieš mė­ne­sį feis­bu­ke pa­lei­dau žai­di­mą, pa­va­di­nęs „Kas die­ną – po vie­ną“. Žmo­nės man siun­tė min­tis, ei­les, o aš pa­gal jas pie­šiau“, – sa­kė A...

Mokyklų naujienosDaugiau

Į jį rin­ko­si ne tik moks­lei­viai, mo­ky­to­jai, bet ir spe­cia­lių­jų tar­ny­bų at­sto­vai, taip pat ir gre­ti­mos Ša­ky­nos...

Vi­si mo­ki­niai į mo­kyk­lą tą die­ną tu­rė­jo atei­ti ap­si­ren­gę mė­ly­nos spal­vos dra­bu­žiais.
Jie su­si­pa­ži­no su...

Išk­lau­sė­me Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nės ge­ro­vės ir ne­ga­lės stu­di­jų fa­kul­te­to so­cia­li­nės pe­da­go­gi­kos ir...

Daug bendruomenės narių varžėsi protų kovose – komandiniame konkurse „Mano Žemė: Lietuva, Europa, Pasaulis“.
Gimnazijos erdves...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Baigėsi antrasis Savivaldybių merų rinkimų turas. Tapo aišku, kas kurį žemės lopinį valdys.
Nebeliko prasmės vienam kitą kalti prie kryžiaus...

Pirmąkart per 18 metų susidarė situacija, kai dominuojanti rajone Socialdemokratų partija nebegalės aplink save formuoti Tarybos...

Lietuvoje apie 100 tūkstančių gyventojų naudojasi greitaisiais kreditais. Viso kreditų rinkoje sukasi apie 20 mln eurų. Apie 160 tūkstančių...

Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigia, kad tiesioginiai merų rinkimai pasiteisino, „politiniame savivaldybių žemėlapyje rinkėjų valia...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Vienkiemis neatskyrė nuo pasaulio (1)

Krašto žinios
2015 m. kovo 28 d.
Elvyra ir Antanas Žyvatkauskai gyvena atokiame vienkiemyje Kražių seniūnijos Pakuprių kaime. Jie turi plačias, akimis vos aprėpiamas erdves, privatumą. Tačiau nėra izoliuoti nuo pasaulio. Elvyra važinėja į darbą Raseinių rajone. Užtarnauto poilsio išėjęs Antanas du kartus per savaitę važiuoja į Kelmę, į choro „Cantio“ repeticijas. Abu aktyviai dalyvauja kaimo bendruomenės veikloje. Sūnus lanko gimnaziją.Senas, 1930 metais statytas senovinis namas su trijų metrų aukščio kambariais. Šalimais tarsi paminklas praeičiai – akmeniniai ūkinio pastato pamatai. Aplink...

Atsisveikino senoji rajono Taryba

Krašto žinios
2015 m. kovo 28 d.
Praėjusį ketvirtadienį įvyko paskutinis senosios rajono Tarybos posėdis. Tarybos nariai išklausė Policijos komisariato viršininko ataskaitą, patvirtino mero ir Savivaldybės administracijos direktorės ataskaitas, priėmė 49 sprendimus ir nuėjo atsisveikinimo pietų į „Vilbėno“ restoraną.Pristatydamas savo praėjusių metų ataskaitą rajono meras Vaclovas Andrulis informavo, jog rajono Tarybos nariai sudarė 6 komitetus. Komitetai pernai surengė 69 posėdžius. Daugiausia klausimų sprendė Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos bei Turto valdymo ir komunalinio ūkio...

Miškas duoda darbo

Krašto žinios
2015 m. kovo 26 d.
Ankstyvas pavasaris paankstino darbus miške. Kelmės girininkijoje kaip ir kasmet žmonės įdarbinami sezoniniams ir viešiesiems darbams. Šį pavasarį bus išrauta per pusantro milijono sodinukų, kurie bus persodinti į kirtavietes.Kelmės girininkijoje ištisus metus dirba tik penki darbininkai. Visi kiti samdomi sezoniniam darbui. Yra būrelis miško mylėtojų, kurie kasmet pareiškia norą dirbti miške.
Kelmės girininkas Egidijus Želvys tokiais entuziastais džiaugiasi. Jie per kelerius darbo metus įgyja patirties, įgauna supratimą apie mišką.
Ankstyvas šių...

Žmonės eurą taupo labiau negu litą

Krašto žinios
2015 m. kovo 21 d.
Lioliuose parduotuvę įkūręs Egidijus Navickas nesiskundžia prasta apyvarta. Sausis šiemet skirtingai nuo kitų metų nebuvo sausas. Verslininko nuomone, taip atsitiko dėl to, kad žmonės dar turėjo litų ir norėjo juos išleisti. O antroje sausio pusėje lengviau leido ir eurus, nes viskas atrodė labai pigu.Vasarį ir kovą vartotojai išmoko finansų pamoką – pardavėjos pajautė, jog pirkėjai eurus taupo labiau negu litus.Didžiulis dviaukštis buvusios kooperatyvo parduotuvės pastatas – apytuštis. Prekybos salė įrengta pirmame aukšte. Joje telpa ir maistas, ir būtiniausios ūkinės...

VIKTORINA „ PAŽINK LIETUVĄ 2015 ”

Krašto žinios
2015 m. kovo 21 d.
Viktorinoje dalyvavo penkios komandos po penkis narius – Jaunųjų policijos rėmėjų, jaunųjų šaulių, probacijos įskaitoje esančių ir Kelmės jaunimo centrą lankančių vaikų bei jungtinė Jaunųjų policijos rėmėjų ir savanorių komanda.
Viktoriną vedė Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyresnioji inspektorė Romualda Liaudanskienė
Viktorina prasidėjo koncertu, kurį surengė Pakražančio Jaunieji policijos rėmėjai. Vėliau, viktorinos dalyvius su kovo 11-ąja sveikino bendruomenės pareigūnė Vilma Ancikevičienė, ūkininkas Marijus Čekavičius, besidomintis tikrąja...

Penkiuose kaimuose degė žolė

Krašto žinios
2015 m. kovo 21 d.
Praėjusį antradienį Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai net penkis kartus važiavo gesinti degančios žolės.Antradienį visą dieną Kelmėje kaukė gaisrinių sirenos. Vos spėję grįžti iš vienos seniūnijos, ugniagesiai jau turėjo skubėti kita kryptimi.
Kukečių seniūnijos Vargeniškės kaime dėl uždegtos pernykštės žolės kilusį gaisrą gesinti padėjo ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektoriai, nes vieniems ugniagesiams sunkiai sekėsi suvaldyti link miško artėjančias liepsnas. Ugnis jau kibo į pavienes pušaites.
Tą pačią dieną teko važiuoti ir į Kukečių seniūnijos Užbrukio...

Kryžiaus dienos (2)

Krašto žinios
2015 m. kovo 21 d.
Jau pavasaris. Gamtos atgimimo šventės. Atmintyje šmėsteli mamutės pasakojimai, rankos – apkabinančios, glostančios, žegnojančios išvažiuojančius. Senieji išeidami gyvuosiuose palieka ne tik savo būdą ir veidą, kūną, bet ir pasaulio, savęs suvokimą, supratimą. Kad mes esame iš čia, kad žemė, ant kurios stovi mūsų namai, daugybės lietuvių kartų krauju, ašaromis ir prakaitu aplieta.
Labai įdomu būdavo klausytis apie žemės mylėjimo ir gerbimo papročius – apie Kryžiaus dieną. Ši šventė įvairiose vietose buvo minima įvairiu metų laiku, nes jau XX a. pradžioje Kryžiaus dienos buvo...

Šauk Laisvę

Krašto žinios
2015 m. kovo 21 d.
Šauk LaisvęŠaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos bendruomenė Nepriklausomybės atkūrimo 25 -ąsias metines paminėjo gausiais renginiais.Į renginius "Šauk laisvę" buvo įtraukti ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, tėvai, miestelio bendruomenė.Kovo 9 dieną gimnazijos 6-9 klasių mokiniai (J. Šlimaitė, K. Virmauskas, A. Kriščiūnaitė, G. Mickutė) savo jėgas išbandė istorinių žinių konkurse.Kovo 10 dieną 5-IVG klasių atstovai dalyvavo nacionaliniame konkurse "Lietuvos istorijos žinovas", kuriame jie galėjo pasitikrinti savo žinias apie Lietuvos praeitį ir...

Politinių jungtuvių pavasaris (1)

Krašto žinios
2015 m. kovo 21 d.
Baigėsi antrasis Savivaldybių merų rinkimų turas. Tapo aišku, kas kurį žemės lopinį valdys.
Nebeliko prasmės vienam kitą kalti prie kryžiaus. Esą tas gobšus, anas mergininkas, trečias iš viso nesusigaudo politikoje, ketvirtas – rinkėjų papirkinėtojas, penktas agresyvus lyg koks kovinis šuo.
Po aršių muštynių ir „pasišandijimų“ kaip kokioje asocialioje šeimoje tarp partijų dabar įsivyraus politinė meilė. Piršęsi ir žadėję rinkėjams, dabar skirtingų partijų atstovai pažadais meilikaus vieni kitiems. Žadės atsakingą postą, gerai apmokamą darbą, kitokių gėrybių. Kad tik įvyktų politinės jungtuvės...

Kelmiškis imtynininkas tapo čempionu

Krašto žinios
2015 m. kovo 21 d.
Ugnius Simanauskis ir Vilius Gečas kovojo sau neįprastoje svorio kategorijoje iki 59 kilogramų. Ugnius užėmė penktąją vietą, o Vilius liko aštuntas (18 dalyvių). Karolis Žiauberis taip pat kovojo didesnėje, nei įprasta sau, svorio kategorijoje, iki 42 kilogramų. Laimėjęs vieną kovą ir patyręs du pralaimėjimus liko devintas iš 15 dalyvių.
Laisvųjų imtynių taisyklės leidžia atlikti įvairiausius veiksmus: varžovui paguldyti ant menčių, atlikti metimus. Draudžiami tik skausmingi ir smaugiamieji veiksmai. Graikų-romėnų imtynėse draudžiami veiksmai susiję su...

Debiutinėje gimnazistės parodoje – gamtos stebuklai

Krašto žinios
2015 m. kovo 21 d.
Penkiolikmetė parodos autorė pasakojo, jog fotografuoti pradėjo prieš trejus metus. Daugiausia gamtos stebuklų ji užfiksavo netoli savo namų. Mėgstamiausia Evelinos nuotrauka – antis upėje.
„Mano pomėgiui fotografuoti pritaria ir tėvai, kurie nupirko man fotoaparatą. Fotografuoti ketinu ir ateityje, noriu tobulėti“, – sakė Evelina Palubinskytė.
Jaunoji fotografė sulaukė daug sveikinimų ir gėlių.
„Kelmės krašto“ inf.

Kraštotyrininko darbai – gimtojo krašto muziejuje

Krašto žinios
2015 m. kovo 21 d.
Užvenčio kraštotyros muziejuje atidaryta iš šio krašto kilusio, 2009 metais mirusio kraštotyrininko Klemenso Kučinsko per gyvenimą parengtų darbų, knygų ir kito kūrybinio palikimo paroda. Daugiau kaip 150 eksponatų muziejui saugoti dovanojo kraštotyrininko dukra Genovaitė Sartauskienė.
Kraštotyrininkui Klemensui Kučinskui nuo Žeberių šiemet būtų suėję 88 metai, bet jis mirė 2009 metais. Didelė dalis K. Kučinsko kūrybinio palikimo, eksponatų neseniai pateko į Užvenčio kraštotyros muziejų. Vertingą dovaną muziejui perdavė šalia Užvenčio, Girnikuose, gyvenanti kraštotyrininko dukra...

Į Kelmę atskrido „Aukso paukštė“ (1)

Krašto žinios
2015 m. kovo 19 d.
Kartu su pavasariu, į gimtinę grįžtančiais sparnuočiais, į Kelmę atskrido ir „Aukso paukštė“. Penktadienį Kelmės kultūros centro folkloro ansambliui „Taduja“, vadovaujamam Osvaldo Gerbenio, įteiktas garbingas apdovanojimas – nominacija „Geriausias 2014 m. krašto folkloro ansamblis“.„Taduja“, gyvuojanti ketvirtį amžiaus, populiarina žemaitišką muzikavimą, dainavimą ir šokius.

Kelmės kultūros centro Amatų mokymo centre praėjusį penktadienį skambėjo liaudiška muzika, dainos, sukosi poros.
Folkloro kolektyvas „Taduja“, vadovaujamas Osvaldo...

Nepriklausomybės dieną kelininkai rinko šiukšles (4)

Krašto žinios
2015 m. kovo 19 d.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25 – metį Kelmės kelininkai šventė rinkdami pakelės šiukšles. Atlikti šį darbą jiems pavedė Kelių tarnybos vadovai. Tai šokiravo pro šalį važiuojančius vairuotojus.Į redakciją kreipėsi Lietuvos patriotu prisistatęs dienraščio skaitytojas.
Jis atnešė keletą mobiliuoju telefonu darytų nuotraukų, kuriose užfiksuota, kaip visiems lietuviams brangią šventę, Nepriklausomybės atkūrimo dieną, pakelėse pluša kelininkai.
Vyrai, nešini šiukšlių maišais, pakelėse renka šiukšles. Pro šalį automobiliu važiavęs skaitytojas pasipiktino tokiu kelininkų valdžios sprendimu...

Akmentašys nugalėjo „Aukso vainiko“ regioniniame ture

Krašto žinios
2015 m. kovo 19 d.
Respublikiniam „Aukso vainiko“ įvertinimui skulptorius savo kūrinius eksponuos konkurso baigiamojoje parodoje.
Nugalėtojas paaiškėjo po respublikinės tautodailės parodos „Tradicijos dermė: žemaitiškas užsispyrimas, aukštaitiškas santūrumas“ atidarymo Šiaulių dailės galerijoje.
Paroda – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus vykdomo projekto, skirto etnografinių regionų metams paminėti, dalis.
Be V. Bandzos, parodoje eksponuojami ir kitų kelmiškių tautodailininkų – pynėjos iš šiaudelių Kornelijos Lopetienės, audėjų Onos Butvilienės, Birutės Kmitaitės...

Kelmės rajono meras išrinktas antrai kadencijai (15)

Krašto žinios
2015 m. kovo 17 d.
Pakartotiniuose mero rinkimuose Kelmės rajone pergalę pelnė šiandieninis rajono vadovas socialdemokratas Vaclovas Andrulis. Jo konkurentas Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Juozas Rimkus, skaičiuojant balsus kartkartėmis aplenkdavęs šiandieninį merą keliais procentais, vis dėlto atsiliko 574 balsais.Iš 27399 rinkimų teisę turinčių Kelmės rajono gyventojų į pakartotinius mero rinkimus atėjo tik 10304. Daugiau kaip pusė – 5439 iš jų balsavo už šiandieninį rajono merą socialdemokratą Vaclovą Andrulį, 4865 – už Savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėją...

Dienos populiariausi

Sportas

Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se įvy­ko tre­čia­sis bė­gi­mas ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ku...

Keturi kampai

Balandžio mėnesį į Kelmę ketina atvykti užsakovai iš Norvegijos. Jie susidomėjo kelmiškio medžio meistro Ričardo Kančelkio darbais.Per...

Centas prie cento

Jau šiais metais gali pajudėti Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų ir Šiaulių edukacijos centro rekonstrukcija. Venclauskių namuose...

Atolankos

Romualda ir Vytautas VAITKAI Žagarėje (Joniškio rajonas) pažįsta kiekvieną vyresnės kartos žmogų. Per jų mintis perbėgę daugelio gyvenimai...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Praėjusią savaitę netoli Augstkalnės (Latvija) gyvenvietės, prie Lietuvos ir Latvijos sienos, susprogdintas buvusios R-12 tipo...

Kelmiškį Marių Bajorūną daug kas pažįsta kaip talentingą kiaušinių graviruotoją. Neseniai jis išbandė ir dar vieną techniką – kiaušinių siuvinėjimą kryželiu...

Iš Joniškio rajono kilusi Rasa Šiaučiūnaitė dirba administratore ir aktore Kelmės mažajame teatre. 24 metų aktorė išbandė daug darbų Lietuvoje...

Skautas, istorijos mokytojas Sergejus Staponkus, draugų vadinamas Seržu, norėtų įminti po pėdsaką kiekvienoje pasaulio šalyje...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai