(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Kelmėje

Konkursai

Re­gi­na LEK­NIC­KIE­NĖ, Sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sioji kraš­tot­var­kos spe­cia­lis­tė
GAMINK ir balsuok
Re­gi­na LEK­NIC­KIE­NĖ, Sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sioji kraš­tot­var­kos spe­cia­lis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Per Jurgines – sūrių fiesta

2016 m. balandžio 28 d.
Šeš­ta­die­nį Pak­ra­žan­ty­je (Kel­mės ra­jo­nas) de­vin­tą kar­tą su­reng­ta Jur­gi­nių šven­tė „Jur­gis, Jor­gis ir Jur­ge­lis – skam­ba jis vi­som tar­me­lėm“. Žem­dir­biai Jur­gi­nes dar va­di­na sa­vo Nau­jai­siais me­tais.Jur­gi­nės švęs­tos se­no­viš­kai, lai­kan­tis tra­di­ci­jų. Po mi­šių lan­ky­ti lau­kai, ti­kin­tis ge­ro der­liaus, už­kas­ti du kiau­ši­niai. Šei­mi­nin­kės iš tri­jų ra­jo­nų vai­ši­no įvai­riau­siais sū­riais, o Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nės – kiau­ši­nie­ne iš be­veik 200 kiau­ši­nių.
De­vin­tą kar­tą Pak­ra­žan­ty­je su­reng­tos...

„Lietuvos balso“ finalininkės tėvams garbės raštams neužtenka sienų

2016 m. balandžio 28 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Vid­so­džio kai­me, gy­ve­nan­tys LNK pro­jek­to „Lie­tu­vos bal­sas“ fi­na­li­nin­kės Ži­vi­lės Ged­vi­lai­tės tė­vai An­ge­lė ir Alek­sand­ras išau­gi­no ke­tu­ris vai­kus. Nė vie­nas jų tė­vams ne­pa­da­rė gė­dos. Vi­sos na­mų sie­nos nu­ka­bi­nė­tos jų gar­bės raš­tais. Ne vi­si ir tel­pa.O kai duk­ra Ži­vi­lė iš­ko­pė į „Lie­tu­vos bal­so“ fi­na­li­nes ko­vas, Ged­vi­lai pri­si­pa­žįs­ta ver­kę iš lai­mės. Nu­vy­kus į Ged­vi­lų na­mus Vid­so­dy­je, kaip tik bu­vo at­va­žia­vu­si ir „Lie­tu­vos bal­so“ fi­na­li­nin­kė Ži­vi­lė su duk­re­le...

Politikos aktualijosDaugiau

Vie­šo­ji įstai­ga Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­ja tu­ri du stei­gė­jus – Sa­vi­val­dy­bę ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Me­ras Ar­tū­ras...

Šiau­lių vie­šo­jo lo­gis­ti­kos cent­ro pro­jek­tas ne­ju­da iš vie­tos. Eu­ro­pi­nė pa­ra­ma pra­ras­ta. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas...

Šiau­liuo­se iš ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo krep­še­lio da­ly­bų šie­met iš­brauk­tos Sa­vi­val­dy­bės įstai­gos. 15 eu­rų krep­še­lis...

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2016–2018 me­tams. Pa­tys po­li­ti­kai pa­si­gen­da...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Tik bul­do­ze­ris ver­čia nuo sa­vęs...Tai Nor­ve­gi­jos pa­ra­ma, kad Lie­tu­va kur­tų ver­ty­bes ir jas sau­go­tų.
Klau­siau...

Akib­rokš­tą skė­lė vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­ja, vie­šai iš­var­di­ju­si re­gu­lia­vi­mus, ku­riuos val­džia tu­rė­tų įves­ti...

Ju­ris­tai pa­tvir­tins, kad do­ro­vė ir ju­ri­di­niai įsta­ty­mai bu­vo ne iš pirš­to lauž­ti.Do­ro­vės įsta­ty­mus...Šiau­lių mies­to ta­ry­bos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai ir opo­zi­ci­ja, ver­tin­da­mi pir­muo­sius...

Politikų tribūnaDaugiau

– Ko­kiais ar­gu­men­tais opo­nuo­si­te į šiuos opo­zi­ci­jos prie­kaiš­tus?– Tai opo­zi­ci­jos ban­do­ma įpirš­ti nuo­mo­nė, nors...

Praė­jo šiek tiek dau­giau nei me­tai nuo to lai­ko, kai Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą tie­sio­giai bu­vo iš­rink­ti ir pra­dė­jo...

Eu­ro­pos Par­la­men­tas to­liau ūžia nuo kal­bų apie mig­ran­tus: bai­mi­na­ma­si nau­jo jų ant­plū­džio, o da­bar­ti­nei...

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio Bro­nio Ro­pės nuo­mo­ne, šią pro­gra­mą bū­tų ga­li­ma iš­plės­ti, įtrau­kiant į ją ne tik pie­ną, bet ir...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Paš­ne­ke­siai prie „Sau­lės mū­šio“Po­kal­bį mo­de­ra­vo ir pa­veiks­lo is­to­ri­ją pri­sta­tė kū­ri­nio au­to­rius, dai­li­nin­kas Arū­nas...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Pelnė „Netradicinės bibliotekos“ nominaciją (3)

Afiša
2016 m. balandžio 27 d.
Ap­do­va­no­ji­mą bib­lio­te­ka pel­nė už ino­va­ty­vią veik­lą pa­nau­do­jant in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas, ne­tra­di­ci­nių pa­slau­gų plėt­rą ir der­mę su tra­di­ci­nė­mis bib­lio­te­kos pa­slau­go­mis.
Pag­ry­žu­vio bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma Di­cha­vi­čie­nė ren­gia vir­tua­lias pa­ro­das. Ji su­kū­rė bib­lio­te­kos pro­fi­lį feis­bu­ke. Ten pub­li­kuo­ja nau­jie­nas apie bib­lio­te­ką, nau­jas kny­gas, bib­lio­te­ko­je vyks­tan­čius ren­gi­nius.
Ten pa­tal­pin­tas ir bib­lio­te­ki­nin­kės su­kur­tas fil­mu­kas...

Šaukėnų kino festivalyje nugalėjo animaciniai filmukai

Krašto žinios
2016 m. balandžio 26 d.
Penk­ta­die­nį kon­kur­si­ne pro­gra­ma Šau­kė­nuo­se bai­gė­si ke­tu­rias die­nas šie­met tru­kęs ne­ko­mer­ci­nių mė­gė­jiš­kų ki­no fil­mų fes­ti­va­lis „Iš praė­ju­sio am­žiaus gel­mių per šią die­ną“.Dėl ge­riau­sių­jų mė­gė­jiš­kų fil­mų įver­ti­ni­mo var­žė­si 14 la­bai skir­tin­gų au­to­rių ne tik iš įvai­rių Lie­tu­vos vie­to­vių. Fil­mą „Ke­lio­nė į kal­nus“ at­siun­tė kraš­tie­tis, gy­ve­nan­tis Flo­ri­do­je.
Fil­mą „Mū­sų praei­tis – atei­ties stip­ry­bė“ pri­sta­tė Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai.
Fil­mus ver­ti­no re­ži­sie­rius, bu­vęs...

Anksčiau pinigus užvaldydavo treninguoti, dabar – kostiumuoti (5)

Krašto žinios
2016 m. balandžio 23 d.
Ko­rup­ci­ją Lie­tu­vo­je ska­ti­na gi­mi­nys­tė, par­tiš­ku­mas, lie­tu­vių ge­ra­šir­diš­ku­mas ir no­ras pa­dė­ti, per men­ka kont­ro­lė. To­kios iš­va­dos pa­teik­tos Kel­mė­je įvy­ku­sia­me ren­gi­ny­je „Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ja Kel­mės ra­jo­ne. Ar ga­li­me kaž­ką pa­keis­ti? Fak­tai. Spren­di­mai. Įž­val­gos“. Pra­ne­ši­mus skai­tė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai, Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos at­sto­vai.Apž­velg­tos ko­rup­ci­jos pra­sme...

Rajono vadovai didžiavosi savo darbais (3)

Krašto žinios
2016 m. balandžio 23 d.
Kel­mė­je įvy­ko vie­nas iš pa­sku­ti­nių­jų ra­jo­no me­ro ir Ta­ry­bos na­rių su­si­ti­ki­mų su gy­ven­to­jais. Apž­velg­ti dar­bai ir pro­ble­mos, at­sa­ky­ta į gy­ven­to­jų klau­si­mus. Į su­si­ti­ki­mą atė­ju­siems kel­miš­kiams iš­da­lin­tos Sa­vi­val­dy­bės iš­leis­tos kny­ge­lės „Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2015 me­tų at­lik­tų dar­bų pa­no­ra­ma“.Kel­mės se­niū­nas Ro­mas At­ko­čai­tis pa­brė­žė, jog dau­giau­sia lė­šų iš­leis­ta nau­jų gat­vių sta­ty­bai ir se­nų­jų re­mon­tui. Išas­fal­tuo­ti P. Cvir­kos ak­li­gat­vis, Nau­jo­sios gat­vės skers­gat­vis, Ra­sos gat­vė...

Šešių valstybių atstovai domėjosi vaiko teisių apsauga (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. balandžio 16 d.
Šią sa­vai­tę Kel­mė­je lan­kė­si Bul­ga­ri­jos, Grai­ki­jos, Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos, Len­ki­jos ir Tur­ki­jos iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų ir pra­di­nių kla­sių pe­da­go­gai. Jie drau­ge su „Kūl­vers­tu­ko“ vai­kų dar­že­liu da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nia­me pro­jek­te „Mes esa­me ly­gūs – vi­si tu­ri­me vie­no­das tei­ses.“ Ša­lių at­sto­vai da­li­jo­si pa­tir­ti­mi apie vai­ko tei­sių ap­sau­gą jų ša­ly­se.Kel­mės „Kūl­vers­tu­ko“ dar­že­lio ve­dė­ja Li­li­ja Pa­rad­ni­kie­nė sa­ko, jog te­ma apie vai­ko tei­sių ap­sau­gą pa­sta­ruo­ju me­tu, kai ša­lį su­krė­tė...

Sensacija: į Užvenčio vaikų darželį susidarė eilė

Krašto žinios
2016 m. balandžio 16 d.
Per il­gus gy­va­vi­mo me­tus nė­ra bu­vę, kad Už­ven­čio lop­še­lis-dar­že­lis ne­ga­lė­tų priim­ti vi­sų no­rin­čių jį lan­ky­ti vai­kų. O da­bar taip yra. Kol kas ne­pa­ten­kin­ti de­vy­ni tė­vų pra­šy­mai.Ko­lek­ty­vo va­do­vė tai va­di­na džiu­gi­nan­čia sen­sa­ci­ja. De­mog­ra­fi­nė si­tua­ci­ja ge­rė­ja!
58 vai­ku­čiai Už­ven­čio lop­še­ly­je-dar­že­ly­je ir dar de­vy­ni, lau­kian­tie­ji ei­lė­je. Iš jų – net še­ši – lop­še­li­nu­kai.
Už­ven­čio lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė Aud­ro­nė Po­po­vie­nė ne­slė­pė džiaugs­mo gau­siu vai­ku­čių bū­riu...

Devyniasdešimtmetei netrūksta veiklos ir užsiėmimų

Krašto žinios
2016 m. balandžio 16 d.
Gra­ži­na Gied­rie­nė iš Ty­tu­vė­nų ne­se­niai su­lau­ku­si 90 me­tų, džiau­gė­si, jog gy­va ir jos dvy­nė se­suo Mi­ra, gy­ve­nan­ti Pa­ne­vė­žy­je.Il­gaam­žė tvir­ti­no ne­ga­lin­ti sė­dė­ti ran­kų su­dė­ju­si. Kai ką nors vei­kia, sun­kūs pri­si­mi­ni­mai, ku­rių pa­si­tai­kė, kaip ir kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­me, ta­ry­tum at­si­to­li­na.
Gra­ži­na Gied­rie­nė, Ty­tu­vė­nuo­se gy­ve­nan­ti ke­lis de­šimt­me­čius, sa­ve jau va­di­na tik­ra ty­tu­vė­niš­ke, nors yra ki­lu­si nuo Pa­ne­vė­žio.
G. Gied­rie­nės tė­vai bu­vo žem­dir­biai...

Dienos populiariausi

Per Jurgines – sūrių fiesta

2016 m. balandžio 28 d.
lankomiausias

„Lietuvos balso“ finalininkės tėvams garbės raštams neužtenka sienų

2016 m. balandžio 28 d.
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Šeš­ta­die­nį Pak­ra­žan­ty­je (Kel­mės ra­jo­nas) de­vin­tą kar­tą su­reng­ta Jur­gi­nių šven­tė „Jur­gis, Jor­gis ir Jur­ge­lis –...

Centas prie cento

Atolankos

Kaip grei­tai bė­ga lai­kas... Ro­dos, dar va­kar, pra­si­dė­jus fo­to­me­no są­jū­džiui, vie­nas iš ak­ty­viau­sių­jų jo da­ly­vių, vis...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Vi­dur­die­nis, bet Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos skai­tyk­lo­je tuš­čia. Cak­si tik hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rės...

Die­du­kas, mau­džian­čias ko­jas ap­trau­kęs šva­riom vil­no­nėm ko­ji­nėm, pu­siau­gu­lom dryb­so lo­vo­je, vei­du į lan­gą...

Ar ryž­tu­mė­tės per po­rą die­nų pės­čio­mis įveik­ti 200 ki­lo­met­rų? Ar už­tek­tų va­lios žings­niuo­ti pir­myn pūs­lė­to­mis...

Kul­tū­ros die­nos pro­ga į su­si­ti­ki­mą su kel­miš­kiais pa­kvies­tas pir­mo­jo lie­tu­viš­ko se­ria­lo „Gi­mi­nės“ sce­na­ri­jaus...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [41121]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [42522]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai