(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Gamink ir Balsuok
Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

HERCUS mokėjimo kortelė su kredito limitu – patogus sprendimas, kai reikia pinigų (1)

2016 m. spalio 22 d.

Su­ge­do au­to­mo­bi­lis, o iki at­ly­gi­ni­mo dar de­šimt die­nų... Stai­ga Jū­sų vai­kui pri­rei­kė ne­pi­gių odon­to­lo­go pa­slau­gų, o ki­še­nė­se švil­pau­ja vė­jai... Pa­žįs­ta­ma? Su­val­dy­ti to­kią ar pa­na­šią si­tua­ci­ją pa­pras­ta, kai tu­ri HER­CUS mo­kė­ji­mo kor­te­lę su kre­di­to li­mi­tu. Tai pa­to­gus bū­das pa­si­sko­lin­ti pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis, o kre­di­to li­mi­tą nau­do­ti tik pri­rei­kus. Pa­lū­ka­nos mo­ka­mos tik už pa­nau­do­tą kre­di­to su­mą ir tik už tą lai­ko­tar­pį, per ku­rį pa­nau­do­ta kre­di­to da­lis bu­vo...

Kaimo žmones gelbsti darbštumas (6)

2016 m. spalio 22 d.
Kiek­vie­na Re­gi­nos ir Juo­zo Kal­vai­čių iš Ker­ka­sių kai­mo die­na pra­si­de­da pu­sę pen­kių. Rei­kia pa­melž­ti tris kar­ves, dvi ož­kas, apei­ti bū­rį paukš­čių, triu­šių, ki­tų gy­vu­lių. Šei­mi­nin­kė dar dir­ba pie­no su­rin­kė­ja gre­ti­ma­me Žal­pių kai­me.Ker­ka­siš­kiai įsi­ti­ki­nę, jog kai­mo žmo­nes gelbs­ti tik darbš­tu­mas. Ne­tin­gi­niau­jant ga­li­ma ne tik iš­gy­ven­ti, bet ir ne­blo­gai gy­ven­ti.
Re­gi­na ir Juo­zas Kal­vai­čiai pir­miau­sia dė­ko­ja li­ki­mui, juos drau­gėn su­ve­du­siam. Ir džiau­gia­si pil­nu gy­vy­bės...

Tualetai seniūnijos, žemė po jais – privati

2016 m. spalio 22 d.
Kiau­no­riuo­se su­si­klos­tė keis­ta si­tua­ci­ja. Po že­mės per­ma­ta­vi­mų so­cia­li­niams būs­tams pri­klau­san­tys lau­ko tua­le­tai at­si­dū­rė pri­va­čio­je „Šim­šės“ že­mės ūkio bend­ro­vės va­do­vo Sta­nis­lo­vo Balt­ru­šai­čio že­mė­je. Bend­ro­vės va­do­vas ne­griau­na tua­le­tų, dar nu­siun­čia ir sa­vo dar­buo­to­jus, kad iš­siurb­tų duo­bes. Jei tik se­niū­nas pa­pra­šo...Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Kiau­no­rių kai­me esan­čio so­cia­li­nio būs­to gy­ven­to­jas Gin­ta­ras Me­de­lis. Laiš­ke re­dak­ci­jai jis ra­šo:
„Gy­ve­nu...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Lo­re­ta KLIC­NER

Iš­sit­rin­ti iš nuo­la­ti­nių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų są­ra­šo ga­li­ma vie­no myg­tu­ko spus­te­lė­ji­mu. Tą...


Mes, bu­vę ta­ry­bi­niai žmo­nės, Di­džiuo­ju Spa­liu va­din­da­viome Lapk­ri­čio 7-ąją, dėl mė­ne­sių kai­tos ne­suk­da­mi sa­vų...

Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

Sei­mo rin­ki­mų ant­rasis tu­ras va­kar pra­si­dė­jo išanks­ti­niu bal­sa­vi­mu. Ką rink­tis? Pir­mo­jo...


„Te­le­vi­zi­ja ro­do su­kčius! Kuo aš blo­ges­nė?“ – rau­kė no­sį na­mų dar­ky­to­ja Fre­ken Bok ani­ma­ci­nia­me fil­mu­ke...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Konferencija apie psichikos sveikatą (2)

Krašto žinios
2016 m. spalio 20 d.
Kel­mė­je su­reng­ta moks­li­nė pra­kti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Psi­chi­kos svei­ka­ta Lie­tu­vo­je: moks­lo ir pra­kti­kos pa­ra­dig­mos“.Pra­ne­ši­mus skai­tę moks­li­nin­kai tei­gė, jog, ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je 5,5 pro­cen­to žmo­nių ser­ga psi­chi­kos li­go­mis. Ta­čiau fak­tiš­kai jų ser­ga dau­giau – apie 7,3 pro­cen­to. Tik dau­ge­lis bai­mi­na­si kreip­tis į psi­chiat­rą, nes jį lai­ko bau­bu, ku­ris pri­riš ir pri­far­ši­ruos vais­tų.Svei­ka­tos kon­fe­ren­ci­jos įvai­rio­mis te­mo­mis Kel­mės ra­jo­ne vyks­ta...

Paminklas laisvei atlaikė sovietmetį (4)

Krašto žinios
2016 m. spalio 20 d.
Ma­no­ma, jog pa­mink­las pa­sta­ty­tas dvie­jų ru­sų bėg­lio nu­žu­dy­tų po­li­ci­nin­kų gar­bei. Ta­čiau ko­vos už lais­vę Šau­kė­nuo­se tę­sė­si nuo 1905 me­tų.
Tuo me­tu, kai Ru­si­jo­je vy­ko 1905–1907 me­tų re­vo­liu­ci­ja, Šau­kė­nuo­se su­reng­tas po­li­ti­nis mi­tin­gas. Ora­to­riai rei­ka­la­vo pa­ša­lin­ti ru­sų val­džią ir įves­ti mo­ky­mą gim­tą­ja kal­ba. De­monst­ran­tai su­de­gi­no deg­ti­nės par­duo­tu­vę, iš­vi­jo iš mies­te­lio vi­sus ru­sus tar­nau­to­jus, iš­rin­ko sa­vo at­sto­vus į vals­čiaus ta­ry­bą.
Iš Šiau­lių at­vy­kęs 200 dra­gū­nų...

Šunų lenk­ty­nėse bė­go ir šeimininklai (3)

Sportas
2016 m. spalio 19 d.
Penk­tą kar­tą dau­giau kaip 100 uo­de­guo­tų bė­gi­kų, tarp ku­rių bu­vo ir pa­pras­čiau­sių kiem­sar­gių, ir veis­li­nių šu­nų, tra­di­ci­nė­se var­žy­bo­se var­žė­si dėl grei­čiau­sio­jo var­do.
Šį­syk ne­pra­len­kia­mi bu­vo vi­pe­tų veis­lės šu­nys. Tarp pa­ti­nų nu­ga­lė­jo Blei­kas iš Ši­lu­tės, dis­tan­ci­ją įvei­kęs per 8,6 se­kun­dės, tarp ka­ly­čių lai­mė­jo praė­ju­sių me­tų čem­pio­nės Ve­gos se­suo Ma­žy­tė Mer­gy­tė iš Klai­pė­dos, pa­sie­ku­si dar ge­res­nį re­zul­ta­tą – 8,06 se­kun­dės. Ma­žy­tė Mer­gy­tė ta­po ir ab­so­liu­čia lenk­ty­nių nu­ga­lė­to­ja, ku­riai ati­te­ko...

Viešuosius darbus atlieka paskutinieji bedarbiai

Krašto žinios
2016 m. spalio 15 d.
Šiuo me­tu se­niū­ni­jo­se vie­šuo­sius dar­bus at­lie­kan­tys be­dar­biai bus pa­sku­ti­nie­ji, pa­ma­lo­nin­ti bent lai­ki­nu dar­bu ne­to­li na­mų. Ne­dar­bu pir­mau­jan­čia­me Kel­mės ra­jo­ne ši užim­tu­mo prie­mo­nė bu­vo nau­din­ga ir be­dar­biams, ir se­niū­ni­joms, ku­rių te­ri­to­ri­jo­se, jie tvar­ky­da­vo vie­šą­sias erd­ves.Pat­vir­ti­nus nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį, kei­tė­si ir įsta­ty­mai. Iki šiol ga­lio­jęs Lie­tu­vos Res­pub­li­kos užim­tu­mo rė­mi­mo įsta­ty­mas ne­ten­ka ga­lios. Nuo atei­nan­čių me­tų sau­sio 1 die­nos pra­dės...

Kelmės aklųjų ir silpnaregių draugija minėjo jubiliejų

Krašto žinios
2016 m. spalio 15 d.
1961 me­tais įkur­ta Kel­mės ak­lų­jų drau­gi­ja, da­bar va­di­na­ma Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Kel­mės ra­jo­no fi­lia­lu, penk­ta­die­nį pa­kvie­tė į ju­bi­lie­ji­nę, 55 me­tų šven­tę. Kar­tu su­reng­tas ir ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas.
Kel­mės ak­lų­jų ir silp­na­re­gių or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Sa­mu­šie­nė sa­kė, jog Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­ga, se­niau va­di­na­ma Lie­tu­vos ak­lų­jų drau­gi­ja, įkur­ta 1926 me­tais, šie­met mi­ni 90 me­tų su­kak­tį. Kel­mės ak­lų­jų drau­gi­ja įkur­ta 1961 me­tais...

Mokytojau, duok sparnus!

Krašto žinios
2016 m. spalio 8 d.
Praė­ju­sį tre­čia­die­nį Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­re su­reng­tas Tarp­tau­ti­nės Mo­ky­to­jo die­nos mi­nė­ji­mas. Iš­rink­tas Me­tų mo­ky­to­jas ir Me­tų and­ro­go­gas.Me­tų mo­ky­to­ja ta­po Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos do­ri­nio ug­dy­mo mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė, ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė Bro­nis­la­va Bu­chie­nė.Me­tų and­ro­go­gu iš­rink­tas Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jos in­for­ma­ti­kos mo­ky­to­jas – me­to­di­nin­kas Al­gir­das Ba­ran­čiu­kas.Me­tų mo­ky­to­ja šie­met iš­rink­ta Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos do­ri­nio ug­dy­mo...

Per išankstinį balsavimą rinkėjai rodo aktyvumą (1)

Krašto žinios
2016 m. spalio 8 d.
Pak­laus­ti, ko­dėl bal­suo­ja iš anks­to vie­ni sa­vo bal­są ati­duo­ti ei­lė­je lau­kian­tys rin­kė­jai sa­kė, jog sek­ma­die­nį ne­no­ri ei­ti iš na­mų, ki­ti iš­vyks­ta.
Nuo ry­to iki 20 va­lan­dos ket­vir­ta­die­nį sa­vo bal­sus ati­da­vė per 380 rin­kė­jų.
Šie­met, prie Kel­mės 41- osios rin­ki­mų apy­gar­dos pri­jun­gus da­lį Šiau­lių ra­jo­no apy­lin­kių, Sei­mo na­rį tu­rė­tų rink­ti apie 33 tūks­tan­čiai rin­kė­jų. Jie prie bal­sa­dė­žių eis 50 rin­ki­mų apy­lin­kių, ku­rio­se dirbs apie 600 rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rių.
Dėl Sei­mo na­rio man­da­to var­žo­si 11...

Dienos populiariausi

Tualetai seniūnijos, žemė po jais – privati

2016 m. spalio 22 d.
lankomiausias

Kaimo žmones gelbsti darbštumas (6)

2016 m. spalio 22 d.
daugiausiai komentuotas

Kelmės rajoneKelmės rajone

Keturi kampai

Jo­niš­kie­tis Al­gis Ma­tai­tis į ran­kas vie­to­je fo­toa­pa­ra­to vis daž­niau pai­ma sam­tį ar me­di­nę men­tę. Ra­jo­ne...

Centas prie cento

Už sėk­min­gą smul­kiojo ir vi­du­ti­nio vers­lo plėt­rą, dar­bo vie­tų Šiau­lių re­gio­ne kū­ri­mą šie­met Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kai gar­bės...

Atolankos

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­tės vai­kiš­kų kny­ge­lių au­to­rės, dai­li­nin­kės Li­nos Žu­tau­tės po­pu­lia­ru­mas – fe­no­me­na­lus. Jos is­to­ri­jos...

Ža­ga­rės (Jo­niš­kio r.) „puo­dų na­mo“ sa­vi­nin­kui, me­džio meist­rui Ed­mun­dui VAI­ČIU­LIUI te­ko nuo le­gen­di­nio...

Uk­rai­no­je ne­to­li fron­to li­ni­jos ties Ma­riu­po­liu šią va­sa­rą be­veik mė­ne­sį sa­va­no­ria­vo Nau­jo­sios Ak­me­nės...

Ja­po­nų pa­tar­lė sa­ko, kad vie­nas mie­las žo­dis ga­li su­šil­dy­ti trims žie­mos mė­ne­siams. Ar­ba­tos puo­de­liui...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [71519]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai