(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Kelmėje

Konkursai

Auš­ra BI­TĖ­NĖ, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė
GAMINK ir balsuok
Auš­ra BI­TĖ­NĖ, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Geriausia gyventi ir kurti gimtinėje

2016 m. liepos 26 d.
Ty­tu­vė­niš­kis vers­li­nin­kas ir bai­ke­ris Kęs­tu­tis Be­lag­lo­vis ra­ga­vo emig­ran­to duo­nos, ta­čiau ne­ra­do ge­riau už tė­vų na­mus Kelmės rajone, Ty­tu­vė­nuo­se. Jis ma­to pra­smę bū­ti ma­mos už­va­dė­liu, puoš­ti ir puo­se­lė­ti tė­vų so­dy­bą, žve­jo­ti ir poil­siau­ti prie eže­rų, bend­rau­ti su drau­gais, ku­riuos pa­žįs­ta nuo vai­kys­tės.Pa­gal pro­fe­si­ją Kęs­tu­tis Be­lag­lo­vis – zoo­tech­ni­kas, ta­čiau juo dir­bo tik pu­sant­rų me­tų – iki tar­ny­bos ar­mi­jo­je. Pas­kui dar­ba­vo­si dur­pių įmo­nė­je, iš­ban­dė me­džio ap­dir­bė­jo ama­tą...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Kaip Klai­pė­da neį­si­vaiz­duo­ja­ma be jū­ros, taip Šiau­liai – be dan­gaus. Ne to­dėl, kad ten ka­ba Sau­lė, o to­dėl, kad...


Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas pa­ju­dė­jo ir įstri­go. De­ja, tai ne vie­nin­te­lė am­ži­nos stag­na­ci­jos vie­ta...

eko­no­mis­tė

Teis­mai ta­po ne tik Lie­tu­vos vyk­do­mo­sios val­džios, bet ir įsta­ty­mų lei­dy­bos da­li­mi, nors...

(Par­ti­jų ka­ras. Dėl žmo­gaus? Ar dėl val­džios?)Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams in­ten­sy­vė­ja ka­ras tarp par­ti­jų. Dau­gė­ja mū­šių ir...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Aji­dos Stan­čie­nės šei­ma gry­bus rin­ko Tel­šių ra­jo­ne. Miš­kuo­se ra­do daug ba­ra­vy­kų, rau­do­ni­kių bei vo­ve­rai­čių. Gry­bų krep­še­lį...

Kaip ir kas­met „Šiau­lių kraš­tas“ kvie­čia bur­tis gry­bau­to­jus – pa­si­da­ly­ti sa­vo gry­bų der­liu­mi ir pa­ta­ri­mais...

Politikų tribūnaDaugiau

Kler­kai vėl pa­de­monst­ra­vo, kaip „rū­pi­na­si“ šiau­lie­čių ge­ro­ve. Per vi­są Lie­tu­vą nu­skam­bė­ju­si is­to­ri­ja: Et­ten...

Iš­leis­tu­vės ir bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mai – vie­na gra­žiau­sių kiek­vie­no vi­dur­va­sa­rio šven­čių – nuai­dė­jo per vi­sas 12...

Sei­mo na­rys, šiau­lie­tis
Šie ma­no žo­džiai bus as­me­niš­ki. Apie tai, kas ma­no min­ty­se ir šir­dy­je. Ži­nau, kad...

Ro­lan­das PAK­SAS,Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo...

Kur is­to­ri­kai nu­sta­ty­da­vo, ten ir mu­šė­me tuos bjau­ry­bes. Vėz­dais, bas­liais dau­žė­me. Mū­sų per­ga­lin­giems...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Kelmės policija persitvarkė viena iš pirmųjų (7)

Krašto žinios
2016 m. liepos 23 d.
Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas – vie­nas pir­mų­jų Lie­tu­vo­je pra­dė­jo dirb­ti pa­gal nau­ją mo­de­lį. Nuo šių me­tų va­sa­rio ne­li­ko bu­din­čio­sios da­lies. Nuo bir­že­lio pir­mo­sios įgy­ven­din­ta ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­tvir­tin­ta Vie­šo­sios ir Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­da­li­nių bend­ro­jo veik­los mo­de­lio kon­cep­ci­ja.Prie po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to du­rų pa­spau­dus myg­tu­ką at­si­lie­pia Tel­šių vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jas. Kel­mės po­li­ci­jos...

Gražiausioms gyvenviečių sodyboms trūksta tik erdvės (7)

Krašto žinios
2016 m. liepos 23 d.
Ra­jo­no gra­žiau­sių so­dy­bų ap­žiū­ro­je-kon­kur­se se­niū­ni­jos pri­sta­tė ne vie­ną sko­nin­gai tvar­ko­mą so­dy­bą gy­ven­vie­tė­se.So­dy­bų šei­mi­nin­kams ne­trūks­ta nei iš­mo­nės, nei darbš­tu­mo. Ta­čiau ne vi­sus su­ma­ny­mus gro­žio puo­se­lė­to­jai su­ge­ba įgy­ven­din­ti – pri­trūks­ta erd­vės įdo­mes­niam ak­cen­tui, van­dens tel­ki­nu­kui ne­di­de­lia­me so­dy­bos plo­te at­si­ras­ti.
Už­ven­čio se­niū­ni­ja pri­sta­tė Ra­si­tos Elz­ber­gai­tės ir Vai­do Juk­nio so­dy­bą Pa­ši­lė­nuo­se. Į Pa­ši­lė­nus šei­ma su­grį­žo po de­šimt­me­čio, pra­leis­to...

Užventyje surengtas kalvių ir akvarelininkų pleneras (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. liepos 16 d.
Į šių­me­ti­nį va­sa­ros ple­ne­rą, ku­ris vy­ko lie­pos 11–16 die­no­mis, su­va­žia­vo 18 kal­vių ir 9 ak­va­re­li­nin­kai.
Kiek­vie­nais me­tais į Už­ven­tį su­va­žia­vę kal­viai su­ku­ria ko­lek­ty­vi­nį dar­bą ir pa­lie­ka jį mies­te­liui.
Šių­me­ti­nis ple­ne­ras – tarp­tau­ti­nis, nes at­vy­ko kal­vių iš Lat­vi­jos. Kal­vių ir tep­tu­ko meist­rų sam­bū­ris šie­met skir­tas pa­gerb­ti iš Už­ven­čio ki­lu­siam ak­va­re­lės meist­rui Eduar­dui Ur­bo­na­vi­čiui, ku­riam šie­met bū­tų su­ka­kę 85 me­tai. Jo gar­bei Už­ven­čio kraš­to mu­zie­ju­je...

Egzaminai sujaukė abiturientų planus

Krašto žinios
2016 m. liepos 16 d.
Lie­tu­vo­je kas­met sun­kė­jant švie­ti­mo sis­te­mos rei­ka­la­vi­mams, kel­miš­kiai ir ne­ri­mau­ja ir džiau­gia­si. Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­jos bai­gian­tie­ji da­li­ja­si bran­dos eg­za­mi­nų įspū­džiais bei atei­ties pla­nais.Sto­jan­tie­siems šie­met są­ly­gos ypa­tin­gai sun­kios. No­rint pa­tek­ti į vals­ty­bė fi­nan­suo­ja­mų stu­den­tų są­ra­šą pri­va­lo­mi vals­ty­bi­niai ma­te­ma­ti­kos bei lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­nai, ang­lų kal­bos bei vie­nas pa­si­ren­ka­mo­jo da­ly­ko eg­za­mi­nas.
Ši tvar­ka priim­ta...

Tragiškos sutuoktinių netektys suvedė bendram gyvenimui (2)

Krašto žinios
2016 m. liepos 16 d.
Už­ven­ty­je gy­ve­nan­čių Eleo­no­ros Si­rie­nės ir Vy­tau­to Te­re­po bend­ras gy­ve­ni­mas da­bar – ra­mus ir sau­gus, nors abiems yra te­kę iš­tver­ti tra­giš­kas su­tuok­ti­nių ne­tek­tis.Už­ven­tiš­kiai kar­tu 18 me­tų šo­ka liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­ve „Glu­das“, da­ly­va­vo ke­tu­rio­se dai­nų ir šo­kių šven­tė­se, tu­ri bend­rų ir skir­tin­gų, bet viens ki­tam ne­truk­dan­čių, po­mė­gių. Ir skau­džių da­ly­kų sten­gia­si ne­pri­si­min­ti.
Ge­ros nuo­tai­kos ne­sto­ko­jan­tys, nuo­lat be­si­šyp­san­tys Eleo­no­ra Si­rie­nė ir Vy­tau­tas Te­re­pas...

Akmentašiai išbando savo ir akmens kantrybę

Kultūra
2016 m. liepos 15 d.
Praė­ju­sį pir­ma­die­nį Kel­mė­je, A. Mac­ke­vi­čiaus gat­vė­je esan­čio­se kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se, pra­si­dė­jo ak­men­ta­šių sim­po­ziu­mas.Kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės A. Mac­ke­vi­čiaus gat­vė­je. Dirb­tu­vių kie­me pri­vež­ta įvai­raus dy­džio ak­me­nų. Ak­me­nis kaip sa­vo dar­bo me­džia­gą jau ap­žiū­ri­nė­jo bū­re­lis ak­men­ta­šių ir vie­tos kul­tū­ros dar­buo­to­jų, at­vy­ku­sių į sim­po­ziu­mo ati­da­ry­mą.
Ant di­džiau­sio­jo ak­mens sa­vo įran­kiais ak­men­ta­šiai iš­ka­la rai­des „J. L.“. Tai kel­miš­kio ak­men­ta­šio Juo­zo Liau­dans­kio, ku­rio tra­di­ci­ją...

Kelmėje vaidins pasaulio žemaičiai

Krašto žinios
2016 m. liepos 14 d.
Atei­nan­tį sek­ma­die­nį prie Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus, di­de­lė­je ža­lio­je erd­vė­je su šim­ta­me­čiu ąžuo­lu, vyks Pa­sau­lio že­mai­čių teat­ro šven­tė. O iš Kel­mės ra­jo­no Lie­py­nės kai­mo ki­lu­siam ak­to­riui Juo­zui Bud­rai­čiui bus įteik­ta Že­mai­čių šlo­vės žvaigž­dė. Apie tai kal­ba­mės su Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos Kel­mės sky­riaus pir­mi­nin­ku, Kel­mės ma­žo­jo teat­ro va­do­vu Al­gi­man­tu AR­MO­NU.– Pa­sau­lio že­mai­čių teat­ro šven­tę or­ga­ni­zuo­ja Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­ja. Koks jos tiks­las?– Šven­tė­je da­ly­vaus ne tik...

Lauko dienoje – elitiniai limuzinai (2)

Centas prie cento
2016 m. liepos 13 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Kel­mės ra­jo­ne, Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Ūpai­nių kai­me, Vy­tau­to Bar­kaus­ko ūky­je, su­reng­ta Lau­ko die­na „Mė­si­nių gal­vi­jų au­gi­ni­mas“. Ši ūkio ša­ka žem­dir­biams siū­ly­ta kaip al­ter­na­ty­va pie­no ūkiui, ku­ris dėl men­kų ža­lia­vos su­pir­ki­mo kai­nų tam­pa nuo­sto­lin­gas.Di­džiu­lį pul­ką ra­jo­no ūki­nin­kų ir Lau­ko die­nos sve­čių li­mu­zi­nų au­gin­to­jo Vy­tau­to Bar­kaus­ko so­dy­bos kie­me pa­si­ti­ko Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro mu­zi­kan­tai.
Kie­me pa­sta­ty­ta erd­vi pa­la­pi­nė. Sta­lus at­sto­ja aukš­ti...

Atkuriamas Kražių jėzuitų kolegijos maketas

Įvykiai, aktualijos
2016 m. liepos 13 d.
Šią sa­vai­tę Kra­žiuo­se (Kelmės r.) su­reng­tos kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, per ku­rias ar­chi­tek­tų gru­pė at­ku­ria Kra­žių jė­zui­tų ko­le­gi­jos pa­grin­di­nio komp­lek­so vaiz­dą, da­ro jo ma­ke­tą, ku­ris atei­nan­tį pir­ma­die­nį bus pri­sta­to­mas vi­suo­me­nei. Kū­ry­bi­nės sto­vyk­los da­ly­viai at­ra­do duo­me­nų, kad Kra­žiuo­se bū­ta net Leo­nar­do da Vin­čio pa­veiks­lo.Kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės – tai vie­na iš su­de­da­mų­jų praė­ju­sią sa­vai­tę pra­si­dė­ju­sio Kra­žių fes­ti­va­lio, ku­ris tę­sis iki Šv. Ro­ko at­lai­dų, da­lių.
Kra­žių ko­le­gi­jo­je dar­buo­ja­si...

Dienos populiariausi

Geriausia gyventi ir kurti gimtinėje

2016 m. liepos 26 d.
lankomiausias

Prie Juodlės – amatų savaitės pabaigtuvės

2016 m. liepos 26 d.
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Šiau­lių uni­ver­si­te­to ma­gist­ran­tė Re­gi­na Ma­čiu­ly­tė tre­ji me­tai ko­lek­cio­nuo­ja kny­gų skir­tu­kus. Jos ko­lek­ci­jo­je...

Centas prie cento

Atolankos

Į Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lą-dau­gia­funk­cį cent­rą iš Či­ka­gos (JAV) li­tua­nis­ti­kos ty­ri­mų ir stu­di­jų cent­ro lai­vu per...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­čių Ra­ma­naus­kų šei­ma šią va­sa­rą ke­liau­ja po Lie­tu­vą lip­da­mi į ap­žval­gos bokš­tus. Šia idė­ja už­si­krė­tė per­nai. Šie­met...

Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio r.) įsi­kū­ręs vers­li­nin­kas Dai­va­nas Pran­ciu­lis su bend­ra­min­čiais Vyš­nių fes­ti­va­lio ka­liau­sių ra­liui...

JAV gy­ve­nan­ti De­bo­ra Lu­cas, tar­pu­ka­riu Šiau­liuo­se vei­ku­sio šo­ko­la­do fab­ri­ko „Auš­ra“ sa­vi­nin­ko...

Ža­ga­rie­tė Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Ele­na Mi­ka­la­jū­nie­nė lie­pos 2-ąją su­si­tuo­kė su švie­ti­mo dar­buo­to­ju...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [55512]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [57555]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai