(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Gamink ir BALSUOK
Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kražių festivalis sulaukia vis daugiau žmonių

2016 m. rugpjūčio 27 d.
Sek­ma­die­nį bai­gė­si vie­nuo­lik­to­jo Kra­žių fes­ti­va­lio ren­gi­niai.Pra­si­dė­jęs lie­pos šeš­tą­ją vai­kų ir jau­ni­mo ak­ci­ja „Pie­šiu Lie­tu­vą...“ aikš­tė­je prie bu­vu­sios Kra­žių ko­le­gi­jos, Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos Re­tų spau­di­nių ir Rank­raš­čių pa­reng­ta pa­ro­da „Kra­žių ko­le­gi­ja XVII-XVIII a.“, fes­ti­va­lis į pa­sku­ti­nius ren­gi­nius kvie­tė rugp­jū­čio 19-21 die­no­mis – edu­ka­ci­nė vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro sto­vyk­la Col­le­gium pri­sta­tė spek­tak­lio „400“ prem­je­rą, kon­cer­ta­vo Lie­tu­vos vals­ty­bi­nio...

Už praėjusį penkmetį sunaudotą šilumos perviršį mokėti nereikės

2016 m. rugpjūčio 27 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę, kar­tu su kas mė­ne­sį gau­na­mo­mis UAB „Li­tes­ko“ fi­lia­lo „Kel­mės ši­lu­ma“ są­skai­to­mis, dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čius kel­miš­kius pa­sie­kė ir ne­lauk­ta „do­va­nė­lė“ – pri­skai­čiuo­ta mo­kė­ti­na su­ma už 2010-2015 me­tus su­nau­do­tą, nor­ma­ty­vą vir­ši­ju­sią ši­lu­mą. Vi­du­ti­nė są­skai­tų su­ma už virš­nor­mi­nę ši­lu­mą kel­miš­kiams su­si­da­rė apie 13 eu­rų.Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je dėl to­kios keis­tos si­tua­ci­jos bu­vo pa­pra­šy­ta paaiš­kin­ti bend­ro­vės di­rek­to­rės.Tą pa­čią die­ną Vals­ty­bi­nė kai­nų ir...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba, iš es­mės at­si­nau­ji­nu­si nau­jais žmo­nė­mis, įpu­sė­ju­si jau ant­ruo­sius dar­bo me­tus, už­li­po ant...


NE­GI ŠAU­LIU­KAS PA­SE­NO? Ži­no­ma, kad ne! Vi­si mes jį lan­ko­me: ir šiau­lie­čiai, ir vil­nie­čiai, ir tu­ris­tai, ir...


Jot­vin­gių Kry­žiaus Ri­te­rių Or­di­nas bu­vo įkur­tas XV a. Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Kuni­gaikštystėje. Jį su­da­rė se­no­sios...

Apie eko­no­mi­ką ga­li­ma ra­šy­ti įvai­riai, net ir ro­ma­nai ga­li bū­ti su gi­lio­mis eko­no­mi­nė­mis įžval­go­mis. Kas...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so to­les­nės sta­ty­bos...

Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Filatelijos parodoje – „Sibiro laiškai“

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Kel­mės kul­tū­ros cent­re Juo­do­jo kas­pi­no ir Bal­ti­jos ke­lio die­ną ati­da­ry­ta fi­la­te­lis­to Juo­zo Ur­bo­no pa­ro­da „Si­bi­ro laiš­kai“.Uni­ka­lio­je eks­po­zi­ci­jo­je, ku­rios tiks­las, pa­sak au­to­riaus, pa­ro­dy­ti pa­što ypa­ty­bes trem­ties ir ka­li­ni­mo la­ge­riuo­se są­ly­go­mis, įvai­rių for­mų laiš­kai-vo­kai, pa­što vo­kai, at­vir­laiš­kiai, at­vi­ru­kai, pa­što ant­spau­dai, cen­zū­ros at­žy­mos, pi­ni­gi­nės pa­što per­lai­dos ir siun­ti­nių siun­ti­mo kvi­tai bei ki­ti pa­što do­ku­men­tai.
Fi­la­te­li­jos pa­ro­dą...

Gimtinėje pasodino ąžuoliuką (5)

Budintis reporteris
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Ne­to­li Šau­kė­nų esan­čia­me Lie­py­nų kai­me J. Bud­rai­tis yra gi­męs. Kai­me da­bar ne­be­li­kę nė vie­nos tro­bos, bu­vu­sios ak­to­riaus gim­to­sios so­dy­bos vie­to­je ply­ti žir­nių lau­kas. Ak­to­rius ten pa­so­di­no ąžuo­liu­ką.
Apie Lie­py­nus pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si ten gy­ve­nę žmo­nės, ak­to­riaus gi­mi­nės, kai­my­nai. Pats Juo­zas Bud­rai­tis nuo gi­mi­mo Lie­py­nuo­se su tė­vais gy­ve­no apie ket­ve­rius me­tus.
Lie­py­nų kai­mas taip pa­va­din­tas neat­si­tik­ti­nai – se­niau be­veik kiek­vie­no­je...

Vė­ly­vo­sios braš­kės džiu­gi­na sal­džio­mis uo­go­mis (4)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Bi­ru­tė ir Vir­gi­ni­jus Ku­ka­naus­kai iš Lyk­ši­lio (Kel­mės ra­jo­nas) šie­met jau ski­na pir­ma­me­čių braš­kių der­lių. Ka­dan­gi maž­daug dvie­jų hek­ta­rų plo­te pa­so­din­tos tri­jų veis­lių braš­kės, vė­ly­vo­sios 'Mal­vi­na' veis­lės uo­gos pra­de­da nok­ti lie­pos pa­bai­go­je.Atei­ty­je jau­na šei­ma ke­ti­na rim­tai už­siim­ti uo­gi­nin­kys­te, au­gin­ti ne tik braš­kių, bet ir avie­čių, ki­to­kių uo­gų.
Jau­na Bi­ru­tės ir Vir­gi­ni­jaus Ku­ka­naus­kų šei­ma, gy­ve­nan­ti Lyk­ši­ly­je, ke­le­rius me­tus lai­kė apie de­šim­ties pie­ni­nių kar­vių ban­dą. Ta­čiau, kai...

„Užventyje – mūsų namai“ (3)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 20 d.
Taip kal­bė­jo Jū­ra­tė Ma­zi­liaus­kie­nė, Už­ven­ty­je su vy­ru Sau­liu­mi gy­ve­nan­ti du de­šimt­me­čius.Su mei­le, be di­zai­ne­rių ir ki­to­kių spe­cia­lis­tų pa­ta­ri­mų ir pa­gal­bos tvar­ko­ma, pri­žiū­ri­ma už­ven­tiš­kių so­dy­ba šie­met da­ly­va­vo ra­jo­no gra­žiau­sių so­dy­bų ap­žiū­ro­je-kon­kur­se.
Iš Ra­sei­nių kraš­to, nuo Vi­duk­lės ki­lu­si Jū­ra­tė Ma­zi­liaus­kie­nė, bū­da­ma sep­ty­ne­rių me­tu­kų su tė­vais per­si­kraus­tė į Kel­mės ra­jo­ną, Vai­gu­vą. Ten ir pra­bė­go jos vai­kys­tė. J. Ma­zi­liaus­kie­nė, bai­gu­si is­to­ri­jos stu­di­jas Vil­niaus...

Kol bus bitelių, tol gyvens ir žmogus

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 20 d.
Prieš Žo­li­nes Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je su­reng­ta po­pie­tė, ku­rio­je kal­bė­ta apie bi­tes ir jų pa­ga­min­tų pro­duk­tų įta­ką žmo­gaus svei­ka­tai.Me­dus, bi­čių su­neš­tos žie­da­dul­kės, duo­ne­lė, pie­ne­lis, pi­kis, vaš­kas yra vie­ni iš efek­ty­viau­sių ir pi­gių prie­mo­nių prieš or­ga­niz­mo se­nė­ji­mą, ypa­tin­gas mais­tas ir vais­tas.
Į Žo­li­nės po­pie­tę, šie­met skir­tą bi­tėms, bi­čių pro­duk­tams ir jų įta­kai žmo­nių žmo­nių svei­ka­tai, į bu­vu­sio Kel­mės dva­ro res­tau­ruo­tą svir­ną su­si­rin­ko daug kel­miš­kių ir sve­čių.
Kel­mės ra­jo­no bi­ti­nin­kų...

Vasaros medunešis bitininko nepradžiugino (1)

Centas prie cento
2016 m. rugpjūčio 17 d.
Lie­tin­ga lie­pa ir rugp­jū­čio pra­džia bi­ti­nin­kų ne­pra­džiu­gi­no tur­tin­gu me­du­ne­šiu. Per sau­lė­to pa­va­sa­rio žy­dė­ji­mą bi­tės ati­dir­bo už vi­są se­zo­ną. Va­sa­ros me­du­ne­šis – šykš­tus, nes va­lan­das, kai bi­tės ga­lė­jo ei­ti į dar­bą, te­ko vog­te vog­ti. Jei­gu rugp­jū­tis neiš­si­gied­rins, ne­bus ir va­di­na­mojo lip­čiaus me­daus.Tur­gu­je ki­log­ra­mas me­daus jau pa­bran­go kai kur pu­se, kai kur vi­su eu­ru. Bi­ti­nin­kai bė­do­ja, jog rei­kė­tų dar la­biau bran­gin­ti, tik abe­jo­ja, ar kas pirks, nes me­dus nė­ra...

Etninė kultūra gaivina Lietuvą (13)

Pirmas puslapis
2016 m. rugpjūčio 16 d.
„Dai­nuo­jan­ti re­vo­liu­ci­ja“ ne­bū­tų at­gai­vi­nu­si Lie­tu­vos, jei­gu jai ne­bū­tų pri­ta­ria­ma kank­lė­mis, dau­dy­tė­mis ir sku­du­čiais“, – įsi­ti­ki­nu­si Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to dok­to­ran­tė, ra­šan­ti di­ser­ta­ci­ją apie et­ni­nių ma­žu­mų san­ty­kius Kris­ti­na Apa­na­vi­čiū­tė-Su­li­kie­nė.Jos nuo­mo­ne, Lie­tu­va iš­ko­vo­jo ne­prik­lau­so­my­bę, bet kaip tau­ta ji mirš­ta. Tik ma­siš­kai pro­pa­guo­ja­ma ir var­to­ja­ma et­ni­nė kul­tū­ra ga­li at­gai­vin­ti lie­tu­vy­bę.
Kris­ti­nos Apa­na­vi­čiū­tės biog­ra­fi­ja...

Vienkiemių privalumai – ramybė ir erdvė (11)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 13 d.
Šių­me­ti­nių gra­žiau­sių so­dy­bų ap­žiū­ros-kon­kur­se da­ly­va­vę vien­kie­mių sa­vi­nin­kai sa­vo so­dy­bo­se de­ri­na ir mo­der­nu­mą, ir praei­tį.So­dy­bo­se – ir šim­ta­me­čiai, ir šiuo­lai­ki­niai daik­tai, ver­čian­tys spė­lio­ti jų pa­skir­tį, ir mo­čiu­čių dar­že­liai, ir eg­zo­tiš­kos gė­lės, ir dirb­ti­niai, ir pa­čios gam­tos su­kur­ti van­dens tel­ki­nu­kai. Ta­čiau di­džiau­si vien­kie­mių pri­va­lu­mai – ra­my­bė ir erd­vė.
Šiais me­tais vi­sos se­niū­ni­jos iš­rin­ko ir ra­jo­ni­niam kon­kur­sui pri­sta­tė po gra­žiau­siai tvar­ko­mą vien­kie­mį...

Savanorystė – geriausias būdas keliauti (2)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 13 d.
Į tarp­tau­ti­nę sa­va­no­rių sto­vyk­lą Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke at­vy­ku­si len­kė stu­den­tė Joan­na Zakr­zens­ka po­rą sa­vai­čių pa­dir­bė­ju­si sto­vyk­lo­je, ne­sku­bės na­mo. Dar pa­si­dai­rys po Lie­tu­vą, pa­skui ap­lan­kys Lat­vi­ją ir Es­ti­ją.Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ba­ka­lau­ro stu­di­jas bai­gu­si, o da­bar dar tei­sę stu­di­juo­jan­ti mer­gi­na sa­ko, jog sa­va­no­rys­tė – tai vie­nas pi­giau­sių bū­dų pa­ke­liau­ti. Juo­lab, kad Lie­tu­vo­je jai pa­pras­čiau su­si­kal­bė­ti ang­liš­kai ne­gu Pran­cū­zi­jo­je.Ty­tu­vė­nų...

Dienos populiariausi

Kelmės rajoneKelmės rajone

Keturi kampai

Gra­žus ta­pe­tas ar me­niš­kai de­ko­ruo­ta sie­na? Dau­giau nei de­šimt­me­tį me­ni­niu sie­nų de­ko­ra­vi­mu už­sii­man­tys...

Centas prie cento

Stun­gių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia La­ba­naus­kie­nė so­di­nu­kų vers­lą pra­dė­jo dau­giau kaip...

Atolankos

El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė (1950–2006) – vie­na įdo­miau­sių, ta­len­tin­giau­sių praė­ju­sio am­žiaus 8–9 de­šimt­me­čio Lie­tu­vos gra­fi­kių. Ji...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Praė­ju­sią sa­vai­tę, Šau­kė­nų kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kės Ele­nos Bur­du­lie­nės ini­cia­ty­va ir rū­pes­čiu, Kel­mės ra­jo­ne...

Už­kie­tė­ję dvi­ra­ti­nin­kai ži­no, jog kiek­vie­ną va­sa­rą or­ga­ni­zuo­ja­ma ke­lio­nė dvi­ra­čiais. Pra­džio­je iš­ty­ri­nė­ta...

Sa­ko­ma, kad vy­rai my­li aki­mis, o mo­te­rys – au­si­mis. Tai ne­tie­sa. Iš pra­džių ir vie­ni, ir ki­ti my­li no­si­mis...

Ori­gi­na­lūs vie­naa­kiai po­rtre­tai Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos mies­te­ly­je gy­ve­nan­čiai aš­tuo­nio­lik­me­tei Ka­mi­lei...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [61702]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [64019]

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai