(detali)

Orai Kelmėje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
keywords=" border='0' alt='' />

Viena avarija – trys žūtys (7)

2017 m. vasario 28 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį, apie 13 va­lan­dą 40 mi­nu­čių, Kel­mės ra­jo­nui pri­klau­san­čio­je Ly­du­vė­nų kai­mo da­ly­je, ke­ly­je Ku­še­liš­kė – Ly­du­vė­nai – Mai­ro­niai, įvy­kus au­toa­va­ri­jai, žu­vo trys žmo­nės, vie­nas iš jų – še­šia­me­tis ber­niu­kas.
Ne­lai­mė įvy­ko sep­tin­ta­ja­me ke­lio Ku­še­liš­kė – Ly­du­vė­nai – Mai­ro­niai ki­lo­met­re. Mik­roau­to­bu­sas „Volks­wa­gen Ca­ra­vel­le“ už­va­žia­vo ant til­to per Drat­vi­nio upę, ta­čiau at­si­tren­kė į ke­lio ati­tva­rus, nu­lė­kė nuo til­to ir at­si­dū­rė upė­je.
Į kran­tą...

90 arų te­ri­to­ri­jai iš­va­lyti – 429 tūks­tan­čiai eu­rų

2017 m. vasario 28 d.
Kelmės ra­jo­no ta­ry­bos na­riai spren­dė, ar Sa­vi­val­dy­bei pen­kiais pro­cen­tais pri­si­dė­ti prie Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je Žel­vių kai­me bu­vu­sios naf­tos ba­zės su­tvar­ky­mo. Po­li­ti­kams at­ro­dė, jog 429 tūks­tan­čių eu­rų su­ma, ski­ria­ma iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų, 5 pro­cen­tais pri­si­de­dant Sa­vi­val­dy­bei, yra la­bai di­de­lė.Ra­jo­ne tvar­ko­mos te­ri­to­ri­jos, ku­rio­se bu­vo trą­šų san­dė­liai, pa­vo­jin­gos che­mi­nės me­džia­gos ar naf­tos ba­zės. Kai kur šios vie­tos jau su­tvar­ky­tos. Šie­met bus tvar­ko­ma Žel­vių kai­me...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Ko­dėl ša­lia džiaugs­mo, kad esa­me lais­vi, nuo­lat kiū­ti­na nu­si­vy­li­mo ir liū­de­sio še­šė­lis? Ko­dėl pa­lie­ka­me sa­vo ša­lį ją...

Vyks­ta tai, kas neiš­ven­gia­ma: ant bankroto ribos Šiau­lių „Ži­bu­rio“ kny­gy­nas, Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė. Esu kny­gų skai­ty­to­jas...

Sto­vė­da­ma par­duo­tu­vė­je prie ka­sos, nu­gir­dau dvie­jų vy­rų po­kal­bį. Jie, ma­tyt, se­ni pa­žįs­ta­mi, gal bu­vę...Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien ren­ka­si į po­sė­dį. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kvie­čia da­ly­vau­ti ir mies­tie­čius. Ką...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Perversmo būsena (26)

Budintis reporteris
2017 m. vasario 25 d.
Ko­dėl ša­lia džiaugs­mo, kad esa­me lais­vi, nuo­lat kiū­ti­na nu­si­vy­li­mo ir liū­de­sio še­šė­lis? Ko­dėl pa­lie­ka­me sa­vo ša­lį ją be­pro­tiš­kai my­lė­da­mi? Ko­dėl esa­me to­kie šal­ti ir sve­ti­mi vie­ni ki­tiems, nors iki pat šak­nų pa­nag­ri­nė­ję sa­vo ge­neo­lo­gi­nį me­dį, ko ge­ro, vi­si ga­lė­tu­me va­din­tis gi­mi­nė­mis? Kur ir ko­dėl pa­si­kly­do­me?
Šian­dien sun­ku at­kur­ti anos Nep­rik­lau­so­my­bės laik­tar­pio žmo­nių nuo­tai­kas ir li­ki­mus. Ga­li­me rem­tis tik is­to­ri­jos fak­tais, ku­rie liu­di­ja di­de­lius ano ir šio...

Suteiks gar­bės pi­lie­čio var­dus

Krašto žinios
2017 m. vasario 25 d.
Ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta, kam šiais me­tais su­teik­ti Gar­bės pi­lie­čių var­dus. Du Gar­bės pi­lie­čiai apie jiems su­teik­tą ti­tu­lą nie­kuo­met ne­su­ži­nos, nes yra mi­rę. Is­to­ri­kas, ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras, dip­lo­ma­tas, ra­šy­to­jas iš Vai­gu­vos ki­lęs Al­fon­sas Ei­din­tas ga­lės pa­si­džiaug­ti kraš­tie­čių įver­ti­ni­mu.Kan­di­da­tū­ras su­teik­ti Kel­mės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­dą ir ap­do­va­no­ji­mą – ženk­lą „Už nuo­pel­nus Kel­mės ra­jo­nui“ siū­lė bend­ruo­me­nės, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos...

Keturios klasės – dešimt mokinių (8)

Krašto žinios
2017 m. vasario 25 d.
Ne­ge­rė­jant de­mog­ra­fi­nei si­tua­ci­jai, ne­nut­rūks­tant emig­ra­ci­jos srau­tams, ša­ly­je ma­žė­ja tiek suau­gu­sių gy­ven­to­jų, tiek ir vai­kų.Kel­mės ra­jo­ne yra mo­kyk­lų, ku­rių kla­sė­se – po ke­tu­ris, tris, du ar net vie­ną mo­ki­nį. Kai­mų ir mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės, su­pras­da­mos apie neiš­ven­gia­mas per­mai­nas, vi­lia­si, jog mo­kyk­los ne­bus už­da­ry­tos. Taip tvir­ti­na ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Jo­ku­baus­kas.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Jo­ku­baus­kas...

Prisiminti Nepriklausomybei nusipelnę žmonės

Krašto žinios
2017 m. vasario 18 d.
Praė­ju­sį tre­čia­die­nį Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je su­reng­ta pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ka ra­jo­no moks­lei­viams ir vi­suo­me­nei. Mo­ki­niai pri­sta­tė 1918 – 1940 me­tų ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­piu Lie­tu­vai nu­si­pel­niu­sias as­me­ny­bes, da­ly­va­vo is­to­ri­jos ži­nių vik­to­ri­no­je bei edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je.Pen­kios ra­jo­no gim­na­zi­jos pa­ren­gė bend­rą pro­gra­mą, ku­rio­je pri­sta­tė iš­ki­liau­sias 1918 – 1940 me­tų ne­prik­lau­so­mai Lie­tu­vai la­biau­siai nu­si­pel­niu­sias Kel­mės kraš­to as­me­ny­bes...

Paminėta Valstybės atkūrimo diena

Krašto žinios
2017 m. vasario 18 d.
Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niai į iš­kil­mes at­ne­šė 8 met­rų il­gio Lie­tu­vos tris­pal­vę.
Bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai at­si­ve­dė sim­bo­li­nį sa­vo šu­nį Am­sį.
Kul­tū­ros cent­ro kie­me iš­kel­ta tris­pal­vė vė­lia­va. Ją pa­ly­dė­jo Sva­jū­no Kli­mo va­do­vau­ja­mo pu­čia­mų­jų or­kest­ro gro­ja­mas bei su­si­rin­ku­sių­jų gie­da­mas him­nas.
Į dan­gų pa­ki­lo moks­lei­vių pa­leis­ti tri­jų Lie­tu­vos vė­lia­vos spal­vų ba­lio­nai.
Šven­tę ve­du­si kul­tū­ros cent­ro re­ži­sie­rė Sand­ra Za­ka­rie­nė į iš­kil­mes su­si­rin­ku­sius žmo­nes...

Neskubėkite emigruoti dėl pinigų

Krašto žinios
2017 m. vasario 18 d.
Jau ta­po įpras­ta gir­dė­ti, kad lie­tu­vių kas­met vis ma­žė­ja. Emig­ra­ci­ja mū­sų ša­ly­je – vis dar ak­tua­li ir opi pro­ble­ma. Ly­gi­nant 2000 ir 2016 me­tus, žmo­nių skai­čius su­ma­žė­jo dau­giau nei 620 000. To­kia ten­den­ci­ja iš­lie­ka, nors skai­čiai ir nė­ra grės­min­gi (kas­met lie­tu­vių po­pu­lia­ci­jos ro­dik­lis kren­ta ma­žiau nei 1 %). Gai­la, bet pa­grin­di­niu gy­ven­to­jų Lie­tu­vo­je ma­žė­ji­mo fak­to­riu­mi iš­lie­ka emig­ra­ci­ja. Kas va­lan­dą ša­lį pa­lie­ka 4 – 5 gy­ven­to­jai. Ta­čiau, ar tai tik­rai yra ge­ras...

„L. A. B. A. S“ iš Ai­ri­jos (13)

Pirmas puslapis
2017 m. vasario 14 d.
Jau aš­tuo­ne­ri me­tai Ai­ri­jo­je gy­ve­nan­ti kel­miš­kė Eri­ka Aks­ti­nai­tė sa­vo bu­vi­mą to­li nuo Tė­vy­nės įpras­mi­na Lie­tu­vos gar­si­ni­mu už­sie­ny­je. Drau­ge su ki­tais lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riais jau­na mo­te­ris su­bū­rė Tarp­tau­ti­nį lie­tu­vių he­ral­di­kos fon­dą, lie­tu­vių as­me­nų ir bend­ruo­me­nių są­jun­gą L.A.B.A.S., ren­gia lie­tu­vių šven­tes, glo­bo­ja į Ai­ri­ją at­vy­ku­sius me­no ko­lek­ty­vus. O prieš praė­ju­sius Sei­mo rin­ki­mus su­ren­gė de­ba­tus.Vyk­dy­da­ma pro­jek­tą „Aš di­džiuo­juo­si“ lie­tu­vių bend­ruo­me­nė...

Ar stacionarius paštus pakeis ateities laiškininkai? (5)

Krašto žinios
2017 m. vasario 14 d.
Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ne­pri­ta­ria 350 kai­mo pa­štų Lie­tu­vo­je pa­nai­ki­ni­mui. Pa­gal nau­ją­ją pa­što per­tvar­ką bu­vo nu­ma­ty­ta, jog nuo lie­pos vi­du­rio Kel­mės ra­jo­ne liks tik ke­tu­ri sta­cio­na­rūs pa­štai. Ki­tų te­ri­to­ri­jų gy­ven­to­jus ap­tar­naus Kel­mės pa­štui pri­klau­san­tis va­di­na­masis atei­ties laiš­ki­nin­kas, ku­ris su­teiks vi­sas pa­što pa­slau­gas, ku­rių pa­gei­daus gy­ven­to­jas.Kel­mės pa­što vir­ši­nin­kas Zig­mas Gai­daus­kas in­for­ma­vo, jog vie­na iš sėk­min­giau­siai dir­ban­čių vals­ty­bės įmo­nių...

Dienos populiariausi

Kelmės rajoneKelmės rajone

Sportas

Po šios dvi­ko­vos paaiš­kė­jo ir ga­lu­ti­nės eki­pų po­zi­ci­jos po re­gu­lia­raus se­zo­no. Vil­nie­tės iš kar­to pa­ten­ka į...

Keturi kampai

Iš Pak­ruo­jo ki­lęs pa­sta­rai­siais me­tais Ang­li­jo­je gy­ve­nan­tis Al­gir­das Pi­li­pa­vi­čius laik­raš­čio skai­ty­to­jų bu­vo...

Atolankos

Kom­po­zi­to­rius Ge­di­mi­nas Dap­ke­vi­čius be­veik kas­met pa­kvie­čia šiau­lie­čius į mu­zi­ki­nę šven­tę – die­nos švie­są iš­vys­ta jo...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas Vik­to­ras Veng­ris – duob­ka­sys. Vy­ras at­vi­ras: veik­la, iš ku­rios jis duo­ną val­go...

Šiau­liuo­se pa­skai­tą apie mi­si­jas Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­ko­je skai­tęs ku­ni­gas An­ta­nas Sau­lai­tis SJ pa­brė­žia –...

Kel­miš­kis mo­ky­to­jas, fo­tog­ra­fas, fil­mų kū­rė­jas Val­das Kan­čaus­kas bu­vo pa­kvies­tas dirb­ti Šo­kių die­nos...

Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė – ryš­ki as­me­ny­bė, Šiau­lių dai­li­nin­kė, ryš­kūs, įsi­min­ti­ni jos pa­veiks­lai, tad ne­nuos­ta­bu, kad daug...

Visi straipsniai