(detali)

Orai Kelmėje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Pirko už 14 tūkstančių, parduoda – už 29

2017 m. balandžio 27 d.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra nag­ri­nė­ja že­mės skly­po Kel­mės mies­to cent­re par­da­vi­mo ap­lin­ky­bes. As­fal­tuo­ta dau­giau kaip 7 arų plo­to aikš­te­lė Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je ra­jo­no va­do­vų no­ru Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos or­ga­ni­zuo­ta­me auk­cio­ne par­duo­ta už 14 tūks­tan­čių eu­rų.Šio­je aikš­te­lė­je pre­kia­vę smul­kie­ji vers­li­nin­kai apie par­da­vi­mą ne­bu­vo in­for­muo­ti. Jie krei­pė­si į Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo. O skly­pą nu­pir­kęs vers­li­nin­kas, ne­praė­jus nė mė­ne­siui...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Skir­tu­mas tik tas, kad pa­si­kei­tė va­liu­ta. Anks­čiau mo­kė­da­vo­me li­tais, o da­bar eu­rais. Ir dar vie­nas men­kas...


Po tru­pu­tį aiš­kė­ja, kuo iš­si­skirs šio Sei­mo ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­la vie­na po ki­tos...

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­nai su­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą „su­ma­žin­ti“ so­cia­li­nę at­skir­tį. Dau­giau kaip sep­ty­nių arų...

Pir­ma te­zė. Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pri­kal­bė­ti kal­nai žo­džių ir iš­lie­tos jū­ros jaus­mų. Po­nai, o ko­dėl tik apie dvi­gu­bą...

Politikų tribūnaDaugiau

KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr...

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga...

Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

imestamp]" border="0" alt="" />

Kelmėje siekta masiškiausio skaitymo rekordo

Įvykiai, aktualijos
2017 m. balandžio 27 d.
Re­kor­do sie­ki­mu pra­dė­tas ren­gi­nių cik­las „Skai­ty­ki­me ki­taip ir kar­tu“, skir­tas Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos 80-osioms gy­va­vi­mo me­ti­nėms.
Di­džiu­lei mi­niai žmo­nių Kel­mės ma­žo­jo teat­ro ak­to­riai at­li­ko me­ni­nę imp­ro­vi­za­ci­ją „Mag­du­tė“.
Po to iš prieš ren­gi­nį iš­da­ly­tų la­pų su teks­tu 520 vai­kų ir suau­gu­siųjų skai­tė Že­mai­tės ap­sa­ky­mą.
Ma­siš­kiau­sio Lie­tu­vo­je skai­ty­mo re­kor­do sie­ki­mą ini­ci­ja­vo bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja Mil­da Nek­ra­šė.
Bib­lio­te­kos di­rek­to­rė...

Dešimtoji Jurginių šventė stebino sūrių gausa

Krašto žinios
2017 m. balandžio 27 d.
Sek­ma­die­nį Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­re su­reng­ta de­šim­to­ji res­pub­li­ki­nė Jur­gi­nių šven­tė „Jur­gis, Jor­gis ir Jur­ge­lis – skam­ba jis vi­som tar­me­lėm“.Daž­nai sū­rių šven­te va­di­na­mas ren­gi­nys įro­dė esąs tik­rai ver­tas to­kio var­do. Į šven­tę at­vy­ko net 46 šei­mi­nin­kės su 78 sū­riais, ku­rie sun­kiai til­po ant erd­vių sta­lų. Pir­mą sy­kį varš­kė bu­vo trau­ki­na­ma ir sū­ris spau­džia­mas per pa­čią šven­tę.
Gas­pa­di­nė (Da­lia Za­ka­rie­nė) ir gas­pa­do­rius (Zig­mas Gai­daus­kas) džiau­gė­si, jog į ju­bi­lie­ji­nę Jur­gi­nių šven­tę...

Emigracija retina giminę (19)

Krašto žinios
2017 m. balandžio 25 d.
Per Ve­ly­kas Kel­mės ra­jo­ne, Pa­šiau­šė­je, gy­ve­nan­čią Ja­ni­ną Zda­nie­nę ap­lan­kė sū­nus Vi­das su šei­ma. 13 me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­tis vy­ras – ne vie­nin­te­lis emig­ran­tas iš gi­mi­nės. Še­du­vo­je gy­ve­nan­ti po­nios Ja­ni­nos se­suo užau­gi­no de­vy­nis vai­kus. Še­ši iš jų dir­ba už­sie­ny­je. Už­sie­ny­je ir dar vie­nos se­sers bei bro­lio vai­kai. Pas vai­kus, par­da­vęs na­mus Lie­tu­vo­je, ke­ti­na iš­vyk­ti ir bro­lis.Iš Lon­do­no sa­vai­tei į Pa­šiau­šę at­skri­du­sius Dan­guo­lę ir Vi­dą Zda­nius su­ti­ko­me Pa­šiau­šės...

Metų kultūros darbuotoja – Dijana Bakšienė (3)

Krašto žinios
2017 m. balandžio 22 d.
Ja ta­po Kel­mės kul­tū­ros cent­ro cho­reog­ra­fė Di­ja­na Bak­šie­nė. Me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­jai ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė įtei­kė pa­dė­ką ir 200 eu­rų pre­mi­ją.
Kul­tū­ros dar­buo­to­jai įver­tin­ti ir dau­giau pa­dė­kų.
Nuo praė­ju­sių me­tų ra­jo­ne at­gai­vin­ta gra­žiau­sio ren­gi­nio kon­kur­so tra­di­ci­ja. Pa­dė­ka už et­nog­ra­fi­nio re­gio­no ver­ty­bių ir pa­pro­čių, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do sklai­dą įteik­ta Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rei Lai­mai...

Prancūzas mokosi lietuvių kalbos

Krašto žinios
2017 m. balandžio 22 d.
Jau dau­giau kaip mė­nuo Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke sa­va­no­riau­ja Ad­rie­nas De­xet iš Pran­cū­zi­jos Li­mo­ges mies­to. Elekt­ros in­ži­ne­ri­jos pro­fe­si­ją įgi­jęs vai­ki­nas my­li gam­tą, to­dėl nu­spren­dė pa­dir­bė­ti sa­va­no­riu bet ku­rio­je Eu­ro­pos ša­ly­je esan­čia­me re­gio­ni­nia­me par­ke. Drau­ge su ki­tu sa­va­no­riu iš Ita­li­jos vai­ki­nas ne tik dir­ba, bet ir mo­ko­si lie­tu­vių kal­bos.Su Ad­rie­nu kal­ba­mės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos sve­čių kam­ba­ry­je. Tuo me­tu jo ko­le­ga sa­va­no­ris iš...

Keli tūkstančiai ponios Irenos margučių

Krašto žinios
2017 m. balandžio 15 d.
Pa­ši­lė­nuo­se be­veik pen­kis de­šimt­me­čius gy­ve­nan­ti Ire­na Pet­ke­vi­čie­nė kas me­tai prieš Ve­ly­kas vaš­ku iš­mar­gi­na maž­daug po 100 mar­gu­čių.Arit­me­ti­ka pa­pras­ta – pas ar­ti­muo­sius, drau­gus, gi­mi­nai­čius, kai­my­nus pa­skli­do ma­žiau­siai 5000 mar­gu­čių. Sa­vą­ją nor­mą mo­te­ris iš­mar­gi­na per de­šim­tį die­nų. Da­bar – pa­ts kū­ry­bi­nis dar­by­me­tis.
Ire­nos Pet­ke­vi­čie­nės na­muo­se Pa­ši­lė­nuo­se, iki Ve­ly­kų li­kus maž­daug de­šim­čiai die­nų – kū­ry­bi­nis dar­by­me­tis: įvai­riais or­na­men­tais, raš­tais vaš­ku mar­gi­na­mi...

Žemdirbių susirinkime – apie aplinkosauginius ir augalų apsaugos reikalavimus

Krašto žinios
2017 m. balandžio 15 d.
Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­bos sa­lė­je su­reng­tas tra­di­ci­nis žem­dir­bių su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta ap­lin­ko­sau­gi­niams ir au­ga­lų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mas.
Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­ni­nio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sta­nis­lo­vas Man­ke­vi­čius žem­dir­bius su­pa­žin­di­no su au­ga­lų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mais.
Spe­cia­lis­tas in­for­ma­vo, jog že­mės nau­do­to­jas, be­si­ren­gian­tis...

Apie žydų tautą – per tradicijas ir istoriją (3)

Krašto žinios
2017 m. balandžio 15 d.
Kel­mės ra­jo­no Suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ro Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Kraš­to­ty­ros ir tu­riz­mo fa­kul­te­to lek­to­rius bu­vęs pe­da­go­gas, il­ga­me­tis Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Ar­ma­lis šio uni­ver­si­te­to stu­den­tams skai­tė pa­skai­tą apie žy­dus Kel­mė­je ir pa­sau­ly­je, jų se­ną­sias tra­di­ci­jas.
Al­gi­man­tas Ar­ma­lis, tei­ra­vo­si, ką Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tai ži­nan­tys apie žy­dus.
Pir­miau­sia pa­mi­nė­ti Už­ga­vė­nių...

Žygis po Šiaulės žemę

Krašto žinios
2017 m. balandžio 15 d.
Ar esa­te gir­dė­ję apie Šiau­lės že­mę? Šia­me įvai­rias se­no­vės le­gen­das me­nan­čia­me kraš­te vi­sai ne­se­niai is­to­ri­kai ir ar­cheo­lo­gai ieš­ko­jo net ir Sau­lės mū­šio pėd­sa­kų. Kvie­čia­me pa­si­dai­ry­ti po šį įvai­rio­mis is­to­ri­jo­mis apau­gu­sį kraš­tą.Šiau­lė­nų mies­te­lis yra va­ka­ri­nia­me Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pa­kraš­ty­je. Gre­ta – Šiau­lai­čių ir Pa­šiau­lio kai­mai ir ne­to­li aukš­tai virš jų iš­ki­lęs Šiau­lės kal­nas (Ku­di­nų pi­lia­kal­nis).
Pa­sak le­gen­dų, čia sto­vė­ju­si stip­ri, to­li ži­no­ma pi­lis. Pi­lis tu­rė­jo ir sa­vo mies­tą...

Varputėnams netrūksta gyvybės

Krašto žinios
2017 m. balandžio 13 d.
Kel­mės ir Šiau­lių ra­jo­nų san­dū­ro­je įsi­kū­rę Var­pu­tė­nai ga­li di­džiuo­tis pir­miau­sia is­to­ri­ne praei­ti­mi, neat­sie­ja­ma nuo dva­ro. Nors da­bar­ti­niais lai­kais žmo­nių, kaip ir vi­sur, kai­me ma­žė­ja, gy­vy­bės Var­pu­tė­nuo­se ne­trūks­ta.„Svar­biau­si ir yra žmo­nės“, – sa­kė Var­pu­tė­nų se­niū­nai­tė, bib­lio­te­ki­nin­kė Vi­da Ber­no­tie­nė, Var­pu­tė­nuo­se gi­mu­si ir iki šiol gy­ve­nan­ti.
„Var­pu­tė­nai da­bar – ne­be tie, ko­kie bu­vo anks­čiau, bet gy­vy­bės kai­me ne­trūks­ta“, – sa­kė vie­nin­te­lio kul­tū­ros ži­di­nio –...

Dienos populiariausi

Kelmės rajoneKelmės rajone

Sportas

Keturi kampai

Šiau­lių ra­jo­no Ei­mu­čių kai­mo gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nės va­do­vė Ele­na Ka­ni­šaus­kie­nė nu­spren­dė neįp­ras­tai eks­po­nuo­ti sa­vo...

Centas prie cento

Atolankos

Šių me­tų ko­vą Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čiui, moks­li­nin­kui kal­bi­nin­kui, va­do­vė­lių au­to­riui, jau­nų pe­da­go­gų ir moks­li­nin­kų...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Lie­tu­vių ra­šy­to­ja Že­mai­tė pan­kuo­ja – vil­ki džem­pe­riu, sė­di su žiur­ke ir au­si­nu­ku ant ska­re­lės. Šių die­nų he­do­niz­mas...

Lon­do­no ka­ra­liš­ka­ja­me mu­zi­kos ko­le­dže stu­di­juo­jan­ti smui­ki­nin­kė Au­gus­tė Emi­li­ja Ja­no­ny­tė Šiau­liuo­se...

Ji nuo­šir­džiai kva­to­ja­si už­kre­čia­mu juo­ku. Iš Vo­kie­ti­jos par­si­ve­žu­si juo­ko už­kra­tą ser­ti­fi­kuo­ta juo­ko...

Ber­žė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė – įvai­rių rank­dar­bių meist­rė, mez­gan­ti ir gė­les.„Už lan­go dar gė­lės...

Visi straipsniai