(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Kelmėje

Konkursai

Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Gamink ir balsuok
Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Muziejų naktį atgimė daiktų istorijos

2016 m. gegužės 24 d.
Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je praė­ju­sį penk­ta­die­nį įvai­rių ko­lek­ci­jų pri­sta­ty­mu, ki­no fil­mo žiū­rė­ji­mu po at­vi­ru dan­gu­mi ir nak­ti­ne eks­kur­si­ja pa­mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė mu­zie­jų die­na.Di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė prie bu­vu­sio Kel­mės dva­ro su­va­žia­vu­si ret­ro tech­ni­ka – 21 ta­ry­bi­nių lai­kų au­to­mo­bi­lis ir mo­to­cik­las.
Va­sa­riš­kas penk­ta­die­nio va­ka­ras prie Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus į Tarp­tau­ti­nei mu­zie­jų die­nai skir­tą Mu­zie­jų nak­ties ren­gi­nį su­trau­kė daug kel­miš­kių ir sve­čių.
Pir­mą sy­kį...

Politikos aktualijosDaugiau

Vie­šo­ji įstai­ga Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­ja tu­ri du stei­gė­jus – Sa­vi­val­dy­bę ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Me­ras Ar­tū­ras...

Šiau­lių vie­šo­jo lo­gis­ti­kos cent­ro pro­jek­tas ne­ju­da iš vie­tos. Eu­ro­pi­nė pa­ra­ma pra­ras­ta. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas...

Šiau­liuo­se iš ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo krep­še­lio da­ly­bų šie­met iš­brauk­tos Sa­vi­val­dy­bės įstai­gos. 15 eu­rų krep­še­lis...

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2016–2018 me­tams. Pa­tys po­li­ti­kai pa­si­gen­da...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Vilius PURONAS

Ne­ži­nia, ar da­bar­ti­nė kar­ta ką nors gir­dė­jo apie Iva­ną Su­sa­ni­ną, ku­rio žyg­dar­biu mus...

Regina MUSNECKIENĖ
Vis dar pri­si­me­nu vaiz­dą – Vil­niu­je Ko­vo 11-ąją ei­na tau­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių žmo­nių bū­rys ir ne­ša...

Tai, kas vyks­ta šiuo me­tu, kai tūks­tan­čiai lie­tu­vai­čių boi­ko­tuo­ja pre­ky­bos cent­rus, ir­gi yra sa­vo­tiš­kas blo­gą ži­nią...

Vi­lius PU­RO­NAS
KAS TAS „STA­ČIA­GAL­VIS“?
Da­bar an­ge­lai ma­do­je. Vi­so­kie. Ypač tie, ku­rie iš...

Politikų tribūnaDaugiau

Pra­si­dė­ju­si LR Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ja įgau­na pa­grei­tį. Ma­no va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga...

Va­le­ri­jus Si­mu­likSei­mo na­rysApie no­rą Sei­me su­kur­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, ku­ri aiš­kin­tų­si, kas vie­šo­jo­je erd­vė­je...

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys, frak­ci­jos Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa vi­ce­pir­mi­nin­kas...

Tik­rai ne­ži­nau, kur ap­si­pirk­ti vaikš­to Prem­je­ras. Bet tik­rai ži­nau, kad aš vaikš­tau ki­tur. Nes šian­dien tik­rai...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Į Rad­vi­liš­ky­je su­reng­tą sep­tin­tą­jį ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­tą šiemet su­va­žia­vo ke­tu­rios de­šim­tys mez­gė­jų. Gau­sia­me...

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­nu­lei­džia ran­kų ir ke­ti­na ieš­ko­ti lė­šų Sau­lės mū­šio me­mo­ria­lui už­baig­ti, įsi­jung­da­ma į...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Vašilėnai: pašaly, bet gyvi

Krašto žinios
2016 m. gegužės 21 d.
Kra­žių se­niū­ni­jo­je, ne­to­li Kark­lė­nų esan­tis Va­ši­lė­nų kai­mas įsi­kū­ręs ties ke­lių ra­jo­nų san­kir­ta. Ne­to­li Tel­šių ir Ši­la­lės ra­jo­nų ri­ba. Tel­šių Var­niai ir Ši­la­lės Kal­ti­nė­nai, ga­li­ma sa­ky­ti, ran­ka pa­sie­kia­mi. Bet iki ra­jo­no cent­ro Kel­mės – be­veik 40 ki­lo­met­rų. Va­ši­lė­niš­kiai džiau­gia­si ge­rais, vi­sa­da pa­dė­ti lin­ku­siais kai­my­nais, kai­mo sau­gu­mu ir šva­ru­mu. Bet kei­kia pra­stą ke­lią į Kel­mę.Va­ši­lė­nuo­se lan­kė­mės sau­lė­tą die­ną. Tvis­kė­jo gy­ven­vie­tės tven­ki­nys. Sklei­dė­si pir­mo­ji ža­lu­ma. Ne­di­du­kė kom­pak­tiš­ka...

Seno namo langus puošia žaislai

Krašto žinios
2016 m. gegužės 21 d.
Kra­žių se­niū­ni­jos Bur­nių kai­mo se­niau­sias na­mas, jo gy­ven­to­jų tei­gi­mu, pa­sta­ty­tas maž­daug prieš 300 me­tų. Bet dar tvir­tai sto­vi ant ak­me­ni­nių pa­ma­tų, o į ąžuo­li­nes sie­nų len­tas sun­kiai vi­nį įkal­si.Se­no na­mo lan­gai pil­ni žais­lų, nors šei­mi­nin­kų še­šios at­ža­los jau se­niai išau­go, ir anū­kai ne­be­ma­ži. „Mums taip gra­žiau“, – šyp­so­jo­si Ie­va ir Jo­nas Bal­siai, se­niau­sia­me Bur­nių kai­mo na­me gy­ve­nan­tys ke­lis de­šimt­me­čius ir jau spė­ję auk­si­nių ves­tu­vių su­kak­ties su­lauk­ti.
Bur­nių kai­mas, nuo Kra­žių nu­to­lęs vos...

Gimnazistės rinkosi pažinti gyvenimą (7)

Pirmas puslapis
2016 m. gegužės 14 d.
Per­nai pa­va­sa­rį Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­ją bai­gu­sios suo­lo drau­gės Ru­gi­lė Ivoš­ky­tė ir Ie­va Vait­ke­vi­čiū­tė, ne­ga­vu­sios stu­di­jų vie­tos ten, kur no­rė­jo, nu­spren­dė pa­trauk­ti į Lon­do­ną. Pa­dir­bė­ti, pa­žin­ti gy­ve­ni­mo, pa­ke­liau­ti ir su­vok­ti, ko iš tie­sų no­ri. Lon­do­ne su­ti­ko aš­tuo­nis sa­vo be­ndrak­la­sius.Prieš mė­ne­sį mer­gi­nos su­grį­žo į Lie­tu­vą. Kar­tu su šių­me­ti­niais abi­tu­rien­tais per­lai­kys lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną ir ban­dys lai­mę pa­si­rink­da­mos stu­di­jas...

Ušnėnai – pradžia ir pabaiga (1)

Krašto žinios
2016 m. gegužės 14 d.
Sta­sė Trak­nie­nė Uš­nė­nuo­se gi­mė, gy­ve­na ir ki­tur sa­vo gy­ve­ni­mo neį­si­vaiz­duo­ja. Ma­ža­me kai­me­ly­je pra­bė­go mo­ters jau­nys­tė, gra­žiau­si me­tai su da­bar jau mi­ru­siu vy­ru. Čia užau­go jųd­vie­jų dvi duk­ros. Iš­ki­lo jau­kūs na­mai. Stie­bia­si de­šim­ties hek­ta­rų miš­kas.
Sta­sė Trak­nie­nė – tik­ra uš­nė­niš­kė. Uš­nė­nuo­se gi­mė. Vie­nuo­li­kos me­tų su po­ra me­tų vy­res­ne se­se­ri­mi ne­te­ko ma­mos, suau­go anks­čiau lai­ko. Ne­bu­vo keis­ta ar neįp­ras­ta grį­žu­siai iš mo­kyk­los sku­bė­ti į fer­mą – pa­dė­ti tė­vui ir pa­mo­tei...

Ar boi­ko­ta­vo­te pre­ky­bos cent­rus, ne­pirk­da­mi pre­kių? (3)

Krašto žinios
2016 m. gegužės 14 d.
Šią sa­vai­tę dau­ge­lis Lie­tu­vos žmo­nių boi­ko­ta­vo di­džiuo­sius pre­ky­bos cent­rus dėl per di­de­lių mais­to pro­duk­tų kai­nų.Dau­ge­lis kal­bin­tų ke­miš­kių taip pat tvir­ti­no tris sa­vai­tės die­nas nė­ję pirk­ti mais­to į di­džiuo­sius pre­ky­bos cent­rus. Skai­ty­to­jai pik­ti­no­si, jog vie­nas kai­nų šuo­lis bu­vo po to, kai įve­dė eu­rą, o ki­tas pa­sta­ruo­ju me­tu, kai nu­sto­ta ra­šy­ti kai­nas ir li­tais.Kad ir kaip bran­gin­tu­me mais­tą ir dar­bą jam pa­ga­min­ti, kel­miš­kių nuo­mo­ne, kai­nos – nea­dek­va­čios nei pre­kių ver­tei, nei...

Ekologiškai ūkininkauti darosi vis sudėtingiau

Krašto žinios
2016 m. gegužės 12 d.
Kel­mės ra­jo­no eko­lo­gi­nių ūkių šei­mi­nin­kai praė­ju­sį penk­ta­die­nį tu­rė­jo pro­gos su­si­pa­žin­ti su eko­lo­gi­nio ūki­nin­ka­vi­mo nau­jo­vė­mis. De­ja, į tra­di­ci­nį, kas mė­ne­sį vyks­tan­tį ra­jo­no žem­dir­bių su­si­rin­ki­mą at­vy­kę pra­ne­šė­jai iš Vie­šo­sios įstai­gos „Ekoag­ros“ džiu­gių nau­jie­nų at­ve­žė ma­žai.Eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­ti da­ro­si vis su­dė­tin­giau, nes rei­ka­la­vi­mai nuo­lat kei­čia­si ir griež­tė­ja.
Vie­šo­sios įstai­gos „Ekoag­ros“ Tel­šių fi­lia­lo di­rek­to­rius Da­rius Šion ir tik­rin­to­jas Rim­vy­das Jo­naus­kas...

Jauna šeima kaime jaučiasi reikalinga (11)

Krašto žinios
2016 m. gegužės 10 d.
Kra­žių se­niū­ni­jos Va­ši­lė­nų kai­me (Kelmės r.) gy­ve­nan­tys Jo­lan­ta ir Val­das Bu­kaus­kai šia­me kai­me gi­mė, užau­go ir li­ko au­gin­ti sa­vo vai­kų. Vie­nin­te­lis bū­das iš­gy­ven­ti bu­vo ka­bin­tis į že­mę. Dir­ba 20 hek­ta­rų, lai­ko 7 kar­ves, bet to ne­pa­kan­ka vai­kus į moks­lus lei­džian­čiai šei­mai. Ma­te­ria­liai gelbs­ti sta­ty­bo­se dir­ban­čio Val­do at­ly­gi­ni­mas. Mo­ra­liš­kai stip­ri­na min­tis, jog jau­ni, pa­jė­gūs žmo­nės kai­mui la­bai rei­ka­lin­gi.Jo­lan­ta ir Val­das Bu­kaus­kai su­kū­rę šei­mą li­ko Va­ši­lė­nuo­se. Abie­jų tė­vai čia...

Dienos populiariausi

Muziejų naktį atgimė daiktų istorijos

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Var­žy­boms bu­vo ak­re­di­tuo­tos Iz­rae­lio ir Ka­zachs­ta­no im­ty­nių rink­ti­nės, bet jos neat­vy­ko. Gau­siau­sia...

Atolankos

Kaip grei­tai bė­ga lai­kas... Ro­dos, dar va­kar, pra­si­dė­jus fo­to­me­no są­jū­džiui, vie­nas iš ak­ty­viau­sių­jų jo da­ly­vių, vis...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Žais­ki­te ir ne­truk­dy­ki­te žais­ti ki­tiems“ – sa­ko žai­dė­jas, kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų kri­ti­kas Ar­tū­ras Ru­mian­ce­vas...

Iš to­li ma­ty­ti vi­du­ry pla­taus ja­vų lau­ko au­gan­tis iš­la­kus ąžuo­las. Me­dis nu­džiu­vęs. Ja­me iš­kal­tas an­ge­las bei...

Iš Jo­niš­kio ki­lu­si me­ni­nin­kė Jo­li­ta Vait­ku­tė nuo­lat ste­bi­na sa­vo kū­ry­ba – šį­kart ji pa­sie­kė nau­ją Lie­tu­vos re­kor­dą –...

Te­re­sė ir Pra­nas Bart­kai – vie­nin­te­liai Kel­mės ra­jo­no Lio­lių se­niū­ni­jos Sen­lio­lių kai­mo gy­ven­to­jai. Jų gy­ve­ni­mas du...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [45536]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [47153]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai