(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Kelmėje

Konkursai

Al­gir­das LAU­RI­KIE­TIS, ūkininkas
Gamink ir balsuok
Al­gir­das LAU­RI­KIE­TIS, ūkininkas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šimtas Juzefos metų – su Dievu ir žmonėmis (3)

2016 m. rugsėjo 27 d.

Baž­ny­čio­je vy­ra­vo iš­skir­ti­nė at­mos­fe­ra – mal­do­mis, pra­smin­gais svei­ki­ni­mais, gė­lė­mis ir do­va­no­mis pa­gerb­ta ir pa­svei­kin­ta 100 me­tų su­lau­ku­si kra­žiš­kė Ju­ze­fa Ra­ma­naus­kai­tė.
Ju­bi­lia­tė ki­lu­si iš Pa­ši­lės pa­ra­pi­jos, užau­go de­šim­ties bro­lių ir se­se­rų bū­ry­je. Abu jos tė­vai bu­vo raš­tin­gi, bet ne­tur­tin­gi, val­dė vos 5 su pu­se hek­ta­ro že­mių. Ju­ze­fai Ra­ma­naus­kai­tei gy­ve­ni­mas at­sei­kė­jo daug ne­tek­čių ir ki­to­kių iš­ban­dy­mų. Kai bu­vo aš­tuo­ne­rių, mi­rė jos ma­ma. Tė­vas vai­kams...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Pa­gal pa­tvir­tin­tą nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį, nuo 2018 me­tų kei­sis se­nat­vės pen­si­jų skai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo tvar­ka...


Štai kas apie mū­sų mies­tą bu­vo ra­šo­ma XIX pra­džios en­cik­lo­pe­di­niuo­se lei­di­niuo­se (ver­ti­mai iš len­kų ir ru­sų...

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas pa­siū­lė bū­dą le­ga­li­zuo­ti me­di­kams duo­da­mus ky­šius...


Šį sek­ma­die­nį, va­ka­ro su­te­mo­se, Rė­ky­vo­je įvy­ko įdo­mus ren­gi­nys. Iš Jo­niš­kė­lio at­va­žia­vęs gi­das nuo­sta­biai...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Va­kar Jau­niū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas), kur prieš 780 me­tų vy­ko lem­tin­go­ji ko­va su ka­la­vi­juo­čiais, įve­du­si Lie­tu­vą ir...

Do­va­no­tų kny­gų pri­sta­ty­mu va­kar ren­gi­ny­je „Bal­tus jun­gia bib­lio­te­kos ir kny­gos“ Šiau­lių uni­ver­si­te­te pa­mi­nė­ta...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Į kaimą parvedė nepagydomas optimizmas

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 24 d.
Ties Kel­mės ir Ra­sei­nių ra­jo­nų ri­ba, Al­ge­nių kai­me, gy­ve­nan­tys Gied­rė ir Ir­man­tas Ru­kai – iš pro­fe­si­jos me­di­kai. Ta­čiau bai­gę moks­lus su­grį­žo į Ir­man­to gim­ti­nę ša­lia Stul­gių, kad pe­rim­tų tė­vų ūkį. Mies­te užau­gu­si Gied­rė ne­bu­vo ma­čiu­si nei kiau­lės, nei kar­vės.Nors pie­no ūkis pa­sta­ruo­ju me­tu nuo­sto­lin­gas, Ru­kai ne­si­blaš­ko. Sa­ko: „Mes – op­ti­mis­tai.“Gied­rė ir Ir­man­tas stu­di­ja­vo Kau­no ko­le­gi­jo­je. Gied­rė – me­di­ci­nos se­sers, Ir­man­tas – bio­me­di­ci­ni­nės diag­nos­ti­kos spe­cia­ly­bę...

Kapinėse nėra problemų tik su mirusiais

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 24 d.
22 me­tus Šau­kė­nų ka­pi­nin­ku dir­ban­tis Al­ber­tas Ja­sai­tis sa­vo dar­be va­do­vau­ja­si po­ra nuo­sta­tų, ku­rios jį pri­ver­čia net ir vi­dur­nak­tį kel­tis iš lo­vos ir ei­ti pa­dė­ti žmo­nėms, iš­tik­tiems ne­lai­mės. „Mir­tis – ne po­ky­lis, lai­do­tu­vių ati­dė­ti neį­ma­no­ma, – įsi­ti­ki­nęs ka­pi­nin­kas. – Ne­no­riu tu­rė­ti pro­ble­mų. Su mi­ru­siais jų jau ne­bė­ra, bet su jų ar­ti­mai­siais vis­ko bū­na.“Su Šau­kė­nų ka­pi­nin­ku Al­ber­tu Ja­sai­čiu pa­si­kal­bė­ti su­si­tin­ka­me ka­pi­nė­se. „Apie dar­bą rei­kia kal­bė­tis dar­bo vie­to­je,“ –...

Gyvenimas sudėtas į sodybą (3)

Keturi kampai
2016 m. rugsėjo 22 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Stul­gių kai­me, gy­ve­nan­čių Jur­gi­tos ir An­ta­no Kviet­kų so­dy­ba – vie­na iš gra­žiau­sių Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jo­je. Prieš še­še­rius me­tus pa­bai­gu­si sta­ty­bas šei­ma vis dar gra­ži­na ap­lin­ką. Erd­vės apie 50 arų. Ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ju dir­ban­tis po­nas An­ta­nas sa­ko, jog į so­dy­bą su­dė­tas vi­sas jo gy­ve­ni­mas. At­ly­gis už tai – jau­kūs, pa­gal sa­vo no­rus ir po­rei­kius su­kur­ti na­mai.An­ta­nas Kviet­kus gi­męs ir au­gęs ša­lia Stul­gių pri­si­glau­du­sia­me Vai­da­to­nių kai­me. Ne­bu­vo ki­lę nė...

Gervės palydėtos į šiltus kraštus (1)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 22 d.
Ket­vir­tus me­tus Kelmės rajonoTy­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja or­ga­ni­zuo­ja pil­kų­jų ger­vių pa­ly­dė­tu­ves į šil­tuo­sius kraš­tus. Šie­met pa­ly­dos pra­si­dė­jo fo­to­me­ni­nin­kės Da­lios Rač­kaus­kai­tės pa­ro­da „Mo­na paukš­tės“, vė­liau ste­bė­ti ir gro­žė­tis ger­vė­mis ty­tu­vė­niš­kiai ir sve­čiai rin­ko­si į Ty­tu­vė­nų ty­re­lį.
Prieš iš­vyk­da­mi į Ty­tu­vė­nų ty­re­lį ste­bė­ti ir gro­žė­tis ger­vių pul­kais, pir­miau­sia ty­tu­vė­niš­kiai ir sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti į Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos Lan­ky­to­jų in­for­ma­ci­jos cent­rą...

„Kra­žių ope­ro­je-2016“ – ba­ro­ki­nės ope­ros frag­men­tai

Afiša
2016 m. rugsėjo 21 d.
Skam­bė­jo gra­žiau­sios ari­jos ir due­tai šiam uni­ka­liam vy­riš­kam bal­sui. Toks aukš­tas vy­rų bal­sas bu­vo ypač ver­ti­na­mas ba­ro­ko epo­cho­je, jam bū­da­vo ski­ria­mos svar­biau­sios mu­zi­ki­nių vei­ka­lų par­ti­jos.
Kon­cer­te da­ly­va­vę ope­ros at­li­kė­jai Al­gir­das Bag­do­na­vi­čius ir Vai­das Bar­tu­šas jau ne­be pir­mus me­tus gi­li­na­si į kont­ra­te­no­rų re­per­tua­rą ir sten­gia­si per­pras­ti uni­ka­lias bal­so ga­li­my­bes bei dai­na­vi­mo tech­ni­ką.
Skam­bė­jo ari­jos ir due­tai iš žy­miau­sių ba­ro­ko epo­chos...

Kel­mės li­go­ni­nė­je lan­kė­si Prem­je­ras (13)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 20 d.
Per trum­pą, vos va­lan­dą tru­ku­sį, vi­zi­tą Prem­je­ras ap­žiū­rė­jo re­no­vuo­tus ir jun­gia­mai­siais ko­ri­do­riais su­jung­tus li­go­ni­nės pa­sta­tus, lan­kė­si Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos, Vi­daus li­gų, Chi­rur­gi­jos, Rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­riuo­se, su­si­pa­ži­no su pa­cien­tų gy­dy­mo­si bei me­di­kų dar­bo są­ly­go­mis.
Li­go­ni­nės di­rek­to­rė Be­ni­na Pet­ro­šiū­tė pa­pa­sa­ko­jo, jog li­go­ni­nė tei­kia ant­ro­jo ly­gio pa­slau­gas, per me­tus li­go­ni­nės sta­cio­na­ro sky­riuo­se...

Kražių gimnazija atšventė 400 metų jubiliejų

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 20 d.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį vie­na iš se­niau­sių­ Lie­tu­vos mo­kyk­lų Kelmės rajono Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­ja pa­mi­nė­jo 400 me­tų ju­bi­le­jų. 1616 me­tų rug­sė­jo 18 -ąją že­mai­čių se­niū­no Ka­ro­lio Chod­ke­vi­čiaus įkur­ta Kra­žių jė­zui­tų gim­na­zi­ja bu­vo pir­mo­ji vi­du­ri­nė mo­kyk­la Že­mai­ti­jo­je. Šven­tė­je ak­cen­tuo­ta, jog prieš ke­lis šim­tus me­tų iš Kra­žių ko­le­gi­jos pra­dė­ju­si sklis­ti švie­sa te­besk­lin­da iki šiol.Ta pro­ga į Kra­žius už­su­ko ir Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius bei ki­tų gar­bių sve­čių. Ju­bi­lie­jus...

Londone gerai, bet traukia į savą žemę (7)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 17 d.
Mi­nu­piuo­se gy­ve­nan­ti Ni­jo­lė Šim­kie­nė be­ne vie­nin­te­lė iš kai­mo mo­te­rų kiek­vie­nais me­tais va­žiuo­ja į Lon­do­ną. Ten gy­ve­na dvi jos duk­ros. Ten ji le­pi­na­ma. Duk­rų šei­mos ap­su­pa pra­ban­ga.Ta­čiau trau­kia na­mai ir sa­vos že­mės ga­ba­las. „Na­muo­se ga­liu bū­ti sa­vi­mi,“ – sa­vo po­jū­čius aiš­ki­na po­nia Ni­jo­lė.Tą pa­tį grį­žu­sios na­mo jau­čia ir duk­ros, kai ga­li pra­šy­ti ma­mos vai­kys­tė­je pa­mėg­tų „klec­kiu­kų“ ar­ba ku­ge­lio.„Esu lai­min­ga, – pa­sa­ko­ja Ni­jo­lė Šim­kie­nė. – Tu­rė­jau ir, ačiū Aukš­čiau­sia­jam...

Ar pritariate, kad perkant alkoholį reikia rodyti dokumentus ir kad uždrausta rūkyti balkonuose? (5)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 17 d.
Di­die­ji pre­ky­bos cent­rai įsi­ve­dė nau­ją tvar­ką. Per­kan­tis al­ko­ho­lį žmo­gus pri­va­lo pa­ro­dy­ti jo am­žių liu­di­jan­tį as­mens do­ku­men­tą. Prie šios ak­ci­jos pri­si­jun­gė ir kai ku­rios ma­žes­nės par­duo­tu­vės. Ko­vo­to­jai už blai­vy­bę pre­ky­bi­nin­kų ak­ci­ją va­di­na pa­si­ty­čio­ji­mu ir akių dū­mi­mu.
Daug dis­ku­si­jų su­kė­lė ir Sei­mo spren­di­mas už­draus­ti rū­ky­ti dau­gia­bu­čių laip­ti­nė­se bei bal­ko­nuo­se. Vie­ni tam pri­ta­ria, ki­ti pik­ti­na­si.
„Kel­mės kraš­to“ skai­ty­to­jų klau­sia­me: „Ar pri­ta­ria­te...

Ne avinais, o ... kiaulėmis reikia būti (10)

Pirmas puslapis
2016 m. rugsėjo 15 d.
Ne­se­niai „Šiau­lių kraš­te“ ra­šė­me apie tai, kaip 81 me­tų už­ven­tiš­kė Ma­ri­jo­na Skir­man­tie­nė de­mas­ka­vo su­kčius, ne­va ne­lai­mės iš­tik­to anū­ko var­du pra­šiu­sius 20 tūks­tan­čių eu­rų.Drą­sos ne­sto­ko­jan­ti že­mai­tė sa­ko ne­bi­jo­ju­si nė vie­no lat­ro kai­my­no, nuo jų ap­gin­da­vu­si mo­te­ris. Ne­se­niai pa­dė­jo ki­tai se­nu­tei kai­my­nei pa­nai­kin­ti įga­lio­ji­mą gi­mi­nai­tei, ku­ri no­rė­jo iš­vež­ti ją į prie­glau­dą, o jos tro­bą par­duo­ti.„Esa­me avi­nų tau­ta, – sa­ko po­nia Ma­ri­jo­na. – O tu­rė­tu­me bū­ti kaip kiau­lės: vie­ną...

Dienos populiariausi

Paminėtas partizanų žūties septyniasdešimtmetis (1)

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Kelmės rajoneKelmės rajone

Sportas

Lai­mės ki­to­se ša­ly­se ieš­ko ne tik emig­ruo­jan­tys lie­tu­viai. Pus­me­tį Šiau­liuo­se gy­ve­nan­ti fut­bo­li­nin­kė iš...

Keturi kampai

Šiau­lių re­gio­ne pa­sta­ty­tas pir­ma­sis in­di­vi­dua­lus na­mas, ati­tin­kan­tis ener­gi­nio nau­din­gu­mo A kla­sę. Na­mo...

Centas prie cento

Šį ru­de­nį Šiau­lių te­le­vi­zo­rių ga­myk­lai „Tau­ras“ bū­tų su­ka­kę 55 me­tai. Ta pro­ga il­ga­me­tis ga­myk­los dar­buo­to­jas...

Atolankos

El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė (1950–2006) – vie­na įdo­miau­sių, ta­len­tin­giau­sių praė­ju­sio am­žiaus 8–9 de­šimt­me­čio Lie­tu­vos gra­fi­kių. Ji...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Jei nak­tį pa­bu­dęs ne­ga­li už­mig­ti, pa­klau­sai kly­kian­tį apuo­ką, nak­ti­nį gam­tos gy­ve­ni­mą ir lai­min­gas už­mie­gi vėl...

Šiau­lie­tis An­ta­nas Ged­vi­las bai­gė kur­ti Kris­taus gy­ve­ni­mo tri­lo­gi­ją. Prieš tre­jus me­tus pra­dė­jęs nuo...

Žur­na­lis­tė„Kaip grei­tai vis­kas praė­jo. Pra­lė­kė, kaip tie me­džiai ir krū­mai pro au­to­mo­bi­lio lan­gą. Švyst, ir nė ne­sus­pė­jai...

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ant Gir­ni­kų kal­no (Šiau­lių r.) bū­rys žmo­nių, dau­giau­siai jau­ni­mas, su­si­rin­ko ug­nies są­šau­ka...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [68303]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai