(detali)

Orai Kelmėje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Pi­lies bokš­to vė­lia­va – Šau­kė­nų gim­na­zi­jai

2017 m. sausio 7 d.
Gim­na­zi­ja ak­ty­viau­siai da­ly­va­vo na­cio­na­li­niuo­se Kraš­to ap­sau­gos bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se pi­lie­ti­nio ug­dy­mo kon­kur­suo­se, ypač ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.
Nuo 2006-ųjų me­tų kas­met Ge­di­mi­no pi­lies bokš­to vė­lia­va iš­kil­min­gai įtei­kia­ma mo­kyk­lai, pa­si­žy­min­čiai pi­lie­ti­niu ir tau­ti­niu mo­ki­nių ug­dy­mu.
Mo­kyk­lą iš­ren­ka Kraš­to ap­sau­gos ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Senjoro gyvenimas gali būti labai įdomus

2017 m. sausio 7 d.
Kel­miš­kė Ona Di­cha­vi­čie­nė 42 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ati­da­vė bib­lio­te­ki­nin­kės ir 10 me­tų apy­lin­kės pir­mi­nin­kės dar­bui. De­šimt­me­tį dar dir­bo bū­da­ma pen­si­nin­kė. Da­bar jau ke­lio­li­ka me­tų nau­do­ja­si už­tar­nau­to poil­sio pri­va­lu­mais. Sen­jo­rės gy­ve­ni­mu mo­te­ris ne­si­skun­džia. Sa­ko, jog jis ga­li bū­ti la­bai įdo­mus.Kai at­si­sa­kė dar­bo Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, Ona Di­cha­vi­čie­nė sa­ko šiek tiek bi­jo­ju­si, ar ne­prailgs die­nos, kaip adap­tuo­sis be įpras­tos kas­die­ni­nės...

SOS vaikai!

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų pra­džio­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi tik 39 vai­kai. Ki­tiems rei­ka­lin­giems glo­bos be­li­ko ten­kin­tis vai­kų na­mų prie­globs­čiu. Me­tų pa­bai­go­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi jau 93 vai­kai. Juos glo­bo­ja 65 šei­mos. Glo­bo­ti sve­ti­mus vai­kus pa­si­ry­žu­sių šei­mų vis dar trūks­ta. So­cia­li­nių glo­bė­jų iš vi­so ne­pa­vyks­ta ras­ti. O so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se vis dar au­ga 244 vai­kai.Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­lė Tei­šers­kie­nė sa­ko, jog la­bai trūks­ta aiš­kios įsta­ty­mi­nės...

Politikos aktualijosDaugiau

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Į Sei­mą nei vien­man­da­tė­je, nei pa­gal są­ra­šą neiš­rink­tą šiau­lie­tį so­cial­de­mok­ra­tą Ar­vy­dą Moc­kų ve­ja­si tūks­tan­ti­nė rin­ki­mų...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ...


„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų...

Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo...

„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

Kelmiškė sulaukė 102 metų

Krašto žinios
2017 m. sausio 5 d.
Kel­mė­je gy­ve­nan­čiai Ju­zei Bart­kie­nei praė­ju­sių me­tų gruo­džio 31-ąją su­ka­ko 102 me­tai. „Esu gi­mu­si Uš­nė­nų kai­me, kur gy­ve­no Že­mai­tė ir Vi­šins­kis. Že­mai­tė bu­vo už­su­ku­si grįž­da­ma iš Ame­ri­kos, Vi­šins­kis re­tai at­va­žiuo­da­vo, jo bro­lis gy­ve­no Uš­nė­nuo­se“, – pa­sa­ko­ja nei ra­šy­ti, nei skai­ty­ti ne­mo­kan­ti il­gaam­žė.Mo­čiu­tė gu­li prie sie­nos pa­sta­ty­to­je lo­vo­je. Ša­lia lo­vos ant sta­le­lio pa­merk­ta bal­tų ro­žių puokš­tė – sū­nė­no do­va­na 102-ojo gim­ta­die­nio pro­ga. Pa­ma­čiu­si ne­pa­žįs­ta­mą žmo­gų iš lė­to...

Kelmės knygyno nepavyko uždaryti

Krašto žinios
2017 m. sausio 3 d.
Pas­ku­ti­nia­jam praė­ju­sių me­tų ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džiui bu­vo pa­reng­tas spren­di­mas lik­vi­duo­ti nuo­sto­lin­gai dir­ban­čią Sa­vi­val­dy­bės įmo­nę Kel­mės kny­gy­ną. Kny­gy­no dar­buo­to­jos pra­šė ne­nai­kin­ti kny­gy­no, nes tu­rin­čios pla­ną, kaip dirb­ti pel­nin­gai. Dau­gu­ma Ta­ry­bos na­rių ne­pri­ta­rė kny­gy­no lik­vi­da­vi­mui.Nut­rauk­ti kny­gy­no veik­lą ke­tin­ta nuo sau­sio pir­mos die­nos, o lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­rą baig­ti iki ge­gu­žės mė­ne­sio.
Šiuo me­tu mies­to cent­re įsi­kū­ręs kny­gy­nas...

Kelmė – etniškiausia Žemaitijoje

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 31 d.
Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­ba kar­tu su Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių se­niū­nų aso­cia­ci­ja.
„Et­ni­nė kul­tū­ra – tau­tos bū­ties, iš­li­ki­mo ir tvir­tu­mo es­mė, na­cio­na­li­nės kul­tū­ros pa­ma­tas“ tei­gia­ma Et­ni­nės kul­tū­ros vals­ty­bi­nės glo­bos pa­grin­dų įsta­ty­me. Kel­mės ra­jo­ne tam ski­ria­ma daug dė­me­sio. Kel­mės kul­tū­ros cent­ro struk­tū­ro­je yra Et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų sky­rius, ku­riam va­do­vau­ja No­me­da Jo­ku­baus­kie­nė.
Vie­nas iš se­niau­siai or­ga­ni­zuo­ja­mų...

Ko tikitės iš Naujųjų 2017 – ųjų metų?

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 31 d.
Lie­tu­va – tik ma­žy­tė ne­rims­tan­čio pa­sau­lio da­le­lė. Ir Tė­vy­nės, ir jos žmo­nių li­ki­mą ga­li nu­lem­ti daug veiks­nių. At­ro­do, jog ne­leng­vo gy­ve­ni­mo iš­var­gin­ti lie­tu­viai vis la­biau pra­de­da ver­tin­ti ne tik ma­te­ria­li­nius da­ly­kus, bet ir sa­vo bei vai­kų gy­ve­ni­mo sau­gu­mą, ra­my­bę. Ta­čiau apė­ję se­nų­jų me­tų ra­tą ir at­si­dū­rę ties Nau­jų­jų Me­tų slenks­čiu, vi­suo­met tu­ri­me vil­ties, kad atei­nan­čiais me­tais mū­sų gy­ve­ni­me vyks dau­giau ir ge­res­nių da­ly­kų, kad bū­si­me lai­min­ges­ni.„Kel­mės kraš­to“ skai­ty­to­jai...

Dienos populiariausi

Atėjūnė tapo gera kaimyne

2017 m. sausio 12 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Kelmės rajoneKelmės rajone

Sportas

Ke­lią į Šiau­lius ra­do daug pa­jė­gių par­kū­ro en­tu­zias­tų iš Vil­niaus, Kau­no, Kė­dai­nių, Drus­ki­nin­kų. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ir...

Keturi kampai

Jei­gu na­mus šil­do­te kie­tojo ku­ro ka­ti­lu, žie­mą iš­ryš­kė­ja vi­si jo pri­va­lu­mai ir trū­ku­mai. Apie tai, ko­kį ka­ti­lą...

Centas prie cento

Maž­daug per de­šimt­me­tį su­kles­tė­ju­si UAB „Big­so“ Ven­tos ga­myk­la dar­bo vie­tų skai­čiu­mi – 360 – ta­po ant­ro­ji pa­gal...

Atolankos

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis šven­čia 70-ąjį gim­ta­die­nį. Dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko...

Kel­miš­kis mo­ky­to­jas ir vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, me­di­nių skulp­tū­rų bei kop­lyts­tul­pių meist­ras...

Ji dir­ba pa­da­vė­ja vie­no­je Šiau­lių ka­vi­nių, be to, vai­di­na ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je šiau­lie­tiš­ka tar­me „Čia aš...

Stip­raus bal­so ir neiš­sen­kan­čios ener­gi­jos sa­vi­nin­kas, ašt­raus žo­džio au­to­rius, žmo­gus, ku­ris sce­no­je be­maž...

Visi straipsniai