(detali)

Orai Kelmėje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

„L. A. B. A. S“ iš Ai­ri­jos

2017 m. vasario 14 d.
Jau aš­tuo­ne­ri me­tai Ai­ri­jo­je gy­ve­nan­ti kel­miš­kė Eri­ka Aks­ti­nai­tė sa­vo bu­vi­mą to­li nuo Tė­vy­nės įpras­mi­na Lie­tu­vos gar­si­ni­mu už­sie­ny­je. Drau­ge su ki­tais lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riais jau­na mo­te­ris su­bū­rė Tarp­tau­ti­nį lie­tu­vių he­ral­di­kos fon­dą, lie­tu­vių as­me­nų ir bend­ruo­me­nių są­jun­gą L.A.B.A.S., ren­gia lie­tu­vių šven­tes, glo­bo­ja į Ai­ri­ją at­vy­ku­sius me­no ko­lek­ty­vus. O prieš praė­ju­sius Sei­mo rin­ki­mus su­ren­gė de­ba­tus.Vyk­dy­da­ma pro­jek­tą „Aš di­džiuo­juo­si“ lie­tu­vių bend­ruo­me­nė...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Sto­vė­da­ma par­duo­tu­vė­je prie ka­sos, nu­gir­dau dvie­jų vy­rų po­kal­bį. Jie, ma­tyt, se­ni pa­žįs­ta­mi, gal bu­vę...Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien ren­ka­si į po­sė­dį. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kvie­čia da­ly­vau­ti ir mies­tie­čius. Ką...


Lie­tu­va pa­lai­do­jo ke­tur­me­tį ber­niu­ką. Ne mi­ru­sį nuo vė­žio. Ne nu­žu­dy­tą te­ro­ris­tų. O už­muš­tą mo­ti­nos...


Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė: po dve­jų me­tų kai­nų kri­ti­mo per­nai kai­nos pa­ki­lo 1,7 pro­cen­to. Žmo­nėms tai...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

Ar stacionarius paštus pakeis ateities laiškininkai? (1)

Krašto žinios
2017 m. vasario 14 d.
Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ne­pri­ta­ria 350 kai­mo pa­štų Lie­tu­vo­je pa­nai­ki­ni­mui. Pa­gal nau­ją­ją pa­što per­tvar­ką bu­vo nu­ma­ty­ta, jog nuo lie­pos vi­du­rio Kel­mės ra­jo­ne liks tik ke­tu­ri sta­cio­na­rūs pa­štai. Ki­tų te­ri­to­ri­jų gy­ven­to­jus ap­tar­naus Kel­mės pa­štui pri­klau­san­tis va­di­na­masis atei­ties laiš­ki­nin­kas, ku­ris su­teiks vi­sas pa­što pa­slau­gas, ku­rių pa­gei­daus gy­ven­to­jas.Kel­mės pa­što vir­ši­nin­kas Zig­mas Gai­daus­kas in­for­ma­vo, jog vie­na iš sėk­min­giau­siai dir­ban­čių vals­ty­bės įmo­nių...

Lietuvoje kvepia ir lietus (1)

Krašto žinios
2017 m. vasario 11 d.
Abu kel­miš­kių Stam­bu­rų vai­kai duk­ra Sand­ra ir sū­nus Gy­tis gy­ve­na už­sie­ny­je. Ten mo­ko­si jų vai­kai. Ta­čiau vi­si anū­kai pui­kiai kal­ba lie­tu­viš­kai. Tuo pa­si­rū­pi­no jų tė­vai ir mo­čiu­tė Ire­na, siun­tu­si anū­kė­liams lie­tu­viš­kas kny­gas. Vy­riau­sias duk­ros Sand­ros sū­nus Faus­tas, bai­gęs ko­le­džą, ke­ti­na grįž­ti į Lie­tu­vą, pas se­ne­lius.Už­si­dir­bę už­sie­nie­tiš­kas pen­si­jas grįš ir jo tė­vai. Ire­na Stam­bu­rie­nė įsi­ti­ki­nu­si, jog grįš ir sū­naus šei­ma. Kai ap­lan­ky­ti tė­vų grį­žu­siam sū­nui vėl rei­kia iš­va­žiuo­ti į sve­ti­mą ša­lį, jis...

Vaiko teisių skyriuje įdarbins budinčius specialistus (1)

Krašto žinios
2017 m. vasario 11 d.
So­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos ak­ty­vų sa­vo gy­ve­ni­mą daž­niau­siai pra­de­da po dar­bo, kai yra ga­ran­tuo­ti, jog jų ap­lan­ky­ti neat­va­žiuos nei so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, nei vai­ko tei­sių gy­nė­jas. Pa­si­bai­gęs dar­bo lai­kas. Nak­ti­mis ir va­ka­rais, kai ne­dir­ba tar­ny­bos, įvyks­ta dau­giau­sia vai­ko tei­sių pa­žei­di­mų. Vai­kus iš šei­mų tu­ri paim­ti po­li­ci­nin­kai. Ta­čiau dau­ge­lis jų nė ne­ži­no, kaip, pa­vyz­džiui, elg­tis su kū­di­kiu.Kel­mės ra­jo­ne, Vai­ko tei­sių sky­riu­je, ke­ti­na­ma įdar­bin­ti ke­tu­ris...

Kas teršia aplinką? Žmonės ar pastatai? (1)

Krašto žinios
2017 m. vasario 4 d.
Pas­to­vią­ją mo­kes­čio da­lį tek­tų mo­kė­ti ir būs­tus tu­rin­tiems emig­ran­tams.Kel­mės ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo ta­ri­fus bei įkai­nius. Juos ap­skai­čia­vo UAB „Tech­no­lo­gi­niai spren­di­niai“. Ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­tė šios įmo­nės di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Rim­ke­vi­čius.
Pas­kai­čia­vi­mai pa­va­din­ti pir­muo­ju žings­niu į dvi­na­rę at­si­skai­ty­mo už at­lie­kų su­rin­ki­mą sis­te­mą, ka­dan­gi iša­na­li­zuo­ta ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo sis­te­ma ir įver­tin­tos...

Ar gimimas ir mirtis yra slapti duomenys? (1)

Krašto žinios
2017 m. vasario 4 d.
Vy­res­nio am­žiaus skai­ty­to­jai sa­ko, jog šis sky­re­lis jiems bū­da­vo la­bai svar­bus. Su­ži­no­da­vo, kad Ana­pilin jau iš­ke­lia­vo jų pa­žįs­ta­mi ar bend­raam­žiai, vai­kys­tės drau­gai ar bu­vę bend­ra­dar­biai.
Jau­nes­nius skai­ty­to­jus do­min­da­vo ir nau­ja­gi­miai. Su­ži­no­da­vo, kas iš jų pa­žįs­ta­mų su­si­lau­kė at­ža­lų.
Ta­čiau skelb­ti apie žmo­gaus gi­mi­mą ar mir­tį be ar­ti­mų­jų su­ti­ki­mo drau­džia As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mas. Anks­čiau Met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ir se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai...

Dienos populiariausi

Nuoširdžiai sveikiname Vasario 16-osios proga!

2017 m. vasario 15 d.
lankomiausias

NUOMA

2017 m. vasario 15 d.
daugiausiai komentuotas

Kelmės rajoneKelmės rajone

Sportas

Šiau­lių vy­rų reg­bio klu­bas „Balt­Rex-Šiau­liai“ ruo­šia­si ar­tė­jan­čiam se­zo­nui ir tra­di­ciš­kai pir­miau­sia jė­gas iš­ban­dys...

Keturi kampai

Į Šiau­lius at­vyks­tan­čių tu­ris­tų šir­dis šiau­lie­čiai no­ri nuei­ti per skran­dį – su­vi­lio­ti „Sau­lės sko­nio“ pa­tie­ka­lais...

Atolankos

Non­kon­for­mis­tas Ro­ma­nas Vil­kaus­kas.Pen­ke­tas – tai šian­dien ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir pa­sau­ly­je pla­čiai...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Tre­čia­die­nio po­pie­tė. Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­re skam­ba mant­ra „Ha­rė Kriš­na“. Gru­pe­lė vaiš­na­vų, ku­riuos mes va­di­na­me kriš­nai­tais...

BMX dvi­ra­čių spor­to pra­di­nin­ką Lie­tu­vo­je, tre­ne­rį Al­ber­tą Rim­šą nuo vai­kys­tės vi­lio­jo to­li­mi kraš­tai...

Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cent­ras „Laip­tų“ ga­le­ri­ja į mies­tą nu­ta­rė pa­žvelg­ti ki­taip – pa­ste­bė­jo ir pa­kal­bi­no ei­li­nius...

Šiau­lių uni­ver­si­te­to ga­le­ri­jo­je pri­sta­to­ma ryš­kaus jau­no­sios kar­tos fo­to­me­ni­nin­ko Eu­ge­ni­jaus...

Visi straipsniai