(detali)

Orai Kelmėje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Neįgalieji gydosi bendravimu (2)

2017 m. kovo 18 d.
Ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­riai neap­rau­da sa­vo ne­ga­lios už­si­da­rę na­muo­se. Jie bend­rau­ja, ke­liau­ja, dai­nuo­ja, mu­zi­kuo­ja, mo­ko­si rank­dar­bių, klau­so­si pa­skai­tų, la­vi­na sa­vo me­ni­nius su­ge­bė­ji­mus.Nes­le­pia, no­rė­tų dar daug ko, ta­čiau no­rus ri­bo­ja ga­li­my­bės. Apie tai kal­bė­ta ata­skai­ti­nė­je neį­ga­lių­jų drau­gi­jos kon­fe­ren­ci­jo­je.Į kon­fe­ren­ci­ją su­si­rin­ko pil­nas kul­tū­ros cent­ro fo­jė neį­ga­lių­jų ir jų sve­čių. Iš vi­so Neį­ga­lių­jų drau­gi­jai pri­klau­so 156 na­riai. Dau­giau­sia jų iš Kel­mės...

Apie projektus ir problemas (1)

2017 m. kovo 18 d.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, į ku­rią pa­kvies­ti ra­jo­ne ir Šiau­lių ap­skri­ty­je dir­ban­tys žur­na­lis­tai. Apž­velg­tas ra­jo­no biu­dže­tas, vyk­do­mi pro­jek­tai ir pro­ble­mos.Me­ro ka­bi­ne­te su žur­na­lis­tais su­si­ti­ko ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis, jo pa­va­duo­to­jas Izi­do­rius Šim­kus, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė, Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Sin­ke­vi­čie­nė, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me...

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las
Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią...

Neiš­ken­čiau – į dai­gi­ni­mo lo­ve­lius ant pa­lan­gės su­bė­riau po­mi­do­rų ir pa­pri­kų sėk­las (nors ži­nau, kad vi­sa­da bū­na šiek tiek...

Ar tu ma­ne my­li, mėgs­ta klau­si­nė­ti vy­ru ne­pa­si­ti­kin­ti žmo­na. Ar tu no­ri kaup­ti lė­šas pen­si­jų fon­duo­se? –...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

Lie­tu­vai­tės ir ru­mu­no šei­ma „Bre­xi­to“ ne­bi­jo (1)

Krašto žinios
2017 m. kovo 16 d.
Nors Bri­ta­ni­jos par­la­men­tas ga­lu­ti­nai pri­ta­rė pa­si­trau­ki­mui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, Ir­mi­na Cons­tan­da su duk­re­le Mi­ru­na iš Ang­li­jos grį­žu­si ap­lan­ky­ti Kel­mės ra­jo­ne gy­ve­nan­čios ma­mos sa­ko, jog ji ir jos vy­ras ru­mu­nas Da­nut dėl „Bre­xi­to“ ne­si­bai­mi­na. Sep­ty­ne­rius me­tus kai­me, ne­to­li Vel­so, gy­ve­nan­ti mo­te­ris sa­ko, jog jie­du su vy­ru at­va­žia­vo dirb­ti, o ne pra­šy­ti pa­šal­pų. Dir­ba braš­kių au­gin­to­jo ūky­je, ku­ria­me pa­tys ang­lai nu­ga­ros ne­lenks.
Ir­mi­na...

Šaukėnuose – Putvinskio palikuonių darbų paroda

Afiša
2017 m. kovo 15 d.
Dar­bus eks­po­nuo­ja V. Pūt­vio-Put­vins­kio anū­kė, tau­to­dai­li­nin­kė, at­gai­vi­nu­si kar­py­mą iš po­pie­riaus Lie­tu­vo­je Ju­li­ja Pūt­vy­tė-Da­ni­liaus­kie­nė, proa­nū­kiai: ar­chi­tek­tai Sta­sys Pūt­vis, Au­gis Gu­čas, skulp­to­rius Ri­man­tas Oku­lič-Ka­za­ri­nas, gra­fi­kės Vik­to­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė, Gied­rė Gu­čai­tė, che­mi­kė, tau­to­dai­li­nin­kė Da­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė.
Pa­ro­dos ano­ta­ci­jo­je vie­na iš au­to­rių Vik­to­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė ra­šė, jog Pūt­viai at­si­kė­lė į Pa­vė­žu­pį XVII am­žiu­je nuo Ak­me­nos upės...

Įmonė duobėje, vadovo atlyginimas – solidus (4)

Centas prie cento
2017 m. kovo 15 d.
Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Kel­mės au­to­bu­sų par­kas gy­vuo­ja tik to­dėl, jog jai pa­ti­ki­mas mo­ki­nių ve­žio­ji­mas ir ski­ria­mos Sa­vi­val­dy­bės do­ta­ci­jos. Šie­met są­nau­dos pa­di­dė­jo 8 pro­cen­tais, o ke­lei­vių su­ma­žė­jo 17 pro­cen­tų.Ra­jo­no va­do­vai pri­pa­žįs­ta, jog įmo­nė nu­gy­ven­ta, tačiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai ste­bi­si, jog nu­gy­ven­tos įmo­nės va­do­vas gau­na 1 838 eu­rų at­ly­gi­ni­mą.Ke­liau­ti Kel­mės au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sais kai­nuo­ja bran­giau ne­gu tarp­mies­ti­niais. Ta­čiau par­kas, už­sii­man­tis ir...

Žarėnuose – šventinis koncertas „ Aš tavo gimtinė“

Krašto žinios
2017 m. kovo 14 d.
Pa­va­sa­rio šauks­mo pa­lies­ti ža­rė­nie­čiai rin­ko­si į Kul­tū­ros na­mų sa­lę. Vos pra­da­rius du­ris, akys kliu­vo už mo­te­rų klu­bo rank­dar­bių, ku­riuos ža­rė­niš­kės ruo­šė vi­są žie­mą. Apž­vel­gus dar­be­lius Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Ša­ky­nos fi­lia­lo di­rek­to­rė Si­gu­tė But­vi­die­nė pa­svei­ki­no mo­te­ris šven­tės pro­ga ir pa­kvie­tė pa­klau­sy­ti šven­ti­nio kon­cer­to, skir­to mo­te­rims pa­gerb­ti.
Ant­ro­je kon­cer­to da­ly­je bu­vo ak­cen­tuo­ja­ma Ko­vo 11-osios lais­vės die­na. Kon­cer­ta­vo me­no ko­lek­ty­vo iš...

Pa­gerb­ti Kel­mės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiai

Krašto žinios
2017 m. kovo 14 d.
Ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis Gar­bės pi­lie­čio ženk­lą įtei­kė ir juos­tą už­ri­šo is­to­ri­kui, ra­šy­to­jui, dip­lo­ma­tui, pro­fe­so­riui, ha­bi­li­tuo­tam hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui Al­fon­sui Ei­din­tui už iš­skir­ti­nį in­dė­lį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo, kul­tū­ros, kraš­to ap­sau­gos ir tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­ty­se.
Dviem ra­jo­nui nu­si­pel­niu­siems žmo­nėms gar­bės var­dai su­teik­ti po mir­ties.
Už nuo­pel­nus Lie­tu­vos iš­si­lais­vi­ni­mo ko­vo­je, at­si­da­vu­sią...

Reikalavimai sveikatos tyrimams gali būti pertekliniai (3)

Sveikata
2017 m. kovo 14 d.
Po dau­giau kaip me­tus tru­ku­sios ko­vos Kel­mės li­go­ni­nė pra­lai­mė­jo by­lą Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me (AT) dėl ne­va per di­de­lių rei­ka­la­vi­mų diag­nos­ti­niams ty­ri­mams.Ga­vu­si ra­jo­no Ta­ry­bos pri­ta­ri­mą pirk­ti la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų pa­slau­gą, li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­skel­bė vie­šuo­sius pir­ki­mus ti­kė­da­ma­si, jog pa­slau­ga bus ko­ky­biš­kes­nė, ne­gu da­bar pa­čios li­go­ni­nės tei­kia­ma. Ta­čiau kon­kur­so ne­lai­mė­ju­si UAB „Sos­diag­nos­ti­ka“ ap­skun­dė vie­šuo­sius pir­ki­mus dėl per­tek­li­nių...

Laisvės kovų dalyvė ilgisi vaikystės Lietuvos (4)

Krašto žinios
2017 m. kovo 10 d.
91 me­tų mo­ky­to­ja An­ta­ni­na Vy­tu­vy­tė 1988 – ai­siais vi­sa sie­la jau­tė at­gims­tan­čios nau­jo­sios Lie­tu­vos dai­gus. Įsi­lie­jo į Są­jū­dį. Pir­mo­ji ra­jo­ne pa­siu­vo tris­pal­vę Lie­tu­vos vė­lia­vą ir pa­do­va­no­jo Są­jū­džio būs­ti­nei. Ji sto­vė­jo Bal­ti­jos ke­ly­je. Pri­si­dė­jo prie at­gai­vin­to „Kra­žių ai­dų“ laik­raš­čio lei­dy­bos. Ak­ty­viai dar­ba­vo­si rin­ki­muo­se. Pel­nė Pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus, Aukš­čiau­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Vy­tau­to Lands­ber­gio, prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus pa­dė­kos raš­tus...

Senjorai linksmai minėjo Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Krašto žinios
2017 m. kovo 10 d.
Ant­ra­die­nį Kel­mės kul­tū­ros cent­re Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tai su­si­rin­ko links­mai pa­mi­nė­ti Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną.Ren­gi­ny­je „Lais­vė įam­žin­ta mū­sų šir­dy­se“ ne­trū­ko dai­nų, šo­kių, vik­to­ri­nų ir pri­zų. Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tą lan­ko 123 vy­res­nio am­žiaus kel­miš­kiai.
„Žmo­gaus gy­ve­ni­mas ver­tin­giau­sias ta­da, kai jis įpras­mi­na­mas tau­to­je, kai jis su­sie­ja­mas su jos dar­bais ir žy­giais, jos sie­kiais ir vil­ti­mis da­bar­ty­je ir atei­ty­je“.
To­kiais...

Dienos populiariausi

Šiaulių rajono literatai pristatė eilėraščių rinktinę

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Kelmės rajoneKelmės rajone

Sportas

Sek­ma­die­nį Šiau­liuo­se aš­tun­tą kar­tą vy­ko nuo­ty­kių lenk­ty­nės „Ap­link Rė­ky­vos eže­rą“. Apie 350 da­ly­vių – bė­gi­kų, dvi­ra­ti­nin­kų ir...

Keturi kampai

Prieš dve­jus me­tus res­tau­ruo­ti Ža­ga­rės dva­ro rū­mai iki šiol su­lau­kia ne­men­ko lan­ky­to­jų iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos...

Centas prie cento

Atolankos

Kom­po­zi­to­rius Ge­di­mi­nas Dap­ke­vi­čius be­veik kas­met pa­kvie­čia šiau­lie­čius į mu­zi­ki­nę šven­tę – die­nos švie­są iš­vys­ta jo...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Pak­laus­ta, kaip ją pri­sta­ty­ti, dvie­jų vai­kų ma­ma, 34-erių me­tų šiau­lie­tė Jur­gi­ta Gri­nie­nė ne­sud­ve­jo­ja: „Gy­ve­nan­ti...

Ak­me­nės ra­jo­no val­džia guo­dė­si: Vie­šu­čių kai­mo nie­kaip ne­ga­li­me pa­nai­kin­ti, nors ten se­niai nie­kas...

Mei­lės emig­ran­tė – taip sa­ve va­di­na Šiau­lių ap­skri­ties P. Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Re­gio­ni­nio bib­lio­te­kų...

Po dar­bo Šiau­lių pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro įkū­rė­jas, va­do­vas ir gy­dy­to­jas psi­chiat­ras 71-erių El­man­tas Pra­nas...

Visi straipsniai