(detali)

Orai Kelmėje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Keli tūkstančiai ponios Irenos margučių

2017 m. balandžio 15 d.
Pa­ši­lė­nuo­se be­veik pen­kis de­šimt­me­čius gy­ve­nan­ti Ire­na Pet­ke­vi­čie­nė kas me­tai prieš Ve­ly­kas vaš­ku iš­mar­gi­na maž­daug po 100 mar­gu­čių.Arit­me­ti­ka pa­pras­ta – pas ar­ti­muo­sius, drau­gus, gi­mi­nai­čius, kai­my­nus pa­skli­do ma­žiau­siai 5000 mar­gu­čių. Sa­vą­ją nor­mą mo­te­ris iš­mar­gi­na per de­šim­tį die­nų. Da­bar – pa­ts kū­ry­bi­nis dar­by­me­tis.
Ire­nos Pet­ke­vi­čie­nės na­muo­se Pa­ši­lė­nuo­se, iki Ve­ly­kų li­kus maž­daug de­šim­čiai die­nų – kū­ry­bi­nis dar­by­me­tis: įvai­riais or­na­men­tais, raš­tais vaš­ku mar­gi­na­mi...

Žemdirbių susirinkime – apie aplinkosauginius ir augalų apsaugos reikalavimus

2017 m. balandžio 15 d.
Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­bos sa­lė­je su­reng­tas tra­di­ci­nis žem­dir­bių su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta ap­lin­ko­sau­gi­niams ir au­ga­lų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mas.
Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­ni­nio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sta­nis­lo­vas Man­ke­vi­čius žem­dir­bius su­pa­žin­di­no su au­ga­lų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mais.
Spe­cia­lis­tas in­for­ma­vo, jog že­mės nau­do­to­jas, be­si­ren­gian­tis...

Apie žydų tautą – per tradicijas ir istoriją (3)

2017 m. balandžio 15 d.
Kel­mės ra­jo­no Suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ro Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Kraš­to­ty­ros ir tu­riz­mo fa­kul­te­to lek­to­rius bu­vęs pe­da­go­gas, il­ga­me­tis Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Ar­ma­lis šio uni­ver­si­te­to stu­den­tams skai­tė pa­skai­tą apie žy­dus Kel­mė­je ir pa­sau­ly­je, jų se­ną­sias tra­di­ci­jas.
Al­gi­man­tas Ar­ma­lis, tei­ra­vo­si, ką Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tai ži­nan­tys apie žy­dus.
Pir­miau­sia pa­mi­nė­ti Už­ga­vė­nių...

Žygis po Šiaulės žemę

2017 m. balandžio 15 d.
Ar esa­te gir­dė­ję apie Šiau­lės že­mę? Šia­me įvai­rias se­no­vės le­gen­das me­nan­čia­me kraš­te vi­sai ne­se­niai is­to­ri­kai ir ar­cheo­lo­gai ieš­ko­jo net ir Sau­lės mū­šio pėd­sa­kų. Kvie­čia­me pa­si­dai­ry­ti po šį įvai­rio­mis is­to­ri­jo­mis apau­gu­sį kraš­tą.Šiau­lė­nų mies­te­lis yra va­ka­ri­nia­me Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pa­kraš­ty­je. Gre­ta – Šiau­lai­čių ir Pa­šiau­lio kai­mai ir ne­to­li aukš­tai virš jų iš­ki­lęs Šiau­lės kal­nas (Ku­di­nų pi­lia­kal­nis).
Pa­sak le­gen­dų, čia sto­vė­ju­si stip­ri, to­li ži­no­ma pi­lis. Pi­lis tu­rė­jo ir sa­vo mies­tą...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Po tru­pu­tį aiš­kė­ja, kuo iš­si­skirs šio Sei­mo ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­la vie­na po ki­tos...

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­nai su­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą „su­ma­žin­ti“ so­cia­li­nę at­skir­tį. Dau­giau kaip sep­ty­nių arų...

Pir­ma te­zė. Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pri­kal­bė­ti kal­nai žo­džių ir iš­lie­tos jū­ros jaus­mų. Po­nai, o ko­dėl tik apie dvi­gu­bą...

Už­ven­ty­je pa­mi­nė­tos Lie­tu­vos švie­tė­jos, ra­šy­to­jos ir lab­da­rės Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-osios...

Politikų tribūnaDaugiau

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga...

Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

imestamp]" border="0" alt="" />

Varputėnams netrūksta gyvybės

Krašto žinios
2017 m. balandžio 13 d.
Kel­mės ir Šiau­lių ra­jo­nų san­dū­ro­je įsi­kū­rę Var­pu­tė­nai ga­li di­džiuo­tis pir­miau­sia is­to­ri­ne praei­ti­mi, neat­sie­ja­ma nuo dva­ro. Nors da­bar­ti­niais lai­kais žmo­nių, kaip ir vi­sur, kai­me ma­žė­ja, gy­vy­bės Var­pu­tė­nuo­se ne­trūks­ta.„Svar­biau­si ir yra žmo­nės“, – sa­kė Var­pu­tė­nų se­niū­nai­tė, bib­lio­te­ki­nin­kė Vi­da Ber­no­tie­nė, Var­pu­tė­nuo­se gi­mu­si ir iki šiol gy­ve­nan­ti.
„Var­pu­tė­nai da­bar – ne­be tie, ko­kie bu­vo anks­čiau, bet gy­vy­bės kai­me ne­trūks­ta“, – sa­kė vie­nin­te­lio kul­tū­ros ži­di­nio –...

Europinė technika netelpa į europietiškus kelius (16)

Centas prie cento
2017 m. balandžio 12 d.
Penk­ta­die­nio ry­tą Kel­mė­je, prie žie­di­nės Lio­lių ir Ty­tu­vė­nų ke­lių san­kry­žos, bū­ria­vo­si ūki­nin­kai. Jie pa­si­kvie­tė Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vą, kad šis įsi­ti­kin­tų, jog šiuo me­tu Lie­tu­vo­je pa­gal Eu­ro­pos stan­dar­tus tvar­ko­mi ke­liai ne­tin­ka Lie­tu­vai. Že­mės ūkio tech­ni­ka ne­be­tel­pa į tuos ke­lius, o žie­di­nės san­kry­žos iš vi­so truk­do eis­mui.Ar­tė­ja pa­va­sa­rio dar­by­me­tis, lai­kas va­žiuo­ti į lau­kus, o Kel­mės ra­jo­ne pa­gal eu­ro­pie­tiš­kus stan­dar­tus tvar­kant vis dau­giau ke­lių ūki­nin­kams...

Šeimų sporto šventėje – rekordinis dalyvių skaičius

Sportas
2017 m. balandžio 11 d.
Jau aš­tun­tus me­tus vyks­tan­ti šven­tė kiek­vie­nais me­tais su­lau­kia vis dau­giau ir dau­giau da­ly­vių. Šie me­tai re­kor­di­niai, nes links­mo­je šei­mų spor­to šven­tė­je da­ly­va­vo net 29 šei­mos. Ko­man­das su­da­rė po tris da­ly­vius. Pag­rin­di­nė są­ly­ga bu­vo ta, kad kiek­vie­no­je ko­man­do­je da­ly­vau­tų nors vie­nas iš mo­ki­nių tė­ve­lių ar glo­bė­jų. La­bai ma­lo­nu bu­vo, kad mū­sų šven­tė­je da­ly­va­vo ir vai­kų se­ne­liai, ma­žie­ji bro­liu­kai ir se­su­tės, dar ne­lan­kan­tys mo­kyk­los.
Šei­mų ko­man­dos var­žė­si še­šio­se links­mo­se...

Kelmėje ministrui pateikta socialinių bėdų mozaika

Krašto žinios
2017 m. balandžio 11 d.
Penk­ta­die­nį Kel­mė­je lan­kė­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis su ko­man­da. Po vi­zi­to Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­ny­je sve­čiai Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je su­si­ti­ko su ra­jo­no, so­cia­li­nių įstai­gų va­do­vais, se­niū­ni­jų so­cia­li­niais dar­buo­to­jais.
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis sa­kė, jog iš­vy­kos į ra­jo­nus – no­ras su­si­pa­žin­ti su so­cia­li­ne pa­dė­ti­mi sa­vo aki­mis. Mi­nist­ras dė­ko­jo vi­siems...

Metų kultūros darbuotoja – Loreta Lideikienė

Krašto žinios
2017 m. balandžio 11 d.
Tre­čia­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro pa­ro­dų sa­lė­je su­reng­ta šven­tė, skir­ta Kul­tū­ros die­nai.Šven­tė­je pa­skelb­ta me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­ja, ku­ria ta­po Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro vai­kų liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos va­do­vė Lo­re­ta Li­dei­kie­nė. Tre­čia­jai lau­rea­tei įteik­tas pa­dė­kos raš­tas ir pi­ni­gi­nė 580 eu­rų pre­mi­ja.
Me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­ja šie­met pa­skelb­ta ir ap­do­va­no­ta Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro vai­kų liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos va­do­vė Lo­re­ta Li­dei­kie­nė per Kul­tū­ros...

Kelmiškiai valdžiai užkūrė pirtį (5)

Krašto žinios
2017 m. balandžio 8 d.
Ant­ra­die­nį Kel­mės kul­tū­ros cent­re su­reng­ta­me ra­jo­no va­do­vų, Ta­ry­bos na­rių su­si­ti­ki­me su gy­ven­to­jais emo­ci­jos lie­jo­si per kraš­tus.Be­ne dau­giau­sia triukš­mo ki­lo dėl at­lie­kų iš­ve­ži­mo ir te­ri­to­ri­jos prie „Kel­my­nės“, ku­rioje iki šiol bu­vo pre­kiau­ja­ma dė­vė­tais dra­bu­žiais, par­da­vi­mo vers­li­nin­kui iš Kau­no.
Į su­si­ti­ki­mą su ra­jo­no va­do­vais, Ta­ry­bos na­riais į Kel­mės kul­tū­ros cent­rą su­si­rin­ko ne­ma­žai ak­ty­viai nu­si­tei­ku­sių kel­miš­kių.
Ra­miai iš­klau­sę mies­to se­niū­no Ro­mo...

Sąskaita už šiukšlinimą mirusiajai

Krašto žinios
2017 m. balandžio 8 d.
Nors kel­miš­kė Ja­ni­na Ba­se­vi­čie­nė mi­rė prieš pen­ke­tą me­tų, jos var­du vis atei­na są­skai­tos už at­lie­kų tvar­ky­mą. Mo­ters bu­te nie­kas ne­gy­ve­na. Ar­ti­mie­ji juo­kau­ja, jog są­skai­tos ne­ša­mos ne tuo ad­re­su. Tu­rė­tų ne­šti į ka­pi­nes. Bet drau­ge pri­pa­žįs­ta pa­var­gę ei­ti aiš­kin­tis į Sa­vi­val­dy­bę ir dar lauk­ti ei­lė­se.Šio­mis die­no­mis prieš pen­ke­rius me­tus mi­ru­siai Ja­ni­nai Ba­se­vi­čie­nei at­siųs­tos nu­li­nės są­skai­tos, bet drau­ge ir įspė­ji­mas dėl sko­los.
Raš­te pra­ne­ša­ma, kad mi­ru­sio­ji sko­lin­ga 6,68 eu­ro...

Šimtametis labiausiai mėgsta skaityti (1)

Budintis reporteris
2017 m. balandžio 7 d.
Praė­ju­sį rugp­jū­tį Var­pu­tė­nuo­se (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­tis Juo­zas Na­vic­kas at­šven­tė šim­to me­tų ju­bi­lie­jų. Bu­vo gra­žiai pa­gerb­tas vai­kų ir ar­ti­mų­jų, bend­ruo­me­nės.„Esu vy­riau­sias Var­pu­tė­nuo­se“, – šyp­so­jo­si pui­kios at­min­ties, ga­na ne­pras­tos svei­ka­tos il­gaam­žis, tvir­tin­da­mas, jog per gy­ve­ni­mą la­biau­siai troš­ko moks­lo, mė­go ir te­be­mėgs­ta skai­ty­ti.
Var­pu­tė­niš­kio Juo­zo Na­vic­ko so­dy­bos kie­me iš­di­džiai plaiks­to­si tris­pal­vė, o vi­du­je, ant kam­ba­rio sie­nų – Vy­tau­to Di­džio­jo...

Dienos populiariausi

Pabrango globa

2017 m. balandžio 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Kelmės rajoneKelmės rajone

Sportas

Ba­lan­džio 22 die­ną Aukš­tai­ti­jos sta­dio­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Lie­tu­vos reg­bio rink­ti­nė stos į ko­vą su Liuk­sem­bur­go...

Keturi kampai

Pa­kir­ši­ny­je (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) įsi­kū­ręs et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras prieš pat Ve­ly­kas pa­si­puo­šė įvai­riau­sio...

Centas prie cento

Atolankos

Šių me­tų ko­vą Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čiui, moks­li­nin­kui kal­bi­nin­kui, va­do­vė­lių au­to­riui, jau­nų pe­da­go­gų ir moks­li­nin­kų...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Lon­do­no ka­ra­liš­ka­ja­me mu­zi­kos ko­le­dže stu­di­juo­jan­ti smui­ki­nin­kė Au­gus­tė Emi­li­ja Ja­no­ny­tė Šiau­liuo­se...

Ji nuo­šir­džiai kva­to­ja­si už­kre­čia­mu juo­ku. Iš Vo­kie­ti­jos par­si­ve­žu­si juo­ko už­kra­tą ser­ti­fi­kuo­ta juo­ko...

Ber­žė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė – įvai­rių rank­dar­bių meist­rė, mez­gan­ti ir gė­les.„Už lan­go dar gė­lės...

Ma­ži ir di­de­li, spal­vin­gi ir ne to­kie ryš­kūs, kie­ti ir minkš­ti, tra­di­ci­niai ir neįp­ras­tos pa­skir­ties...

Visi straipsniai