(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Ūkininkui auga tvirta pamaina

2017 m. birželio 20 d.
Šed­ba­ruo­se (Kel­mės r.) be­veik du de­šimt­me­čius ūki­nin­kau­ja Do­na­tas Ban­džiu­kas su žmo­na Jo­vi­ta.Ūki­nin­kams au­ga rim­ta pa­mai­na – aš­tuo­nio­lik­me­tė duk­ra Gab­rie­lė, bai­gu­si Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­ja, ke­ti­na stu­di­juo­ti ag­ro­no­mi­jos moks­lus. Kai­miš­kų dar­bų ne­si­bai­mi­na ir pen­kio­lik­me­čiai dvy­niai Ro­kas ir Lu­kas.
Ūki­nin­kų Do­na­to ir Jo­vi­tos Ban­džiu­kų iš Šed­ba­rų gy­ve­ni­mas te­ka nu­si­sto­vė­ju­sia va­ga. Ki­tais me­tais bus dvi­de­šimt me­tų, kai šed­ba­riš­kiai ūki­nin­kau­ja. Jau tu­ri ne­ma­žai...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

„Va­ka­ro ži­nios“ skel­bė, kad ne­tru­kus ša­lies gy­dy­mo įstai­gas pa­sieks pneu­mo­ko­ki­nė vak­ci­na, skir­ta vai­kams iki...

„Sod­ros“ kiek­vie­ną mė­ne­sį skel­bia­ma įmo­nių vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių (VDU) sta­tis­ti­ka su­lau­kia ne­ma­žai dė­me­sio...

Tra­di­ciš­kai val­džios nu­si­tai­ko į tam tik­ras sri­tis, ku­rio­se įžvel­gia pro­ble­mą. Ar ta pro­ble­ma tik­ra ar...

Sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pra­dė­jo nuo 12 li­tų.To­kią in­ves­tuo­tą į rin­ki­mų kam­pa­ni­ją su­mą pa­skel­bė...

Politikų tribūnaDaugiau

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to...

Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ir eu­ro­par­la­men­ta­rai Briu­se­ly­je, ir Sei­mo na­riai Lie­tu­vo­je vis...

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo...

Renginiai ir šventėsDaugiau

Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma...

Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir...

imestamp]" border="0" alt="" />

Paminėta Gedulo ir vilties diena

Krašto žinios
2017 m. birželio 17 d.
Lai­ki­nai ei­nan­tis me­ro pa­rei­gas Ra­mū­nas Ba­ra­naus­kas pa­dė­jo gė­lių prie pa­mink­lo, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Da­nu­tė Ge­nu­tie­nė – ant Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro An­ta­no Ra­čo ka­po. Moks­lei­vės skai­tė ei­lių, gies­mę ir dai­ną at­li­ko Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro ko­lek­ty­vas „Ani­ma“, va­do­vau­ja­mas Ai­do Ka­lin­či­ko.
Ren­gi­nio ve­dė­jas, Kel­mės ma­žo­jo teat­ro ak­to­rius Mo­des­tas Vait­ke­vi­čius skai­tė laiš­kus iš trem­ties. Pri­si­mi­ni­mais apie trem­tį...

Atkaklus mažylis iš Žemaitijos nusitaikė į Tokijo žaidynes

Krašto žinios
2017 m. birželio 17 d.
Štan­gos stū­mi­me iki eli­ti­nio ly­gio M. Val­čiu­kui dar trūks­ta 40-45 ki­log­ra­mų, ta­čiau at­kak­lus že­mai­tis nea­be­jo­ja, kad jis šį at­stu­mą įveiks ir gins tris­pal­vės gar­bę Te­kan­čios Sau­lės ša­ly­je.
Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos dvy­lik­to­kui E. Val­čiu­kui da­bar – pa­ts pa­si­ruo­ši­mo eg­za­mi­nams įkarš­tis. Ta­čiau gar­siau­sias gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis dar spė­jo iš­trūk­ti į pa­sau­lio neį­ga­lių­jų sun­kio­sios at­le­ti­kos tau­rės var­žy­bas Veng­ri­jo­je, kur iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį jau­ni­mo...

Tytuvėnai gali tapti pensininkų rojumi (12)

Krašto žinios
2017 m. birželio 15 d.
Prieš du de­šimt­me­čius Ty­tu­vė­nuo­se (Kelmės r.) gy­ve­no 3000 žmo­nių. Da­bar be­li­ko 2200. Pas­ta­ruo­ju me­tu mies­te sun­ko­kai per­ka­mas ne­kil­no­ja­masis tur­tas. Bu­tus per­ka čia li­ku­sios jau­nos šei­mos. Na­mus per­ka grį­žu­sie­ji iš emig­ra­ci­jos. Pas­te­bi­ma dar vie­na ten­den­ci­ja. Did­mies­čiuo­se par­da­vę bran­gius būs­tus ku­ror­tams ne­nu­si­lei­džan­čia­me mies­te ap­si­gy­ve­na pen­si­nin­kai.Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Al­ma Šli­vins­kie­nė jau­nys­tė­je tre­jus me­tus dir­bo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

Žolelės, pasaulio rožiniai ir žąsies plunksna

Keturi kampai
2017 m. birželio 15 d.
Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­ro gi­dė-va­dy­bi­nin­kė Rū­ta Kren­cie­nė į baž­ny­čią, vie­nuo­ly­ną už­su­kan­tiems lan­ky­to­jams siū­lo ori­gi­na­lias edu­ka­ci­nes pro­gra­mas.Vie­na, su­si­ju­si su vais­ti­nė­mis žo­le­lė­mis, ku­rias kaž­ka­da yra au­gi­nę ir vie­nuo­liai, ki­ta – su pa­sau­lio ro­ži­niais, dar ki­ta – su se­no­vi­niais raš­tais, ra­šy­tais žą­sies plunks­na.
Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­ras įsi­kū­ręs iš­skir­ti­nė­je vie­to­je – vie­nuo­ly­ne, ša­lia baž­ny­čios. To­dėl ir edu­ka­ci­nės pro­gra­mos tu­ri bū­ti ati­tin­ka­mos...

Lie­tu­vos vė­lia­vą nu­nė­rė lais­vės ko­vų da­ly­vė (46)

Pirmas puslapis
2017 m. birželio 13 d.
84-erių su­lau­ku­si, Ža­rė­nuo­se (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­ti lais­vės ko­vų da­ly­vė Ona Tur­čins­kie­nė per šią žie­mą vą­še­liu nu­nė­rė Lie­tu­vos vė­lia­vą. Tris­pal­vė su­ple­vė­suos prie Onos ir Kos­to Tur­čins­kų na­mų bir­že­lio 14-ąją, per Ge­du­lo ir vil­ties die­ną. Vė­liau – ir per vals­ty­bi­nes šven­tes.O. Tur­čins­kie­nė džiau­gė­si, kad, ne­pai­sant anks­ty­vo­je jau­nys­tė­je te­ku­sių iš­ban­dy­mų, ga­li džiaug­tis gy­ve­ni­mu Nep­rik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je.
Ona Tur­čins­kie­nė vi­są praė­ju­sią žie­mą neat­sit­rau­kė nuo įpras­to ir ma­lo­naus po­mė­gio –...

Šimto metų sulaukė antroji kražiškė (4)

Krašto žinios
2017 m. birželio 10 d.
Ket­vir­ta­die­nį Kra­žiuo­se pa­gerb­ta šim­to me­tų su­lau­ku­si Bro­nė Pip­čiu­tė. Iš Vi­duk­lės ki­lu­si, dau­giau kaip 20 me­tų Si­bi­re trem­ty­je iš­bu­vu­si ir ten tė­vus pa­lai­do­ju­si mo­čiu­tė, nuo 1972-ųjų gy­ve­na Kra­žiuo­se.Bro­nė Pip­čiu­tė – ant­ro­ji šim­ta­me­tė kra­žiš­kė. Per­nai gra­žų ju­bi­lie­jų mi­nė­jo švie­suo­lė Ju­ze­fa Ra­ma­naus­kai­tė.
Bro­nė Pip­čiu­tė 100 me­tų su­lau­kė per­nai, lapk­ri­čio 8 die­ną. Bet šven­tę nu­spręs­ta nu­kel­ti į šil­tes­nį me­tą.
Ket­vir­ta­die­nį Bro­nės Pip­čiu­tės ju­bi­lie­jus mi­nė­tas Kra­žių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos...

Ūkininkas turi prisitaikyti prie pokyčių

Krašto žinios
2017 m. birželio 10 d.
Jau ket­vir­tis am­žiaus Šed­ba­ruo­se ūki­nin­kau­jan­tis Bro­nius Ban­džiu­kas sa­ko ne­su­sik­ro­vęs di­de­lių tur­tų. Ta­čiau že­mė ap­rū­pi­no pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­niu abu sū­nus Do­na­tą ir Al­bi­ną. Ir jo pa­ties šei­mai ne­rei­kia skurs­ti iš men­kų pen­si­jų. Tik vi­są tą lai­ką rei­kė­jo sun­kiai dirb­ti ir pri­si­tai­ky­ti prie gy­ve­ni­mo po­ky­čių.Bi­ru­tė ir Bro­nius Ban­džiu­kai ūki­nin­kau­ti pra­dė­jo 1992 me­tais. Bro­niaus tė­vas su­si­grą­ži­no 13 hek­ta­rų že­mės. Ma­ma dar tre­je­tą hek­ta­rų per­si­kė­lė iš Pa­ka­pės. Bro­nius ūky­je dir­bo vai­ruo­to­ju. Už...

Valdiški namai stengiasi atstoti tikruosius

Krašto žinios
2017 m. birželio 10 d.

Lio­lių so­cia­li­nės glo­bos na­mų Už­ven­čio pa­da­li­nys įsi­kū­ręs bend­ra­me pa­sta­te su šei­mos svei­ka­tos cent­ru, tų pa­čių se­nų me­džių kai­my­nys­tė­je. Pa­da­li­nys vei­kia nuo 2008 me­tų.
Pa­da­li­nio ve­dė­ja Vil­ma And­ri­jaus­kie­nė tvir­ti­no, jog šiuo me­tu pa­da­li­ny­je – 29 gy­ven­to­jai. Tuš­čios vie­tos il­gai neuž­si­bū­na. To­kios įstai­gos po­rei­kis – la­bai di­de­lis.
Į pa­da­li­nį, kaip ir į Lio­lių so­cia­li­nės glo­bos na­mus, žmo­nės pa­ten­ka su So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jos siun­ti­mu. Da­lis – iš na­mų...

Ūkvedys daro 30 rūšių girą (12)

Keturi kampai
2017 m. birželio 8 d.
Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­re (Kel­mės r.) ūk­ve­džiu dir­ban­tis Vir­gi­ni­jus Pi­ku­tis nuo ma­žu­mės iš sa­vo ma­mos yra iš­mo­kęs da­ry­ti gi­rą.Ty­tu­vė­niš­kis ver­da apie 30 rū­šių na­tū­ra­lią, iš vie­no ing­re­dien­to, gi­rą. Be įpras­tos duo­nos, me­daus, kmy­nų gi­ros, V. Pi­ku­tis ga­li pa­da­ry­ti kriau­šių, mė­ly­nių, ba­na­nų, sly­vų, vyš­nių, cuk­ra­nend­rių me­la­sos, rau­do­nų­jų bu­ro­kė­lių, pa­pa­jų vai­sių, kiaul­pie­nių la­pų, žie­dų, šak­nų ir dar dau­gy­bę ki­to­kių gi­rų.
„Pi­lig­ri­mai vir­da­vo alų. Cent­ras su­lau­kia įvai­raus am­žiaus lan­ky­to­jų, to­dėl nu­spren­dė­me da­ry­ti gi­rą“, – sa­kė...

Vaiguvoje ūkininkauja trys seserys

Krašto žinios
2017 m. birželio 8 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Vai­gu­vo­je, net trys ūkiai pri­klau­so se­se­rims Onu­tei And­ru­lie­nei, Eu­ge­ni­jai Min­či­naus­kie­nei ir Ste­fai Dap­šie­nei. Sa­vo tė­viš­kė­je li­ku­sios ir ūkius su­kū­ru­sios se­se­rys į kai­mą pa­trau­kė ir sa­vo vai­kus. Ša­lia tė­vų jie ku­ria sa­vo ūkius, o vė­liau pe­rims ir tė­vų že­mes bei gy­vu­lius. „Mū­sų vai­kams ne­be­rei­kės emig­ruo­ti“, – džiau­gia­si vai­gu­viš­kės.De­šimt me­tų Vai­gu­vo­je ūki­nin­kau­jan­tys Onu­tė ir Kas­ty­tis And­ru­liai ke­le­tą me­tų for­ma­vo ban­dą. Pra­džia bu­vo sun­ki. Pir­mą­sias kar­ves mel­žė...

Gyvenimas – ant ratų (1)

Krašto žinios
2017 m. birželio 6 d.
Iš Kel­mės ra­jo­no Vai­gu­vos, iš gau­sios, de­šim­ties bro­lių ir se­se­rų šei­mos ki­lęs Leo­nas Šim­kus, jau dau­ge­lį me­tų gy­ve­na Kur­šė­nuo­se ir be­veik pen­kias de­šim­tis me­tų, iki šiol, dir­ba vai­ruo­to­ju. Tei­sę vai­ruo­ti įgi­jęs dar tar­nau­da­mas ta­ry­bi­nė­je ar­mi­jo­je, da­bar sep­ty­nias­de­šimt­me­tį per­ko­pęs po­nas Leo­nas va­ži­nė­ja į to­li­mus rei­sus po vi­są Eu­ro­pą.„Esu stip­rus, nė sy­kio ne­si­rgęs, li­go­ni­nės ne­ma­tęs, tad ko­dėl ne­pa­dir­bė­jus?“, – šyp­so­jo­si Leo­nas Šim­kus, at­vy­kęs į sa­vo tė­viš­kę, pa­dė­ti ten li­ku­siam ir...

Dienos populiariausi

Ūkininkui auga tvirta pamaina

2017 m. birželio 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Jo­niš­kio ra­jo­ne yra dve­ji Lin­kai­čiai. Se­nas ke­lių tro­bų kai­mas, už ge­ro pus­ki­lo­met­rio nuo eis­mu pul­suo­jan­čios...

Centas prie cento

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Du šiau­lie­čiai dvi­ra­ti­nin­kai – ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Anu­žis ir drau­di­mo bro­ke­ris Man­tas Po­ce­vi­čius – per...

Pa­sau­li­nio pro­jek­to „Ma­ža ne­mo­ka­ma bib­lio­te­kė­lė“ ("Litt­le free Lib­ra­ry") že­mė­la­py­je pa­žy­mė­tos dvi...

Pak­ruo­jie­tė Ire­na Ka­ru­lai­tie­nė pa­si­ry­žo da­ly­vau­ti pir­mo­jo­je Lie­tu­vos bai­ke­rių ak­ci­jo­je re­gė­ji­mo...

Kel­miš­kių Ra­mu­tės ir Alf­re­do Kur­lin­kų šei­ma ne­se­niai grį­žo iš Ki­ni­jos, kur ap­lan­kė ten gy­ve­nan­čią ir ang­lų kal­bos...

Visi straipsniai