(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Baltijos jūros šalių jaunių žaidynėse – šiauliečių sėkmė

2017 m. liepos 12 d.

Sa­vait­ga­lį Bal­ta­ru­si­jos mies­te Bres­te vy­ko Bal­ti­jos jū­ros ša­lių jau­nių žai­dy­nės, ku­rio­se var­žė­si ir Šiau­lių spor­ti­nin­kai.

Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų rink­ti­nei at­sto­va­vo Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis bai­da­ri­nin­kas Ar­man­das Žum­bys ir Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai ka­no­ji­nin­kai Er­nes­tas Bu­cius ir Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė (tre­ne­riai T. Či­žas ir P. Kai­rys).

A. Žum­bys pel­nė auk­są plauk­da­mas vien­vie­te bai­da­re 200 met­rų ir ant­rą­ją vie­tą – plauk­da­mas tą pa­tį at­stu­mą dvi­vie­te bai­da­re kar­tu su Jo­nu Vei­tu.

Dviem si­dab­ro me­da­liais pa­si­puo­šė G. Če­re­po­kai­tė – vien­vie­te ka­no­ja 200 met­rų ir 500 met­rų rung­ty­se.

Du bron­zos me­da­lius pel­nė E. Bu­cius. Dvi­vie­te ka­no­ja 200 met­rų jis plau­kė kar­tu su Do­mi­ny­ku Pa­žė­ra, o 1000 met­rų – su Man­tu Ga­dei­kiu.

Žai­dy­nių leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo šiau­lie­tė leng­vaat­le­tė Vė­jū­nė Graž­vi­lė Kaz­laus­kai­tė (tren. L. Ma­cei­ka). Ji star­ta­vo 80 m bar­je­ri­nio bė­gi­mo rung­ty­je, ku­rią įvei­kė per 12,45 se­kun­dės.

Grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių var­žy­bo­se Lie­tu­vai at­sto­va­vo du šiau­lie­čiai, spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai. Ed­ga­ras Gend­vi­lis svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 63 ki­log­ra­mų tik fi­na­le nu­si­lei­do pa­jė­giam var­žo­vui iš Bal­ta­ru­si­jos ir ten­ki­no­si si­dab­ro me­da­liu. Čem­pio­nu svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 100 ki­log­ra­mų ta­po Ro­kas Jan­kus, efek­tin­gais me­ti­mais pri­ver­tęs pa­si­duo­ti var­žo­vus anks­čiau lai­ko. Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Vid­man­tas Ži­bu­tis.

Mo­te­rų im­ty­nių rink­ti­nė Bres­te lai­mė­jo sep­ty­nis me­da­lius. Vi­sos im­ty­ni­nin­kės – Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nės. Čem­pio­ne svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 70 ki­log­ra­mų ta­po Ka­mi­lė Gau­čai­tė. Si­dab­ro me­da­lius lai­mė­jo Auk­sė Rut­kaus­kai­tė (iki 65 kg), Vik­to­ri­ja Au­gus­taus­kai­tė (iki 56 kg), Ka­mi­lė Šer­naus­kai­tė (iki 49 kg), Emi­li­ja Su­da­ry­tė (iki 46 kg). Bron­zos me­da­liais pa­si­puo­šė Lau­ra Sta­ne­ly­tė (iki 52 kg) ir Ine­ta Dan­tai­tė (iki 60 kg).

Lie­tu­vos mo­te­rų im­ty­nių rink­ti­nė užė­mė ant­rą­ją ko­man­di­nę vie­tą, pir­mą­ją – Bal­ta­ru­si­jos rink­ti­nė, o tre­čią­ją – Vo­kie­ti­jos im­ty­ni­nin­kės.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Spor­to gim­na­zi­jos nuo­tr.

Net sep­ty­nios Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nės, mo­te­rų im­ty­nių at­sto­vės, Bal­ti­jos jū­ros ša­lių žai­dy­nė­se iš­ko­vo­jo me­da­lius.

ŠLASC nuo­tr.

Bres­te vy­ku­sio­se Bal­ti­jos jū­ros ša­lių žai­dy­nė­se leng­vaat­le­tė Vė­jū­nė Graž­vi­lė Kaz­laus­kai­tė (de­ši­nė­je) iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

„At­ža­ly­no“ nuo­tr.

Grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių var­žy­bo­se Bres­te šiau­lie­tis Ed­ga­ras Gend­vi­lis (kai­rė­je) pel­nė ant­rą­ją vie­tą, o Ro­kas Jan­kus – pir­mą­ją.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas