(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

„Baltijos Štormas“ nugalėjo Velso regbio komandą

2017 m. liepos 13 d.

Lat­vi­jo­je vy­ku­sia­me reg­bio ma­če po at­kak­lios ko­vos pro­jek­to „Bal­ti­jos Štor­mas“ rink­ti­nė 17:12 įvei­kė itin pa­jė­gią Vel­so reg­bio aka­de­mi­jos Broadst­reet RFC rink­ti­nę.

„Bal­ti­jos Štor­mo“ ko­man­da su­bur­ta iš Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „Kle­vas“ ir Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos, Vil­niaus, Ry­gos (Lat­vi­ja), Ka­za­nės, Li­pec­ko, Ta­gan­ro­go ir Ka­li­ning­ra­do sri­ties (Ru­si­ja) reg­bio mo­kyk­lų auk­lė­ti­nių.

Ma­čo pra­džio­je Vel­so reg­bi­nin­kai pri­spau­dė ka­muo­lį įskai­ti­nia­me plo­te ir pir­ma­vo 5:0. „Bal­ti­jos Štor­mo“ ko­man­da su­ge­bė­jo iš­ly­gin­ti re­zul­ta­tą. Po dar vie­nos sėk­min­gos ata­kos ir rea­li­za­ci­jos smū­gio Vel­so aka­de­mi­jos rink­ti­nė pir­ma­vo 12:5. Bai­gian­tis pir­mam kė­li­niui „Bal­ti­jos Štor­mas“ su­ge­bė­jo su­švel­nin­ti skir­tu­mą iki 12:10.

Ant­ra­me kė­li­ny­je taš­kus pel­nė tik „Bal­ti­jos Štor­mas“. Po sėk­min­gos ata­kos ir rea­li­za­ci­jos jie pir­ma­vo 17:12. To­kiu re­zul­ta­tu ir bai­gė­si rung­ty­nės.

Du kar­tus ka­muo­lį įskai­ti­nia­me plo­te pri­spau­dė šiau­lie­tis Do­na­tas Trum­pic­kas, vie­ną kar­tą – Il­ja Čer­ny­šo­vas iš Li­pec­ko. Ka­li­ning­ra­do sri­ties reg­bio mo­kyk­los at­sto­vas Ni­ki­ta Mo­zo­lis sėk­min­gai at­li­ko rea­li­za­ci­ją.

Pag­rin­di­nės rung­ty­nės tru­ko du kė­li­nius po 25 mi­nu­tes. Ta­čiau po jų ko­man­dos žai­dė dar vie­ną kė­li­nį, neo­fi­cia­lų, ku­rio me­tu ga­li­my­bę pa­rung­ty­niau­ti tu­rė­jo at­sar­gi­niai ko­man­dų žai­dė­jai. Tre­čią­jį kė­li­nį „Bal­ti­jos Štor­mo“ ko­man­da lai­mė­jo 10:0.

„Vel­so reg­bi­nin­kai la­bai tech­niš­ki, jau­čia­mas ang­liš­kas žai­di­mo sti­lius. Mū­sų žai­dė­jai bu­vo fi­ziš­kai pa­jė­ges­ni, ta­čiau žai­di­mą nuo­lat stab­dy­da­vo pra­žan­gos“, – pa­sa­ko­jo „Bal­ti­jos Štor­mas“ tre­ne­ris Vy­tau­tas Ka­li­naus­kas.

Prieš šį ma­čą „Bal­ti­jos Štor­mo“ žai­dė­jai sto­vyk­la­vo Šiau­liuo­se ir Ry­go­je, su­žai­dė drau­giš­ką ma­čą su Šiau­lių „Balt­Rex-Šiau­liai“ vy­rų ko­man­da.

„La­bai džiau­giuo­si, kad tu­rė­jau ga­li­my­bę pa­dir­bė­ti su šio pro­jek­to rink­ti­ne, ka­dan­gi tai bu­vo ir tre­ne­riams iš­šū­kis. Žai­dė­jai iš skir­tin­gų ša­lių, to­dėl rei­kė­jo ras­ti ter­mi­no­lo­gi­ją, ku­rią su­pras­tų vi­si“, – sto­vyk­los įspū­džiais da­li­jo­si tre­ne­ris To­mas Zi­bo­lis.

Pro­jek­tas „Bal­ti­jos Štor­mas“ pra­dė­tas reng­ti 2012 me­tais tarp Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „Kle­vas“ ir Ka­li­ning­ra­do sri­ties reg­bio aka­de­mi­jos. Nuo to lai­ko kiek­vie­ną va­sa­rą ren­gia­mos reg­bio sto­vyk­los, ku­rių me­tu ge­riau­si Bal­ti­jos re­gio­no jau­nie­ji reg­bi­nin­kai su­bu­ria­mi į bend­rą rink­ti­nę, tre­ni­ruo­ja­si, to­bu­lė­ja, bend­rau­ja, rung­ty­niau­ja ir ski­na įsi­min­ti­nas per­ga­les.

Smkle­vas.lt, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

smkle­vas.lt nuo­tr.

„Bal­ti­jos Štor­mo“ ko­man­da su­bur­ta iš Šiau­lių, Vil­niaus, Ry­gos, Ka­za­nės, Li­pec­ko, Ta­gan­ro­go ir Ka­li­ning­ra­do sri­ties reg­bio mo­kyk­lų auk­lė­ti­nių.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas