(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Kovos menas – nuo mažų dienų

2017 m. liepos 14 d.

Iš Pie­tų Ko­rė­jos ki­lo ko­vos me­nas, pa­rem­tas ap­skri­ti­mo prin­ci­pu – Won Hwa Do. Šiau­liai ga­li pa­grįs­tai džiaug­tis ir di­džiuo­tis, kad čia gi­mė ir da­bar gy­ve­na aukš­čiau­sią šio ko­vos me­no ran­gą Lie­tu­vo­je tu­rin­tis meist­ras Ais­tis Vai­ce­kaus­kas.

Stu­di­ja­vęs ke­lias pro­fe­si­jas – ar­chi­tek­tū­rą, so­cia­li­nę pe­da­go­gi­ką, teo­lo­gi­ją – jis ap­si­spren­dė sa­vo gy­ve­ni­mą pir­miau­sia skir­ti ko­vos me­nams. Šian­dien jis sa­vo ži­nias per­duo­da pa­tiems ma­žiau­siems – mies­to dar­že­li­nu­kams. „Dau­ge­lis ma­no su­tik­tų ko­vos me­nų meist­rų tre­ni­ra­vo­si jau nuo ket­ve­rių me­tų, – sa­ko Ais­tis, – to­dėl man at­ro­do svar­bu pra­dė­ti kuo anks­čiau“.

Dar­že­liuo­se į bū­re­lį atei­da­vo ir drą­ses­ni, jud­res­ni tri­me­čiai, bet nuo ket­ve­rių me­tų jau ga­li tre­ni­ruo­tis kiek­vie­nas, pa­žy­mi meist­ras. Jo nuo­mo­ne, dar­že­liuo­se trūks­ta spor­to bū­re­lių: vai­kai mo­ko­si ang­lų kal­bos, dai­nuo­ja, šo­ka, bet ne spor­to, ge­riau­siu at­ve­ju, tik krep­ši­nio. O psi­cho­lo­gų nuo­mo­ne, ko­vos me­nai ypač pa­de­da hi­pe­rak­ty­viems, sun­kiau su­si­kau­pian­tiems vai­kams.

Won Hwa Do bū­re­liai vyks­ta moks­lo me­tų me­tu: iš pra­džių Ais­tis dir­bo de­šim­ty­je dar­že­lių, da­bar, dėl užim­tu­mo, šį skai­čių su­ma­ži­no iki pen­kių. Bet jau įsi­ren­gi­nė­ja spor­to sa­lę, kad ga­lė­tų pa­siū­ly­ti tre­ni­ruo­tes ir vy­res­niems vai­kams.

„Tre­ni­ruo­tės vyks­ta žai­di­mo for­ma – mo­kau pa­čių pa­grin­dų, ku­rie pa­de­da įvai­riuo­se ko­vos me­nuo­se, gy­ve­ni­me. Pa­vyz­džiui, kaip tei­sin­gai griū­ti ir ne­su­si­žeis­ti, – pa­sa­ko­ja meist­ras. – Vai­kai „iš­si­krau­na“, bet iš­moks­ta tvar­kos. Iš­moks­ta sa­ve kont­ro­liuo­ti. Vi­sa­da pa­ta­riu tė­vams: ne­ves­ti vai­kų per prie­var­tą, jei jie to ne­no­ri – su jais net neį­do­mu dirb­ti, nes ne­pa­siek­si re­zul­ta­tų.“

Won Hwa Do ko­vos me­nas tal­pi­na sa­vy­je ir ko­rė­jie­tiš­ko šo­kio ele­men­tus, to­dėl žvel­giant iš ša­lies jis ga­li at­ro­dy­ti kaip šo­kis. Dėl gra­cin­gų ju­de­sių ir ma­žes­nės trau­mų ti­ki­my­bės jis ypač pa­trauk­lus mer­gi­noms.

Šiau­liuo­se yra se­na ka­ra­tė mo­kyk­la, po­pu­lia­rė­ja ai­ki­do. Ais­tis Vai­ce­kaus­kas sa­ko, kad Won Hwa Do sa­vo ap­skri­ti­mo prin­ci­pu tar­si ap­jun­gia šias skir­tin­gas ko­vos me­no ša­kas. „Vie­ni „stu­mia“, smū­giuo­ja ran­ko­mis ir ko­jo­mis, ki­ti „trau­kia“ – pri­si­trau­ki ir me­ti. Won Hwa Do ­šias tech­ni­kas tar­si su­vie­ni­ja“, – paaiš­ki­na meist­ras,

Won Hwa Do ga­li bū­ti „vi­so gy­ve­ni­mo“ ko­vos me­nu iki gi­lios se­nat­vės. Ga­li­ma keis­ti ju­de­sius ar­ba tai, kaip jie at­lie­ka­mi.

Dau­ge­lis žmo­nių iš Ais­čio lū­pų Won Hwa Do pa­va­di­ni­mą iš­girs­ta pir­mą kar­tą. Won – ap­skri­ti­mas, ru­tu­lys, ra­tas. Hwa – tai­ka, har­mo­ni­ja, Do – ke­lias. Lie­tu­viai šį pa­va­di­ni­mą ver­čia kaip „ap­skri­tas har­mo­ni­jos ke­lias“.

„Won Hwa Do dau­giau yra nu­kreip­tas į svei­ka­tin­gu­mą ir cha­rak­te­rio ug­dy­mą, ta­čiau tin­ka­mas ir ko­vi­niam pri­tai­ky­mui“, – pa­sa­ko­ja ke­le­rius me­tus Pie­tų Ko­rė­jo­je šio ko­vos me­no mo­kę­sis meist­ras. Juo­kau­ja, kad jo šei­ma yra „Won Hwa Do šei­ma“, nes su žmo­na me­daus mė­ne­sį pra­lei­do tre­ni­ruo­da­mie­si Ko­rė­jo­je, ji tu­ri šio ko­vos me­no rau­do­ną dir­žą, Won Hwa Do p­rak­ti­kuo­ja ir jų vai­kai.

Lie­pos pra­džio­je Lie­tu­vo­je vy­ko de­šim­ta­sis, ju­bi­lie­ji­nis, Won Hwa Do Eu­ro­pos fes­ti­va­lis. Tai ir gar­bė, ir at­sa­ko­my­bė. Į Vil­nių su­si­rin­ko tik aukš­čiau­sią – inst­ruk­to­riaus ar­ba meist­ro – ran­gą tu­rin­tys ko­vo­to­jai iš Pie­tų Ko­rė­jos, Ja­po­ni­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Vo­kie­ti­jos, Aust­ri­jos, Slo­vė­ni­jos. Slo­va­ki­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos.

„Skir­tu­mas nuo ko­vi­nio spor­to yra tas, kad Won Hwa Do nė­ra var­žy­bų, čem­pio­na­tų, me­da­lių ir pa­na­šiai. Ko­vo­ja­ma su sa­vi­mi ir taip to­bu­lė­ja­ma. Iš­lai­kius eg­za­mi­ną, ski­ria­mi tam tik­ri mo­ki­nio, inst­ruk­to­riaus ir meist­ro ly­giai. Tai­gi, mes ren­gia­me fes­ti­va­lius – di­de­lę ko­vos me­no šven­tę“, – paaiš­ki­na Ais­tis.

Di­de­lis įver­ti­ni­mas, kad į čem­pio­na­tą Lie­tu­vo­je at­vy­ko did­meist­ris Cho Ik Hun (Pie­tų Ko­rė­ja) – ko­vos me­no Won Hwa Do pa­sau­li­nis ly­de­ris. Tai tik ant­ro­ji jo ke­lio­nė į Eu­ro­pą. Tre­ni­ruo­čių me­tu sem­tis iš jo ži­nių – neį­kai­no­ja­ma pa­tir­tis.

Jus­ti­na And­riuš­ke­vi­čiū­tė

As­me­ni­nės nuo­tr.

Ais­tis Vai­ce­kaus­kas sa­ko, kad vi­sa jo šei­ma pra­kti­kuo­ja Won Hwa Do.

Lie­pos pra­džio­je Lie­tu­vo­je vy­ko de­šim­ta­sis, ju­bi­lie­ji­nis, Won Hwa Do Eu­ro­pos Fes­ti­va­lis.

Did­meist­ris Cho Ik Hun (Pie­tų Ko­rė­ja) – ko­vos me­no mo­kė Vil­niu­je.

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas