(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Regionams – kauliukai ir kirvio demokratija

2017 m. liepos 11 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Pas­ku­ti­ny­sis Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dis vy­ko net ne Šiau­liuo­se, kaip įpras­ta, o – Ak­me­nės ra­jo­ne. Į Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį šiek tiek pa­vė­la­vęs, nes ne­spė­jo grįž­ti iš Ak­me­nės, Ta­ry­bos na­rys, Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Alf­re­das JO­NUŠ­KA aki­no ko­le­gas rim­čiau su­si­rū­pin­ti re­gio­ni­ne po­li­ti­ka, nes vyks­ta la­bai rim­ti pro­ce­sai.

In­ter­viu su A. Jo­nuš­ka – apie „spe­cia­li­zuo­tus“ re­gio­nus, „kau­liu­kų“ mė­ty­mą ir „dis­ku­si­ją“ kir­vio prin­ci­pu.

rita@skrastas.lt

– Ra­gi­no­te ko­le­gas kuo grei­čiau su­si­rū­pin­ti re­gio­ni­ne ša­lies po­li­ti­ka. Kaž­kas kei­čia­si re­gio­nų at­žvil­giu?

– Ge­ra ži­nia yra tai, kad Sei­mas priė­mė Re­gio­ni­nės plėt­ros įsta­ty­mo pa­tai­sas ir nu­sta­tė, kad so­cia­li­nių ir eko­no­mi­nių par­tne­rių pa­siū­ly­ti at­sto­vai re­gio­nų plėt­ros ta­ry­bo­se tu­ri su­da­ry­ti vie­ną treč­da­lį vi­sų na­rių.

Aki­vaiz­du, kad iki šiol re­gio­ni­nės plėt­ros ta­ry­bos už­sii­mi­nė­jo la­bai siau­ro­mis funk­ci­jo­mis – tai bu­vo iš es­mės tik pa­pras­čiau­sias pro­jek­ti­nių pi­ni­gų pa­si­da­li­ji­mas. Nuo to lai­ko, kai 2004 me­tais bu­vo pa­tvir­tin­tas Re­gio­ni­nės plėt­ros ta­ry­bos vie­nin­te­lis bend­ras Šiau­lių re­gio­no sa­vi­val­dy­bių pro­jek­tas – Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras. O dau­giau vis­kas re­gio­ne yra at­ski­rai.

Aki­vaiz­du, kad kaž­ką da­ry­ti rei­kė­jo jau se­niai, nes net ir dėl aki­vaiz­džių re­gio­ni­nės svar­bos ob­jek­tų daž­nai iš­si­ski­ria nuo­mo­nės ir kiek­vie­na re­gio­no sa­vi­val­dy­bė žiū­ri tik siau­rų sa­vo in­te­re­sų, bet nė­ra nei bend­ros re­gio­no vi­zi­jos, nei bend­ro re­gio­no mąs­ty­mo.

Ti­kiuo­si, kad šio­kio to­kio gai­vu­mo į re­gio­ni­nės plėt­ros ta­ry­bas įneš tas treč­da­lis so­cia­li­nių ir eko­no­mi­nių par­tne­rių.

– Ma­no­te, kad rea­li re­gio­ni­nė po­li­ti­ka ša­ly­je dar įma­no­ma?

– Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos do­ku­men­tuo­se ra­šo­ma, kad na­cio­na­li­nė re­gio­ni­nė po­li­ti­ka – tai „vie­šo­sios po­li­ti­kos da­lis, ku­ria da­ro­mas di­fe­ren­ci­juo­tas po­vei­kis vals­ty­bės re­gio­nų so­cia­li­nei ir eko­no­mi­nei plėt­rai sie­kiant ma­žin­ti re­gio­nų so­cia­li­nius ir eko­no­mi­nius skir­tu­mus bei iš­si­vys­ty­mo ne­to­ly­gu­mus pa­čiuo­se re­gio­nuo­se, ska­tin­ti vi­so­je vals­ty­bės te­ri­to­ri­jo­je to­ly­gią ir tva­rią plėt­rą“.

Bet juk tai rea­liai ne­vyks­ta. Sa­ky­čiau, vyks­ta net at­virkš­ti­niai pro­ce­sai. Pa­vyz­džiui, dėl In­teg­ruo­tų te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo pro­gra­mos Šiau­lių mies­te, skir­tos vers­lui. Kol Šiau­liai ruo­šė­si, pro­gra­mos pi­ni­gais jau pa­si­nau­do­jo Vil­nius. Vis­kas, pi­ni­gų jau se­niai ne­bė­ra! Ban­do­ma dar Šiau­lius įka­bin­ti į kaž­ko­kį ki­tą va­go­ną, bet pi­ni­gai jau rea­liai iš­leis­ti.

– Šiau­liai pa­tys ne­spė­jo ar kaž­kas ne­no­rė­jo, kad su­spė­tų?

– Ma­no gal­va, vyks­ta toks žai­di­mas: pa­lei­džia­ma ži­nia – kur­kit, ren­ki­tės, pla­nuo­kit, nors jau iš anks­to ži­no­ma, kur rea­liai pi­ni­gai nueis.

Ki­tas pa­vyz­dys, kai Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba spren­dė, ko­kie pro­jek­tai bus pri­pa­žin­ti re­gio­ni­nės svar­bos pro­jek­tu, bu­vo nu­spręs­ta juo pri­pa­žin­ti kon­ku­ren­tą re­gio­no pra­mo­nės įmo­nei. Aki­vaiz­du, kad ir pa­ti Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba, ko­kia iki šiol vei­kė, ne­sup­ra­to re­gio­ni­nės po­li­ti­kos. Su­ma­nė, kad kaž­ko­kiai gru­pei rei­kia gau­ti že­mės, ėmė­si da­ry­ti bet ką, kad tik gau­tų tą že­mę. Te­gul gau­na, bet to ne­ga­li­ma va­din­ti re­gio­ni­ne po­li­ti­ka. Aki­vaiz­dūs kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės siau­ri in­te­re­sė­liai – tu ma­no pa­lai­min­si, aš – ta­vo. Kaž­ko­kie pa­si­da­li­ji­mai, o ne re­gio­ni­nė po­li­ti­ka vyks­ta.

Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos dar­bo reg­la­men­te pa­ra­šy­ta, kad tai tik pi­ni­gų pa­si­da­li­ji­mo gru­pė tarp re­gio­no sa­vi­val­dy­bių. Taip ir bu­vo vei­kia­ma.

– Kaip ver­ti­na­te re­gio­ni­nę po­li­ti­ką ne sa­vi­val­dy­bių, o vals­ty­bės mas­tu? Ji vyk­do­ma?

– Įdo­mu tai, kad pa­sku­ti­nia­me Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo įtrauk­tas klau­si­mas „Dėl re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos nuo­sta­tų ir dar­bo reg­la­men­to kei­ti­mo“, ku­riuo bu­vo siū­lo­ma pri­tar­ti da­lį Šiau­lių re­gio­no sek­re­to­ria­to, va­do­vau­ja­mo Da­lios Di­jo­kai­tės, funk­ci­jų per­duo­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos sky­riui Vil­niu­je.

At­ro­do, smulk­me­na, bet tai ro­do aki­vaiz­dų val­džios po­žiū­rį į re­gio­ni­nę po­li­ti­ką... cent­ra­li­zuo­jant tam tik­ras funk­ci­jas. Sa­ko­ma, kad toms funk­ci­joms rei­kia aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos IT spe­cia­lis­tų, aukš­to ly­gio. Pui­ku, jei rei­kia spe­cia­lis­tų, bet jie juk ga­li dirb­ti Šiau­liuo­se, ko­dėl bū­ti­nai – Vil­niu­je? Jie ten Vil­niu­je dirbs „aukš­ta­me ly­gy­je“, o Šiau­liuo­se liks kaž­koks že­mes­nis ly­ge­lis...

Ge­rai, kad da­lis ap­skri­ties me­rų pa­lai­kė ir ši­tas klau­si­mas bu­vo išim­tas iš dar­bot­var­kės, nors vi­ce­mi­nist­ras Gied­rius Surp­lys, mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tė Gin­ta­rė Mar­tin­kie­nė ak­ty­viai gy­nė „cent­ra­li­za­ci­ją“, bet pa­vy­ko at­si­lai­ky­ti.

Dau­gy­bė­je sri­čių vyks­ta tie pa­tys cent­ra­li­za­ci­jos pro­ce­sai. Juk ir dėl aukš­to­jo moks­lo aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad veiks Vil­niaus ir Kau­no uni­ver­si­te­tai, o ten tie du ma­žiu­kai re­gio­nuo­se...

Ko­dėl Šve­di­ja Kris­tians­ta­de, ša­lies pie­tuo­se, iš­lai­ko uni­ver­si­te­tą, ren­gian­tį mais­to ga­my­bos tech­no­lo­gus ir iš vi­sos Šve­di­jos ten va­žiuo­ja mo­ky­tis, nes tik ten ruo­šia to­kio ly­gio spe­cia­lis­tus? To­dėl, kad Šve­di­ja iš tie­sų yra re­gio­ni­nės po­li­ti­kos vals­ty­bė. Kaip vei­kia­ma Lie­tu­vo­je? Ga­li lik­ti uni­ver­si­te­tas ir Šiau­liuo­se, bet „krep­še­liai“ – fi­nan­sa­vi­mas ren­ka­si tik Vil­niaus kryp­tį, o ne re­gio­nus.

Ar­ba urė­di­jų re­for­ma. ES­BO (Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­ja) ne­rei­ka­lau­ja, kad tai bū­tų vie­na įmo­nė. Ji rei­ka­lau­ja, kad or­ga­ni­za­ci­ja bū­tų ne­prik­lau­so­ma nuo po­li­ti­nių vė­jų struk­tū­ra. O tai reiš­kia, kad įmo­nė ga­li sa­va­ran­kiš­kai dirb­ti pa­gal aiš­kiai reg­la­men­tuo­tus įsta­ty­mus. Jei­gu da­ro­mi pa­žei­di­mai – yra baus­mės. Tai yra val­dy­mo iš­ma­ny­mo klau­si­mas, bet ne nai­ki­ni­mo. Pa­da­ry­si­me vie­ną cent­rą, val­dy­si­me ge­riau? „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ kaip tik ro­do at­virkš­ti­nį at­ve­jį.

O iš­nai­kin­da­mi sa­va­ran­kiš­kas įmo­nes re­gio­nuo­se ir kur­da­mi jas cent­re, nai­ki­na­me pa­čius re­gio­nus.

– Vei­kia­ma at­virkš­čiai, nei ža­dė­ta per rin­ki­mus?

– Tie­siog ne­sup­ran­ta­mas pa­ts re­gio­ni­nės po­li­ti­kos tu­ri­nys.

Kad ir toks pa­vyz­dys, per pa­sku­ti­nį­jį po­sė­dį Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­bo­je bu­vo svars­to­ma, kad rei­kia ruoš­tis re­gio­nų spe­cia­li­za­ci­jai. Vy­riau­sy­bė ar Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja grie­bia­si už šiau­do – kaž­ką ar­ba bet ką pa­siū­ly­ti re­gio­ni­nės po­li­ti­kos klau­si­mu?

Tar­ki­me, su Šiau­lių ra­jo­nu bend­ra­dar­biau­jan­čia­me Te­te­ro­vo mies­te Ry­tų Vo­kie­ti­jo­je, tu­rin­čia­me apie 11 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų, yra įkur­tas pra­mo­nės par­kas, ku­ria­me vei­kia dirb­ti­nės krau­jo plaz­mos, dirb­ti­nių są­na­rių ga­myk­los, plas­ti­ko ga­myk­la, me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nės. Jei­gu re­gio­nui rei­kia dar­bo vie­tų, bet ko­kią įmo­nę to­je vie­to­je „tup­dyk“, juk svar­biau­sia – dar­bo vie­tos, o vie­ną ki­tą ypa­tin­gą spe­cia­lis­tą ga­li­ma ir at­si­vež­ti. Tai yra re­gio­ni­nė po­li­ti­ka.

O kas at­si­tik­tų, jei­gu pa­si­skelb­tu­me spe­cia­li­zuo­tu re­gio­nu? Pa­vyz­džiui, me­die­nos ir bal­dų ar­ba plas­ti­ko. O kas bus, jei­gu at­si­ras no­rin­tis sta­ty­ti me­ta­lo ap­dir­bi­mo ga­myk­lą? Sa­ky­si­me, ne, tams­ta ne­tin­ki, nes ne pa­gal mū­sų re­gio­no spe­cia­li­za­ci­ją. Kam ap­ri­bo­ti sa­ve ir in­ves­ti­ci­jas? Gal­būt ga­li­ma bū­tų spe­cia­li­za­ci­ją su­da­ry­ti tik moks­lui pa­gal iš­vys­ty­tus cent­rus, tu­ri­mas tech­no­lo­gi­jas. Gal­būt iš da­lies ga­li­ma bū­tų spe­cia­li­zuo­tis į tu­ris­ti­nius ir ne­tu­ris­ti­nius re­gio­nus, bet ir tai ne­bū­tų rea­ly­bė. Kai klau­sia­ma, ar Šiau­liai – tu­ris­ti­nis mies­tas, sa­ko­ma, – ne. Bet juk čia yra vie­nas la­biau­siai lan­ko­mų Lie­tu­vos ob­jek­tų – Kry­žių kal­nas!

Mes per daug ma­ža vals­ty­bė, kad ga­lė­tu­me skirs­ty­tis į spe­cia­li­za­ci­jas. Pa­da­ry­tu­me ab­sur­dą, jei­gu taip bū­tų nu­spręs­ta. To­dėl re­gio­no po­li­ti­kai tu­ri ak­ty­viai dis­ku­tuo­ti šio­mis te­mo­mis, re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos tu­ri tą dis­ku­si­ją ini­ci­juo­ti, at­ver­ti, nes tik­rai „su­spe­cia­li­zuos“ ir re­gio­nui ga­li bū­ti rim­tų pro­ble­mų.

– Gal pa­ts Šiau­lių re­gio­nas ro­do per ma­žai ini­cia­ty­vų, kad vyks­ta lyg ir at­virkš­ti­niai re­gio­ni­nei po­li­ti­kai pro­ce­sai, nu­lei­džia­mi iš cent­ro?

– Pa­sa­ky­mas „ne“ dėl da­lies sek­re­to­ria­to per­kė­li­mo iš Šiau­lių į Vil­nių ga­li bū­ti ma­žy­tė pra­džia. Pa­tys re­gio­nai tu­ri ak­ty­viai kel­ti pla­čias, iš­vys­ty­tas dis­ku­si­jas, kad į jas bū­tų bent kiek su­rea­guo­ta. Ki­taip mums tik dar dau­giau „nu­leis iš vir­šaus“ įvai­rių spren­di­mų.

– Ko­dėl įvai­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų pa­da­li­niai iš Šiau­lių vis iš­ke­lia­mi į Pa­ne­vė­žį? Kuo Pa­ne­vė­žys už Šiau­lius da­ro­si pa­trauk­les­nis? Įta­kin­ges­ni jų vie­ti­niai po­li­ti­kai?

– Pa­tei­si­ni­mų ne­tu­riu jo­kių, ko­dėl įvai­rių vals­ty­bės įmo­nių, tar­ny­bų pa­da­li­niai bu­vo iš­kel­ti ar iš­ke­lia­mi iš Šiau­lių į Pa­ne­vė­žį. Juk taip silp­ni­na­mi re­gio­nai, su­ku­riant ne­to­ly­gias są­ly­gas.

Kal­bant apie par­ti­jas – jų sme­ge­nys juk ir­gi yra Vil­niu­je. Ten ku­ria­ma trau­ka, o re­gio­nams nu­me­ta­mas kau­liu­kas, kad pa­žais­tu­me de­mok­ra­ti­ją.

Ta­čiau ne­žiū­rint į nie­ką mes tu­ri­me ju­dė­ti ir ju­din­ti tą ve­ži­mą, nes ki­taip ma­žiu­kų tik­rai nie­kas ne­gir­dės. Jei­gu mes ty­lė­si­me, bus dar blo­giau.

Ki­ta ver­tus, kai klau­siu Jo­niš­kio, Rad­vi­liš­kio žmo­nių, kas jiems yra Šiau­liai, trau­ko pe­čiais – vie­ta, kur gal­būt vai­kai mo­ko­si, gal gi­mi­nės gy­ve­na, gal į dar­bą va­žiuo­ja. Bet re­tas ku­ris ma­to Šiau­lius re­gio­no ly­de­riu, cent­ru. Lai­ky­ti gal­vą aukš­čiau už ki­tus taip pat ne­rei­kia, nes šian­dien la­bai svar­bu tu­rė­ti par­tne­rių, ki­taip tu­rė­si ste­bė­ti, kaip ki­ša­mi pa­ga­liai į ra­tus – da­bar maž­daug taip ir yra.

Re­gio­ni­nė po­li­ti­ka tu­ri spręs­ti kom­pe­ten­ci­jų au­gi­mą re­gio­nuo­se, nes tik su ja augs ir at­ly­gi­ni­mai. Tu­ri bū­ti re­gio­nų cent­rai, ku­rie trauk­tų in­ves­ti­ci­jas. O vals­ty­bės val­džia tu­ri skir­ti ati­tin­ka­mą fi­nan­sa­vi­mą tam re­gio­nui pa­siek­ti tam tik­rų tiks­lų. O da­bar vis­kas vyks­ta taip: vals­ty­bė­je yra mai­še­lis pi­ni­gų ir pul­kit vi­si kon­ku­ruo­ti. Kas ar­čiau ir di­des­nis – tas ir lai­mi. Šiuo at­ve­ju – Vil­nius ir Vil­niaus re­gio­nas.

– Ko­kią re­gio­no atei­tį ma­to­te?

– Rei­kia rim­tos dis­ku­si­jos, kon­fe­ren­ci­jos re­gio­ne su stip­riu ai­du į cent­rą. Tai, kas da­bar vyks­ta cent­ri­nė­je val­džio­je, gal kaž­kam ir sma­gu, įdo­mu, juo­kin­ga ste­bė­ti, bet aki­vaiz­du, kad jie sa­ve įsprau­džia į kam­pą to­kiu ties­mu­ku kir­vio nu­kir­ti­mu – o da­bar bus taip!

Pa­lau­kit, gal prieš ker­tant tuo kir­viu rei­kė­tų pa­si­kal­bė­ti, pa­dis­ku­tuo­ti, iš­tir­ti, o ta­da kirs­ti – priim­ti rim­tą spren­di­mą. O kai jau nu­kirs­ta ir ky­la ne­pa­si­ten­ki­ni­mas – ta­da gal pa­si­kal­bam. Ko­kia be­ga­li bū­ti dis­ku­si­ja?..

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Alf­re­das Jo­nuš­ka ma­no, kad kal­ban­tys apie re­gio­nų po­li­ti­ką pa­mirš­ta jos es­mę ir tu­ri­nį.

Alf­re­das Jo­nuš­ka ma­no, kad at­si­ra­dus ga­li­my­bei re­gio­no plėt­ros ta­ry­bo­se veik­ti ne tik sa­vi­val­dy­bių va­do­vams, bet ir so­cia­li­nių par­tne­rių de­le­guo­tiems at­sto­vams, at­si­ra­do vil­ties, jog iš­si­plės in­te­re­sai nuo pri­mi­ty­vių pi­ni­gų da­ly­bų iki re­gio­ni­nio mas­ty­mo.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose (1)

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (11)

Nerimta, 2017-07-12 12:17
Šiaulių regiono plėtros vadovas, virš 20 metų, skundžiasi, kad plėtra nevyksta, nes "kažkas kitas kaltas" - gal Vilnius, gal ES regionų departamentai, gal ....
Čia klausimas tokio pat "mužiko", kuris kreipiasi į Valstybinę įstaigą ( VŠĮ ar biudžetinę - nesvarbu) , dėl elementarios pagalbos regioniniame "versle" ar "paramoje regioniniam verslui",
tai kokį galima atsakymą gauti iš tokios struktūros ?
Geriau "ŠK' atvirai, straipsnyje paklaustų (nes vietinė žiniasklaida irgi įeina į ES regionų paramą, skatinama ir t.t.), kiek gavo iš ŠRPA "paramos' ?

Gal, 2017-07-12 11:44
Tas ŠRPA yra tik kitos Vilniaus įstaigos padalinys, nieko nesprendžia, nieko neveikia.

Juk aktualu yra Šiaulių Aerouostas, Pietrytinis aplinkelis, kad ir kiniečių investicijos į Radviliškį , požiūris kaip į kiniečių prekių ( kontenerių) perkrovimo mazgą iš ES geležinkelio vėžės į "rusišką" vėžę ir t.t. Čia jokios politikos, kad per Rusiją eis kinietiškos prekės, atgal iš Europos....

Geriau tokius , aktualius Šiauliečiams straipsnius rašytų ŠRPA.

Nežinau, 2017-07-12 11:21
Nieko asmeniško prieš Janušką neturiu, yra labai protingas žmogus, tačiau , kai reikėjo pakalbėti apie "investicinius projektus, banko paskolas, ir t.t. ", tai jokių pokalbio nevyko, tik nukreipimas į "privačias' firmas ? Tiesiai šviesiai nesakė, bet duoda suprasti "otkatas' reikalingas" ?
Čia ne kaltinimas ar įrodymas , čia tik abejonė, ar šiame straipsnyje kas parašyta yra "teisybė" ?
Dar įdomu paklausti, koks ES projektas yra įvykdytas Šiaulių regiono plėtros tarybos įniciatyva ?
Kaip buvo gautos lėšos ?
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras Šiaulių rajone, tai LR Vyriausybės iniciatyva, o toks ŠRP negalėjo apginti gyventojų, o kokia pelno dalis , kokia mokesčių gyventojams sumažinimo dalis eina į Šiaulių rajoną ? Juk potencialiai pavojingų atliekų įmonės įsileidimas į rajoną turi būti kompensuojamas jo gyventojams ? Pagal pasaulinę verslo logiką ?

Varas, 2017-07-12 10:48
Dėl Šiaulių krašto likimo. Išties reikia rimtos diskusijos, konferencijos regione su stipriu aidu į centrą. Ir jokių pateisinimų nėra, kad įvairių valstybės įmonių, tarnybų padaliniai buvo iškelti ar iškeliami iš Šiaulių į Panevėžį. Juk tai politizuotas Šiaulių krašto teroras. Ir tai būtina imtis atitinkamų veiksmų.

to stefanijai, 2017-07-12 09:28
jei taip, tai kuriame Šiaulių respubliką ,kaip Andora,kuri yra tarp Ispanijos ir Prancūzijos.

Stefanija, 2017-07-11 22:40
širdis verkia, kaip yra skandinami regionai visais lygiais, iškeliant valstybines organizacijas, naikinant valstybinių įmonių skyrius miesteliuose, absurdiška, kai diskutuojama dėl regionų plėtros tarybos funkcijų centralizavimo, juokingiausia, kad net ligų priklausomybės centro valdymas yra centralizuojamas, Visais kanalais išsiurbiama regionų gyvastis, o vis pliurpiama apie regioninę politiką. Kvailiau negali būti, deja. Regioninę politiką visiškai palaidojo Kubilius, ir niekas nesugalvoja kaip ją atgaivinti, o gerovės valstybėse apstu sėkmingos regioninės politikos pavyzdžių.

Rūdys, 2017-07-11 14:30
Ach, ŠPPAR neprieina prie struktūrinių lėšų, kur tai matyta, kad verslo organizacija "nupūstų" lėšas nuo trečiojo sektoriaus, tai yra visuomeninių organizacijų, ir veiktų kaip miesto VVG (vietos veiklos grupė). Tikrai vargsta verslą atstovaujantys rūmai ...

šiaulietis, 2017-07-11 13:00
blemba, šiandien nei vieno normalaus straipsnio, negi vysuskis nieko neprisičiūdijo ir ėmė dirbti miestui.
Gal atostogauja bėgiodamas?

tiesa, 2017-07-11 11:44
Eilinė pliurpologija..

Centrinė, 2017-07-11 10:30
galinga ir ilgametę patirtį turinti Šiaulių NVO taryba vyko į Mažeikius pasisemti patirties... Cha cha cha... ką jau, ponia, bekalbėti???...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 11

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 11
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas