(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Sūrių gamintoja svajoja apie nuosavą sūrinę

2017 m. liepos 12 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Val­pai­nių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia Za­ka­rie­nė su vy­ru Arū­nu Za­ka­ru tu­ri ne­ma­žą ūkį, lai­ko 12 pie­ni­nių kar­vių ban­dą. D. Za­ka­rie­nė, iš sa­vų kar­vu­čių pie­no spaus­da­ma įvai­rius sū­rius, jau se­niai sva­jo­ja ir apie nuo­sa­vą sū­ri­nę.

daliak@skrastas.lt

Sū­ri­nė na­muo­se

Iš pra­džių bu­vo rim­ti ke­ti­ni­mai sū­ri­nę kur­ti po bend­ruo­me­nės sto­gu. Kaip bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, D. Za­ka­rie­nė aiš­ki­no­si bend­ruo­me­nės sū­ri­nės įren­gi­mo ga­li­my­bes, rei­ka­la­vi­mus su Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­sto­vais.

Rei­ka­la­vi­mai, pa­sak D. Za­ka­rie­nės, tik­rai ne­ma­ži. Pie­nas į sū­ri­nę tu­ri pa­tek­ti pro vie­ne­rias du­ris, o pro­duk­ci­ja išei­ti jau pro ki­tas. Rei­kia la­bai daug vie­tos ir pie­no šal­dy­tu­vams, ir jau pa­ga­min­tiems ga­mi­niams, ir ga­my­bi­nėms pa­tal­poms. Bend­ruo­me­nės na­muo­se vie­tos bū­tų, bet bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kę iš­gąs­di­no nors ir išanks­ti­nė, bet la­bai di­de­lė sū­ri­nės įsi­ren­gi­mo są­ma­ta – 44 tūks­tan­čiai eu­rų.

„To­dėl jau tik­rai nu­spren­džiau sū­ri­nę įsi­reng­ti sa­vo na­muo­se. Da­bar rei­kia ap­si­spręs­ti, ko­kį pro­jek­tą ra­šy­ti. Ga­li­ma bū­tų pra­šy­ti pa­ra­mos sū­ri­nės pa­tal­poms įsi­reng­ti kaip ūki­nin­kei, vers­li­nin­kei. Yra ir ki­tas va­rian­tas – sū­ri­nę įsi­reng­ti sa­vo lė­šo­mis, o pa­raiš­ką teik­ti įran­gai įsi­gy­ti. Rei­kia vis­ką ge­rai ap­svars­ty­ti, su šei­my­na pa­si­tar­ti“, – sa­kė D. Za­ka­rie­nė.

Za­ka­rų na­muo­se nė­ra tiek pa­tal­pų, kad bū­tų ga­li­ma iš kar­to sū­ri­nę įsi­reng­ti. Tek­tų jau esa­mas pa­tal­pas per­da­ry­ti, pri­sta­ty­ti. Ne­pai­sant lau­kian­čių rū­pes­čių, iš­lai­dų, na­muo­se įsi­reng­ti sū­ri­nę, D. Za­ka­rie­nė iš­siaiš­ki­no, bū­tų pi­giau.

Ga­lė­tų bū­ti ir šei­mos vers­las

D. Za­ka­rie­nė įsi­ti­ki­nu­si, jog bend­ruo­me­nių ir at­ski­rų žmo­nių vers­lu­mą val­džia tu­rė­tų tik ska­tin­ti. O da­bar su­si­da­ro įspū­dis, jog no­rin­tie­siems pra­dė­ti sa­vo vers­lą su­da­ro­ma kliū­čių.

„Te­ko bend­rau­ti su bend­ruo­me­ne iš Klai­pė­dos ra­jo­no, už­sii­man­čia mais­to ruo­ši­mu šven­tėms. Mo­te­rys sa­kė, jog te­ko nuei­ti sun­kiai nu­sa­ko­mus kry­žiaus ke­lius, kol pra­dė­jo vers­lą. Ta­čiau, ma­no nuo­mo­ne, jei tik­rai ži­nai, ko no­ri, dėl sa­vo sva­jo­nės ga­li­ma la­bai daug nu­veik­ti“, – sa­kė D. Za­ka­rie­nė.

Val­pai­niš­kė svars­to, jog sū­ri­nė ga­lė­tų bū­ti jų šei­mos vers­las. D. Za­ka­rie­nė su vy­ru Arū­nu Za­ka­ru lai­ko 12 mel­žia­mų kar­vių, pie­no sū­riams tik­rai už­tek­tų. Per pa­rą pri­mel­žia­ma apie 300 lit­rų. Į pa­gal­bą ga­lė­tų atei­ti ir na­miš­kiai – sū­nūs, gal ir mar­čios, ta­me pa­čia­me kai­me gy­ve­nan­ti D. Za­ka­rie­nės se­suo su šei­ma.

Sū­rių po­rei­kis di­de­lis. Į ne­se­niai vy­ku­sią Li­no šven­tę D. Za­ka­rie­nė at­ve­žė ke­le­tą sū­rių pa­ska­nau­ti. „Žmo­nės ra­ga­vo, gy­rė ir klau­sė, kur ga­lė­tų sū­rių įsi­gy­ti. O ką aš ga­liu at­sa­ky­ti?“ – šyp­so­jo­si mo­te­ris. Kiek val­pai­niš­kė do­mė­jo­si, nuo­sa­vos sū­ri­nės Kel­mės ra­jo­ne nė­ra.

D. Za­ka­rie­nė sū­ri­nė­je ga­lė­tų ga­min­ti ne tik sū­rius, bet ir grie­ti­nę, svies­tą, varš­kę.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Įvai­rių sū­rių val­pai­niš­kė Da­lia Za­ka­rie­nė su­spau­džia tra­di­ci­nėms Jur­gi­nių šven­tėms, vyks­tan­čioms Pak­ra­žan­ty­je (nuot­rau­ko­je – su duk­ra Auš­ri­ne). Mo­te­ris sva­jo­ja apie nuo­sa­vą sū­ri­nę.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas