(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Tautodailininkė pristatė autorinę parodą

2017 m. birželio 22 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re (Kel­mės rajonas) penk­ta­die­nį pri­sta­ty­ta šio cent­ro tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­rės, tau­to­dai­li­nin­kės Al­mos Meš­kie­nės rank­dar­bių pa­ro­da.

A. Meš­kie­nė mez­ga, siu­vi­nė­ja, ne­ria, siu­va, nau­do­ja iš­skir­ti­nę kil­pi­nė­lių tech­ni­ką. Nuo 1983 me­tų šau­kė­niš­kė yra Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė.

daliak@skrastas.lt

Dar­bų įvai­ro­vė ir gau­sa

Penk­ta­die­nį Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re pri­sta­ty­to­je Al­mos Meš­kie­nės au­to­ri­nė­je rank­dar­bių pa­ro­do­je ste­bi­no jos su­kur­tų dar­bų įvai­ro­vė ir gau­sa. Ant sie­nų su­ka­bin­ta apie 20 megz­tų ran­ki­nių, ser­ve­tė­lių-la­pų. Ant sta­lų ir sta­le­lių su­klo­tos stal­tie­sės ir stal­tie­sė­lės. Gar­bin­go­je vie­to­je – po­nios Al­mos siu­vi­nė­ta Šau­kė­nų se­niū­ni­jos vė­lia­va. Dau­gy­bė rie­ši­nių, skrais­čių. Ap­megz­ti net bu­te­liai.

Au­to­ri­nės pa­ro­dos ati­da­ry­mo pro­ga Al­mą Meš­kie­nę svei­ki­no Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Lai­ma Kel­me­lie­nė.

„Ši pa­ro­da – džiaugs­mas ne tik au­to­rei, Šau­kė­nams, bet ir vi­sai Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gai. Al­ma Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė yra nuo 1983 me­tų“, – sa­kė L. Kel­me­lie­nė. A. Meš­kie­nė yra da­ly­va­vu­si dau­giau kaip 30 bend­rų pa­ro­dų. Jos dar­bai, pa­sak Lai­mos Kel­me­lie­nės, iš­skir­ti­niai. Ne­dau­ge­lis dir­ba kil­pi­nė­lių tech­ni­ka, ku­ria kil­pi­nė­lių stal­tie­sė­les, pa­puo­ša­lus, įdėk­lus kny­goms. Ir pa­ti Al­ma Meš­kie­nė per pa­ro­dos ati­da­ry­mą bu­vo pa­si­puo­šu­si kil­pi­nė­lių su­kne­le.

A. Meš­kie­nė Šau­kė­nuo­se su­ren­gė jau ant­rą pa­ro­dą. Pir­mo­ji, su­reng­ta 2008-ai­siais, įam­žin­ta met­raš­ty­je.

Pa­ro­dos au­to­rė su­lau­kė dau­gy­bės svei­ki­ni­mų iš ar­ti­mų­jų, drau­gų, bend­ra­min­čių. Per pa­ro­dos ati­da­ry­mą kon­cer­ta­vo Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro miš­rus vo­ka­li­nis an­samb­lis „Ani­ma“, Pa­ši­lė­nų uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cent­ro dai­ni­nin­kai.

„Pa­ti di­džiau­sia jū­sų do­va­na bū­tų, jei į al­bu­mą pa­ra­šy­tu­mė­te at­si­lie­pi­mų apie ma­no dar­bus, nors ke­le­tą žo­de­lių“, – pageidavo A. Meš­kie­nė, dė­ko­da­ma vi­siems, pa­ger­bu­siems ją ir jos ku­ria­mus dar­bus.

Rank­dar­biais su­si­do­mė­jo vai­kys­tė­je

Narp­lio­ti vą­še­liu po­nia Al­ma pra­dė­jo bū­da­ma vos ket­ve­rių me­tu­kų. No­rė­da­ma, kad jos nė­ri­mus ma­ty­tų ir kai­my­nai, at­si­sės­da­vo ir ner­da­vo prie na­mų, ša­lia gat­vės. „At­si­sės­da­vau ant kė­du­tės ir narp­lio­da­vau py­nu­tę“, – sa­kė Al­ma Meš­kie­nė.

Mo­kyk­li­niais me­tais A. Meš­kie­nė pri­va­lo­mą­ją mo­kyk­li­nę uni­for­mą puoš­da­vo ir­gi vą­še­liu ner­to­mis apy­kak­lai­tė­mis.

Al­ma Meš­kie­nė – pro­fe­sio­na­li fo­tog­ra­fė, ta­čiau rank­dar­bių ne­pa­mir­šo dirb­da­ma sa­vo tie­sio­gi­nį dar­bą. Kai duk­ros bu­vo ma­žos, na­muo­se mo­te­ris pa­gal už­sa­ky­mus mez­gė kos­tiu­mė­lius, lie­me­nes, megz­ti­nius. Su ma­ma Ele­na Bur­du­lie­ne net bu­vo sa­vo­tiš­ką ser­ve­tė­lių vers­lą įkū­ru­sios – įvai­riau­sias siu­vi­nė­tas, kar­py­tas ser­ve­tė­les iš­ve­žio­da­vo po par­duo­tu­ves.

Prieš po­rą me­tų, grį­žu­si iš už­sie­nio, A. Meš­kie­nė įsi­dar­bi­no Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­re. Su­bū­rė „Mez­gu rez­gu“ rank­dar­bių mė­gė­jų bū­re­lį.

Au­to­rės nuo­tr.

Au­to­ri­nė­je tau­to­dai­li­nin­kės Al­mos Meš­kie­nės pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi įvai­riau­si rank­dar­biai.

Pa­ro­dos au­to­rė Al­ma Meš­kie­nė bu­vo ap­si­ren­gu­si pa­čios su­kur­ta kil­pi­nė­lių su­kne­le.

Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­rę dir­ban­čią Al­mą Meš­kie­nę, su­bū­ru­sią rank­dar­bių my­lė­to­jų bū­re­lį „Mez­gu rez­gu“, svei­ki­no jo na­riai.

Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­rius pir­mi­nin­kė Lai­ma Kel­me­lie­nė sa­kė, jog A. Meš­kie­nė dau­giau­sia ku­ria iš­skir­ti­ne kil­pi­nė­lių tech­ni­ka.

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

kredito internetu, 2017-09-14 16:40
Jūsų ekonominių problemų sprendimas
Po daugelio finansinių problemų p. Auvinet yra skolintojas, kuris padėjo man įgyvendinti mano projektus.
"Adriaan" teikia paskolas visiems rimtiems žmonėms, gaunantiems 3% palūkanų normą
Galite gauti paskolą apie jūsų reikalavimo sumą
 
El. Paštas: adriaanousdhr@gmail.com

kredito internetu, 2017-09-14 16:40
Jūsų ekonominių problemų sprendimas
Po daugelio finansinių problemų p. Auvinet yra skolintojas, kuris padėjo man įgyvendinti mano projektus.
"Adriaan" teikia paskolas visiems rimtiems žmonėms, gaunantiems 3% palūkanų normą
Galite gauti paskolą apie jūsų reikalavimo sumą
 
El. Paštas: adriaanousdhr@gmail.com

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas