(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Dviejų vienodų rankinių rankomis nepasiųsi

2017 m. birželio 29 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­ky­je gy­ve­nan­tis Kęs­tu­tis Ci­bu­lis mu­gė­se ant pre­kys­ta­lio ri­kiuo­ja sa­vo ran­ko­mis siū­tas mo­te­riš­kas ir vy­riš­kas ran­ki­nes bei kup­ri­nes. Tvir­ti ge­ros odos ga­mi­niai, pa­puoš­ti sag­ti­mis, ki­še­nė­mis, įvai­rio­mis de­ta­lė­mis, trau­kia akį. Oda vy­ras do­mė­jo­si se­niai, prieš tris de­šim­tis me­tų pa­ts pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me pa­si­siu­vo striu­kę. Nuo ta­da oda ir siu­vi­mas jo ne­be­pa­lei­do.

loretar@skrastas.lt

Ne­bi­jo ko­pi­juo­ti

Kęs­tu­tis Ci­bu­lis nuo len­ty­nos pa­ke­lia tvir­tai at­ro­dan­čią odi­nę kup­ri­nę ir siū­lo pa­ki­lo­ti. Ga­mi­nys, ku­riam pa­kie­ti­ni­mą at­sto­ja dvi­gu­ba oda, nu­sve­ria ran­ką. Svo­rio pri­de­da ir daug sag­te­lių. Ta­čiau kai ku­riems žmo­nėms pa­tin­ka jaus­ti daik­tą, o ne ne­ša­mą orą.

Skir­tin­gų dy­džių ru­dos, ply­tos, rau­do­nojo vy­no, juo­dos spal­vų ran­ki­nės ir kup­ri­nės pa­puoš­tos pra­kti­nę pa­skir­tį tu­rin­čio­mis ki­še­nė­mis ar­ba tam tik­rais ele­men­tais, pa­vyz­džiui, sū­nui skir­tą kup­ri­nę vy­ras pa­gra­ži­no jo su­si­kur­tu lo­go­ti­pu.

Be­veik kiek­vie­nai ran­ki­nei jis pa­si­da­ro brė­ži­nius.

„Siū­da­mas ran­ko­mis nie­ka­da ne­su­kur­si ant­ros ly­giai to­kios pat ran­ki­nės, nes tai žmo­gaus dar­bas, nė­ra ma­ši­nos tiks­lu­mo, kaip ga­mi­nant kon­ve­je­riu, kai kiek­vie­na de­ta­lė tūks­tan­čius kar­tų kar­to­ja­ma iden­tiš­kai“, – aiš­ki­na jo­niš­kie­tis, pa­ste­bė­da­mas, kad net ir neį­do­mu kur­ti „štam­pus“. Ta­čiau vy­ras at­vi­rai pri­pa­žįs­ta ne­bi­jan­tis ko­pi­juo­ti. Kur nors gat­vė­je vi­sa­da at­krei­pia dė­me­sį į vy­rą ar mo­te­rį, be­si­ne­šan­čius įdo­mią kup­ri­nę ar ran­ki­nu­ką. Vis tiek vė­liau pri­tai­ky­da­mas pra­ktiš­kai imp­ro­vi­zuos de­ta­lė­mis, tik idė­ja iš­liks ta pa­ti.

Ne vers­las, bet ma­lo­nu­mas

Pa­sak K. Ci­bu­lio, jei ne­mo­ki sa­vo dar­bo, ir ge­ra oda neiš­gel­bės, ta­čiau iš pra­stos juo la­biau nie­ko pa­do­raus ne­su­kur­si. Tik­ra oda gra­žiai dė­vi­si, ne­grei­tai su­dy­la. Tiek, kiek jos rei­kia vie­nai ran­ki­nei pa­siū­ti, kai­nuo­tų vi­du­ti­niš­kai 50 eu­rų. Ži­no­ma, pra­stes­nė ir ma­žes­nis kie­kis, pri­klau­san­tis pa­gal pa­si­rink­tą ga­mi­nio dy­dį, ga­li kai­nuo­ti ir tik 20–30 eu­rų. Pri­dė­jus pa­mu­ša­lą, sag­tis, ki­tas de­ta­les ir dar­bą, kai­na išau­ga.

„Aš vers­lo ne­da­rau, tai nė­ra ma­no pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis. Dir­bu sa­vo ma­lo­nu­mui. Ga­liu pa­siū­ti ran­ki­nę ir per die­ną, ta­čiau jau tu­riu rim­tai pri­sės­ti. Siū­ti sto­rą odą nė­ra leng­va, rei­kia tvir­tų ran­kų“, – sa­ko ran­ki­nių siu­vė­jas.

Vy­ras tei­gia, kad šiais lai­kais leng­va įsi­gy­ti ge­rai iš­dirb­tos odos. To­dėl da­bar at­ro­do ne­tgi ko­miš­kai, kad prieš dvi–tris de­šim­tis me­tų tek­da­vo siū­ti iš to­kios, ku­ri skleis­da­vo ne­ma­lo­nų kva­pą, bu­vo kie­ta.

Pa­si­siu­vo už­sa­ky­tą striu­kę

Pir­ma K. Ci­bu­lio „pa­žin­tis“ su oda įvy­ko apie 1989-uo­sius. Bu­vo dva­si­nis ša­lies pa­ki­li­mas, Są­jū­dis ir – vi­suo­ti­nio de­fi­ci­to lai­kas. Jau ėmė kles­tė­ti Ga­riū­nai, par­da­vi­nė­ję „štu­kas“, populiarėjo odi­nės striu­kės. Vie­nas pa­žįs­ta­mas ta­da Uk­mer­gė­je gy­ve­nu­siam vy­rui pa­pa­sa­ko­jo, kur ga­li „su­veik­ti“ odos ir nu­krei­pė pas ge­rą pa­žįs­ta­mą siu­vė­ją Kė­dai­niuo­se.

„Tas meist­ras ža­dė­jo striu­kę pa­siū­ti per mė­ne­sį, o jo sta­lai bu­vo krau­te nu­krau­ti už­sa­ky­mams skir­ta me­džia­ga. Skam­bi­nau gal ke­tu­ris kar­tus, jis vis ne­tu­rė­jo lai­ko, kol ga­lų ga­le – nu­va­žia­vau. Ta­da jis su­dė­lio­jo iš­kar­pas, paaiš­ki­no, kas kur tu­ri bū­ti ir grį­žęs į kai­mą pas mo­čiu­tę sė­dau prie „Sin­ger“ siu­vi­mo ma­ši­nos. Jau anks­čiau bu­vau siu­vęs kel­nes, siau­ri­nęs, pla­ti­nęs, ką rei­kė­jo. Po sa­vai­tės ar dvie­jų už­baig­tą striu­kę nu­ve­žiau pa­ro­dy­ti meist­rui. Jis apie ma­no ga­mi­nį nie­ko ne­pa­sa­kė, ta­čiau pa­siū­lė kar­tu siū­ti įvai­rius ga­mi­nius ir „šluo­tis pi­ni­gus“, nes už­sa­ky­mų anuo­met ne­trū­ko. Tur­būt ne­pras­ta ta ma­no striu­kė išė­jo, jei­gu toks is­to­ri­jos po­sū­kis“, – su šyp­se­na pri­si­me­na jo­niš­kie­tis.

Ga­lė­jo už­dirb­ti ge­rus pi­ni­gus

Tą kar­tą jis meist­rui iš Kė­dai­nių nie­ko neat­sa­kė, tik nu­si­pir­ko iš jo odos dar 5–6 striu­kėms. Jas pa­siu­vęs pri­sta­tė į ko­mi­so par­duo­tu­vę Kau­ne, o po po­ros die­nų su­ži­no­jo, kad jo ran­kų dar­bo ga­mi­niai šluo­te iš­šluo­ti.

Vy­ras vis­tik nu­ta­rė pri­si­dė­ti prie kė­dai­niš­kio vers­lo. Iš pra­džių la­vi­no ran­ką: siu­vo apy­kak­les, ki­tas de­ta­les, o maž­daug po mė­ne­sio jau ga­lė­jo pa­ts pa­siū­ti ga­mi­nį nuo pra­džios iki ga­lo.

„Įgu­du­sio­mis ran­ko­mis ga­lė­jai per die­ną pa­siū­ti dvi striu­kes ir už­dirb­ti 30 do­le­rių. Da­bar sun­ku su­vok­ti, nes do­le­rio ver­tė vi­sai ki­ta, o tuo me­tu už to­kią su­mą daug bū­tum nu­si­pir­kęs“, – at­vi­rau­ja K. Ci­bu­lis.

Šis vers­las kles­tė­jo, kol pa­klau­sa din­go, kai pra­dė­ta vež­ti striu­kes iš Tur­ki­jos.

Da­bar ran­ki­nių siu­vė­jas, pa­klaus­tas apie pla­nus, sa­ko jų di­de­lių ne­ku­rian­tis. Tie­siog ban­do da­ry­ti tai, ką no­ri: „Pa­siu­vi ran­ki­nę, ap­žiū­ri, kad ge­rai pa­vy­ko, ir ma­lo­nu“.

Au­to­rės nuo­tr.

Kęs­tu­tis Ci­bu­lis sa­ko, kad siū­da­mas ran­ko­mis nie­ka­da ne­su­kur­si ant­ros ly­giai to­kios pat ran­ki­nės, nes tai žmo­gaus dar­bas, nė­ra ma­ši­nos tiks­lu­mo, kaip ga­mi­nant kon­ve­je­riu.

Kęs­tu­čio Ci­bu­lio ran­ki­nės – su sag­ti­mis, ke­lio­mis ki­še­nė­mis ir ran­ke­no­mis.

Ran­ki­nių pa­siū­ta net ke­lios pil­nos len­ty­nos.

Rau­do­na ran­ki­nė – ryš­kiai as­me­ny­bei.

To­kas ran­ki­nes be siū­lių ir ap­siu­vi­mų la­biau­siai mėgs­ta jau­ni­mas.

Kęs­tu­tis Ci­bu­lis iš ran­ki­nių sa­ko vers­lo ne­da­ran­tis kol kas siu­va sa­vo ma­lo­nu­mui.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas