(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gyvenimo spalvos

Gyventi klausant širdies

2017 m. liepos 15 d.
Šiau­lių van­den­len­čių par­ko „FoxS­pot“ va­do­vė Ir­ma Ga­jaus­kai­tė sa­ve ap­do­va­no­tų už drą­są pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę. Klau­sy­da­ma šir­dies, šiau­lie­tė pa­li­ko ge­rai ap­mo­ka­mą me­di­ci­nos fi­zi­kės dar­bą On­ko­lo­gi­jos kli­ni­ko­je ir vi­sa esy­be nė­rė į mėgs­ta­mą veik­lą – kur­ti vie­tą, kur žmo­nės plauk­tų iš vi­sos Lie­tu­vos.Tre­čia­die­nio po­pie­tė. Va­sa­ra, at­ro­do, įsi­tai­sė ant Talk­šos eže­ro pa­kran­tės sėd­mai­šių. Sau­lės ato­kai­to­je šil­do ato­sto­gų nuo­tai­ka.
„Lea­ve not­hing but punts, ta­ke not­hing but pic­tu­res...

Elnių kviesliai baubė Vyšnių festivalyje

2017 m. liepos 15 d.
Va­kar Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) ai­dė­jo el­nių ko­vų bal­sai. Prie dva­ro rū­mų vy­ko ant­ra­sis at­vi­ras Lie­tu­vos el­nių kvies­lių čem­pio­na­tas, ku­ria­me run­gė­si da­ly­viai iš Slo­va­ki­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos. Ge­riau­siai ra­guo­tų miš­ko gra­žuo­lių bal­są pa­mėg­džio­jo me­džio­to­jas iš Len­ki­jos Jan Skrze­tus­ki.Šios var­žy­tu­vės – pra­si­dė­ju­sio Vyš­nių fes­ti­va­lio pro­gra­mos da­lis.

Į at­vi­rą­jį Lie­tu­vos el­nių kvies­lių čem­pio­na­tą, skir­tą Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos 25-me­čiui, iš anks­to...

Moravijos užrašai

2017 m. liepos 8 d.
Ne­se­na ke­lio­nė Pie­tų Mo­ra­vi­jos vy­no ke­liais su­tei­kė nau­jų ir ne­ti­kė­tų įspū­džių ir ži­nių, ku­rio­mis drau­giš­kai da­li­jo­si gi­dai, bend­ra­ke­lei­viai, tarp ku­rių bu­vo ne­ma­žai tik­rų vy­no ži­no­vų – so­mel­jė, žmo­nių, ku­rie do­mi­si pre­ky­bos če­kiš­ku vy­nu ga­li­my­bė­mis Lie­tu­vo­je, taip pat ke­liau­nin­kus ly­dė­jęs Če­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je dar­buo­to­jas Petr Vav­ra. Jis pa­ts ki­lęs iš šio re­gio­no, to­dėl ge­rai iš­ma­no vyn­da­rys­tės si­tua­ci­ją ir tra­di­ci­jas. Tai pa­dė­jo į Mo­ra­vi­ją ir šio kraš­to vy­ną...

Kur didvyris ramybę randa

2017 m. liepos 8 d.
Do­na­tas Jo­kū­bai­tis – gi­das, turintis teat­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Per­nai jis šiau­lie­tiš­kai pra­kal­bo An­ta­no Glus­ki­no re­ži­suo­ta­me spek­tak­ly­je „Va­ra­ta­rius“. Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­ju­je, Val­do­vų rū­muo­se dir­bęs gi­das is­to­ri­nes ži­nias eks­kur­si­jo­se pa­ska­ni­na li­te­ra­tū­ra, mu­zi­ka ir šiau­lie­tiš­ka „kal­bi­ke“. Eks­kur­si­ją, skir­tą Vil­niaus An­ta­kal­nio Sa­pie­gų ba­ro­ko an­samb­liui, D. Jo­kū­bai­tis va­di­na „bran­gak­me­niu ka­rū­no­je“.D. Jo­kū­bai­tis gi­du dir­ba aš­tuo­ne­rius me­tus. Kryp­tis –...

Legendinė Uljana Semionova žvaigžde pasijuto tik Vakaruose (1)

2017 m. liepos 8 d.
Ket­vir­ta­die­nį Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kiu­si le­gen­di­nė krep­ši­nin­kė, tris­kart Pa­sau­lio, du­kart olim­pi­nė, 10 kar­tų Eu­ro­pos čem­pio­nė Ul­ja­na Se­mio­no­va pa­sa­ko­jo apie sa­vo auk­si­nius me­tus, šlo­vę Va­ka­ruo­se, ir skaus­min­gą iš­me­ti­mą iš So­vie­tų Są­jun­gos rink­ti­nės, apie kont­rak­tą Is­pa­ni­jo­je, apie gy­ve­ni­mą pus­ba­džiu. 65-erių me­tų le­gen­di­nė krep­ši­nin­kė spor­tui dė­kin­ga už at­ver­tas du­ris į pa­sau­lį.
210 cen­ti­met­rų ūgio bu­vu­si So­vie­tų Są­jun­gos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nės na­rė, Ry­gos TTT ko­man­dos žai­dė­ja...

Ten, kur buvo pasaulio centras

2017 m. liepos 1 d.
„Graikija graži. Ko­dėl kaž­ką my­li, kaž­ko ne?“ – į klau­si­mą, ko­dėl pa­si­rin­ko pri­sta­ty­ti Grai­ki­jos marš­ru­tą, pa­šmaikš­tau­da­mas at­sa­ko šiau­lie­tis gi­das, is­to­ri­kas Gied­rius Glo­bys. Grai­ki­ją jis skai­to kaip is­to­ri­nį šal­ti­nį, vaiz­duo­tė­je pri­kel­da­mas tūks­tan­čių me­tų se­nu­mo vaiz­dus.Po Bal­ka­nus „pla­čią­ja pra­sme“ G. Glo­bys va­ži­nė­ja 20 me­tų. Kai 1997 me­tais iš­si­ruo­šė į pės­čių­jų žy­gį Šiau­rės Ve­le­bi­to kal­nuo­se, pri­sie­kė mei­lę Kroa­ti­jai. Po de­šim­ties me­tų kont­rover­siš­ką jaus­mų kok­tei­lį su­kė­lė Juod­kal­ni­ja...

Mo­ra­vi­jos už­ra­šai

2017 m. liepos 1 d.
1. Brno – ra­di­nys, pa­ke­liui į auk­si­nį Eu­ro­pos tri­kam­pį
Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Ke­lio­nė ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti il­ga ir to­li­ma, kad pa­ten­kin­tų smal­su­mą, su­teik­tų įspū­džių ir bend­ra­vi­mo džiaugs­mo. Svar­bu ne tik tai, kur va­žiuo­ji, bet ir ko ti­kie­si, ko ieš­kai. Šį kar­tą – Če­ki­ja. Tiks­liau – Pie­tų Mo­ra­vi­jos re­gio­nas, gar­sė­jan­tis gra­žia gam­ta, se­no­mis vyn­da­rys­tės tra­di­ci­jo­mis, gau­siu ir tur­tin­gu is­to­ri­jos bei kul­tū­ros pa­vel­du.
Is­to­ri­ja šiam re­gio­nui bu­vo dos­ni – daug šimt­me­čių...

Bazilijonai 400 metų jubiliejų šventė Bazilionuose

2017 m. birželio 23 d.
Už­va­kar Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mies­te­ly­je vy­ko iš­kil­mės, skir­tos Šv. Ba­zi­li­jaus Di­džio­jo or­di­no įkū­ri­mo 400 me­tų ju­bi­lie­jui. Ba­zi­lio­nai iš vie­nuo­li­jos ga­vo mies­te­lio var­dą, vie­nuo­liai įkū­rė čia mo­kyk­lą, to­dėl švie­ti­mas šia­me mies­te­ly­je jau skai­čiuo­ja 244 me­tus. Ir iki šiol Ba­zi­lio­nų mo­kyk­la for­muo­ja mies­te­lio vei­dą: čia kau­pia­ma ar­chy­vi­nė me­džia­ga ne tik apie vie­nuo­lius ba­zi­li­jo­nus, bet ir apie dau­ge­lį iš čia ki­lu­sių Lie­tu­vos švie­suo­lių, vals­ty­bi­nin­kų.
Mi­šias Ba­zi­lio­nų šv...

Kai šiauliečiai kavą gėrė Milšteino kavinėje

2017 m. birželio 23 d.
Šiau­lie­tė gi­dė Vi­da Bu­ta­vi­čie­nė eks­kur­si­jos me­tu virs­ta skry­bė­liuo­ta po­nia An­ta­ni­na. Ke­liau­to­jus ji kvie­čia nu­si­kel­ti į tar­pu­ka­rio Šiau­lius ir pa­jaus­ti mies­to sko­nius, kva­pus ir nuo­tai­kas. Ko­kias pra­mo­gas mė­go pir­mo­sios Lie­tu­vos šiau­lie­čiai? Marš­ru­tas – neil­gas, dau­ge­lio pa­sta­tų nė­ra iš­li­kusių, bet gi­dės pa­sa­ko­ji­mas pa­de­da įsi­vaiz­duo­ti, ko­kie bu­vo to me­to Šiau­liai.V. Bu­ta­vi­čie­nė marš­ru­tą apie ret­ro Šiau­lius pa­ren­gė per­nai. Kad eks­kur­si­ja bū­tų pa­trauk­les­nė, su­ma­nė...

Per devynias dienas aplinkui Lietuvą

2017 m. birželio 17 d.
Du šiau­lie­čiai dvi­ra­ti­nin­kai – ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Anu­žis ir drau­di­mo bro­ke­ris Man­tas Po­ce­vi­čius – per de­vy­nias die­nas dvi­ra­čiais ap­ke­lia­vo Lie­tu­vą. Nu­my­nė apie 1 340 km ša­lia vals­ty­bės sie­nos. Nors te­ko prie­šin­tis vė­jui, o lie­tus skal­bė ke­liau­to­jų ta­kus, abu pa­tvir­ti­na: bent vie­ną kar­tą gy­ve­ni­me ap­va­žiuo­ti Lie­tu­vą yra gar­bės rei­ka­las kiek­vie­nam tu­ris­tui.
Man­tas ir Vy­tau­tas – spor­tuo­jan­tys ke­liau­to­jai: bė­gio­ja, mi­na kal­nų dvi­ra­tį, to­dėl fi­ziš­kai ke­lio­nė...

Knygos suartina ir nepažįstamus žmones

2017 m. birželio 17 d.
Pa­sau­li­nio pro­jek­to „Ma­ža ne­mo­ka­ma bib­lio­te­kė­lė“ ("Litt­le free Lib­ra­ry") že­mė­la­py­je pa­žy­mė­tos dvi vie­tos Šiau­liuo­se: prie ga­le­ri­jos „Laip­tai“ ir Kel­mės gat­vė­je prie in­di­vi­dua­laus na­mo. Kny­gų my­lė­to­jai ne­mo­ka­mai da­li­ja­si ma­lo­nu­mu skai­ty­ti. Į Kel­mės gat­vės na­me­lį kar­tu su kny­go­mis at­ke­liau­ja ir pa­dė­kos laiš­kų, ir sal­dai­nių.Pa­sau­ly­je po­pu­lia­rus ju­dė­ji­mas „Litt­le Free Lib­ra­ry“ pra­si­dė­jo JAV. Pir­mą­ją bib­lio­te­kė­lę 2009 me­tais įkū­rė Todd Bol sa­vo mo­ti­nos...

Kelionė su baikeriu – nepamirštamas įspūdis

2017 m. birželio 17 d.
Pak­ruo­jie­tė Ire­na Ka­ru­lai­tie­nė pa­si­ry­žo da­ly­vau­ti pir­mo­jo­je Lie­tu­vos bai­ke­rių ak­ci­jo­je re­gė­ji­mo neį­ga­lie­siems „Ma­ne ve­ža!“. Ke­lio­nės ga­lin­gu mo­to­cik­lu po Šiau­lių ap­skri­tį įspū­džius mo­te­ris iš­sau­go­jo te­le­fo­no įra­še, nuo­trau­ko­se. I. Ka­ru­lai­tie­nė net siū­lo ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riams nau­ją vers­lo ni­šą – pa­kruo­jie­tė mie­lai leis­tų­si į nau­jas bai­ke­riš­kas iš­vy­kas.„Kas da­bar bus?!“
Bui­ti­nės tech­ni­kos par­duo­tu­vė­je dir­ban­ti pa­kruo­jie­tė bir­že­lio 7-ąją su­lau­kė ne­ti­kė­to...

Iš Kinijos – nepamirštami įspūdžiai

2017 m. birželio 10 d.
Kel­miš­kių Ra­mu­tės ir Alf­re­do Kur­lin­kų šei­ma ne­se­niai grį­žo iš Ki­ni­jos, kur ap­lan­kė ten gy­ve­nan­čią ir ang­lų kal­bos mo­ky­to­ja dir­ban­čią sa­vo duk­rą Ing­ri­dą. Mies­tai per­pil­dy­ti žmo­nių, kai vie­nas į ki­tą tie­siog re­mia­si al­kū­nė­mis, Ry­tų Ki­ni­jos jū­ra, ki­niškas ma­sa­žas, pa­si­vaikš­čio­ji­mas stik­li­niu til­tu, ar­ba­tos lau­kai ir ki­ti ne­pa­kar­to­ja­mi įspū­džiai, ku­riais kel­miš­kių me­di­kų šei­ma su­ti­ko pa­si­da­ly­ti su skai­ty­to­jais.Jau ke­le­ri me­tai Ra­mu­tės ir Alf­re­do Kur­lin­kų duk­ra Ing­ri­da gy­ve­na ir...

Vaidoto Janulio kūrybos esencija

2017 m. birželio 10 d.
Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ket­vir­ta­die­nį ati­da­ry­ta ap­žval­gi­nė ju­bi­lie­ji­nė pro­fe­so­riaus, gra­fi­ko Vai­do­to Ja­nu­lio kū­ry­bos pa­ro­da. 60-me­tį šven­čian­tis au­to­rius su­lau­kė dau­gy­bės svei­ki­ni­mų, pa­ro­da įvar­dy­ta neei­li­niu kul­tū­ros įvy­kiu Šiau­liuo­se.Gra­fi­kos, pie­ši­nių, ob­jek­tų pa­ro­da eks­po­nuo­ja­ma abie­jų Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos aukš­tų erd­vė­se. Eks­po­zi­ci­ja at­sklei­džia skir­tin­gus V. Ja­nu­lio kū­ry­bos tarps­nius.
„Ma­to­te da­lį ma­no ke­lio, – apie pa­ro­dą sa­kė au­to­rius. – Vi­sų dar­bų...

Mantui Kukliui kiekvienos rungtynės yra iššūkis

2017 m. birželio 10 d.
Šian­dien ge­riau­sias 2016 me­tų Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­gos žai­dė­jas šiau­lie­tis Man­tas Kuk­lys šven­čia 30-me­tį. Vil­niaus „Žal­gi­riui“ at­sto­vau­jan­tis fut­bo­li­nin­kas svar­biau­siu sa­vo gy­ve­ni­mo lai­mė­ji­mu lai­ko ga­li­my­bę at­sto­vau­ti Lie­tu­vos rink­ti­nei. Di­džiau­sio pa­lai­ky­mo šiau­lie­tis su­lau­kia iš sa­vo šei­mos.
„Fut­bo­lą pra­dė­jau žais­ti dar kie­me, bū­da­mas 6–7 me­tų, o rim­čiau tre­ni­ruo­tis – nuo 8 me­tų pas tre­ne­rį Gied­rių Sto­nį“, – sa­ko Šiau­liuo­se gi­męs ir au­gęs M. Kuk­lys.
Pir­mo­ji...

Klajoklė banga nurimo prie Kruojos

2017 m. birželio 3 d.
Pak­ruo­jie­čio vers­li­nin­ko pa­mink­lų meist­ro Jo­no Va­lio na­mų kie­me ant Kruo­jos kran­to il­si­si ka­te­ris, sve­tai­nės sie­nas puo­šia ma­ri­nis­ti­niai pa­veiks­lai, su­sio­rien­tuo­ti pa­sau­lio ir gy­ve­ni­mo koor­di­na­tė­se pa­de­da gaub­lys, dirb­tu­vė­je ant sta­lo pa­gul­dy­to­je ak­mens plokš­tė­je ryš­kė­ja ka­la­mas vy­ro po­rtre­tas.Šie daik­tai – Jo­no Va­lio gy­ve­ni­mo koor­di­na­tės, orien­ty­rai, žy­min­tys ryš­kiau­sius biog­ra­fi­jos eta­pus, svar­biau­sius dar­bus ir po­mė­gius.Dar­bas – tarp...

Kelionė į lietuvininkų žemę

2017 m. birželio 3 d.
32-ąjį pa­va­sa­rį gru­pė Šiau­lių kraš­to žmo­nių bei ke­le­tas pa­ne­vė­žie­čių va­žia­vo ap­lan­ky­ti Ma­žo­sios Lie­tu­vos, pa­gerb­ti Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio, su­si­tik­ti su lie­tu­viais, gy­ve­nan­čiais ir dir­ban­čiais Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je. Ke­lio­nei tra­di­ciš­kai su­bū­rė ne­pails­tan­ti K. Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Izo­li­na Na­ta­li­ja Lin­gie­nė.
Anks­ty­vą pa­sku­ti­nio ge­gu­žės šeš­ta­die­nio ry­tą skve­re­ly­je Šiau­liuo­se ren­ka­si ke­liau­to­jai – kas pir­mą kar­tą, o kas ir dau­giau...

Tėviškės namai virto muziejumi

2017 m. gegužės 27 d.
Zi­ta Li­sen­ko­va su vy­ru Piot­ru ne vie­ną de­šimt­me­tį gy­ve­na Lyk­ši­ly­je (Kel­mės r), ta­čiau ne­pa­lie­ka už­marš­ty­je sa­vo tė­viš­kės so­dy­bos gre­ti­ma­me Žu­tau­tų kai­me.Gim­tuo­sius na­mus mo­te­ris su se­se­ri­mi Ju­li­ja pa­ver­tė mu­zie­ju­mi, ku­ria­me sau­go­mi jų se­ne­lių, tė­vų ir jų pa­čių dau­gy­bę is­to­ri­jų me­nan­tys daik­tai.
Kiek pa­va­žia­vus il­gai lie­taus ne­ma­čiu­siu, dul­kių ka­muo­lius ge­nan­čiu vieš­ke­liu pro Lyk­ši­lį, pa­si­tin­ka pa­pras­tas, iš pir­mo žvilgs­nio, vien­kie­mis.
Se­ni me­di­niai na­mai...

Pakruojo dvare – žąsų lenktynės

2017 m. gegužės 27 d.
Au­ten­tiš­ką XIX a. pabaigos – XX a. pradžios dva­ro kas­die­ny­bę at­gai­vi­nu­sia­me Pak­ruo­jo dva­re pri­ke­lia­mi ne tik se­nie­ji ama­tai, bet ir pra­mo­gos. Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį dva­re pir­mą­kart po dau­giau nei pus­šim­čio me­tų per­trau­kos bu­vo su­reng­tos ka­dai­se itin po­pu­lia­rios žą­sų lenk­ty­nės.Dva­ro ūki­nė­je da­ly­je esan­čia­me ap­tva­re su­reng­ta at­rak­ci­ja pri­trau­kė vi­są bū­rį ma­žų ir di­de­lių smal­suo­lių, su su­si­do­mė­ji­mu ste­bė­ju­sių, kaip dva­ro ti­jū­nas ir pie­me­nai­tės rykš­te­lė­mis link fi­ni­šo sku­bė­ti ra­gi­na dva­ro...

Žmogus su kamera ir jo užderėjęs sodas

2017 m. gegužės 20 d.
Šiau­lie­tį Al­gir­dą Ku­li­kaus­ką pa­lie­tė mū­za ir ne­pa­lei­do. 1958 me­tais Vor­ku­to­je pir­mą kar­tą į ran­kas paė­męs fil­ma­vi­mo ka­me­rą, po­mė­giu už­si­krė­tė vi­sam gy­ve­ni­mui. A. Ku­li­kaus­ko odi­sė­jos daž­nai kei­tė kryp­tis. Į šach­tą pa­te­ko iš jū­ros. Ne­ta­po lai­vo ka­pi­to­nu, bet pa­ga­mi­no dve­jus var­go­nus.Ket­vir­ta­die­nį A. Ku­li­kaus­kas pa­kvie­tė į 80-mečio va­ka­rą Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Prieš ren­gi­nį su­ko gal­vą: fil­mų daug, kaip vis­ką su­tal­pin­ti? O dar „Da­gi­lė­lio“...

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas