(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Iš Švedijos atkeliavo dešimt audimo staklių

2017 m. liepos 5 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Kel­mės kul­tū­ros cent­ras su­lau­kė do­va­nos iš Šve­di­jos – de­šimt įvai­rių au­di­mo stak­lių iš Gli­mok­ro­jos au­di­mo stak­lių mu­zie­jaus. Dvi di­de­lės au­di­mo stak­lės do­va­no­tos jau anks­čiau. Kol kas ap­mes­tos tik vie­ne­rios stak­lės, su ku­rio­mis bus mo­ko­ma aus­ti ki­tą ant­ra­die­nį pra­si­dė­sian­čiuo­se tra­di­ci­niuo­se va­sa­ros kur­suo­se.

daliak@skrastas.lt

Kel­mės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ar­nas Ar­laus­kas pa­pa­sa­ko­jo šve­diš­kų stak­lių at­si­ra­di­mo Kel­mė­je is­to­ri­ją.

Prieš ke­le­tą me­tų gru­pė kel­miš­kių mo­te­rų per Kel­mės vie­tos veik­los gru­pę tu­rė­jo ga­li­my­bę Šve­di­jo­je su­si­pa­žin­ti su au­di­mo stak­lių su­rin­ki­mu, ne tik tra­di­ci­niu, bet ir au­di­mu iš me­džia­gų at­rai­žų. Pas­ta­ra­sis au­di­mo bū­das la­bai po­pu­lia­rus vi­so­je Skan­di­na­vi­jo­je. Ki­li­mai au­džia­mi iš med­vil­nės,vil­nos, li­no, si­za­lio, net plas­ti­ko juos­te­lių. Tra­di­ci­niai lie­tu­vių au­di­mai – rankš­luos­čiai, stal­tie­sės, lo­va­tie­sės – šve­dams gra­žu, bet to­je ša­ly­je nė­ra pa­klau­sūs.

„Po vi­zi­to Kel­mę pa­sie­kė dvejos au­di­mo stak­lės iš Šve­di­jos. Vie­ne­rios čia ir li­ko, ki­tos da­bar Šau­kė­nuo­se“, – sa­kė A. Ar­laus­kas.

Per­nai Šve­di­jo­je, Ost­ra Goin­ge ko­mu­no­je, lan­kė­si Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja. Kel­mė ir Ost­ra Goin­ge yra pa­si­ra­šiu­sios bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. Per vi­zi­tą paaiš­kė­jo, jog šve­dai ga­li dar de­šimt au­di­mo stak­lių Kel­mei pa­do­va­no­ti. Stak­lės – ge­ros būk­lės.

Kel­mę stak­lės pa­sie­kė per Vie­tos veik­los gru­pę (va­do­vė Ra­mu­nė Tra­ki­ma­vi­čiū­tė-Ab­ru­tie­nė). Stak­les su­pa­ka­vo, ke­lio­nei pa­ruo­šė pa­tys šve­dai. Kel­miš­kiai tik pa­si­rū­pi­no jų par­si­ve­ži­mu.

„Ka­dan­gi stak­lės – uni­ver­sa­lios, su jo­mis bus ga­li­ma aus­ti pra­ktiš­kai vis­ką. Šve­dai dar pri­dė­jo do­va­nų ir me­džia­gų juos­te­lių, siū­lų, skie­tų. Stak­lės – eu­ro­pie­tiš­ko mo­de­lio, su muš­tu­vu iš vir­šaus. Ame­ri­ko­je, Ka­na­do­je muš­tu­vai tvir­ti­na­mi apa­čio­je“, – pa­sa­ko­jo A. Ar­laus­kas.

Da­lį stak­lių nu­ma­ty­ta sta­ty­ti re­no­vuo­to Kel­mės kul­tū­ros cent­ro pa­sta­to sce­nos bu­vu­sia­me prieš­sce­ny­je. Kel­mės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius svars­to ga­li­my­bę au­dė­joms stak­les pa­si­sta­ty­ti au­dė­jų na­muo­se.

Au­to­rės nuo­tr.

Vie­ne­rios šve­diš­kos stak­lės – jau pa­ruoš­tos, lau­kia ki­tą ant­ra­die­nį pra­si­dė­sian­čių tra­di­ci­nių va­sa­ros kur­sų da­ly­vių.

Kel­mės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ar­nas Ar­laus­kas džiau­gė­si šve­dų do­va­na – de­šimt au­di­mo stak­lių.

Anks­čiau šve­dų do­va­no­tos stak­lės re­tai bū­na be dar­bo.

Šve­dai do­va­no­jo ne tik stak­lių, bet ir įvai­rių au­di­mui rei­ka­lin­gų prie­dų: siū­lų, me­džia­gų at­rai­žų, ny­čių, šei­vų, šau­dyk­lių, skir­tin­go tan­ku­mo skie­tų.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas