(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Rajono neįgalieji keliavo po Šilutės kraštą

2017 m. liepos 8 d.

Bai­gian­tis bir­že­liui mes, Kel­mės ra­jo­no neį­ga­lie­ji, ke­lia­vo­me po Ši­lu­tės kraš­tą.

Pra­va­žia­vę Tau­ra­gę, pa­su­ko­me link Ram­by­no kal­no, ku­ris yra 45 met­rai virš jū­ros ly­gio. Ram­by­no re­gio­ni­nis par­kas įkur­tas 1992 me­tais Lie­tu­vos pa­sie­ny­je su Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi. Ram­by­no kal­nas įtrauk­tas į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą kaip mi­to­lo­gi­nis ob­jek­tas. Sau­go­ma te­ri­to­ri­ja uži­ma 4 520 hek­ta­rų.

Grįž­da­mi, Pa­ne­mu­nės link, Bi­tė­nuo­se ap­lan­kė­me gand­rų pe­rim­vie­tę, gro­žė­jo­mės jų gau­sa. Pa­ne­mu­nė­je ap­žiū­rė­jo­me Ne­mu­ną ir til­tą per jį. Per Ši­lu­tę pra­va­žiuo­da­mi ma­tė­me Bra­va­ro ga­myk­lą ir se­no­vi­nį til­tą, ve­dan­tį į Rus­nę. Ši­lu­tė­je pa­bu­vo­jo­me prie­plau­ko­je. Vyk­da­mi į Kin­tus, ma­tė­me gy­vą­ją sa­lą, ku­rio­je gy­ve­na brie­džiai, stir­nos ir ki­ti gy­vū­nai. Pa­bu­vo­jo­me Ven­tės ra­ge, su­ži­no­jo­me, kaip žie­duo­ja­mi paukš­čiai.

Prie ma­rių ma­tė­me įspū­din­gai at­ro­dan­čias ne­gy­vą­sias ko­pas. Ap­lan­kė­me Švėkš­nos baž­ny­čią ir prie jos esan­tį gra­žiai su­tvar­ky­tą par­ką, ku­ria­me au­ga di­džiu­lis gink­me­dis. Vie­no­je Kin­tų so­dy­bo­je pa­pie­ta­vo­me ir vy­ko­me prie di­džio­sios Kin­tų tu­jos. Šio me­džio aukš­tis – 18 met­rų, la­jos plo­tis – 12 met­rų. Nė­ra ži­no­ma, ka­da tiks­liai tu­ja pa­so­din­ta. Spė­ja­ma, kad apie 1902-1912 me­tus, kuo­met bu­vo sta­to­mas ir gi­ri­nin­ki­jos pa­sta­tas.

Vė­lai va­ka­re grį­žo­me na­mo pa­var­gę, bet įgi­ję daug ži­nių ir pa­ma­tę daug įspū­din­gų vie­tų. Ke­lio­ne pa­ten­kin­ti li­ko vi­si, o įdo­mias va­sa­ros iš­vy­kas nu­ta­rė­me tęs­ti ir vyk­ti pas bro­lius lat­vius – į Vens­pi­lį.

Bi­ru­tė Alū­zie­nė

Kel­mės ra­jo­no neį­ga­lių­jų nuo­tr.

Kel­mės ra­jo­no neį­ga­lie­ji ke­lia­vo po Ši­lu­tės kraš­tą.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas