(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Petrališkėje – keturioliktoji kraštiečių šventė

2017 m. liepos 8 d.

Ke­tu­rio­lik­tą kar­tą Pet­ra­liš­kė­je su­reng­ta šven­tė. Šie­met ren­gi­nys skir­tas kraš­tie­čių suė­ji­mui, jė­gų, vik­ru­mo, taik­lu­mo iš­ban­dy­mui spor­ti­nė­se rung­ty­se.

Nors šven­tę vis prau­sė lie­tus, pra­stas oras ne­gąs­di­no nei da­ly­vių, nei žiū­ro­vų. Šven­tės ati­da­ry­mo me­tu šo­ko vie­ti­nio jau­ni­mo šo­kių gru­pės, kon­cer­ta­vo Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai. Ant­ro­ji šven­tės da­lis pra­si­dė­jo ap­do­va­no­ji­mais, svei­ki­ni­mais. Pet­ra­liš­kie­čius svei­ki­no Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis, Kra­žių se­niū­ni­jos se­niū­nas Ro­lan­das Kar­čiaus­kas, Kra­žių pa­ra­pi­jos kle­bo­nas mon­sin­jo­ras Gin­tas Sa­ka­vi­čius.

Pag­rin­di­niams šven­tės rė­mė­jams ir sve­čiams Pet­ra­liš­kės gy­ven­vie­tės bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Jus­ti­na Leš­čaus­ky­tė įtei­kė gra­žias pri­si­mi­ni­mo do­va­nė­les. Pir­mi­nin­kė dė­ko­jo vi­siems, ku­rie pri­si­dė­jo prie kraš­tie­čių su­si­ti­ki­mo.

Šven­tės pa­bai­go­je kon­cer­ta­vo „Ke­lio į žvaigž­des“ nu­ga­lė­to­jas Ana­to­li­jus Olei­nik ir ka­pe­li­ja „Min­gė“ iš Klai­pė­dos. Ren­gi­nį ve­dė J. Leš­čaus­ky­tė ir se­niū­nai­tis Pra­nas Pa­lu­bins­kas.

Šven­tės Pet­ra­liš­kė­je tu­ri gi­lias tra­di­ci­jas. Iki bend­ruo­me­nės su­si­kū­ri­mo iš­ra­din­gai ir links­mai bū­da­vo šven­čia­mos Pet­ri­nės. Prieš 14 me­tų, įsi­kū­rus bend­ruo­me­nei, pra­dė­ti reng­ti kraš­tie­čių su­si­ti­ki­mai.

Pa­sak Pet­ra­liš­kės gy­ven­vie­tės bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės Jus­ti­nos Leš­čaus­ky­tės, vie­ti­niai sten­gia­si tvar­ky­ti gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką, gy­ven­ti gra­žiai ir sau­giai. Bend­ruo­me­nės pa­stan­go­mis prie bend­ruo­me­nės na­mų akis džiu­gi­na gė­ly­nai, pa­sta­ty­tos sū­py­nės.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Jo­no LIPS­KIO nuo­tr.

Krep­ši­nis bu­vo žai­džia­mas ir per lie­tų.

Pet­ra­liš­kės kraš­tie­čių šven­tė­je ne­trū­ko ge­ros nuo­tai­kos.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas