(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

450-metį Radviliškis šventė tris dienas

2017 m. liepos 11 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Ju­bi­lie­ji­nė­je mies­to šven­tė­je, ku­ri ūžė tris die­nas, Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čių re­ga­li­jos įteik­tos trims kraš­tie­čiams, o 450-ąjį ju­bi­lie­jų rad­vi­liš­kie­čiams pri­mins kraš­tie­čio Sta­sio Žir­gu­lio su­kur­ta skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja „Mies­to met­raš­tis“.

alaima@skrastas.lt

Mies­tui ir gar­bės pi­lie­čiams – lie­tu­viš­ka pran­cū­zo dai­na

Rad­vi­liš­kie­čius su gra­žiu ju­bi­lie­ju­mi svei­ki­no gau­sus sve­čių bū­rys: Sei­mo na­riai, už­sie­nie­čių de­le­ga­ci­jų – len­kų, bal­ta­ru­sių, gru­zi­nų, uk­rai­nie­čių ir pran­cū­zų – at­sto­vai.

Šven­tės da­ly­vių šir­dis „iš­tirp­dė“ pran­cū­zų de­le­ga­ci­jos va­do­vas, aso­cia­ci­jos „La­ba die­na“ sek­re­to­rius Jean Fran­ois Joug­not, rad­vi­liš­kie­čius ne tik pa­svei­ki­nęs lie­tu­viš­kai, bet ir pui­kiai su­dai­na­vęs lie­tu­viš­ką dai­ną.

Rad­vi­liš­kie­čiai ne­nu­si­žen­gė tra­di­ci­jai per mies­to šven­tę no­mi­nuo­ti gar­bės pi­lie­tį. Šie­met, ju­bi­lie­ji­niais mies­to me­tais, Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čių re­ga­li­jos įteik­tos net trims kraš­tie­čiams.

Šis gar­bin­gas ti­tu­las su­teik­tas ša­ly­je ži­no­mai et­nog­ra­fei, et­nog­ra­fi­nio an­samb­lio „Še­du­va“ įkū­rė­jai ir va­do­vei, kraš­to­ty­ri­nin­kei Emi­li­jai Bra­jins­kie­nei.

87-erių me­tų no­mi­nan­tė tą­dien bu­vo pil­te api­pil­ta lau­ki­nių gė­lių puokš­tė­mis, mat, ki­to­kių gė­lių tau­to­sa­kos puo­se­lė­to­ja ir rin­kė­ja ne­pri­pa­žįs­ta.

Ga­vu­si no­mi­na­ci­ją, E. Bra­jins­kie­nė ne tik pa­sa­kė il­go­ką kal­bą, bet ir su­dai­na­vo kar­tu su ją pa­svei­kin­ti at­vy­ku­siais an­samb­lio „Še­du­va“ na­riais.

Kraš­to gar­bės pi­lie­tės re­ga­li­jos įteik­tos ir il­ga­me­tei ra­jo­no gy­dy­to­jai Ire­nai Pa­lio­nie­nei. Trem­ties bai­su­mus iš­gy­ve­nu­siai me­di­kei gar­bin­ga no­mi­na­ci­ja su­teik­ta už iš­skir­ti­nį in­dė­lį į Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos ap­sau­gos sri­tį bei ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą.

Į no­mi­nuo­tų­jų gre­tas at­si­sto­jo ir il­ga­me­tis švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jas Jo­nas Bo­sas.

Da­bar Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čių gre­to­se – jau de­vy­ni no­mi­nan­tai.

Šven­tės ak­cen­tai

Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros ir poil­sio par­ke šeš­ta­die­nį bu­vo ati­deng­ta ir 450-ies me­tų mies­to is­to­ri­ją pri­min­sian­ti skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja „Mies­to met­raš­tis“. Ją su­kū­rė skulp­to­rius, Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­tis Sta­sys Žir­gu­lis.

Sep­ty­nios kom­po­zi­ci­jos da­lys, anot au­to­riaus, su­pa­žin­di­na su svar­biau­siais mies­to is­to­ri­jos įvy­kiais.

Tra­di­ci­ja tam­pa ir mies­to šven­tė­je gra­žiai įsi­kom­po­nuo­jan­tys se­niū­ni­jų kie­me­liai. Šių­me­tė­je šven­tė­je se­niū­ni­jos iš­mo­nin­gai de­monst­ra­vo tai, kuo ga­li pa­si­gir­ti ir ki­tiems pa­ro­dy­ti.

Bai­so­ga­lie­čiai kvie­tė įsi­gy­ti jų se­niū­ni­jo­je vei­kian­čios įmo­nės pro­duk­ci­jos – ša­mų: rū­ky­tų, kon­ser­vuo­tų ir net „šo­ko­la­di­nių“ šios žu­vies ga­mi­nių.

Še­du­vos se­niū­ni­jos kie­me­lio ak­cen­tu ta­po ne tik Še­du­vos ma­lū­no ma­ke­tas, bet ir gy­vos avys iš se­niū­ni­jo­je vei­kian­čios „Še­du­vos avi­nin­kys­tės“ įmo­nės.

Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­ja vai­ši­no Šniū­rai­čiuo­se ke­pa­mos duo­nos ga­mi­niais, o Pa­kal­niš­kių – džio­vin­tu šer­no kum­piu. Bū­ta ne tik ska­nu­my­nų, bet ir įvai­rių gro­žy­bių, mu­zi­kos bei dai­nų.

Net­ra­di­ci­nis šven­tės ak­cen­tas – jos me­tu į at­sar­gą iš­leis­ti 49 nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai.

Ka­riai į ce­re­mo­ni­jos vie­tą at­žy­gia­vo bend­ro­je mies­to ei­se­no­je. Prie sce­nos iš­si­ri­kia­vu­sius tar­ny­bą bai­gian­čius ka­rius pa­svei­ki­no Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ne­ri­jus Kač­kaus­kas ir Ka­ri­nių oro pa­jė­gų vy­riau­sia­sis pus­ka­ri­nin­kis ser­žan­tas ma­jo­ras Al­vy­das Ta­mo­šiū­nas.

Ce­re­mo­ni­jos pa­bai­go­je bu­vo iš­šau­ti trys šū­viai iš is­to­ri­nės pa­tran­kos.

Gra­žiai šven­tei – ir ke­li „ak­me­nu­kai“

Nors šven­tės or­ga­ni­za­to­riai su­lau­kė daug gra­žių žo­džių už pui­kų tri­jų die­nų re­gi­nį, bū­ta ir kai ku­rių „ak­me­nu­kų“ į jų dar­žą.

Prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų so­cia­li­niuo­se tink­luo­se su­lau­kė par­ke ati­deng­ta skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja – tuoj po jos ati­den­gi­mo at­si­ra­do ko­men­ta­rų, kam jo­je ša­lia skulp­to­riaus ir ar­chi­tek­to pa­var­džių įam­žin­ta ir me­ro An­ta­no Če­po­no­nio pa­var­dė.

Prieš­ta­rin­gi ko­men­ta­rai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­si­py­lė ir šven­ti­nė­je ei­se­no­je pra­va­žia­vus se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių, pri­klau­san­čių klu­bo „Ret­ro­mo­bi­le“ na­riams, ko­lo­nai. Ne vie­nam akį rė­žė tai, jog klu­bo au­to­mo­bi­lių ko­lo­nos prie­ky­je va­žia­vo so­vie­ti­nis au­to­mo­bi­lis su ru­siš­ku už­ra­šu „Mi­li­ci­ja“.

Vie­ni ko­men­ta­to­riai tai įvar­di­jo kaip akib­rokš­tą ir to­kiai šven­tei ne­tin­kan­tį, jos reikš­min­gu­mą men­ki­nan­tį ak­cen­tą, ki­ti ne­sup­ra­to, ko­dėl bū­tent ši so­vie­ti­nė re­lik­vi­ja va­žia­vo pa­čia­me ei­se­nos prie­ky­je, o ne, pa­vyz­džiui, koks gar­ve­žio ma­ke­tas? Bu­vo ir to­kių, ku­rie ta­me neįž­vel­gė nie­ko blo­go.

Ne vie­ną, ypač su vai­kais bu­vu­sius rad­vi­liš­kie­čius, ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­no Rad­vi­liš­kio au­to­mo­bi­lis­tų klu­bo „Rad­vi­lis“ au­to­mo­bi­lių „pa­svei­ki­ni­mas“ – ko­ne vi­są ei­se­nos ke­lią šai­žiai cy­pin­tos lenk­ty­ni­nių au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos ir kvė­pa­vi­mą trik­dę iš­me­ta­mų­jų du­jų de­be­sys.

Sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, mies­to šven­tės są­ma­ta – be­veik 53,3 tūks­tan­čio eu­rų. Šven­tės rė­mė­jai jai sky­rė 12,2 tūks­tan­čio.

Au­to­rės nuo­tr.

Mies­to gat­vė­mis nu­si­drie­kė šven­ti­nė ei­se­na.

Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­te no­mi­nuo­tą me­di­kę Ire­ną Pa­lio­nie­nę (de­ši­nė­je) pa­svei­ki­no Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Rad­vi­liš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė Sta­sė Ja­nu­šo­nie­nė.

Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čiais no­mi­nuo­ti – et­nog­ra­fė Emi­li­ja Bra­jins­kie­nė ir pe­da­go­gas Jo­nas Bo­sas.

Mies­to par­ke ati­deng­ta Sta­sio Žir­gu­lio skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja „Mies­to met­raš­tis“. Joje ir mero A. Čepononio pavardė.

Šven­tės me­tu į at­sar­gą iš­leis­ti 49 nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai.

Ra­jo­no se­niū­ni­jos kvie­tė į iš­ra­din­gai pa­puoš­tus kie­me­lius.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas