(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Savaitgalį Žemaitijos keliuose – 11 girtų vairuotojų

2017 m. liepos 15 d.

At­siž­vel­giant į eis­mo sau­gu­mo si­tua­ci­ją ke­liuo­se, Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai sa­vait­ga­lį vėl in­ten­sy­viai vyk­dė eis­mo da­ly­vių kont­ro­lę. Sek­ma­die­nį pa­rei­gū­nams tal­ki­no ir Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai, su ku­riais itin di­de­lis dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas Tel­šių ra­jo­ne, Var­niuo­se, prie Lūks­to eže­ro vy­ku­sio ren­gi­nio da­ly­viams pa­tik­rin­ti.

Per tris sa­vait­ga­lio die­nas Tel­šių, Ma­žei­kių, Kel­mės ir Ak­me­nės ra­jo­nuo­se iš vi­so bu­vo pa­tik­rin­tos 752 trans­por­to prie­mo­nės, nu­sta­ty­ti 47 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai. Dau­gu­mą pa­žei­dė­jų su­da­rė Tel­šių ir Ma­žei­kių ra­jo­nų vai­ruo­to­jai. Di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą vis dar ke­lia ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, ku­rių vien per sek­ma­die­nį išaiš­kin­ta 10, dar 29 vai­ruo­to­jai al­ko­ho­lio bu­vo var­to­ję, ta­čiau ne­vir­ši­jo leis­ti­nos 0,4 pro­mi­lės al­ko­ho­lio nor­mos.

Sa­vait­ga­lį nu­sta­ty­tas 21 leis­ti­no va­žia­vi­mo grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jis, 98 grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jai už­fik­suo­ti au­to­mo­bi­li­niais grei­čio ma­tuok­liais. Vie­nas dvi­ra­ti­nin­kas vai­ra­vo ne­blai­vus, 2 vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mi tei­sės val­dy­ti trans­por­to prie­mo­nės, nu­sta­ty­tas 1 trans­por­to prie­mo­nės eksp­loa­ta­vi­mas be tech­ni­nės ap­žiū­ros, 1 – chu­li­ga­niš­kas ir pa­vo­jin­gas vai­ra­vi­mas, 4 – nau­do­ji­mai­si mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais vai­ruo­jant bei ki­ti, leng­ves­ni pa­žei­di­mai.

Šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę, Tel­šių ra­jo­no Bal­ti­nin­kų kai­me ne­blai­vus ir tei­sės vai­ruo­ti neį­gi­jęs vai­ruo­to­jas ne­pak­lu­so uni­for­muo­to po­li­ci­jos pa­rei­gū­no tei­sė­tam rei­ka­la­vi­mui su­stab­dy­ti trans­por­to prie­mo­nę.

Atk­rei­pia­me eis­mo da­ly­vių dė­me­sį, kad vie­šas ir ne­vie­šas pa­tru­lia­vi­mas va­sa­ros me­tu ke­liuo­se vyks­ta itin in­ten­sy­viai, to­dėl vai­ruo­to­jai ra­gi­na­mi elg­tis at­sa­kin­gai: ne­sės­ti prie vai­ro esant ne­blai­viems, ne­vir­šy­ti leis­ti­no va­žia­vi­mo grei­čio, ne­pa­žei­di­nė­ti ki­tų Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų. „Bū­ki­te dė­me­sin­gi, at­sa­kin­gi, gerb­ki­te sa­ve ir ki­tus eis­mo da­ly­vius“, – ra­gi­na po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Auš­ra Bla­že­vi­čie­nė,

Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas