(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Atolankos

Pasaulio vienybės pajauta

2017 m. birželio 30 d.
Vytenis Rimkus

Pro­fe­so­rius, ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras

Pa­ne­vė­žie­čio Ša­rū­no An­ta­nai­čio su­kur­tos pa­ste­lės pa­si­žy­mi vie­nin­gu ko­lo­ri­tu, tur­tin­ga spal­vi­ne ga­ma. Ga­nė­ti­nai pla­ti siu­že­tų apim­tis nuo gam­tos mo­ty­vų ir jų de­ta­lių iki gy­vū­nų ir gy­vū­nė­lių vaiz­dų. Gam­tos mo­ty­vai ne­re­tai įgau­na sim­bo­li­nę pra­smę („Sū­ku­rys jū­ro­je“, „Eže­ras“). Pa­veiks­lai ku­pi­ni įtam­pos, pa­slap­ties, o „Lem­tin­ga upė“ – skir­ta tė­vo at­mi­ni­mui, ne­ma­žiau aso­ci­juo­ja­si su lem­ti­mi. Ta­py­to­jo pa­mėg­ti gy­vū­nai ir gy­vū­nė­liai („Paukš­tis“, „Ark­lys“, „Del­fi­nas“) ta­ry­tum su­si­lie­ja su ap­lin­ka, tam­pa jos de­ta­lė­mis. Nes­to­ko­ja au­to­rius ir fan­ta­zi­jos („Ki­toks vėž­lys“, „Di­no­zau­ras, pra­ri­jęs miš­ką“).

Įdo­mu tai, kad neį­ga­lus dau­giau kaip ke­tu­rias­de­šim­ties me­tų pa­veiks­lų au­to­rius pa­veiks­lus ta­po kai­rią­ja ran­ka, tam rei­kia ne­ma­ža fi­zi­nių ir mo­ra­li­nių pa­ska­tų. O re­zul­ta­tus le­mia gro­žio dar­nos, pa­sau­lio vie­ny­bės pa­jau­ta. Čia ne­ma­žas ir dai­li­nin­kės Sta­sės Me­dy­tės nuo­pel­nas: ji nuo­lat nuo­sek­liai dir­ba su au­to­riu­mi, pa­ren­ka ir ap­rū­pi­na prie­mo­nė­mis, kon­sul­tuo­ja, drau­ge pa­si­džiau­gia nau­jais pa­veiks­lais, vaiz­di­niais at­ra­di­mais.

Šios pa­ste­lės aki­vaiz­džiai pa­ro­do, koks reikš­min­gas yra me­ni­nis fak­to­rius neį­ga­lių­jų gy­ve­ni­me. O Ša­rū­no An­ta­nai­čio pa­ste­lių po­ros pa­ro­dė­lių vi­su­ma or­ga­niš­kai įsi­lie­ja į bend­rą vaiz­duo­ja­mo­sios dai­lės vyks­mą, ei­gą nuo mė­gė­jiš­ku­mo link pro­fe­sio­na­lu­mo.

Ša­rū­nas An­ta­nai­tis. Lem­tin­ga upė. 2016 me­tai.

Ša­rū­nas An­ta­nai­tis. Di­no­zau­ras, pra­ri­jęs miš­ką. 2016 me­tai.

Ša­rū­nas An­ta­nai­tis. Eže­ras. 2016 me­tai.

Ša­rū­nas An­ta­nai­tis. Paukš­tis. 2015 me­tai.

Ša­rū­nas An­ta­nai­tis. Sū­ku­rys jū­ro­je. 2016 me­tai.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas