(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Lino šventė mirko lietuje

2017 m. liepos 4 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Šeš­ta­die­nį Bud­rai­čiuo­se (Kel­mės r.) su­reng­ta ke­tu­rio­lik­to­ji Li­no šven­tė mir­ko lie­tu­je. Į tra­di­ci­nį ren­gi­nį dėl ru­de­nį la­biau pri­me­nan­čio oro su­si­rin­ko kur kas ma­žiau ne­gu įpras­tai žmo­nių, ma­žiau at­vy­ko ir ama­ti­nin­kų, rank­dar­bių meist­rų su sa­vo dir­bi­niais.

daliak@skrastas.lt

Nors Li­no šven­tė su­reng­ta ke­tu­rio­lik­tą kar­tą, nei šven­tės or­ga­ni­za­to­riai, nei nuo­la­ti­niai jos da­ly­viai ne­pa­me­na to­kio pra­sto oro nė per vie­ną ren­gi­nį. Jau iš ry­to dan­gus pra­kiu­ro, ne­nus­to­jo ly­ti ir vi­du­die­nį, per šven­tės ati­da­ry­mą.

Bud­rai­čių sta­dio­ne grei­tai pra­dė­jo skleis­tis mar­gas­pal­vės ir viens­pal­vės skė­čių ke­pu­rės. Ne­gau­siai į mu­gę su­va­žia­vę tau­to­dai­li­nin­kai sa­vo dir­bi­nius sten­gė­si kuo ge­riau ap­sau­go­ti po sto­gais ir sto­ge­liais, dangs­tė po­lie­ti­le­no plė­ve­lė­mis. Mu­zi­kan­tai kaip įma­ny­da­mi nuo lie­taus slė­pė inst­ru­men­tus.

Pa­čius iš­tver­min­giau­sius šven­tės žiū­ro­vus bal­tu šo­kiu pa­svei­ki­no Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro vai­kų ir mer­gi­nų šo­kių gru­pė, va­do­vau­ja­ma Hen­ri­kos Bar­kaus­kie­nės. Dai­nų do­va­no­jo Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Mu­zi­kos aka­de­mi­jos ma­gist­ran­tas, bu­vęs ty­tu­vė­niš­kis Mar­ty­nas Žu­kaus­kas.

„Šven­tės tiks­las – at­kreip­ti dė­me­sį į Lie­tu­vos pa­vel­dą, ypač – į nyks­tan­čias tau­tos ver­ty­bes“, – sa­kė ren­gi­nio ve­dė­jas, Kel­mės ma­žo­jo teat­ro ak­to­rius Mo­des­tas Vait­ke­vi­čius.

Li­no šven­tės da­ly­vius svei­ki­nęs ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis dė­ko­jo se­niū­ni­jų bend­ruo­me­nių at­sto­vams, pa­ruo­šu­siems bend­rą sta­lą su vai­šė­mis: na­mi­ne duo­na, kai­miš­kais la­ši­nu­kais, įvai­riais sū­riais, sal­du­my­nais ir pa­na­šiai...

Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus ap­gai­les­ta­vo, jog lie­tus ge­ro­kai iš­re­ti­no šven­tės žiū­ro­vų gre­tas. „Bet la­bai sma­gu, kad šven­tė vyks­ta. Mū­sų pro­se­ne­liai, se­ne­liai au­gi­no li­nus, ku­rie juos mai­ti­no ir ren­gė. Li­nai po pa­sau­lį pa­sklei­dė Lie­tu­vos var­dą“, – sa­kė J. Rim­kus. De­ja, pa­sak Sei­mo na­rio, mū­sų ša­ly­je be­veik ne­li­ko pluoš­ti­nių li­nų, sė­me­ni­nių li­nų au­gi­na­ma vos 250 hek­ta­rų.

Sei­mo na­rys in­for­ma­vo, jog prieš po­rą sa­vai­čių Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas įpa­rei­go­jo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją pa­ruoš­ti veiks­mų pla­ną, pro­gra­mą li­nui at­gai­vin­ti. „Žings­nis – ma­žas ir ge­ro­kai pa­vė­luo­tas, ta­čiau ženg­tas. Ti­kiuo­si, kad li­nai Lie­tu­vo­je atei­ty­je vėl bus au­gi­na­mi“, – sa­kė J. Rim­kus.

Šven­tė su­lau­kė ir dau­giau sve­čių. At­vy­ko Kel­mės gar­bės pi­lie­čiai Jo­nas Jag­mi­nas, Ze­no­nas Ma­čer­nius, Ta­ry­bos na­rių, bu­vęs ūkio mi­nist­ras Pet­ras Čės­na, ki­ti.

Per ke­tu­rio­lik­tą­ją Li­no šven­tę 605-osios leng­vo­sios pės­ti­nin­kų kuo­pos ka­riai pri­sta­tė ka­riuo­me­nės gink­lų eks­po­zi­ci­ją, vai­ši­no ka­rei­viš­ka ko­še. Vei­kė šiuo­lai­ki­nės ve­jos prie­žiū­ros tech­ni­kos pa­ro­da. Kon­cer­tų, pra­mo­gų ne­trū­ko nei ma­žam, nei vy­res­niam šven­tės da­ly­viui.

Au­to­rės nuo­tr.

Se­niū­ni­jų bend­ruo­me­nės su sa­vo at­vež­ti­nė­mis vai­šė­mis su­til­po vie­no­je pa­la­pi­nė­je.

Bal­tą šo­kį po skė­čiais ste­bė­ję žiū­ro­vai gai­lė­jo­si plo­nai ap­si­ren­gu­sių, kiau­rai per­šla­pu­sių, po pur­vy­nus be­si­teš­ke­nan­čių šo­kė­jų.

Laik­šiš­kis vers­li­nin­kas Al­gir­das Ja­ru­tis mė­siš­kais ska­nės­tais vai­ši­no Šau­kė­nų se­niū­ni­jos vy­riau­sią­ją spe­cia­lis­tę Jū­ra­tę Ma­čer­nie­nę.

Ne­gau­sio­je mu­gė­je bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ir dir­bi­nių iš li­no: ko­ji­nių, stal­tie­sė­lių, pri­juos­čių, ran­ki­nių...

Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus tei­kė vil­ties apie li­no Lie­tu­vo­je at­gi­mi­mą, bet jo žo­džiai sken­do liū­ty­je.

Li­no šven­tė­je dai­nų do­va­no­jo bu­vęs ty­tu­vė­niš­kis, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Mu­zi­kos aka­de­mi­jos ma­gist­ran­tas Mar­ty­nas Žu­kaus­kas.

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas