(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Bitininkas medaus neragauja

2017 m. liepos 8 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Gir­ni­kuo­se gy­ve­nan­tis Jo­nas Lin­ke­vi­čius bi­ti­nin­kau­ja nuo jau­nys­tės. Da­bar, kai jau per­ko­pė aš­tuo­nias­de­šimt­me­tį, bi­te­lių šei­mų pa­ma­ži­no per pu­sę – nuo 30 iki 15. Bi­ti­nin­ka­vi­mas vi­są gy­ve­ni­mą sta­ty­bi­nin­ku dir­bu­siam Jo­nui Lin­ke­vi­čiui – tik po­mė­gis. Ir me­daus gir­ni­kiš­kis nė ne­ra­gau­ja, ne­mėgs­ta. „Už­tat anū­kai aug­da­mi me­dų šaukš­tai ka­bi­no, kaip ko­kią bul­vių ko­šę“,– juo­kė­si.

daliak@skrastas.lt

Po­mė­gis – nuo jau­nys­tės

Jo­nas Lin­ke­vi­čius, nu­tai­kęs sau­lė­tes­nę die­ną, su kai­my­nu iš­sku­bė­jo ap­žiū­rė­ti bi­te­lių ir paim­ti me­daus.

„Jau lai­kas me­dų im­ti, tik per lie­tų juk to ne­pa­da­ry­si“, – sa­kė pa­ty­ręs bi­ti­nin­kas, iš ma­ši­nos ba­ga­ži­nės trauk­da­mas dar šil­tą uža­kiuo­tą ko­rį, pil­ną me­daus.

J. Lin­ke­vi­čius sa­ve kuk­liai va­di­na pa­pras­tu bi­ti­nin­ku mė­gė­ju, bi­ti­nin­kys­te su­si­do­mė­ju­siu jau­nys­tė­je. Kai bu­vo ma­žas, tė­vų so­dy­bo­je sto­vė­jo po du-tris avi­liu­kus, bet jam bi­tės ne­rū­pė­jo.

Su­kū­ręs šei­mą ir ap­si­gy­ve­nęs Gir­ni­kuo­se, ir pa­ts so­dy­bo­je ap­gy­ven­di­no bi­te­lių. „Bu­vo toks bi­ti­nin­kas Gvaz­daus­kis, jis man ir do­va­no­jo pir­mą spie­čių. Pa­leng­va bi­čių šei­mų dau­gė­jo, tik ne­la­bai man se­kė­si bi­ti­nin­kau­ti. Bi­tės – gy­vi pa­da­rė­liai, su­si­rgda­vo, nu­mir­da­vo. Trū­ko man ži­nių ir pa­tir­ties, to­dėl daug skai­čiau apie bi­čių prie­žiū­rą. Rei­ka­lai pa­si­tai­sė“, – pa­sa­ko­jo J. Lin­ke­vi­čius.

Lai­kė ir 30 bi­čių šei­mų

J. Lin­ke­vi­čius il­gai dir­bo sta­ty­bo­se, to­dėl bi­ti­nin­ka­vi­mą va­di­na tik po­mė­giu, ku­ris duo­da nau­dos.

Vie­nu me­tu bi­ti­nin­kas tu­rė­jo 30 bi­čių šei­mų. Da­bar pa­si­li­ko tik 15. Dar pa­de­da ke­le­tą avi­lių pri­žiū­rė­ti kai­my­nui.

„Ne­be­tu­riu tiek svei­ka­tos, kiek rei­kė­tų. Bi­ty­ne yra ką veik­ti nuo pa­va­sa­rio iki vė­ly­vo ru­dens. O man jau – dau­giau kaip 80 me­tų“,– sa­kė J. Lin­ke­vi­čius.

Vi­sos J. Lin­ke­vi­čiaus bi­tės ap­gy­ven­din­tos jo pa­ties su­meist­rau­tuo­se avi­liuo­se. Gir­dė­jęs, kad pirk­ti­niai avi­liai bran­gūs, to­dėl ir ne­pir­ko. Pa­čiam pa­si­ga­min­ti – pi­giau. „Bi­te­lės sa­vo na­mais ne­si­skun­džia“, – šyp­so­jo­si.

Šių me­tų pa­va­sa­rį ir įpu­sė­ju­sią va­sa­rą bi­ti­nin­kas va­di­na bi­tėms nie­kam ti­ku­sia. Daž­ni lie­tūs ne­lei­džia bi­tėms nė iš­skris­ti me­daus, iš­plau­na žie­dų ne­kta­rą. Lie­pos pra­džia ir­gi kol kas nie­ko ge­ro ne­ža­da.

„Ne­ži­nia ko­dėl, bet ir me­dus šie­met keis­tas. Tik išim­tas, švie­žias me­dus iš prie na­mų esan­čių avi­lių maž­daug per pa­rą su­kie­tė­ja, tam­pa be­veik bal­tas. Sa­ko­ma, kad rap­sų me­dus yra bals­ves­nis ar pilkš­ves­nis, bet ap­lin­kui šios kul­tū­ros nie­kas neau­gi­na“, – svars­tė J. Lin­ke­vi­čius. Gels­ves­nis me­dus iš avi­lių, ap­gy­ven­din­tų ar­čiau miš­ko.

Bi­ti­nin­kas du kar­tus jau ėmė me­dų. Der­lių va­di­na vi­du­ti­niš­ku. Yra bu­vę me­tų, kai iš avi­lio bū­da­vo iši­ma­ma 20 ir dau­giau ki­log­ra­mų me­daus, bet pa­si­tai­ky­da­vo me­tų, kai ir vos ke­li ki­log­ra­mai tek­liū­da­vo. Šie me­tai maž­daug per vi­du­riu­ką – bi­tės pri­ne­šu­sios po 10-12 ki­log­ra­mų me­daus.

Me­du­mi ap­rū­pi­na ir šei­my­ną, ir kai­my­nus

J. Lin­ke­vi­čius sa­kė, jog sa­vo bi­te­lių me­du­mi ap­rū­pi­na na­miš­kius, gi­mi­nes. Kas lie­ka – par­duo­da, bet į tur­gų va­ži­nė­ti ne­ten­ka, – me­dų grei­tai iš­graibs­to bi­čių ne­lai­kan­tys kai­my­nai.

Aš­tuo­nias­de­šimt­me­tį per­ko­pęs bi­ti­nin­kas ap­gai­les­ta­vo, jog bi­ti­nin­ka­vi­mu ne­su­si­do­mė­jo nei jo sū­nus ir duk­ra, nei ki­ti šei­my­nykš­čiai. Ne­bent proa­nū­kiai pro­se­ne­lio pė­do­mis pa­sek­tų.

„Bi­tes pir­miau­sia rei­kia my­lė­ti. Jei ne­my­lė­da­mas bi­čių jas lai­ky­si, il­gai bi­te­lės ne­gy­vens. Aš bi­te­les my­liu“, – šyp­so­jo­si.

Nors ir keis­ta, bet pa­ts bi­ti­nin­kas me­daus nė ne­ra­gau­ja.

„Ne­mėgs­tu me­daus, nuo jo man rūgš­tis ky­la. Ar­ba­tą cuk­ru­mi sal­di­nu“, – paaiš­ki­no. Už­tat bi­ti­nin­ko žmo­na, vai­kai ir ki­ti šei­my­nykš­čiai be me­daus die­nos neiš­gy­ve­na.

Au­to­rės nuo­tr.

Šių­me­ti­nį me­daus der­lių bi­ti­nin­kas va­di­na vi­du­ti­niš­ku. Iš avi­lio ga­li­ma paim­ti apie 10-12 ki­log­ra­mų me­daus.

Bi­ti­nin­kas pa­ts su­meist­ra­vo vi­sus avi­lius. Ke­le­tas avi­liu­kų sto­vi vi­sai ša­lia so­dy­bos.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas