(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Pasigrožėti ir pasimokyti lietuviškų mezgimų atvyko iš už jūrų marių

2017 m. liepos 11 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Lie­tu­vo­je vie­šin­ti gru­pė mez­gi­mu be­si­do­min­čių mo­te­rų iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Ka­na­dos ir Aust­ra­li­jos vie­ną die­ną vie­šė­jo ir Ty­tu­vė­nų kraš­te. Mo­te­rys tu­rė­jo pro­gą ap­žiū­rė­ti lie­tu­vai­čių rank­dar­bių meist­rių mez­gi­nius pa­ro­do­je, pa­čios pa­si­mo­ky­ti lie­tu­viš­ko mez­gi­mo.

daliak@skrastas.lt

Į Ty­tu­vė­nus 17 mo­te­rų iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Ka­na­dos ir Aust­ra­li­jos at­vy­ko iš Rad­vi­liš­kio mez­gi­mo čem­pio­na­to. Ke­tu­rios vieš­nios čem­pio­na­te mez­gė drau­ge su lie­tu­vai­tė­mis. Už­sie­nie­tės dar lan­kė­si Vil­niu­je, Rum­šiš­kė­se, Šiau­liuo­se.

Ty­tu­vė­nuo­se vieš­nios pra­lei­do vi­są die­ną, lan­kė baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no an­samb­lį. Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko Lan­ky­to­jų in­for­ma­ci­jos cent­re bu­vo su­reng­ta Ty­tu­vė­nų ir ap­lin­ki­nių vie­to­vių mez­gė­jų dar­bų pa­ro­da vieš­nioms su­kė­lu­si daug emo­ci­jų ir su­si­ža­vė­ji­mo. Mo­te­rims la­bai pa­ti­ko raš­tuo­tos pirš­ti­nės, megz­tu­kai, megz­tos gė­lės, stal­tie­sė­lės, ser­ve­tė­lės, skrais­tės. Dar­bus pa­tei­kė 15 mez­gė­jų iš Ty­tu­vė­nų, Šed­ba­rų, Pa­šiau­šės, Moc­kai­čių, Kiau­no­rių, Bud­rai­čių, Pag­ry­žu­vio.

Tau­to­dai­li­nin­kė Si­gi­ta Da­mans­kie­nė vieš­nias iš už jū­rų ma­rių mo­kė nu­si­megz­ti dai­lius ku­tus, ku­riais ga­li­ma puoš­ti tiek stal­tie­ses, tiek ir megz­tus dra­bu­žius.

Po už­siė­mi­mų vy­ko po­kal­bis tarp už­sie­nie­čių ir lie­tu­vai­čių apie mez­gi­mą. Mo­te­rys da­li­jo­si pa­tir­ti­mi, pa­ta­ri­mais.

Lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­ti Don­na Dru­chu­nas (jos pro­se­ne­lis ki­lęs iš Lie­tu­vos) lie­tu­viš­kai ban­dė pa­sa­ko­ti, jog jai la­bai įdo­mus mez­gi­mas. D. Dru­chu­nas mė­ne­sį Vil­niaus uni­ver­si­te­te mo­kė­si lie­tu­vių kal­bos.

Apie lie­tu­viš­ką mez­gi­mą – bū­dus, raš­tus – mo­te­ris yra ang­liš­kai pa­ra­šiu­si kny­gą, drau­ge su Ju­ne L. Hall. D. Dru­chu­nas drau­gai, se­kė­jai pa­no­ro sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti lie­tu­viš­kus mez­gi­nius, pa­si­mo­ky­ti megz­ti, to­dėl ir bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta ši ke­lio­nė po Lie­tu­vą. Ame­ri­ko­je nė­ra to­kių mez­gi­mo tra­di­ci­jų, kaip Lie­tu­vo­je. Nors ame­ri­kie­tės la­bai mėgs­ta megz­ti, tra­di­ci­jų mo­ko­si iš Eu­ro­pos ša­lių. Kny­ga tu­rė­tų bū­ti iš­vers­ta į lie­tu­vių ir vo­kie­čių kal­bas.

Vi­zi­to Lie­tu­vo­je tiks­las – su­si­pa­žin­ti su tau­ti­niu folk­lo­ru.

Iš Ty­tu­vė­nų už­sie­nie­tės dar už­su­ko pa­va­ka­ro­ti į Moc­kai­čius, iš ten iš­vy­ko į Ry­gą. Iš Lat­vi­jos sos­ti­nės mo­te­rys per Tra­kus dar pla­nuo­ja grįž­ti į Vil­nių, kur mo­ky­sis megz­ti rie­ši­nes. Nu­ma­ty­ta už­suk­ti į Kau­ną, į M. K. Čiur­lio­nio mu­zie­jų.

Au­to­rės nuo­tr.

Už­sie­nie­tės iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Ka­na­dos ir Aust­ra­li­jos Ty­tu­vė­nuo­se mo­kė­si lie­tu­viš­ko mez­gi­mo.

Lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­ti Don­na Dru­chu­nas iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, apie lie­tu­viš­ką mez­gi­mą yra iš­lei­du­si kny­gą ang­lų kal­ba.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko Lan­ky­to­jų in­for­ma­ci­jos cent­re su­reng­ta Ty­tu­vė­nų kraš­to mez­gė­jų dar­bų pa­ro­da su­lau­kė di­de­lio už­sie­nie­čių su­si­do­mė­ji­mo.

Po už­siė­mi­mų vieš­nios iš už­sie­nio bend­ra­vo su Ty­tu­vė­nų kraš­to auk­sa­ran­kė­mis, da­li­jo­si įspū­džiais, mez­gi­mo pa­tir­ti­mi, pa­ta­ri­mais.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas