(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Tarptautiniame plenere – trys dešimtys kalvių, akvarelininkų ir medžio drožėjų

2017 m. liepos 14 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Pir­ma­die­nį tra­di­ci­niu pa­tran­kos šū­viu, nu­vil­ni­ju­siu Ven­tos pa­kran­te, Už­ven­ty­je pra­dė­tas aš­tun­ta­sis tarp­tau­ti­nis kal­vys­tės ir ak­va­re­lės ple­ne­ras „Už­ven­tis ART“.

23 kal­viai, 12 ak­va­re­li­nin­kų ir du me­džio dro­žė­jai per sa­vai­tę yra su­pla­na­vę su­kur­ti tris sak­ra­lius dar­bus, skir­tus Už­ven­čio 480 me­tų ju­bi­lie­jui ir ra­šy­to­jos Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-ajam gim­ta­die­niui įam­žin­ti. Pris­ta­ty­ta kal­vio Vir­gi­li­jaus Mi­kuc­kio dar­bų pa­ro­da.

daliak@skrastas.lt

Už­ven­čiui ir Šat­ri­jos Ra­ga­nai at­min­ti

Per tarp­tau­ti­nio kal­vys­tės ir ak­va­re­lės ple­ne­ro ati­da­ry­mą pri­sta­ty­ti visi šių­me­ti­niai da­ly­viai. Šie me­tai Už­ven­čiui reikš­min­gi sa­vo ju­bi­lie­jais: su­kan­ka 480 me­tų nuo pir­mo­jo Už­ven­čio var­do pa­mi­nė­ji­mo is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se ir 140 me­tų, kai gi­mė Už­ven­čio dva­re gy­ve­nu­si ra­šy­to­ja, pe­da­go­gė, lab­da­rė Ma­ri­ja Peč­kaus­kai­tė-Šat­ri­jos Ra­ga­na.

To­dėl ple­ne­ro ren­gė­jams ki­lo idė­ja su­kak­tis įam­žin­ti re­mian­tis kryž­dir­bys­tės tra­di­ci­ja, su­jun­gian­čia praei­tį, da­bar­tį ir atei­tį.

Už­ven­ty­je reng­ti ple­ne­rus su­mąs­tė Lie­tu­vos kal­vių kal­vis Vy­tau­tas Ja­ru­tis, ku­ris šia­me mies­te pra­lei­do vai­kys­tę ir paaug­lys­tę. Jo ini­cia­ty­va Už­ven­ty­je vyks­tan­čiuo­se ple­ne­ruo­se, ku­rių pa­grin­das kal­vys­tė ir ak­va­re­lė, gre­ta de­ra ir me­dis, ak­mens skulp­tū­ra, ke­ra­mi­ka. Ple­ne­rai išau­go į me­no sa­vai­tę „Už­ven­tis ART“.

Ak­va­re­li­nin­kų ple­ne­rą or­ga­ni­za­vo Vol­de­ma­ras Ba­ra­kaus­kas, Dai­va Skrups­ke­ly­tė.

Ple­ne­re kū­ry­bin­gai dar­buo­ja­si hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras, dai­lė­ty­ri­nin­kas, et­no­lo­gas Vy­tau­tas Tu­mė­nas.

„Ge­le­ži­nė kryž­dir­bys­tė“

Per ple­ne­ro ati­da­ry­mą pri­sta­ty­ta kal­vio Vir­gi­li­jaus Mi­kuc­kio pa­ro­da „Ge­le­ži­nė kryž­dir­bys­tė“ – pa­sta­rai­siais me­tais au­to­riaus su­kur­ti ryš­kiau­si kal­viš­ko­sios kryž­dir­bys­tės kū­ri­niai su se­no­sios kryž­dir­bys­tės in­terp­re­ta­ci­jo­mis.

V. Mi­kuc­kis – tik­ras kal­vys­tės me­no meist­ras – 1986 me­tais bai­gė Tel­šių tai­ko­mo­sios dai­lės tech­ni­ku­mą ir įgi­jo me­ni­nio me­ta­lo ap­dir­bi­mo spe­cia­ly­bę. 1993-iai­siais ta­po Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­riu. Jo dar­bai eks­po­nuo­ti įvai­rio­se pa­ro­do­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je, V. Mi­kuc­kio kū­ri­nių įsi­gi­jęs Suo­mi­jos me­no ir di­zai­no ins­ti­tu­tas, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tū­ra, Nar­vos pi­lis Es­ti­jo­je. 2013 me­tais Vir­gi­li­jus Mi­kuc­kis pa­skelb­tas „Lie­tu­vos Kal­vių Kal­vis“ kon­kur­so lau­rea­tu, o 2014 me­tais – res­pub­li­ki­nės liau­dies me­no pa­ro­dos „Auk­so vai­ni­kas“ lau­rea­tu.

Už­ven­tiš­kiai V. Mi­kuc­kį pa­žįs­ta kaip kas­me­ti­nį ple­ne­rų da­ly­vį, ge­ne­ruo­jan­tį idė­jas dau­ge­liui ko­lek­ty­vi­nių ple­ne­ro kū­ri­nių, ma­žai kal­ban­tį, bet daug da­ran­tį.

Tarp­tau­ti­nis ple­ne­ras Už­ven­ty­je truks iki penk­ta­die­nio.

Mil­dos KNY­ZE­LIE­NĖS nuo­tr.

Mu­zie­ju­je su­reng­ta kal­vių kal­vio Vir­gi­li­jaus Mi­kuc­kio kry­žių pa­ro­da „Ge­le­ži­nė kryž­dir­bys­tė“.

Pir­ma­die­nį Už­ven­ty­je pra­si­dė­jęs ple­ne­ras truks vi­są sa­vai­tę.

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas