(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kelmės ligoninei – finansinė parama iš Floridos

2017 m. liepos 15 d.

Kel­mės li­go­ni­nės VšĮ Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­rius ga­vo tre­čią fi­nan­si­nę pa­ra­mą – 1000 do­le­rių – iš Ame­ri­kos, Flo­ri­dos vals­ti­jos St. Pe­ters­bur­go Lie­tu­vos duk­te­rų drau­gi­jos, ku­riai va­do­vau­ja Al­do­na Sta­siu­ke­vi­čie­nė.

Slau­gai fi­nan­si­nė pa­ra­ma pra­si­dė­jo tuo­met, kai iš Kel­mės ki­lu­si Al­do­na Čės­nai­tė at­vy­ko pas gi­mi­nes į Kel­mę. Ji ap­žiū­rė­jo Kel­mės li­go­ni­nės Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­rių, gy­rė li­go­nių pa­lai­ko­mą­jį gy­dy­mą ir slau­gą, ste­bė­jo­si di­de­liais dar­buo­to­jų dar­bo krū­viais ir ge­ra tvar­ka.

Po ap­si­lan­ky­mo li­go­ni­nė­je A. Čės­nai­tė nu­ta­rė kreip­tis su pra­šy­mu į St. Pe­ters­bur­go Lie­tu­vos duk­te­rų drau­gi­jos pir­mi­nin­kę ir į drau­gi­jos na­res dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos sky­ri­mo sky­riaus ma­te­ria­li­nės ba­zės pa­ge­ri­ni­mui,nu­pir­ki nau­jos pa­ta­ly­nės, rei­ka­lin­go in­ven­to­riaus.

Pir­mą kar­tą 1000 Ame­ri­kos do­le­rių nuo drau­gi­jos at­ve­žė drau­gi­jos na­rė, iš Kel­mės ki­lu­si Kris­ti­na Šiu­šie­nė-Ju­zė­nas.

Ant­rą kar­tą 1500 JAV do­le­rių at­ve­žė nuo drau­gi­jos Kris­ti­nos duk­ra Ir­ma Kriš­čiū­nie­nė, ku­ri sve­čia­vo­si pas ma­mą Flo­ri­do­je.

Šį, tre­čią­jį kar­tą, 1000 do­le­rių iš St. Pe­ters­bur­go at­ve­žė Ele­na Ja­sai­tie­nė, ją at­ly­dė­jo jos se­suo, bu­vu­si Ra­sei­nių Pir­mi­nės svei­ka­tos cent­ro di­rek­to­rė-gy­dy­to­ja So­fi­ja Šnei­de­rie­nė ir jos vy­ras, Ra­sei­nių vais­ti­nės va­do­vas far­ma­ci­nin­kas Ar­vy­das Šnei­de­ris, pas ku­riuos Ele­na Ja­sai­tie­nė sve­čiuo­sis dvi sa­vai­tes.

Pi­ni­gai pa­gal au­ko­to­jų nu­ro­dy­mą per­duo­ti mi­nė­to sky­riaus ve­dė­jai gy­dy­to­jai Ele­na Čės­nie­nei. Pi­ni­gai bus pa­nau­do­ti sky­riaus li­go­nių ger­ovei.

St. Pe­ters­bur­go Lie­tu­vos duk­te­rų drau­gi­jai dau­ge­lį me­tų va­do­va­vo Al­do­na Sta­siu­ke­vi­čie­nė, bet nuo šių me­tų ge­gu­žės pa­rei­gų at­si­sa­kė dėl gar­baus am­žiaus. Da­bar St. Pe­ters­bur­go lab­da­rin­gai Lie­tu­vos duk­te­rų drau­gi­jai va­do­vau­ja Gra­ži­na Vik­to­rie­nė.

Kel­mės li­go­ni­nės di­rek­to­rė Be­ni­na Pet­ro­šiu­tė, Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja gy­dy­to­ja E. Čės­nie­nė ir per­so­na­las dė­ko­ja Al­do­nai Sta­siu­ke­vi­čie­nei, Al­do­nai Čės­nai­tei, Ele­nai Ja­sai­tie­nei ir Flo­ri­dos vals­ti­jos St. Pe­ters­bur­go Lie­tu­vos duk­te­rų drau­gi­jai už fi­nan­si­nę pa­ra­mą.

Ka­ro­lis Vie­nuo­lis

Vi­li­jos Vait­kie­nės nuo­tr.

Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja gy­dy­to­ja E. Čės­nie­nė prii­ma fi­nan­si­nę pa­ra­mą iš ame­ri­kie­tės Ele­nos Ja­sai­tie­nės.

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas