(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

„Kražių gimnazija 1817-1844 m.“

2017 m. liepos 15 d.

Taip pa­va­din­ta pa­ro­da vei­kia Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro mu­zie­ju­je. Pa­ro­da, pa­reng­ta Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos Re­tų spau­di­nių ir Rank­raš­čių sky­rių, ati­da­ry­ta lie­pos 6-ąją, ją bus ga­li­ma lan­ky­ti iki rugp­jū­čio 20 die­nos.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi įvai­rūs Kra­žių gim­na­zi­jos do­ku­men­tai: 1832-1833 me­tų Vie­šo eg­za­mi­na­vi­mo tvar­ka­raš­čiai Kra­žių gim­na­zi­jo­je ir ap­skri­ties mo­kyk­lo­je, Dio­ni­zo Poš­kos (Paš­ke­vi­čiaus) au­tog­ra­fas, 1804 me­tų ge­ne­ra­li­nė vi­zi­ta­ci­ja, An­ta­no Juš­kos „Abe­ce­ła ar­ba le­men­to­rus dėl ma­žu vajkel’u“, Si­mo­no Sta­ne­vi­čiaus „Day­nas że­mayc­ziu“ ir ki­ti Kra­žių is­to­ri­jai reikš­min­gi do­ku­men­tai.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro nuo­tr.

(Iš kai­rės) Pa­ro­do­je – daug re­tų do­ku­men­tų, su­si­ju­sių su Kra­žių gim­na­zi­ja: Kra­žių gim­na­zi­jos ir ap­skri­ties mo­kyk­los 1832 me­tų bir­že­lio 28-30-osios Vie­šo eg­za­mi­na­vi­mo tvar­ka­raš­tis, Kra­žių jė­zui­tų ko­le­gi­jos mo­ki­nio Ka­zi­mie­ro Bud­ri­kio per­kė­li­mo į re­to­ri­kos kla­sę pa­žy­mė­ji­mas, pa­tvir­tin­tas že­mes­nių­jų kla­sių pre­fek­to Ma­to Ste­fa­no­vi­čiaus pa­ra­šu ir ko­le­gi­jos ant­spau­du, da­tuo­tas 1730 m. lie­pos 2 die­ną, vie­šo eg­za­mi­na­vi­mo tvar­ka­raš­tis Kra­žių gim­na­zi­jo­je ir ap­skri­ties mo­kyk­lo­je 1833 me­tų bir­že­lio 28-30 die­no­mis.

Se­nais do­ku­men­tais do­mė­jo­si ir jau­ni, ir vy­res­ni kra­žiš­kiai.

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas