(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Iš įvykių suvestinės

2017 m. liepos 15 d.

Smur­ta­vo prieš ma­ža­me­čius vai­kus

Lie­pos 11 die­ną, apie 14 va­lan­dų 30 mi­nu­čių, Ty­tu­vė­nuo­se, 1979 me­tais gi­męs vy­ras smur­ta­vo prieš sa­vo ma­ža­me­čius vai­kus, jiems su­kel­da­mas fi­zi­nį skaus­mą.

Iš ga­nyk­los din­go pen­kios avys

Nuo lie­pos 8 die­nos 17 va­lan­dos iki lie­pos 9 die­nos 12 va­lan­dos, Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Gu­de­lių kai­me, iš elekt­ri­niu pie­me­niu ap­tver­tos ga­nyk­los din­go pen­kios avys. Pa­da­ry­ta 300 eu­rų tur­ti­nė ža­la.

Vo­kie­ti­jos pi­lie­tis vai­ra­vo ne­blai­vus

Lie­pos 12 die­ną, 19 va­lan­dų 10 mi­nu­čių, Kel­mės ra­jo­ne, ke­lio Ry­ga-Šiau­liai-Tau­ra­gė-Ka­li­ning­ra­das 111-aja­me ki­lo­met­re su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des-Benz“, ku­rį vai­ra­vu­siam Vo­kie­ti­jos pi­lie­čiui (gi­męs 1966 m.) nu­sta­ty­tas 2,95 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Mu­šė­si ir vie­šo­je vie­to­je, ir na­muo­se

Lie­pos 8 die­ną, apie 20 va­lan­dų 30 mi­nu­čių, Kel­mė­je, Ty­lio­jo­je gat­vė­je, na­mo kie­me, vy­rui (gi­męs 1984 me­tais) kumš­čiu tren­kė į no­sį žmo­nos se­suo, o žmo­na ir dar trys jos drau­gės mu­šė į gal­vą ir ran­kas.

Tą pa­čią die­ną, apie 23 va­lan­dą, Laik­šė­se, šven­tės me­tu, vie­šo­je vie­to­je, ne­blai­viam vy­rui pi­lie­tis tren­kė į vei­dą.

Tos pa­čią die­ną, apie 22 va­lan­dą 30 mi­nu­čių, na­muo­se ki­lus žo­di­niam konf­lik­tui, 1964 me­tais gi­męs vy­ras kumš­čiu su­da­vė smū­gius su­gy­ven­ti­nei (gi­mu­si 1971 me­tais) į vei­dą.

Lie­pos 9 die­ną, apie 11 va­lan­dų 50 mi­nu­čių, Pa­go­jo kai­me, na­muo­se, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 2,19 pro­mi­lės gir­tu­mas) sū­nus (gi­męs 1992 m.) ran­ko­mis tren­kė bei spy­rė ne­blai­viam (nu­sta­ty­tas 1,83 pro­mi­lės gir­tu­mas) tė­vui (gi­męs 1965 m.) į gal­vą.

Ki­še­nė­je – sa­va­dar­bis kas­te­tas

Lie­pos 10 die­ną, apie 18 va­lan­dų 10 mi­nu­čių, į Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą Kel­mė­je bu­vo pri­sta­ty­tas as­muo (gi­męs 1998 m.), ku­rio ga­li­nė­je kel­nių ki­še­nė­je ap­tik­tas daik­tas, pa­na­šus į sa­va­dar­bį kas­te­tą.

Pa­vog­tas ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris

Lie­pos 13 die­ną, nuo 7 va­lan­dos 15 va­lan­dų 30 mi­nu­čių, Pap­rū­džiuo­se iš na­mų pa­vog­tas ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris, ku­rio ver­tė 400 eu­rų.

Pa­rei­gū­nui da­vė ky­šį

Lie­pos 12 die­ną, 22 va­lan­dą 25 mi­nu­tės, , Plūs­či­kių kai­me vai­ruo­to­ja (gi­mu­si 1954 m.), siek­da­ma iš­veng­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės už tai, kad vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį be vals­ty­bi­nės tech­ni­nės ap­žiū­ros, Kel­mės ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tru­liui da­vė 50 eu­rų ky­šį.

Ras­tas mi­ru­si ty­tu­vė­niš­kė

Lie­pos 12 die­ną, apie 9 va­lan­dą, Ty­tu­vė­nuo­se, na­muo­se, ras­tas mo­ters (gi­mu­si 1975 m.) kū­nas be ste­bi­mų išo­ri­nių smur­to žy­mių. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas