(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikų tribūna

R. Paksas. Politinis procesas, kuris neturi precedento nei Lietuvoje, nei Europoje, nei pasaulyje

2017 m. birželio 17 d.

Ro­lan­das PAK­SAS,

Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“ vi­ce­pir­mi­nin­kas

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai bal­sų dau­gu­ma at­šau­kė ma­no eu­ro­par­la­men­ta­ro tei­si­nį imu­ni­te­tą.

Pa­reng­ta bend­ra­dar­biau­jant su Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­ja „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“

Užs. Nr. 354671

Taip priim­tas spren­di­mas, ku­rio itin ne­kant­riai Lie­tu­vo­je lau­kė tie, kas pa­si­slė­pę po ta­ria­mo tei­sin­gu­mo man­ti­jo­mis ban­do įgy­ven­din­ti po­li­ti­nius už­sa­ky­mus ir pa­ten­kin­ti abe­jo­ti­nas as­me­ni­nes ir po­li­ti­nes kai ku­rių as­me­nų am­bi­ci­jas.

To­kių reiš­ki­nių ša­ly­je ne­bū­tų, jei bū­tų efek­ty­vi par­la­men­ti­nė kont­ro­lė. Ta­čiau Lie­tu­vo­je ji neeg­zis­tuo­ja. Tą aki­vaiz­džiai liu­di­ja di­džiu­lis po­li­ti­nis tei­sė­sau­gos ir tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jų an­ga­žuo­tu­mas ir jų tar­nys­tė ne įsta­ty­mui ir tei­sei, bet pa­ski­riems as­me­nims po­li­ti­ko­je. Ir ne tik ma­no at­ve­ju.

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio imu­ni­te­tas nė­ra jo as­me­ni­nė pri­vi­le­gi­ja, bet vi­so Par­la­men­to ir jo na­rių ne­prik­lau­so­my­bės ga­ran­ti­ja.

Ta­čiau apie ko­kias tei­si­nes ir ne­prik­lau­so­my­bės ga­ran­ti­jas ga­li­ma kal­bė­ti, kai sa­vo ša­ly­je jau dau­giau kaip try­li­ka me­tų pa­ti­riu tie­sio­gi­nį po­li­ti­nį per­se­kio­ji­mą ar įvai­riai pa­slėp­tas jo at­mai­nas?

Lie­tu­va il­gus me­tus neį­gy­ven­di­na Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių teis­mo spren­di­mo dėl ma­no pi­lie­ti­nių tei­sių ir lais­vių ne­pro­por­cin­go ap­ri­bo­ji­mo. Teis­mas tą pa­rei­ka­la­vo pa­da­ry­ti dar 2011 me­tų pra­džio­je.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ne­gir­di Eu­ro­pos Mi­nist­rų Ta­ry­bos prie­žiū­ros ko­mi­te­to daug­kar­ti­nių ra­gi­ni­mų. Ne­pai­so­ma ne­tgi, kad nuo 2014 m. rug­sė­jo mė­ne­sio Lie­tu­vai tai­ko­ma su­stip­rin­ta vyk­dy­mo prie­žiū­ra. Ji reiš­kia sis­te­min­gą ne­vyk­do­mo spren­di­mo svars­ty­mą Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nist­rų Ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se.

Ša­lies Vy­riau­sy­bė ne­pai­so Jung­ti­nių Tau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Žmo­gaus Tei­sių ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­jų ir to­liau pa­žei­di­nė­ja Tarp­tau­ti­nio pi­lie­ti­nių ir po­li­ti­nių tei­sių pa­kto prin­ci­pus.

Skau­du pri­pa­žin­ti, kad ne­prik­lau­so­ma pro­ku­ra­tū­ra Lie­tu­vo­je yra tik fik­ci­ja, kaip ir do­mi­nuo­jan­ti, tik dek­la­ra­ty­viai ne­va ne­prik­lau­so­ma ži­niask­lai­da.

Kas, kam ir kiek tu­ri su­mo­kė­ti, kaip rei­kia pri­spaus­ti ži­niask­lai­dos ir tei­sė­sau­gos žmo­nes, kad de­mok­ra­ti­nė­je ša­ly­je tei­sė ir lais­vas žo­dis tap­tų val­džios pa­ran­ki­niais tar­nais? Ar vals­ty­bę, ku­rios pi­lie­čiai yra ta­pę są­moks­lo ir ap­gau­lės įkai­tais, dar ga­li­ma lai­ky­ti lais­va ir de­mok­ra­ti­ne?

Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jos šian­dien se­lek­ty­viai ver­ti­na žmo­gaus tei­sių pa­dė­tį, už­mer­kia akis į tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pų ne­si­lai­ky­mo fak­tus, jei­gu tai ne­pa­žei­džia bend­ri­ją uzur­pa­vu­sių do­mi­nuo­jan­čių po­li­ti­nių gru­pių in­te­re­sų.

Ir at­virkš­čiai, Briu­se­ly­je rea­guo­ja­ma itin irz­liai, jei­gu kal­ba­ma apie po­li­ti­kus, ku­rie kri­tiš­kai ver­ti­na Eu­ro­pos Są­jun­gos po­li­ti­nės no­menk­la­tū­ros dik­ta­tą, na­cio­na­li­nės vals­ty­bin­gu­mo idė­jos men­ki­ni­mą ir jos nai­ki­ni­mą.

Vi­sas šis vie­no as­mens kryp­tin­go po­li­ti­nio per­se­kio­ji­mo pro­ce­sas, tu­rint tiks­lą jį vi­siš­kai eli­mi­nuo­ti iš vi­suo­me­ni­nės veik­los, drau­džiant da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, truk­dant vyk­dy­ti tie­sio­gi­nes pa­rei­gas, įve­liant į ne­si­bai­gian­čias teis­mi­nes pro­ce­dū­ras, ne­tu­ri pre­ce­den­to nei Lie­tu­vo­je, nei Eu­ro­po­je, nei pa­sau­ly­je.

Is­to­ri­ja ir lai­kas žmo­nes, tar­nau­jan­čius ne vi­suo­me­nei, bet at­ski­riems in­di­vi­dams po­li­ti­ko­je ar gre­ta jos, anks­čiau ar vė­liau tin­ka­mai įver­tins.

Šian­dien at­me­tu bet ko­kias in­si­nua­ci­jas bei in­terp­re­ta­ci­jas dėl ma­no są­sa­jų su abe­jo­ti­na, tei­sė­sau­gos struk­tū­rų kur­pia­ma by­la. Esu įsi­ti­ki­nęs, jog ma­no at­žvil­giu tai­ko­mos prie­mo­nės yra per­tek­li­nės ir ne­tei­sė­tos. Ne­su nei su­ta­ręs, nei pa­ža­dė­jęs, nei priė­męs ko­kį nors ky­šį.

Šio­je by­lo­je net ne­bu­vo ieš­ko­ma ta­ria­mam ky­šiui rei­kia­mų pi­ni­gų ir ne­bu­vo trau­kia­mas at­sa­ko­my­bėn nė vie­nas as­muo, ku­ris pa­gal kal­ti­ni­mo lo­gi­ką tu­rė­jo bū­ti suin­te­re­suo­tas ky­šio per­da­vi­mu.

Eu­ro­pos lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos frak­ci­ja, ku­rio­je dir­bu Eu­ro­pos Par­la­men­te, pa­brė­žia ke­le­tą es­mi­nių vi­suo­me­nės ir at­ski­ro pi­lie­čio ak­cen­tų: lais­vė, tei­sin­gu­mas, ap­sau­ga. Ji re­mia­si Jung­ti­nių Tau­tų žmo­gaus tei­sių Dek­la­ra­ci­jos nuo­sta­to­mis, kad lais­vė ne­ga­li bū­ti var­žo­ma dėl po­li­ti­nių su­me­ti­mų ar ki­tų, ne tei­se, bet in­te­re­sais api­brėž­tų da­ly­kų.

Ne pir­mus me­tus bū­da­mas šios frak­ci­jos na­riu, su­pras­da­mas, kas iš tie­sų yra vals­ty­bės ir pi­lie­čio lais­vė bei ne­prik­lau­so­my­bė, esu pa­kan­ka­mai įsi­gi­li­nęs į tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos prin­ci­pus, ku­riuos pro­pa­guo­ja frak­ci­ja ir apie ku­riuos aš kal­bu Lie­tu­vo­je jau ne pir­mi me­tai.

Mes bū­si­me lais­vi tiek, kiek lei­si­me sau to­kiais bū­ti. Mes bū­si­me tei­sūs, jei­gu ne­lei­si­me ki­tiems pa­verž­ti mū­sų tie­sos, o tei­sin­gu­mą vyk­dy­ti tar­si pa­gal už­sa­ky­mus pa­gei­da­vi­mų kon­cer­te. Mes ga­li­me tap­ti drą­siais. Nu­ga­lė­ki­me sa­vo bai­mę ir pri­si­tai­ky­mą dėl sa­vo atei­ties.

Ta­čiau ko­dėl, vis pa­gal­vo­da­mi apie lais­ves­nę atei­tį, mes ne­pa­liau­ja­me gy­ven­ti ne­lais­vo­je da­bar­ty­je?

Pa­reng­ta bend­ra­dar­biau­jant su Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­ja „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“

Užs. Nr. 354671

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas