(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Išnykusius kaimus primins koplytstulpis

2017 m. liepos 15 d.
Penk­ta­die­nį Moc­kai­čiuo­se su­reng­to­je tra­di­ci­nė­je šven­tė­je „Po lie­po­mis“ pa­šven­tin­tas iš­ny­ku­sius kai­mus įam­ži­nęs kop­lyts­tul­pis. Tik pa­va­di­ni­muo­se li­kę Ežė­nai, Už­miš­kiai, Ža­lik­nys, Pusd­va­ris, Pa­gi­rys, Lie­py­nų ir Pe­lė­diš­kės vien­sė­džiai. Kop­lyts­tul­pį iš ąžuo­lo iš­dro­žė Moc­kai­čių drau­gas iš Rad­vi­liš­kio – tau­to­dai­li­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas.Šven­tė­je ne­trū­ko ge­ros liau­diš­kos mu­zi­kos, įvai­rių ap­do­va­no­ji­mų.
Į Moc­kai­čius sau­lė­tą ir šil­tą šios va­sa­ros penk­ta­die­nio va­ka­rą rin­ko­si vie­ti­niai...

Komentarai, nuomonėsDaugiauSei­me ir vie­šo­je erd­vė­je ver­da dis­ku­si­jos – suirs ar ne­suirs val­dan­čio­ji „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir...

Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius tei­gia, kad ar­tė­jan­tys Pre­zi­den­to rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nei anks­čiau.
„Į...

Kal­bė­da­mi apie at­ly­gi­ni­mus, ne­dar­bą, in­ves­ti­ci­jas ar užim­tu­mą daž­niau­siai ban­do­me įsi­vaiz­duo­ti...

Ka­dai­se, praė­ju­sios eko­no­mi­nės kri­zės lai­kais vei­kė to­kia Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­ja prie Vy­riau­sy­bės. Jos tiks­las...

Politikų tribūnaDaugiau


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to...

Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ir eu­ro­par­la­men­ta­rai Briu­se­ly­je, ir Sei­mo na­riai Lie­tu­vo­je vis...

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

imestamp]" border="0" alt="" />

Sūrių gamintoja svajoja apie nuosavą sūrinę

Centas prie cento
2017 m. liepos 12 d.
Val­pai­nių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia Za­ka­rie­nė su vy­ru Arū­nu Za­ka­ru tu­ri ne­ma­žą ūkį, lai­ko 12 pie­ni­nių kar­vių ban­dą. D. Za­ka­rie­nė, iš sa­vų kar­vu­čių pie­no spaus­da­ma įvai­rius sū­rius, jau se­niai sva­jo­ja ir apie nuo­sa­vą sū­ri­nę.
Iš pra­džių bu­vo rim­ti ke­ti­ni­mai sū­ri­nę kur­ti po bend­ruo­me­nės sto­gu. Kaip bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, D. Za­ka­rie­nė aiš­ki­no­si bend­ruo­me­nės sū­ri­nės įren­gi­mo ga­li­my­bes, rei­ka­la­vi­mus su Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­sto­vais.
Rei­ka­la­vi­mai...

Kaip Lietuva tvarko nuotekas: Kelmėje teks plėsti nuotekų valyklą

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 8 d.
Kel­mės mies­te 86 pro­cen­tai gy­ven­to­jų nau­do­ja­si cent­ra­li­zuo­ta nuo­te­kų ša­li­ni­mo sis­te­ma. Ta­čiau į kai ku­riuos gy­ve­na­muo­sius kvar­ta­lus nuo­te­kų tink­lai dar nea­tė­jo. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos rei­ka­la­vi­mu, 98 pro­cen­tai gy­ven­to­jų pri­va­lės tvar­ky­ti nuo­te­kas cent­ra­li­zuo­to­se sis­te­mo­se. UAB „Kel­mės van­duo“ da­ly­va­vo ne vie­na­me ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ros pro­jek­te. De­ja, pa­sta­ruo­ju me­tu nė­ra ga­li­my­bės plės­ti nuo­te­kų ša­li­ni­mo...

Valstybės dieną – renginių margumynas

Krašto žinios
2017 m. liepos 8 d.
Lie­pos šeš­to­ji – Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­na Kel­mės ra­jo­ne pa­žy­mė­ta ren­gi­nių gau­sa ir įvai­ro­ve: spek­tak­liais, van­dens fes­ti­va­liu, pa­ro­do­mis, drau­gys­tės pik­ni­ku, ap­do­va­no­ji­mais.Tau­tiš­ka gies­mė pa­skli­do po vi­są ra­jo­ną. Pir­mą sy­kį, at­si­lie­piant į ini­cia­ty­vą tau­tiš­ką gies­mę vie­nu bal­su gie­do­ti prie 100 Lie­tu­vos pi­lia­kal­nių, him­nas gie­do­tas prie Bur­biš­kių pi­lia­kal­nio.
Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­nos...

Iš Švedijos atkeliavo dešimt audimo staklių

Krašto žinios
2017 m. liepos 5 d.
Kel­mės kul­tū­ros cent­ras su­lau­kė do­va­nos iš Šve­di­jos – de­šimt įvai­rių au­di­mo stak­lių iš Gli­mok­ro­jos au­di­mo stak­lių mu­zie­jaus. Dvi di­de­lės au­di­mo stak­lės do­va­no­tos jau anks­čiau. Kol kas ap­mes­tos tik vie­ne­rios stak­lės, su ku­rio­mis bus mo­ko­ma aus­ti ki­tą ant­ra­die­nį pra­si­dė­sian­čiuo­se tra­di­ci­niuo­se va­sa­ros kur­suo­se.
Kel­mės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ar­nas Ar­laus­kas pa­pa­sa­ko­jo šve­diš­kų stak­lių at­si­ra­di­mo Kel­mė­je is­to­ri­ją.
Prieš ke­le­tą me­tų gru­pė kel­miš­kių mo­te­rų per Kel­mės vie­tos...

Lino šventė mirko lietuje

Krašto žinios
2017 m. liepos 4 d.
Šeš­ta­die­nį Bud­rai­čiuo­se (Kel­mės r.) su­reng­ta ke­tu­rio­lik­to­ji Li­no šven­tė mir­ko lie­tu­je. Į tra­di­ci­nį ren­gi­nį dėl ru­de­nį la­biau pri­me­nan­čio oro su­si­rin­ko kur kas ma­žiau ne­gu įpras­tai žmo­nių, ma­žiau at­vy­ko ir ama­ti­nin­kų, rank­dar­bių meist­rų su sa­vo dir­bi­niais.
Nors Li­no šven­tė su­reng­ta ke­tu­rio­lik­tą kar­tą, nei šven­tės or­ga­ni­za­to­riai, nei nuo­la­ti­niai jos da­ly­viai ne­pa­me­na to­kio pra­sto oro nė per vie­ną ren­gi­nį. Jau iš ry­to dan­gus pra­kiu­ro, ne­nus­to­jo ly­ti ir vi­du­die­nį, per šven­tės...

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Sportas

Stu­di­ja­vęs ke­lias pro­fe­si­jas – ar­chi­tek­tū­rą, so­cia­li­nę pe­da­go­gi­ką, teo­lo­gi­ją – jis ap­si­spren­dė sa­vo...

Keturi kampai

Al­ma ir Sau­lius Grons­kiai į ty­kią tar­si užu­tė­kis so­dy­bą Jo­niš­ky­je at­si­kraus­tė prieš tris­de­šimt me­tų. Jo­je anuo­met gy­ve­no...

Centas prie cento

Val­pai­nių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia Za­ka­rie­nė su vy­ru Arū­nu Za­ka­ru tu­ri ne­ma­žą ūkį, lai­ko 12 pie­ni­nių kar­vių ban­dą. D...

Atolankos

Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius gra­fi­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis pa­sa­ko­ja grau­džiai juo­kin­gą...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių van­den­len­čių par­ko „FoxS­pot“ va­do­vė Ir­ma Ga­jaus­kai­tė sa­ve ap­do­va­no­tų už drą­są pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę...

Va­kar Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) ai­dė­jo el­nių ko­vų bal­sai. Prie dva­ro rū­mų vy­ko ant­ra­sis at­vi­ras Lie­tu­vos el­nių kvies­lių...

Ne­se­na ke­lio­nė Pie­tų Mo­ra­vi­jos vy­no ke­liais su­tei­kė nau­jų ir ne­ti­kė­tų įspū­džių ir ži­nių, ku­rio­mis drau­giš­kai da­li­jo­si gi­dai...

Do­na­tas Jo­kū­bai­tis – gi­das, turintis teat­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Per­nai jis šiau­lie­tiš­kai pra­kal­bo An­ta­no Glus­ki­no...

Visi straipsniai