(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Kaip Lietuva tvarko nuotekas: Kelmėje teks plėsti nuotekų valyklą

2017 m. liepos 8 d.
Kel­mės mies­te 86 pro­cen­tai gy­ven­to­jų nau­do­ja­si cent­ra­li­zuo­ta nuo­te­kų ša­li­ni­mo sis­te­ma. Ta­čiau į kai ku­riuos gy­ve­na­muo­sius kvar­ta­lus nuo­te­kų tink­lai dar nea­tė­jo. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos rei­ka­la­vi­mu, 98 pro­cen­tai gy­ven­to­jų pri­va­lės tvar­ky­ti nuo­te­kas cent­ra­li­zuo­to­se sis­te­mo­se. UAB „Kel­mės van­duo“ da­ly­va­vo ne vie­na­me ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ros pro­jek­te. De­ja, pa­sta­ruo­ju me­tu nė­ra ga­li­my­bės plės­ti nuo­te­kų ša­li­ni­mo...

Kelmėje siekta masiškiausio skaitymo rekordo

2017 m. balandžio 27 d.
Re­kor­do sie­ki­mu pra­dė­tas ren­gi­nių cik­las „Skai­ty­ki­me ki­taip ir kar­tu“, skir­tas Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos 80-osioms gy­va­vi­mo me­ti­nėms.
Di­džiu­lei mi­niai žmo­nių Kel­mės ma­žo­jo teat­ro ak­to­riai at­li­ko me­ni­nę imp­ro­vi­za­ci­ją „Mag­du­tė“.
Po to iš prieš ren­gi­nį iš­da­ly­tų la­pų su teks­tu 520 vai­kų ir suau­gu­siųjų skai­tė Že­mai­tės ap­sa­ky­mą.
Ma­siš­kiau­sio Lie­tu­vo­je skai­ty­mo re­kor­do sie­ki­mą ini­ci­ja­vo bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja Mil­da Nek­ra­šė.
Bib­lio­te­kos di­rek­to­rė...

Kelmės futbolininkams diskvalifikacijos, klubui – bauda

2016 m. lapkričio 10 d.
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos draus­mės ko­mi­te­tas ket­ve­rioms rung­ty­nėms disk­va­li­fi­ka­vo Dei­vy­dą Luns­kį, Kor­ne­li­jų Pet­raus­ką, To­mą Mi­liaus­ką, Jus­tą Pet­ra­vi­čių, El­vi­ną Ind­ri­šiū­ną, Re­mi­gi­jų Čei­lut­ką už ga­li­mai pa­da­ry­tą ža­lin­gą rung­ty­nių są­ži­nin­gu­mui ar ei­gai el­ge­siui, spor­to eti­kos pa­žei­di­mą. Klu­bui skir­ta 3 000 eu­rų bau­da. To­kios san­kci­jos skir­tos re­mian­tis Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos Ty­ri­mų ko­mi­te­to iš­va­do­mis, at­lik­ta ana­li­ze bei ste­bė­se­nos par­tne­rių...

HERCUS mokėjimo kortelė su kredito limitu – patogus sprendimas, kai reikia pinigų

2016 m. spalio 22 d.

Su­ge­do au­to­mo­bi­lis, o iki at­ly­gi­ni­mo dar de­šimt die­nų... Stai­ga Jū­sų vai­kui pri­rei­kė ne­pi­gių odon­to­lo­go pa­slau­gų, o ki­še­nė­se švil­pau­ja vė­jai... Pa­žįs­ta­ma? Su­val­dy­ti to­kią ar pa­na­šią si­tua­ci­ją pa­pras­ta, kai tu­ri HER­CUS mo­kė­ji­mo kor­te­lę su kre­di­to li­mi­tu. Tai pa­to­gus bū­das pa­si­sko­lin­ti pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis, o kre­di­to li­mi­tą nau­do­ti tik pri­rei­kus. Pa­lū­ka­nos mo­ka­mos tik už pa­nau­do­tą kre­di­to su­mą ir tik už tą lai­ko­tar­pį, per ku­rį pa­nau­do­ta kre­di­to da­lis bu­vo...

Knyga apie romėniškojo laikotarpio emaliuotus dirbinius

2016 m. spalio 7 d.
„Vi­suo­met sma­gu su­grįž­ti į Kra­žius“ – pra­dė­da­mas sa­vo kny­gos pri­sta­ty­mą tei­gė pro­fe­so­rius. Lei­di­ny­je ap­ta­ria­mi Lie­tu­vo­je ap­tik­ti II–V am­žiaus pir­mos pu­sės daik­tai, puoš­ti spal­vo­tu ema­liu.
Šių me­tų duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je, 31 ra­dim­vie­tė­je ap­tik­ti 47 ema­liuo­ti dir­bi­niai, ski­ria­mi va­di­na­mie­siems „bar­ba­riš­kiems ema­liams“. Tarp jų yra žir­go ka­ma­nų ap­ka­lai, ge­ria­mų­jų ra­gų juos­tų-ran­ke­nų ir ga­na gau­su pa­puo­ša­lų – se­gių, ka­bu­čių, apy­ran­kių ir kt.
Kny­go­je pa­tei­kia­mas šių daik­tų...

Kel­mės li­go­ni­nė­je lan­kė­si Prem­je­ras

2016 m. rugsėjo 20 d.
Per trum­pą, vos va­lan­dą tru­ku­sį, vi­zi­tą Prem­je­ras ap­žiū­rė­jo re­no­vuo­tus ir jun­gia­mai­siais ko­ri­do­riais su­jung­tus li­go­ni­nės pa­sta­tus, lan­kė­si Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos, Vi­daus li­gų, Chi­rur­gi­jos, Rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­riuo­se, su­si­pa­ži­no su pa­cien­tų gy­dy­mo­si bei me­di­kų dar­bo są­ly­go­mis.
Li­go­ni­nės di­rek­to­rė Be­ni­na Pet­ro­šiū­tė pa­pa­sa­ko­jo, jog li­go­ni­nė tei­kia ant­ro­jo ly­gio pa­slau­gas, per me­tus li­go­ni­nės sta­cio­na­ro sky­riuo­se...

Festivalio pabaigtuvėms – pasaulinė premjera

2016 m. rugpjūčio 27 d.
Fes­ti­va­lio pa­bai­gos kon­cer­tas pa­va­din­tas „Va­sa­ros nak­tys“. Tai – H. Ber­lio­zo kū­ri­nio, ku­ris bus at­lie­ka­mas kon­cer­te, pa­va­di­ni­mas.
Ypa­tin­gas fes­ti­va­lio įvy­kis – kom­po­zi­to­riaus Da­vid A. Jaf­fe (JAV) kon­cer­tas smui­kui, šie­met pa­ra­šy­tas spe­cia­liai Ty­tu­vė­nų va­sa­ros fes­ti­va­liui. Au­to­rius at­vyks­ta į kū­ri­nio prem­je­rą Lie­tu­vo­je.
Pa­sau­li­nę prem­je­rą įgy­ven­di­na Lie­tu­vos ope­ros ir ba­le­to teat­ro or­kest­ras ir so­lis­tė Ka­ren Bent­ley Pol­lick...

Užventyje surengtas kalvių ir akvarelininkų pleneras

2016 m. liepos 16 d.
Į šių­me­ti­nį va­sa­ros ple­ne­rą, ku­ris vy­ko lie­pos 11–16 die­no­mis, su­va­žia­vo 18 kal­vių ir 9 ak­va­re­li­nin­kai.
Kiek­vie­nais me­tais į Už­ven­tį su­va­žia­vę kal­viai su­ku­ria ko­lek­ty­vi­nį dar­bą ir pa­lie­ka jį mies­te­liui.
Šių­me­ti­nis ple­ne­ras – tarp­tau­ti­nis, nes at­vy­ko kal­vių iš Lat­vi­jos. Kal­vių ir tep­tu­ko meist­rų sam­bū­ris šie­met skir­tas pa­gerb­ti iš Už­ven­čio ki­lu­siam ak­va­re­lės meist­rui Eduar­dui Ur­bo­na­vi­čiui, ku­riam šie­met bū­tų su­ka­kę 85 me­tai. Jo gar­bei Už­ven­čio kraš­to mu­zie­ju­je...

Atkuriamas Kražių jėzuitų kolegijos maketas

2016 m. liepos 13 d.
Šią sa­vai­tę Kra­žiuo­se (Kelmės r.) su­reng­tos kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, per ku­rias ar­chi­tek­tų gru­pė at­ku­ria Kra­žių jė­zui­tų ko­le­gi­jos pa­grin­di­nio komp­lek­so vaiz­dą, da­ro jo ma­ke­tą, ku­ris atei­nan­tį pir­ma­die­nį bus pri­sta­to­mas vi­suo­me­nei. Kū­ry­bi­nės sto­vyk­los da­ly­viai at­ra­do duo­me­nų, kad Kra­žiuo­se bū­ta net Leo­nar­do da Vin­čio pa­veiks­lo.Kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės – tai vie­na iš su­de­da­mų­jų praė­ju­sią sa­vai­tę pra­si­dė­ju­sio Kra­žių fes­ti­va­lio, ku­ris tę­sis iki Šv. Ro­ko at­lai­dų, da­lių.
Kra­žių ko­le­gi­jo­je dar­buo­ja­si...

Ki­no nak­tis Kel­mė­je su lietuviškais filmais

2016 m. liepos 12 d.
Kel­mės kul­tū­ros cent­re ki­no my­lė­to­jus su­bū­rė sep­tin­ta­sis va­sa­ros ki­no fes­ti­va­lis „Si­dab­ri­nės ger­vės“ nak­tys“. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai kel­miš­kiams at­ve­žė net tris pui­kiai įver­tin­tus ir ap­do­va­no­tus lie­tu­vių re­ži­sie­rių fil­mus.Pir­mo­ji fes­ti­va­lio da­lis kvie­tė kel­miš­kius pri­si­jung­ti prie do­no­rys­tės ak­ci­jos ir neat­ly­gin­ti­nai paau­ko­ti krau­jo prie Kel­mės kul­tū­ros cent­ro įsi­kū­ru­sio­je Krau­jo cent­ro pa­la­pi­nė­je. Žmo­nių ak­ty­vu­mas ste­bi­no or­ga­ni­za­to­rius, nes per...

Ar "gy­dy­mo mi­nis­te­ri­ja" taps svei­ka­tos?

2016 m. gegužės 7 d.
Va­kar Kel­mė­je svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Ju­ras Po­že­la sa­kė, kad no­ri įsi­klau­sy­ti spe­cia­lis­tų pra­kti­kų nuo­mo­nę ir tik ta­da priim­ti spren­di­mus. Vie­nas svar­biau­sių už­da­vi­nių – pa­keis­ti vi­suo­me­nės po­žiū­rį į sa­vo svei­ka­tą.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Ju­ras Po­že­la sa­kė, jog jo vi­zi­to Kel­mės ra­jo­ne tiks­las – ne tik su­si­pa­žin­ti su vie­tos gy­dy­mo įstai­gų veik­la, vi­suo­me­nės svei­ka­ta, bet ir pri­sta­ty­ti sa­vo veik­los stra­te­gi­ją.
J. Po­že­la pri­pa­ži­no, jog...

Kon­ser­vuo­tą Bo­ra­ko Chvei­de­no na­mą ren­gia­ma­si par­duo­ti

2016 m. balandžio 30 d.
Ty­tu­vė­nų mies­te, So­dų gat­vė­je ant kal­ne­lio (Kelmės r.), sto­vin­tis gy­dy­to­jo Bo­ra­ko Chvei­de­no na­mas ap­sau­go­tas nuo to­les­nio griu­vi­mo. Sa­vi­val­dy­bė šiam me­di­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­lui kon­ser­vuoti sky­rė lė­šų. Koks to­les­nis šio pa­sta­to li­ki­mas? Jį ren­gia­ma­si par­duo­ti.Kaip in­for­ma­vo Ty­tu­vė­nų se­niū­nas Ro­mas Čer­kaus­kas, pa­keis­ti kai ku­rie su­pu­vę Bo­ra­ko Chvei­de­no na­mo sie­nų rąs­tai, pa­sta­ty­tos nau­jos lai­ki­nos geg­nės. Sto­gas ap­trauk­tas spe­cia­lia plė­ve­le. Lan­gai už­kal­ti...

Šešių valstybių atstovai domėjosi vaiko teisių apsauga

2016 m. balandžio 16 d.
Šią sa­vai­tę Kel­mė­je lan­kė­si Bul­ga­ri­jos, Grai­ki­jos, Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos, Len­ki­jos ir Tur­ki­jos iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų ir pra­di­nių kla­sių pe­da­go­gai. Jie drau­ge su „Kūl­vers­tu­ko“ vai­kų dar­že­liu da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nia­me pro­jek­te „Mes esa­me ly­gūs – vi­si tu­ri­me vie­no­das tei­ses.“ Ša­lių at­sto­vai da­li­jo­si pa­tir­ti­mi apie vai­ko tei­sių ap­sau­gą jų ša­ly­se.Kel­mės „Kūl­vers­tu­ko“ dar­že­lio ve­dė­ja Li­li­ja Pa­rad­ni­kie­nė sa­ko, jog te­ma apie vai­ko tei­sių ap­sau­gą pa­sta­ruo­ju me­tu, kai ša­lį su­krė­tė...

Tarptautinėje fotografijų parodoje – ir tytuvėniškio nuotrauka

2016 m. balandžio 13 d.
Tarp eks­po­nuo­ja­mų fo­tog­ra­fi­jų – ir ty­tu­vė­niš­kio Čes­lo­vo Gu­daus­ko nuo­trau­ka „Ry­tas“, ku­rio­je už­fik­suo­tas Brid­vai­šio eže­ro gro­žis ir pa­slap­tin­gu­mas.
Tarp­tau­ti­nė pa­ro­da-kon­kur­sas „Gy­vos že­mės min­tys“ – vie­na iš se­niau­sių ir di­džiau­sių Lie­tu­vo­je, pir­mą sy­kį su­reng­ta 1999 me­tais. Pa­ro­dos vyks­ta Ma­žei­kiuo­se, kas ant­ri me­tai. Praė­ju­siais me­tais pa­ro­da or­ga­ni­zuo­ta vie­nuo­lik­tą kar­tą. Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je eks­po­nuo­ja­ma tik ne­di­de­lė kon­kur­si­nės pa­ro­dos...

Pa­va­sa­rio mu­gė­je jautėsi ar­tė­jan­čių Ve­ly­kų nuo­tai­ka

2016 m. kovo 9 d.
Jau nuo anks­taus ry­to vie­na po ki­tos dy­go ama­ti­nin­kų pa­la­pi­nės, sta­lai, ant ku­rių gu­lė įvai­riau­si ma­lo­nūs pa­žiū­rė­ti, pra­ktiš­ki dir­bi­niai ir ga­mi­niai: mo­li­niai puo­dai, me­di­nės pjaus­ty­mo len­te­lės, verps­tės, in­ki­lai, vil­no­nės raš­tuo­tos ko­ji­nės, rie­ši­nės, tris­pal­vės žva­kės, iš­lie­tos iš pal­mių alie­jaus, įvai­rūs pa­puo­ša­lai, ran­ki­nės, vel­ti­nu­kai ir pa­na­šiai. Kve­pė­jo švie­žia na­mi­ne duo­na, rū­ky­ti kai­miš­ki la­ši­niai.
Mu­gė­je ne­ma­žai gra­žių dar­bų pa­tei­kė ra­jo­no moks­lei­viai iš Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės...

Kelmės savivaldybė klumpa viešųjų pirkimų duobėse

2016 m. kovo 3 d.
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba už kon­ku­ren­ci­ją ri­bo­jan­čių kon­kur­so są­ly­gų pa­tvir­ti­ni­mą sky­rė pu­sės mi­ni­ma­laus gy­ve­ni­mo ly­gio bau­das vi­siems Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos na­riams. Me­tams jie tu­rė­tų nu­si­ša­lin­ti nuo ko­mi­si­jos dar­bo.O Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja nu­spren­dė pra­dė­ti ty­ri­mą, ar Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Re­na­ta Sa­ka­laus­kie­nė ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je...

Kražiai atsisveikino su žudynių aukomis

2015 m. lapkričio 10 d.
Vakar Kražiuose palaidota paskutinioji žudynių auka 52 metų seniūnijos socialinė darbuotoja Lilija Galkauskienė. Šeštadienį ir sekmadienį Kražių kalnelyje atgulė kitos žudiko aukos. Į paskutiniąją kelionę jas palydėjo šimtai žmonių.Nors nuo pirmosios žudynių dienos jau praėjo savaitė, vyresni kražiškiai dar negali ramiai gyventi, o socialinės darbuotojos bijo eiti į darbą.Pirmadienio vidurdienis. Aikštėje prie Kražių bažnyčios ir klebonijos vos telpa automobiliai. Bažnyčioje aukojamos šv. mišios už seniūnijos socialinę darbuotoją Liliją Galkauskienę.52 metų moteris tapo žudiko auka, kai...

Baigėsi Tytuvėnų festivalis

2015 m. rugpjūčio 25 d.
Festivalį užbaigė Lietuvos kamerinis orkestras ir pirmą kartą Lietuvoje koncertuojantis trimitininkas Bo Fuglsang iš Londono karališkosios filharmonijos orkestro bei Sankt Peterburgo Marijos teatro solistė Nadežda Chadževa, koncerte atlikusi G. F. Handel arijas.
Pabaigos koncerto programoje skambėjo J. B. G. Nerudos koncertas trimitui Es-dur, L. Boccherini simfonija ir įstabioji F. J. Haydno „Atsisveikinimo simfonija“.
Dirigavo Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, Tytuvėnų festivalio meno vadovas...

Laikino atokvėpio namai leis pailsėti neįgaliųjų artimiesiems

2015 m. liepos 18 d.
Neįgalius artimuosius slaugantys Kelmės rajono gyventojai su nekantrumu laukia Paprūdžių kaime statomų grupinio gyvenimo namų pabaigtuvių. Čia bus galima apgyvendinti ir ugdyti bei mokyti savarankiškumo namuose prižiūrimus sutrikusio intelekto vaikus, brolius, seseris ir kitus artimuosius.Be to, laikina globa bus suteikiama neįgaliems žmonėms, kai juos slaugantys artimieji norės pasigydyti ar pailsėti.Projektas „Grupinio gyvenimo namai asmenims su negalia“ įgyvendinamas pagal 2007–2013 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II...

Kiemus papuošė vaikų žaidimų aikštelės

2015 m. gegužės 16 d.
Kelmėje Raseinių gatvės kvartalo kiemus papuošė spalvingos vaikų žaidimų aikštelės. Prie laiptinių ir pėsčiųjų takų link „Draugystės“ parko padėti stabilūs, malonaus dizaino suoleliai.Tai baigiamieji projekto „Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (III etapas, Raseinių g. kvartalas)“, projekto kodas VP3-1.1-VRM-02-R-61-010, įgyvendinamas pagal priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ darbai.Šalia Raseinių gatvės 9a numeriu pažymėo daugiabučio baigiama įrengti spalvinga vaikų žaidimų aikštelė.
Aikštelė dar pernai tvarkant daugiabučių kiemus buvo išbetonuota...

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas