(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Abiturientai: žinios įvertintos, laukia tolimesnis kelias

2017 m. liepos 15 d.
Ra­jo­ne įsi­bė­gė­ja bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tės. Šian­dien šį svar­bų do­ku­men­tą gaus Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai. Iš vi­so ates­ta­tus tu­rė­tų gau­ti 322 abi­tu­rien­tai. Ke­tu­ri iš jų džiaug­sis aukš­čiau­siu ži­nių įver­ti­ni­mu – šim­tu­kais.Šian­dien Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re vyk­sian­čio­je bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo Liz­dei­kos gim­na­zis­tams šven­tė­je dvi moks­lei­vės ypač džiaug­sis pa­si­bai­gu­sia eg­za­mi­nų se­si­ja. Abi jos pa­te­ko tarp ke­tu­rių ra­jo­no šim­tu­ki­nin­kų.
100 pro­cen­tų įver­ti­ni­mus ga­vo...

Ar draudimais sumažinsime geriančiųjų skaičių?

2017 m. liepos 15 d.
„Vals­tie­čiai“ pra­dė­jo ko­vą prieš al­ko­ho­liz­mą. Ma­žiau al­ko­ho­lio šie­met lie­jo­si ir Rad­vi­liš­kio mies­to šven­tė­je.„Mū­sų kraš­tas“ klau­sė, ar ga­li drau­di­mai ir san­kci­jos nuo lie­tu­vių nuim­ti stik­le­lį mėgs­tan­čios tau­tos eti­ke­tę ?
– Šie­met Rad­vi­liš­kis šven­tė tris die­nas. Lie­pos 6-ąją al­ko­ho­liu ne­bu­vo pre­kiau­ja­ma. Šven­tės me­tu pa­dau­gi­nu­sių al­ko­ho­lio ar be­siel­gian­čių ne­tin­ka­mai bu­vo su­lai­ky­ta 11. Ke­tu­ri al­ko­ho­lio var­to­ję ne­pil­na­me­čiai bu­vo su­lai­ky­ti ir per­duo­ti tė­vams.Per­nai...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. liepos 15 d.
Šis tur­ny­ras su­lau­kė di­de­lio rad­vi­liš­kie­čių su­si­do­mė­ji­mo – ge­rai ap­švies­ta­me mies­to sta­dio­ne nak­ti­nes var­žy­bas ste­bė­jo gau­sus bū­rys rad­vi­liš­kie­čių.
Ko­man­dos žai­dė ke­tu­riuo­se po­gru­piuo­se.
Ma­ža­ja­me fi­na­le su­si­run­gė „Feye­nord“ ir „Sau­li­nin­ko“ ko­man­dų fut­bo­li­nin­kai. Pas­ta­rie­ji ir ta­po bron­zos me­da­lių lai­mė­to­jais.
Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po rad­vi­liš­kie­čiai, su­si­bū­rę į ko­man­dą „Ar­mi­ra­tas“ ir įtemp­to­je ko­vo­je nu­ga­lė­ję Pa­ne­vė­žio „Spor­ti­dus“...

Šeduvoje – muzika ir šokiai

2017 m. liepos 15 d.
XIV Ty­tu­vė­nų va­sa­ros fes­ti­va­lio ren­gė­jų mu­zi­ki­nė do­va­na še­du­viams – pa­sau­li­nio ly­gio at­li­kė­jų Eg­lės Šid­laus­kai­tės (me­co­sop­ra­nas) ir Vi­do Pin­ke­vi­čiaus (var­go­nai) kon­cer­tas Še­du­vos šv. Kry­žiaus At­ra­di­mo baž­ny­čio­je.
Še­du­vos baž­ny­čio­je bu­vo at­lik­tos var­go­nų imp­ro­vi­za­ci­jos, skam­bė­jo W. Go­me­zo, G. F. Hen­de­lio, A. Stra­del­los, C. Franc­ko, G. Gior­da­ni, T. Al­bi­no­ni, P. Mas­cag­ni kū­ri­niai.
Kiek­vie­ną at­lik­tą kū­ri­nį klau­sy­to­jai pa­si­ti­ko ova­ci­jo­mis, at­li­kė­jams...

Dviejose seniūnijose – nauji seniūnai

2017 m. liepos 13 d.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­tą kon­kur­są Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jos se­niū­no pa­rei­goms lai­mė­jo ka­ra­tė tre­ne­ris Er­nes­tas Mon­čaus­kas.Skė­mių se­niū­ni­jos pa­kai­ti­ne se­niū­ne dirbs so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Ing­ri­da Glad­kie­nė. Abiem nau­jo­kams prieš tai teks pe­rei­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos „rė­tį“.Pos­tą pa­li­kus il­ga­me­čiam Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­nui Leo­nui Gri­ga­liū­nui, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė kon­kur­są nau­jam se­niū­nui.
Į šias pa­rei­gas pre­ten­da­vo trys kan­di­da­tai­, vie­nas iš...

450-metį Radviliškis šventė tris dienas

2017 m. liepos 11 d.
Ju­bi­lie­ji­nė­je mies­to šven­tė­je, ku­ri ūžė tris die­nas, Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čių re­ga­li­jos įteik­tos trims kraš­tie­čiams, o 450-ąjį ju­bi­lie­jų rad­vi­liš­kie­čiams pri­mins kraš­tie­čio Sta­sio Žir­gu­lio su­kur­ta skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja „Mies­to met­raš­tis“.Rad­vi­liš­kie­čius su gra­žiu ju­bi­lie­ju­mi svei­ki­no gau­sus sve­čių bū­rys: Sei­mo na­riai, už­sie­nie­čių de­le­ga­ci­jų – len­kų, bal­ta­ru­sių, gru­zi­nų, uk­rai­nie­čių ir pran­cū­zų – at­sto­vai.
Šven­tės da­ly­vių šir­dis „iš­tirp­dė“ pran­cū­zų de­le­ga­ci­jos va­do­vas, aso­cia­ci­jos...

Rad­vi­liš­kie­čius su­vie­ni­jo "Tau­tiš­ka gies­mė"

2017 m. liepos 8 d.
Ša­lies him­nas skam­bė­jo ir ant Ra­gi­nė­nų pi­lia­kal­nio. Taip rad­vi­liš­kie­čiai pri­si­jun­gė prie ak­ci­jos – „Tau­tiš­ka gies­mė" nuo 100 Lie­tu­vos pi­lia­kal­nių“.
21 va­lan­dą ša­lies him­nu ta­pu­si Vin­co Ku­dir­kos „Tau­tiš­ka gies­mė“ skam­bė­jo vi­so­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se.
Rad­vi­liš­ky­je ji su­skam­bo per mies­to 450-ojo ju­bi­lie­jaus šven­tę. Prie Lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų par­ko ją rad­vi­liš­kie­čiai trau­kė kar­tu su gru­pės „Žal­va­ri­nis“ na­riais.
Di­de­lis bū­rys ra­jo­no žmo­nių su­si­bū­rė Pa­kal­niš­kių se­niū­ni­jo­je...

Startui ruošiasi pirmieji paslaugų centrai

2017 m. liepos 8 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­ba už­de­gė ža­lią švie­są dviem nau­joms vie­šo­sioms įstai­goms – Še­du­vos ir Bai­so­ga­los pa­slau­gų cent­rams. Eu­ro­pi­nių lė­šų in­jek­ci­jo­mis įsteig­ti cent­rai iš­si­lai­ky­ti pri­va­lės pa­tys. Ar pa­kaks jų tei­kia­moms pa­slau­goms už­sa­ko­vų, abe­jo­nių vis dar yra.Še­du­vo­je ir Bai­so­ga­lo­je at­si­ras du nau­ji pa­slau­gų cent­rai, teik­sian­tys pa­slau­gas gy­ven­to­jams, vie­ša­jam sek­to­riui. Še­du­vos cent­ras apims ir Pa­kal­niš­kių se­niū­ni­ją, Bai­so­ga­los – ir Si­dab­ra­vo.
Atei­ty­je...

Atnaujintas paminklas Vytautui Didžiajam

2017 m. liepos 8 d.
Klai­pė­dos gat­vė­je, ne­to­li ge­le­žin­ke­lio, sto­vin­tis obe­lis­kas, skir­tas Vy­tau­to Di­džio­jo 500-osios mir­ties me­ti­nėms, bu­vo ap­leis­tas, ap­tru­pė­jęs.
Pa­mink­lui at­nau­jin­ti iš biu­dže­to skir­ta be­veik 6,5 tūks­tan­čio eu­rų. Už šias lė­šas pa­mink­las bu­vo pa­deng­tas gra­ni­to sluoks­niu, pa­keis­tos ap­link pa­mink­lą bu­vu­sios ply­te­lės, at­nau­jin­tas sky­das su Vy­tau­to ženk­lu ir įra­šas: „1430–1930“.
Be­to­no obe­lis­kas ant laip­tuo­tos pa­ky­los pa­sta­ty­tas 1930 me­tais...

RADVILIŠKIO RAJONE

2017 m. liepos 8 d.
Pats dar­bų au­to­rius ren­gi­ny­je ne­da­ly­va­vo, ta­čiau su rad­vi­liš­kie­čiais pa­bu­vo ki­to­kiu bū­du – atė­ju­sie­ji į pa­ro­dos ati­da­ry­mą ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su ki­no re­ži­sie­riaus, ope­ra­to­riaus, taip pat kraš­tie­čio Vy­tau­to Da­ma­še­vi­čiaus ir Juo­zo Ma­to­nio su­kur­tu fil­mu apie Ar­vy­dą Kaž­dai­lį.
Pa­ro­dos ati­da­ry­mo va­ka­ras pra­si­dė­jo V. Da­ma­še­vi­čiaus pri­si­mi­ni­mais apie pa­žin­tį su eks­po­nuo­ja­mų kū­ri­nių au­to­riu­mi, įžval­go­mis apie eks­po­zi­ci­ją.
Sve­čio at­vež­ta­me fil­me pa­mė­gin­ta...

Absolventams įteikti diplomai

2017 m. liepos 8 d.
Ab­sol­ven­tus, jų tė­ve­lius, mo­ky­to­jus bei ki­tus šven­tės da­ly­vius pa­svei­ki­nęs cent­ro di­rek­to­rius Jo­nas Pra­vi­lo­nis pri­mi­nė ab­sol­ven­tams jų tre­jų mo­ky­mo­si me­tų ke­lią, pa­si­džiau­gė, kad ne­ma­žas jų bū­rys ak­ty­viai da­ly­va­vo ir lai­mė­jo res­pub­li­ki­niuo­se kon­kur­suo­se, pa­ro­do­se, tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se, pa­sie­kė aukš­tų spor­ti­nių lai­mė­ji­mų, o da­bar jau įgi­jo no­ri­mą kva­li­fi­ka­ci­ją, tad be­lie­ka su­si­ras­ti ge­rus dar­bus ir įpras­min­ti sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią.
Svei­ki­ni­mus bei...

RAJONO TARYBOJE

2017 m. liepos 5 d.
Jo­je at­si­ra­do nau­jo­vių – ši­lu­mos tie­kė­jai su­pla­na­vo re­konst­ruo­ti bei au­to­ma­ti­zuo­ti Lin­kai­čių ka­ti­li­nę, įren­giant du 300 ki­lo­va­tų ga­lios me­džio skied­ra kū­re­na­mus ka­ti­lus ir ku­ro san­dė­lį.
Bend­ro­vės duo­me­ni­mis, po re­konst­ruk­ci­jos, ku­riai nu­ma­ty­ta 270 tūks­tan­čių eu­rų in­ves­ti­ci­ja, bū­tų dir­ba­ma be nuo­la­ti­nio ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo.
UAB „Rad­vi­liš­kio Ši­lu­ma“ eksp­loa­tuo­ja­ma Lin­kai­čių ka­ti­li­nė tie­kia ši­lu­mą trims dau­gia­bu­čiams gy­ve­na­mie­siems na­mams...

Tėviškėnų dovanos gimtajam miestui

2017 m. liepos 4 d.
Dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus gy­vuo­jan­čio Rad­vi­liš­kio kraš­to tė­viš­kė­nų klu­bo na­riai ju­bi­lie­jų šven­čian­čiam gim­ta­jam mies­tui do­va­no­jo ne­tra­di­ci­nes do­va­nas – ren­gė pa­ro­das, pri­sta­tė ko­lek­ci­jas, da­li­jo­si kū­ry­ba.Vie­nas po ki­to į Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro sa­lę, ku­rio­je vy­ko Rad­vi­liš­kio kraš­to tė­viš­kė­nų sam­bū­ris, ėjo kraš­tie­čiai, gy­ve­nan­tys ki­tuo­se ša­lies kam­pe­liuo­se, ta­čiau ne­pa­mirš­tan­tys sa­vo tė­viš­kės ir daž­niau ar re­čiau jo­je ap­si­lan­kan­tys.
Dau­ge­lis tė­viš­kė­nų sa­vo dar­bais, kū­ry­ba ir...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. liepos 1 d.
Ku­tiš­kių kai­me su­reng­ta nau­jos spor­to ir poil­sio zo­nos ati­da­ry­mo šven­tė.Šven­tė pra­si­dė­jo Ku­tiš­kių kai­mo bend­ruo­me­nės vė­lia­vos iš­kė­li­mu. Ją iš­kė­lė bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Lau­ry­nas Ba­lins­kas ir bend­ruo­me­nės įkū­rė­ja Re­gi­na Kie­lie­nė.
Į nau­ją­ją spor­to zo­ną su­si­rung­ti dėl drau­gys­tės tau­rės bu­vo pa­kvies­ti fut­bo­lo en­tu­zias­tai iš Rad­vi­liš­kio, Dau­gė­lai­čių, Mie­žai­čių, Kar­če­mų bei Ku­tiš­kių bend­ruo­me­nių.
Tur­ny­re pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ku­tiš­kių bend­ruo­me­nės fut­bo­lo ko­man­da. Si­dab­ro me­da­lius lai­mė­jo...

Vidurvasario šventėje – medžio drožėjų menas

2017 m. liepos 1 d.
Pa­kir­ši­ny­je su­reng­to­je vi­dur­va­sa­rio šven­tė­je 15-os me­tų su­kak­tį pa­mi­nė­jo Pa­kir­ši­nio kai­mo bend­ruo­me­nė. Šven­tę pa­puo­šė su­reng­tas me­džio dro­žė­jų tur­ny­ras. Bend­ruo­me­nės vė­lia­vą pa­šven­ti­no Bai­so­ga­los pa­ra­pi­jos kle­bo­nas To­mas Ja­na­vi­čius.Šių me­tų šven­tės ak­cen­tas – ba­tai, tad jau nuo pat ry­to į kai­mą su­gu­žė­jo me­džio dro­žė­jai Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas, Au­ri­mas Šim­kus ir Ža­ne­ta Šim­ku­vie­nė, Eduar­das Ti­tas, Ed­var­das Bie­lo­ko­pi­to­vas, Da­lius Žy­man­tas.
Par­ko ap­lin­ką iš­gra­ži­no...

Pasipuošęs miestas kenčia nuo vagišių

2017 m. liepos 1 d.
Prieš ju­bi­lie­ji­nę šven­tę Rad­vi­liš­kis pa­si­puo­šė gė­lė­mis. Jos gau­siai su­žy­do ir ša­lia re­konst­ruo­ja­mos cent­ri­nės aikš­tės, ir ki­to­se mies­to vie­to­se.Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Vi­gi­li­ja Dže­več­kie­nė sa­ko, jog pa­grin­di­nė mies­to puo­šy­ba gė­lė­mis jau pa­si­bai­gė – kur tik bu­vo nu­ma­ty­ta, ten jos jau ir su­žy­do.
„Jau tra­di­ciš­kai da­lį gė­lių už­siau­gi­no­me pa­tys – Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro šilt­na­miuo­se mū­sų gė­li­nin­kai, vie­šų­jų dar­bų dar­bi­nin­kai bei...

Praskleista politikų turtų skraistė

2017 m. liepos 1 d.
Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­skelb­tos praė­ju­sių me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jos pra­sklei­dė ra­jo­no po­li­ti­kų tur­tų skrais­tę. Dek­la­ra­ci­jų duo­me­ni­mis, ra­jo­no Ta­ry­bo­je tur­tin­giau­si yra vers­lo ir že­mės ūkio at­sto­vai, ta­čiau yra ir „juo­dai die­nai“ ne­ kaž­ką su­si­tau­piu­sių po­li­ti­kų.Pas­kelb­tų­ dek­la­ra­ci­jų duo­me­ni­mis, aukš­čiau­sia rad­vi­liš­kie­čių val­džia nė­ra tur­tin­giau­sių ra­jo­no po­li­ti­kų są­ra­šo vir­šu­je.
Ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis dek­la­ruo­ja tu­rin­tis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 13...

RADVILIŠKIO RAJONO TARYBOJE

2017 m. birželio 29 d.
E. Bra­jins­kie­nė gar­bės pi­lie­te pa­skelb­ta už iš­skir­ti­nį in­dė­lį į Rad­vi­liš­kio ra­jo­no kul­tū­ros pa­vel­do iš­sau­go­ji­mą bei Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­si­ni­mą.
Nuo 1978 me­tų va­do­vau­jan­ti et­nog­ra­fi­niam an­samb­liui „Še­du­va“, E. Bra­jins­kie­nė su šiuo ko­lek­ty­vu pa­ruo­šė dau­gy­bę kon­cer­ti­nių pro­gra­mų, pro­jek­tų. 2006 me­tais an­samb­lis už tra­di­ci­nės kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą ir sklai­dą no­mi­nuo­tas „Auk­so paukš­te“, įra­šy­tas į tarp­tau­ti­nę in­ter­na­cio­na­li­nę liau­dies or­ga­ni­za­ci­ją.
E. Bra­jins­kie­nė yra...

Vaikų globos namams – tuštėjimo metas

2017 m. birželio 28 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je au­džia­mos min­tys, kaip per tre­jus me­tus vi­sus vai­kų glo­bos na­muo­se „Nykš­tu­kas“ au­gan­čius vai­kus ap­gy­ven­din­ti šei­my­no­se, pas glo­bė­jus. Tam pri­reiks ir fi­nan­si­nių iš­tek­lių, ir po­li­ti­nio spren­di­mo.„Iki 2020-ųjų pas mus ne­tu­ri lik­ti vai­kų glo­bos na­mų. Tu­ri­me ska­tin­ti vai­kų glo­bą ir įvai­ki­ni­mą, kur­ti šei­my­nas, o da­bar­ti­nius vai­kų na­mus „Nykš­tu­kas“ tu­rė­si­me pri­tai­ky­ti ki­toms reik­mėms“, – sa­kė ra­jo­no vi­ce­me­ras Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis, kar­tu su...

Šeduviai šventė miesto šventę

2017 m. birželio 27 d.
Šeš­ta­die­nį vy­ku­sio­je šven­tė­je še­du­viai už aukš­tus re­zul­ta­tus Pa­sau­lio spe­cia­lio­jo­je olim­pia­do­je pa­ger­bė kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ją me­to­di­nin­ką Arū­ną Bag­do­ną bei pa­mi­nė­jo še­du­vio ku­ni­go Juo­zo Šnapš­čio Mar­ga­lio 140-ąsias me­ti­nes.Jau ta­po tra­di­ci­ja, kad še­du­viai mies­to šven­tę šven­čia kar­tu su Jo­ni­nė­mis. Šių­me­tė­je šven­tė­je bu­vo pa­gerb­ti ne tik var­du­vi­nin­kai – pa­dė­ko­ta ne vie­ne­rius me­tus kar­tu su sa­vo auk­lė­ti­niais Še­du­vą gar­si­nan­čiam tre­ne­riui A. Bag­do­nui.
Še­du­vos gim­na­zi­jos...

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas