(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Politikos mokslų studentas ragina netylėti

2017 m. liepos 13 d.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to stu­den­tas kur­šė­niš­kis Ka­ro­lis Rė­vu­tas, at­vy­kęs į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę tar­tis dėl pra­kti­kos, pa­te­ko į Ta­ry­bos po­sė­dį. Po­sė­džio me­tu stu­den­tas pa­reiš­kė nuo­mo­nę dėl vie­šo­jo trans­por­to ir su­lau­kė po­li­ti­kų reak­ci­jos.„Rei­kia ro­dy­ti dau­giau ini­cia­ty­vos, kal­bė­ti apie pro­ble­mas“, – įsi­ti­ki­nęs bū­si­ma­sis po­li­ti­kas.
ais­te.– Ko­dėl nu­spren­dei pa­si­sa­ky­ti Ta­ry­bos po­sė­dy­je?– Ja­me bu­vo spren­džia­mas...

Gyventojų problema – lauko tualetai, valdžios – pinigai

2017 m. liepos 11 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kę­si Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai klau­sė­si ra­jo­no gy­ven­to­jų prie­kaiš­tų dėl to, kad me­tų me­tais yra mai­ti­na­mi pa­ža­dais tu­rė­ti cent­ra­li­zuo­tą van­dens tie­ki­mą ir nuo­te­kų tink­lus. Žmo­nių pro­ble­mos – lau­ko tua­le­tai XXI am­žiu­je, ter­šia­ma gam­ta, val­džios – per ma­žai pi­ni­gų.Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos de­le­ga­ci­ja – vi­ce­mi­nist­ras Min­dau­gas Gu­das, Van­de­nų po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas...

Ikimokyklinukus ketinama įkurdinti moduliniame pastate

2017 m. liepos 4 d.
Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­ba pri­ta­rė, kad Aukš­tel­kės mo­kyk­lo­je, ku­ri ta­po mo­kyk­la-dau­gia­funk­ciu cent­ru, bus įsteig­ta nau­ja iki­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė. Ka­dan­gi vie­tos mo­kyk­los pa­sta­te neuž­ten­ka, nau­jai gru­pei ke­ti­na­ma įreng­ti pa­tal­pas mo­du­li­nia­me prie­sta­te. Tam rei­kia ir pa­pil­do­mų pi­ni­gų.Mo­kyk­la pa­pra­šė Ta­ry­bos įsteig­ti nau­ją iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę, nes ei­lė­je į iki­mo­kyk­li­nio-prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes įre­gist­ruo­tas 21 vai­kas, iš ku­rių 13 jau no­rė­tų pra­dė­ti lan­ky­ti...

Brangsta maršrutas tarp Šiaulių ir Kuršėnų

2017 m. birželio 29 d.
Ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai pa­bran­gi­no gy­ven­to­jams su­si­sie­ki­mą tarp Kur­šė­nų ir Šiau­lių. Taip pra­šę ve­žė­jai, atė­ję į ra­jo­no rin­ką net ir iš Lat­vi­jos, pa­siū­lę ma­žas ve­ži­mo kai­nas ir iš­stū­mę iš jos vie­ti­nius ve­žė­jus. Da­bar Sa­vi­val­dy­bė len­da į gy­ven­to­jų ki­še­nę.Kol po­li­ti­kai gin­či­jo­si, kas efek­tin­giau pa­sa­kys, ko­dėl rei­kia ar ne di­din­ti au­to­bu­sų bi­lie­tų kai­nas, kur­šė­niš­kis stu­den­tas pa­sa­kė es­mę: ne dėl žmo­nių ge­ro­vės dir­ba val­džia.Nuo rugp­jū­čio 1 die­nos...

Žarėnų parapija jubiliejų minėjo atnaujintoje bažnyčioje

2017 m. birželio 29 d.
Šeš­ta­die­nį Ža­rė­nuo­se (Šiau­lių raj.) mi­nė­ta 230 me­tų pa­ra­pi­jos su­kak­tis ir kraš­tie­čių su­si­ti­ki­mas „Po tė­viš­kės dan­gum“, su­ta­pęs su Jo­ni­nė­mis.Re­mian­tis ar­chy­vi­niais šal­ti­niais, mi­ni­mi 1780-ie­ji baž­ny­čios sta­ty­mo me­tai, baž­ny­čia pa­šven­tin­ta 1787 me­tais. Ju­bi­lie­jų mal­dos na­mai rė­mė­jų, ti­kin­čių­jų lė­šo­mis ir rū­pes­čiu pa­si­ti­ko at­nau­jin­tu vi­du­mi.
Šeš­ta­die­nį Ža­rė­nuo­se nuo vi­du­die­nio iki vi­dur­nak­čio vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai. Svar­biau­sias ak­cen­tas – Ža­rė­nų pa­ra­pi­jos 230 me­tų ju­bi­lie­jus –...

Žolę Kuršėnų centre augino iki „Šiaulių krašto“ skambučio

2017 m. birželio 29 d.
Į re­dak­ci­ją atė­ju­si kur­šė­nie­tė Eu­ge­ni­ja pa­sa­ko­jo nie­kaip ne­prip­ra­šan­ti Kur­šė­nų se­niū­ni­jos pa­si­rū­pin­ti, kad bū­tų nu­šie­nau­tas ša­lia jos na­mų esan­tis vals­ty­bi­nės že­mės skly­pas. Žo­lės mies­to cent­re ke­ro­ja nuo pa­va­sa­rio, bet se­niū­ni­ja po­rą mė­ne­sių ne­pai­sė gy­ven­to­jų pra­šy­mo, kol ne­pa­dė­jo „Šiau­lių kraš­tas“.Dvie­jų bu­tų na­me Vil­niaus gat­vė­je 6, šei­mi­nin­kai tu­ri ir skly­pe­lį že­mės, ku­ris drie­kia­si link Ven­tos upės. Po­nia Eu­ge­ni­ja ly­di mus pa­ro­dy­ti ap­leis­to vals­ty­bi­nės že­mės plo­to vaiz­din­go­je Ven­tos...

Surengta Vokietijos vaikų piešinių paroda

2017 m. birželio 27 d.
19 skir­tin­gos te­ma­ti­kos ir tech­ni­kos dar­be­lių at­ve­žė ge­ra­da­ris Zigf­ri­das Lo­ga­lis. Sve­čias pa­si­rū­pi­no dar­be­lių įrė­mi­ni­mu. Kar­tu pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi ir Bend­ruo­me­ni­nių šei­mos na­mų dar­bai.
Už kur­šė­nie­čiams ir mies­to sve­čiams su­teik­tą ga­li­my­bę pa­si­gro­žė­ti vai­kų pie­ši­niais Z. Lo­ga­liui dė­ko­jo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ing­ri­da Ven­ciu­vie­nė. To­kia pa­ro­da su­reng­ta pir­mą kar­tą. 2007 me­tų pa­bai­go­je bu­vo iš­leis­tas 2008-ųjų...

Dviračių žygį skyrėme Piliakalnių metams

2017 m. birželio 22 d.
Lie­tu­vo­je bu­vo ren­ka­mas gra­žiau­sias, mėgs­ta­miau­sias pi­lia­kal­nis. Juo ta­po Ker­na­vės pi­lia­kal­nių komp­lek­sas.
Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­ka Pi­lia­kal­nių me­tams sky­rė dvi­ra­čių žy­gį į Ro­mu­čių ir Rek­čių pi­lia­kal­nius. Šio­je pra­smin­go­je ak­ci­jo­je da­ly­va­vo bib­lio­te­kos skai­ty­to­jai ir dar­buo­to­jos, Kur­šė­nų Per­kū­no drau­go­vės skau­tai, Ro­mu­čių bib­lio­te­ki­nin­kė Ja­ni­na But­no­rie­nė, Ro­mu­čių bib­lio­te­kos sa­va­no­riai.
Pa­si­ga­mi­nę ženk­liu­kus su nau­ja...

Kuršėnų ligoninei – vėl geradario iš Vokietijos dovanos

2017 m. birželio 22 d.
Ant­ra­die­nį Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je ofi­cia­liai ati­da­ry­ti du diag­nos­ti­niai ka­bi­ne­tai, ku­rių įren­gi­mu pa­si­rū­pi­no ge­ra­da­rys iš Vo­kie­ti­jos Zigf­ri­das Lo­ga­lis, įvai­rią hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą Lie­tu­vai tei­kian­tis sep­ty­nio­li­ka me­tų.
Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je ge­ra­da­rio iš Vo­kie­ti­jos Zigf­ri­do Lo­ga­lio rū­pes­čiu ir lė­šo­mis įreng­ti du diag­nos­ti­niai ka­bi­ne­tai su bal­dais, (sta­lai, er­go­no­mi­nės kė­dės), švies­tu­vais, rei­ka­lin­ga įran­ga diag­nos­ti­kai pa­tvir­tin­ti (krau­jos­pū­džio apa­ra­tai...

Valstybės rūpestis: žemės nei parduoti, nei dovanoti

2017 m. birželio 22 d.
Kur­šė­nų gy­ven­to­jas po­nas Jur­gis atė­jo į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją Kur­šė­nuo­se pa­pa­sa­ko­ti, kaip vals­ty­bė per­si­sten­gė be­si­rū­pin­da­ma že­mės rei­ka­lais. Įs­ta­ty­mai, įsi­ga­lio­ję prieš tre­jus me­tus, ap­ri­bo­jo ga­li­my­bę net ir ar­ti­miau­siems gi­mi­nėms par­duo­ti ar pa­do­va­no­ti že­mę, jei­gu že­mės jau tu­ri, bet ją dir­ba ki­ti.Ri­ta ŽA­DEI­KY­TĖ

Lie­tu­vai iš­ko­vo­jus Nep­rik­lau­so­my­bę Jo­nas at­ga­vo 15 hek­ta­rų so­vie­tų na­cio­na­li­zuo­tos tė­vų že­mės. Sa­vo že­mė­je jis iš kar­to ėmė­si ūki­nin­kau­ti – au­gi­no...

Šventę Drąsučiuose prausė lietus

2017 m. birželio 20 d.
Ap­niu­ku­sį penk­ta­die­nio va­ka­rą Drą­su­čiuo­se, Šiaulių rajone, su­reng­ta nuo­tai­kin­ga ir links­ma Kur­šė­nų kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nių šven­tė. Vis iš dan­gaus purš­kia­mas lie­tus ne­su­ga­di­no nuo­tai­kos nei šven­tės da­ly­viams, nei žiū­ro­vams.
Šven­tė­je da­ly­va­vo Drą­su­čių, Mi­cai­čių, Var­pu­tė­nų ir Pa­ku­mul­šių kai­mo bend­ruo­me­nės, iš­ra­din­gai pa­ruo­šu­sios ir pa­puo­šu­sios imp­ro­vi­zuo­tus kie­me­lius su kai­miš­ko­mis vai­šė­mis.
Kaip su­si­ta­ru­sios vi­sos bend­ruo­me­nės ant sta­lų dė­jo varš­kės sū­rius su įvai­riais...

Drą­su­čiams civi­li­za­ci­ja ir van­duo – tik ant po­pie­riaus

2017 m. birželio 17 d.
Kur­šė­nų pa­šo­nė­je esan­čio Drą­su­čių kai­mo (Šiau­lių ra­jo­nas) žmo­nės pik­ti­na­si val­di­nin­kų, gal jau ko­kį 10-me­tį ža­dan­čių kai­me įreng­ti cent­ra­li­zuo­tą nuo­te­kų sis­te­mą, ne­veik­lu­mu. Gy­ven­to­jai ma­no, kad prie­mies­ti­nė jų gy­ven­vie­tė ne­rū­pi nei Kur­šė­nų kai­miš­ka­jai se­niū­ni­jai, nei Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. To­dėl esą pa­smerk­ta su­nyk­ti.Val­di­nin­kai at­sa­ky­mo ne­tu­ri.
„Pa­gal­vo­ki­te tik, XXI am­žius, o mes vis dar už­stri­gę gū­džiuo­se lai­kuo­se, kai vi­siems tek­da­vo į lau­ko tua­le­tą laks­ty­ti!“ – pa­gie­žos...

Moksleivių tariamai nuskriausta mokytoja gali tapti įtariamąja

2017 m. birželio 16 d.
Vie­no­je Kur­šė­nų mies­to mo­kyk­lo­je ki­lęs skan­da­las dėl mo­ki­nių el­ge­sio pa­mo­kos me­tu at­si­su­ko prieš pe­da­go­gę. Ga­li­mą smur­tą prieš mo­ky­to­ją aiš­ki­nę­si pa­rei­gū­nai jos pa­čios at­žvil­giu pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius: dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo ir fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo.So­cia­li­niuo­se tink­luo­se praė­ju­sį mė­ne­sį iš­pla­tin­ta vaiz­do me­džia­ga, ku­rio­je ma­ty­ti, kaip pa­mo­kos me­tu vie­na moks­lei­vė stum­te­li mo­ky­to­ją, tei­si­niais...

Plečiamose Kuršėnų kapinėse jau žvalgomasi ir kolumbariumo

2017 m. birželio 16 d.
Nau­jo­sio­se Kur­šė­nų mies­to ci­vi­li­nė­se ka­pi­nė­se bai­gia­mi ties­ti nau­ji ta­kai šį pa­va­sa­rį nu­me­lio­ruo­to­je pra­plės­to­je te­ri­to­ri­jo­je. Nors lai­do­ji­mų ma­žė­ja, ta­čiau bai­min­ta­si, kad grei­tai vie­tų nau­joms ka­pa­vie­tėms ga­li pri­stig­ti. Kur­šė­nų ka­pi­nėms jau žval­go­ma­si ir ko­lum­ba­riu­mo.Šį pa­va­sa­rį maž­daug vie­no hek­ta­ro plo­te yra at­lik­ti me­lio­ra­ci­jos dar­bai, pa­klo­tas dre­na­žas. Da­bar šiame plo­te įren­gi­nė­ja­mi pra­plės­tos da­lies ta­kai – už­pil­tas smė­lis, žvy­ras, skal­da...

76-asis birželis kuršėniškiams sugrąžino tremties prisiminimus

2017 m. birželio 15 d.
Va­kar Kur­šė­nuo­se, prie Ven­tos pa­kran­tė­je pa­sta­ty­to pa­mink­lo re­zis­ten­ci­jai trem­ties bro­liai ir se­se­rys mi­nė­jo 76-ąsias trem­ties į Si­bi­rą me­ti­nes. Tau­tos Ge­du­lo ir vil­ties die­nos mi­nė­ji­mas ir me­ni­nė pro­gra­ma „Su Lie­tu­va šir­dy“ trem­ties žmo­nėms su­grą­ži­no pri­si­mi­ni­mus. Trem­ties is­to­ri­jos liu­dy­to­jų kas­met vis ma­žė­ja.Kur­šė­niš­kiai Ri­ta ir Jur­gis Jo­nu­tai dar ge­ro­kai prieš mi­nė­ji­mo pra­džią atė­jo į Ven­tos slė­nį prie re­zis­ten­ci­jai at­min­ti pa­sta­ty­to pa­mink­lo. Taip...

Išnuomotas Pumpuriuko ežeras kursto aistras

2017 m. birželio 15 d.
Žve­jys mė­gė­jas Sta­nis­lo­vas Ši­diš­kis iš Šiau­lių krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją ieš­ko­da­mas at­sa­ky­mo, ar ga­li žve­jo­ti vals­ty­bei pri­klau­san­čia­me van­dens tel­ki­ny­je, jei jis yra iš­nuo­mo­tas.Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja at­sa­kė – taip, tu­rint žve­jo mė­gė­jo bi­lie­tą žve­jo­ti ga­li­ma. Šiau­lių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams pa­to­ges­nis at­sa­ky­mas „žve­jo­ti ne­drau­džia­ma. Bet tik tu­rint šios bend­ro­vės su­ti­ki­mą“.Komp­ro­mi­są pa­vy­ko su­ras­ti, „Šiau­lių kraš­tui“ pa­si­kal­bė­jus su te­ri­to­ri­jos, ku­rio­je...

Lėšos – Kuršėnų Lauryno Ivinskio aikštei

2017 m. birželio 13 d.
Kur­šė­nai – di­džiau­sias Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mies­tas (per 11 tūkst. gy­ven­to­jų), ta­čiau vie­šo­ji jo inf­rast­ruk­tū­ra yra ne­pa­kan­ka­mai pri­tai­ky­ta lais­va­lai­kio pra­lei­di­mui ir ne­pat­rauk­li vers­lo kū­ri­mui.
Pa­gal pro­jek­tą bus pa­keis­ta ne­sau­gi aikš­tės ir jos priei­gų dan­ga, įreng­ti laip­tai, per­kel­tas pa­mink­las, su­tvar­ky­tas aikš­tės ap­žel­di­ni­mas (pa­nai­kin­ta da­lis au­ga­lų, juos pa­kei­čiant nau­jais), įreng­ti aikš­tės ap­švie­ti­mo tink­lai, at­nau­jin­ta ma­žo­ji ar­chi­tek­tū­ra...

Globos namai nusilenkė knygai ir skaitytojams

2017 m. birželio 8 d.
Su­si­rin­ku­siuo­sius nuo­šir­džiai pa­svei­ki­no glo­bos na­mų di­rek­to­rius Fe­lik­sas Ru­dzins­kas. Ak­ty­viau­sius skai­ty­to­jus, bib­lio­te­kos sa­va­no­rius ir so­cia­li­nius par­tne­rius di­rek­to­rius ap­do­va­no­jo pa­dė­kos raš­tais, pa­si­džiau­gė tu­ri­nin­gu ir ak­ty­viu tar­pins­ti­tu­ci­niu bend­ra­dar­bia­vi­mu.
Žiū­ro­vus links­mi­no kny­gų per­so­na­žai: Ka­kė Ma­kė, Pe­pė Il­ga­ko­ji­nė, Bo­ru­žė­lė. Moks­lei­viai vai­di­no, dek­la­ma­vo ei­les. Ma­žie­ji ak­to­riu­kai ta­po ža­viais gy­vū­nė­liais...

Meno terapijos paskaita Kairių bibliotekoje

2017 m. birželio 8 d.
Pas­kai­tos me­tu da­ly­viai bu­vo su­pa­žin­din­ti su me­no te­ra­pi­ja, ku­ri ski­ria­ma žmo­nėms, no­rin­tiems pa­ža­din­ti už­slo­pin­tą kū­ry­biš­ku­mą, spręs­ti as­me­ni­nės raiš­kos pro­ble­mas. Prak­ti­nio už­siė­mi­mo me­tu lan­ky­to­jai su­si­pa­ži­no su sa­vi­mo­ty­va­ci­jos pro­ble­ma: ko­dėl taip el­gia­ma­si, ko­dėl vie­ni dir­ba, o ki­ti ne, ko­dėl pa­de­da vie­ni ki­tiems, ko­dėl vie­ni tvar­ko ap­lin­ką, o ki­ti ją nio­ko­ja.
Mo­ty­va­ci­nė pa­skai­ta pa­dė­jo iš­siaiš­kin­ti dau­gy­bę at­sa­ky­mų į mums rū­pi­mus klau­si­mus...

Vaikų teatrų šventė „Po kauke“ Gruzdžiuose

2017 m. birželio 8 d.
Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma Gi­ta­nos Ra­ma­naus­kai­tės.
Ge­rą nuo­tai­ką gau­siai su­si­rin­ku­siems žiū­ro­vams do­va­no­jo fes­ti­va­lio šei­mi­nin­kai Gruz­džių gim­na­zi­jos įvai­rių po­rei­kių vai­kų dra­mos bū­re­lis, pa­ro­dęs Olf­re­do Prais­le­rio spek­tak­lį „Ra­ga­niu­kė“ (va­do­vė Lio­nė Šu­fins­kie­nė, ir spec. Pe­da­go­gė Rai­mon­da Vai­tie­kū­nai­tė), bei gar­bės sve­čiai gar­sus vi­so­je Lie­tu­vo­je Gruz­džių kul­tū­ros cent­ro šei­mos lė­lių teat­ras...

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas