(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

„Akmeninės nakties“ autorinės melodijos

2017 m. liepos 13 d.
Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­ko est­ra­do­je su­reng­tas de­vin­ta­sis au­to­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Ak­me­ni­nė nak­tis“.Kon­cer­tą pra­dė­jo ke­lių anks­tes­nių fes­ti­va­lių da­ly­vė Vil­hel­mi­na Imb­rie­nė iš Ma­žei­kių. Ji yra iš­lei­du­si ei­lė­raš­čių kny­gų, įgar­si­nu­si sa­vo at­lie­ka­mas dai­nas CD dis­kuo­se. Šį­kart at­li­kė­ja pa­dai­na­vo dvi nau­jau­sias dai­nas, gro­da­ma gi­ta­ra.
Vi­sų anks­tes­nių fes­ti­va­lių so­lis­tei Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los Ak­me­nės fi­lia­lo pe­da­go­gei Dai­vai Pa­lio­nie­nei ne...

Atkasti galbūt sinagogos pamatai

2017 m. liepos 12 d.
Ve­ge­rių kai­me (Ak­me­nės ra­jo­nas) ap­tik­ti pa­ma­tai ga­li­mai čia XIX am­žiaus pa­bai­go­je sta­ty­tos si­na­go­gos ar­ba dar anks­čiau vei­ku­sios žy­dų mo­kyk­los. Tai nu­sta­ty­ta per dvi die­nas UAB „Sta­ty­bų archeologija” at­li­kus žval­go­muo­sius ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus.Pa­gal 1866 me­tų is­to­ri­nį pla­ną da­bar­ti­nė­je J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je yra bu­vu­si žy­dų mo­kyk­la. Ve­ge­rių kai­mo sen­bu­viai me­na se­no­lių pa­sa­ko­ji­mus, kad čia vei­kė 1890 me­tais sta­ty­ta si­na­go­ga. Bū­tent į ją bu­vo su­va­ry­ti žy­dai...

Aplinkosaugininkai ragino žvejus jiems padėti

2017 m. liepos 11 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je dėl tin­ka­mo van­dens tel­ki­nių nau­do­ji­mo žve­jų at­sto­vai pa­si­ge­do vers­lo ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų su­pra­tin­gu­mo, o ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai žve­jus ra­gi­no tap­ti nee­ta­ti­niais jų tal­ki­nin­kais.Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo eko­lo­go Sva­jū­no Vil­ko duo­me­ni­mis, ra­jo­ne be­maž 1 500 hek­ta­rų van­dens plo­tų su­da­ro upės ir upe­liai – iš vi­so apie 80. Dau­giau kaip 400 hek­ta­rų uži­ma tven­ki­niai: 14 vals­ty­bi­nių, 2 pri­va­tūs.
Lei­džia­ma...

Prie Seimo reikalavo nusavintų išmokų

2017 m. liepos 11 d.
Kenks­min­go­mis są­ly­go­mis dir­bu­sių as­me­nų in­te­re­sus gi­nan­ti ini­cia­ty­vi­nė gru­pė Ak­me­nės ra­jo­ne rei­ka­lau­ja, kad Sei­mas priim­tų įsta­ty­mą grą­žin­ti 2010-2011 me­tais nu­sa­vin­tas iš­mo­kas.To­kios kom­pen­sa­ci­jos nu­sa­vin­tos, re­mian­tis 2009 me­tų gruo­džio 9 die­nos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nių iš­mo­kų per­skai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo lai­ki­nuo­ju įsta­ty­mu.
2015 me­tų bir­že­lio 30 die­ną Sei­mas priė­mė Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės pen­si­jų ir vals­ty­bi­nių pen­si­jų, su­ma­žin­tų dėl...

Japonijos ambasadorių sudomino ne tik dinozaurai

2017 m. liepos 5 d.
Va­kar Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Toyoei Shi­gee­da.Ja­po­ni­jos dip­lo­ma­tas po­kal­by­je su Sa­vi­val­dy­bės va­do­vais pa­brė­žė Ja­po­ni­jos pa­stan­gas la­biau plė­to­ti eko­no­mi­nius ir kul­tū­ri­nius ry­šius su Lie­tu­va.
„Ta­čiau pro­ble­ma, kad vals­ty­bėms ne­pa­kan­ka in­for­ma­ci­jos, o aš no­riu ją skleis­ti, – sa­kė T. Shi­gee­da. – Bet vien bū­da­mi Vil­niu­je, mes ne­ga­li­me pa­tir­ti, ko­kia įvai­ri jū­sų ša­lis, to­dėl ke­liau­ju“.
Pa­sak...

Konkursą laimėjo Marijus Lopaitis

2017 m. liepos 4 d.
52 me­tų M. Lo­pai­tis 1993-iai­siais bai­gė stu­di­jas Kau­no me­di­ci­nos ins­ti­tu­te. Ja­me dir­bo la­bo­ran­tu, skai­tė pa­skai­tas stu­den­tams, dar dir­bo Žiegžd­rių psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nė­je psi­chiat­ru.
2001 me­tais įsi­dar­bi­no vais­tų kli­ni­ki­nius ty­ri­mus at­lie­kan­čio­je bend­ro­vė­je Lat­vi­jo­je.
Nuo 2003-ųjų dir­bo taip pat Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sio­je me­di­ci­ni­ne veik­la už­sii­man­čio­je įstai­go­je „No­var­tis Phar­ma Ser­vi­ces Inc“, pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus iki šio pa­va­sa­rio –...

Ligoninės direktorius liko poste

2017 m. liepos 4 d.
Me­di­kas, šie­met bai­gian­tis pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai, dve­jo­jo, ar da­ly­vaus kon­kur­se ki­tai ka­den­ci­jai.
„Ap­sisp­ren­džiau, kai dau­ge­lis bend­ra­dar­bių įkal­bi­nė­jo to­liau va­do­vau­ti, iš ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų iš­gir­dau, kad juos ten­ki­na ma­no dar­bas“, – sa­kė T. Sku­čas.
Jis 2012-ai­siais iš Kau­no at­si­kraus­tė į Nau­ją­ją Ak­me­nę su šei­ma, įsi­kū­rė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skir­ta­me tar­ny­bi­nia­me bu­te.
Tuo­met žmo­na Vy­ga­ntė Sku­čie­nė pra­dė­jo dirb­ti gy­dy­to­ja...

Bekelės lenktynės kai kam baigėsi Karpėnų karjere

2017 m. birželio 30 d.
Pra­si­dė­jo Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių „Ral­ly raid“ čem­pio­na­tas, dar va­di­na­mas be­ke­lės ma­ra­to­nu „4x4 pe­ri­met­ras“. Pir­mą kar­tą star­to ir fi­ni­šo vie­tai pa­si­rink­tos Nau­jo­sios Ak­me­nės apy­lin­kės, o ne Drus­ki­nin­kų, kaip ke­le­tą me­tų bu­vo įpras­ta.Va­kar 25 au­to­mo­bi­liai star­ta­vo ne­to­li Šap­na­gių, įsuk­da­mi į Kar­pė­nų kar­je­rą. Čia du au­to­mo­bi­liai su­ge­do, ne­be­ga­lės tęs­ti lenk­ty­nių. Pa­sit­rau­kė „Sport“ kla­sė­je į pri­zi­nes vie­tas tai­kę­sis Mer­kio Sau­ke­vi­čiaus eki­pa­žas iš Vil­niaus ir „Ext­re­me“...

Mitybos pagrindus aptarė sportuojantis mokslininkas

2017 m. birželio 29 d.
Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro mo­ky­to­jams, jų auk­lė­ti­niams ir ki­tiems be­si­do­min­tiems mi­ty­bos pa­grin­dais pa­ta­ri­nė­jo bio­me­di­ci­nos moks­li­nin­kas ir jė­gos tri­ko­vės spor­to meist­ras Ar­tū­ras Su­je­ta iš Kau­no.Lek­to­riaus tvir­ti­ni­mu, vie­na di­džiau­sių mi­ty­bos klai­dų yra ne­ži­no­ji­mas, ką val­gy­ti ry­te, per pie­tus ir va­ka­re. Taip pat ken­kia­ma svei­ka­tai, kai ne­si­lai­ko­ma mi­ty­bos re­ži­mo, dėl ko per­si­val­go­ma. Spor­ti­nin­kai klys­ta, ne­tin­ka­mai įver­tin­da­mi fi­zi­nį...

Akmenės istorijos muziejus dar be vietos ir ekspozicijos

2017 m. birželio 29 d.
Vie­šo­ji įstai­ga Ak­me­nės is­to­ri­jos mu­zie­jus, įre­gist­ruo­ta ko­vo 2 die­ną, ne­vei­kia. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­prii­ma spren­di­mo leis­ti mu­zie­jui kur­tis Da­bi­ki­nė­je bu­vu­sia­me Vla­di­mi­ro Zu­bo­vo dva­re.Mu­zie­jaus stei­gė­jas Arū­nas Ost­raus­kis no­ri nau­do­tis dau­giau kaip pu­sės tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­po­mis vie­naaukš­čia­me pa­sta­te – da­ly­je pa­sta­to ir vi­sa­me pus­rū­sy­je.
Sta­ti­nį eksp­loa­tuo­jan­ti Da­bi­ki­nės spe­cia­lio­ji mo­kyk­la ge­gu­žės vi­du­ry­je pa­pra­šė ra­jo­no...

Vladimiro Zubovo dvare grojo proanūkas

2017 m. birželio 27 d.
Šeš­ta­die­nio kon­cer­te skam­bė­jo Liud­vi­ko van Bet­ho­ve­no, Piot­ro Čai­kovs­kio, Ser­ge­jaus Rach­ma­ni­no­vo ir ki­tų kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai. Kai ku­riuos jų mu­zi­kan­tas at­li­ko kar­tu su žmo­na So­na­ta Zu­bo­vie­ne. Dai­na­vo ba­ri­to­nas Stein Sker­vol­das iš Nor­ve­gi­jos.
R. Zu­bo­vas papa­sa­ko­jo sa­vo gar­sios gi­mi­nės is­to­ri­ją, pri­si­mi­nė bend­ra­vi­mo su se­ne­lais aki­mir­kas.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

„Vasaros lyga“ – be geriausių futbolininkų

2017 m. birželio 27 d.
Pir­mą­ją die­ną po vie­ne­rias rung­ty­nes žai­dė vi­sos da­ly­vau­jan­čios aš­tuo­nios ko­man­dos iš Ak­me­nės, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ven­tos, Da­bi­ki­nė­lės ir Au­cės (Lat­vi­ja).
Ko­man­dos, ku­rio­se žai­džia po pen­kis fut­bo­li­nin­kus, kiek­vie­na tar­pu­sa­vy­je su­si­tiks po du kar­tus. Tad va­sa­ros ly­go­je tu­rė­tų įvyk­ti dau­giau kaip 100 rung­ty­nių.
Pa­sak var­žy­bas or­ga­ni­zuo­jan­čio ra­jo­no Spor­to cent­ro di­rek­to­riaus Man­to Ma­čiaus, „Va­sa­ros ly­go­je“ drau­džia­ma re­gist­ruo­ti ša­lies...

50 me­tų – vai­kų bib­lio­te­ki­nin­kė

2017 m. birželio 27 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Akmenės ra­jo­no Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Ona Ja­nio­nie­nė at­si­svei­ki­no su dar­bo­vie­te, ku­ri bu­vo vie­nin­te­lė 50 me­tų.1966-ųjų rugp­jū­ty­je Vil­niaus kul­tū­ros mo­kyk­lo­je bib­lio­te­ki­nin­kės spe­cia­ly­bės stu­di­jas bai­gu­si aš­tuo­nio­lik­me­tė Ona pra­dė­jo dirb­ti vai­kų bib­lio­te­ki­nin­ke Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je.
Iš Mer­ge­lui­čių kai­mo, esan­čio ne­to­li Kruo­pių, ki­lu­si mer­gai­tė iš­si­rin­ko pro­fe­si­ją, nes mė­go skai­ty­ti. Įsi­vaiz­da­vo, kaip skai­tys ir skai­tys...

Auditas „Akmenės būste“ įstrigo

2017 m. birželio 22 d.
Praė­ju­sį mė­ne­sį Ta­ry­ba įpa­rei­go­jo tik­rin­to­jus au­di­tuo­ti įstai­gą, sua­be­jo­jus, ar jo­je pa­sta­ruo­ju me­tu tei­sin­gai vyk­do­ma ap­skai­ta.
Iki šiol „Ak­me­nės būs­tą“ au­di­ta­vo UAB „Aps­kai­tos ir mo­kes­čių kon­sul­ta­ci­jos“ dėl Įs­tai­gos 2016 m. gruo­džio 31 d. me­ti­nių fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio. Ta­čiau au­di­to­riai ko­vo mė­ne­sį pra­ne­šė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, kad at­si­sa­ko pa­reikš­ti nuo­mo­nę, ka­dan­gi „Ak­me­nės būs­to“ spe­cia­lis­tai ne­pa­tei­kė pa­kan­ka­mai ly­gi­na­mo­sios...

Psichologinėje pedagoginėje tarnyboje – kita laikina vadovė

2017 m. birželio 22 d.
Pos­tas lais­vas ant­ri me­tai, kai į pen­si­ją išė­jo įstai­gai va­do­va­vu­si Ri­ta Bal­ke­vi­čie­nė.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vis ne­skel­bia kon­kur­so va­do­vo pa­rei­goms eiti.
Iki šiol tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ėjo psi­cho­lo­gė Ag­nė Kaz­laus­kai­tė, ta­čiau šį pa­va­sa­rį to at­si­sa­kė.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Sablauskiai priėmė seniūnijos bendruomenių šventę

2017 m. birželio 22 d.
Ati­da­ry­mas su­reng­tas pa­si­kei­tu­sia­me skve­re. Čia kom­po­zi­ci­ją iš ak­me­nų ir au­ga­lų su­kū­rė kraš­tot­var­kos en­tu­zias­tas M. Be­derš­te­tas. Jis sve­čiams pa­pa­sa­ko­jo apie skve­re­ly­je pa­teik­tus Ry­tų me­no frag­men­tus.
Sab­laus­kių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė J. Du­naus­kai­tė pa­dė­ko­jo te­ri­to­ri­ją iš­ly­gi­nu­siam ūki­nin­kui V. Jag­mi­nui, taip pat ūki­nin­kams J. ir V. Stry­kams, ku­rie pa­do­va­no­jo ak­me­nų ir iš jų mo­zai­ką pa­dė­ju­siems su­krau­ti D. ir R. Zu­biams bei vi­siems tal­ki­nin­kams.
Kai­mo...

Mariupolio kryptimi: saugotinas Azovas (10)

2017 m. birželio 22 d.
Ne­to­li Ma­riu­po­lio esan­tis „Meo­ti­dos“ na­cio­na­li­nis par­kas api­ma 17 tūks­tan­čių hek­ta­rų Azo­vo jū­ros ak­va­to­ri­jos ir ša­lia esan­čios 3 tūks­tan­čius hek­ta­rų sau­su­mos.Išs­kir­ti­nis par­ko ob­jek­tas – sek­liau­sia pa­sau­ly­je Azo­vo jū­ra. Vi­sa­me be­veik 38 tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių ki­lo­met­rų plo­te nė­ra gi­les­nių vie­tų kaip 15 met­rų.
To­kio gy­lio pa­kan­ka lai­vy­bai. Vei­kia ke­li uos­tai.
Di­džiau­si Ru­si­jo­je – Ros­to­vas prie Do­no, Ta­gan­ro­gas, Jeis­kas, o Uk­rai­no­je – Ber­dians­kas, Ma­riu­po­lis...

Ma­riu­po­lio kryp­ti­mi: ka­riau­ja už Uk­rai­ną (9)

2017 m. birželio 20 d.
2014-ai­siais prieš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko se­pa­ra­tis­tus ėmę kau­tis sa­va­no­riai iki šiol ne­su­de­da gink­lų. Už Uk­rai­ną, už vals­ty­bę, ku­ri fron­ti­nin­kams ne­su­tei­kia jo­kių so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų.Su­si­ti­ki­mas su Uk­rai­nos sa­va­no­rių ar­mi­jos 8-ojo ba­ta­lio­no ka­riais jų ba­zė­je, esan­čio­je Ma­riu­po­lio pa­kraš­ty­je.
Už po­sū­kio as­fal­tuo­tas ke­liu­kas at­si­re­mia į var­tus ša­lia di­do­ko sta­ti­nio, o prie jo – šar­vuo­tas leng­va­sis au­to­mo­bi­lis. Vis­kas ap­deng­ta mas­kuo­jan­čiu tink­lu.
Į...

Seniūnė išsikėlė į Kauną

2017 m. birželio 20 d.
Va­kar Nau­jo­sios Ak­me­nės kai­miš­ko­jo­je se­niū­ni­jo­je se­niū­nei Vik­to­ri­jai Ma­li­naus­kie­nei bu­vo pa­sku­ti­nė dar­bo die­na, nuo šian­dien ji pra­de­da dirb­ti Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.Vals­ty­bės tar­nau­to­ja priim­ta į Eko­no­mi­kos sky­rių dirbti su Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų re­mia­mais pro­jek­tais. Iš­si­ke­lia gy­ven­ti į Kau­ną.
V. Ma­li­naus­kie­nė 2011 me­tais Šiau­lių uni­ver­si­te­te bai­gė vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo stu­di­jų pro­gra­mą ir įgi­jo va­dy­bos ir vers­lo...

Rusiškos dainos sukvietė į aikštę

2017 m. birželio 15 d.
Ak­me­nės ra­jo­no ir Brians­ko sa­vi­val­dy­bės yra pa­si­ra­šiu­sios tar­pu­sa­vio bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį, pa­gal ku­rią ko­lek­ty­vas pa­kvies­tas į ra­jo­no me­no šven­tę „Ak­me­nės smui­ke­lis“.
Dai­ni­nin­kės, akom­pa­nuo­jant mu­zi­kan­tams ba­la­lai­ka ir akor­deo­nu, at­li­ko se­no­vi­nių ru­sų liau­dies su­tar­ti­nių ir ki­tų me­lo­di­jų.
Pa­gal jas ak­me­niš­kiai aikš­tė­je ėjo ra­te­lius, at­li­ko mu­zi­ki­nes už­duo­tis, pa­teik­tas an­samb­lio na­rių ir joms pa­čioms da­ly­vau­jant.
„Esa­me su­jau­din­tos jū­sų...

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas