(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
Ap­tik­ti ūki­nę duo­bę ar­ba šiukš­ly­ną ar­cheo­lo­gui di­de­lė sėk­mė. Ūki­nė duo­bė at­sklei­džia tik­rus is­to­ri­nius lo­bius: kaip žmo­nės gy­ve­no tam tik­ru is­to­ri­niu lai­ko­tar­piu, ką val­gė, kaip puo­šė­si, ko­kius in­dus nau­do­jo ir t. t. Ar­cheo­lo­gai Gre­ta ir Ka­ro­lis Du­de­riai šiuo me­tu is­to­ri­nių ži­nių ieš­ko ūki­nė­je duo­bė­je, į ku­rią bir­žie­čiai šiukš­les ver­tė XVII am­žiaus pa­bai­go­je.Ne­se­niai Rad­vi­los gat­vė­je, ei­nant į pa­grin­di­nį mies­to pa­plū­di­mį, nu­griau­tas se­nas pri­va­tus na­mas. Jo skly­pe išaugs nau­jas...

Vabalninkas šildysis kailiniais?

2017 m. liepos 14 d.
Nuo se­no Va­bal­nin­ko dau­gia­bu­čius, Kul­tū­ros na­mus, bib­lio­te­ką bei ki­tas įstai­gas šil­do Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Va­bal­nin­ko sky­riaus ka­ti­li­nė. Švie­ti­mo įstai­ga ne tik tie­kia ši­lu­mą gy­ven­to­jams ir įstai­goms, bet pa­ti re­mon­tuo­ja vi­sai nu­si­dė­vė­ju­sias tra­sas bei ša­li­na ava­ri­jas. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai pri­klau­san­tis Cent­ras ne vie­nus me­tus ban­do jai ne­prik­lau­san­čių funk­ci­jų at­si­kra­ty­ti, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė jų pe­rim­ti ne­sku­ba ir tem­pia lai­ką...

Pamatysime, kokių grybų ir kitų gėrybių netruks gausime iš miškų

2017 m. liepos 14 d.
* * *
Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tų ne to­kia par­ti­ja, kad lik­tų be amo. Par­ti­jos ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas pa­reiš­kė, jog po „vals­tie­čių“ ir kon­ser­va­to­rių su­si­ta­ri­mo dėl miš­kų ūkio re­for­mos jau ne­bė­ra pra­smės so­cial­de­mok­ra­tams bū­ti koa­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“. To­dėl par­ti­jos or­ga­nai spręs: ar trauk­tis iš koa­li­ci­jos? Pa­ma­ty­sim. Vie­ni spė­ja, kad so­cial­de­mok­ra­tai pa­si­trauks, nes jiems jau at­si­bo­do bū­ti koa­li­ci­jo­je ma­žes­niuo­ju bro­liu. Su ku­riuo nie­kas ne­si­ta­ria...

Žurnalistas ir rašytojas iš Vabalninko

2017 m. liepos 11 d.
Kraš­to žmo­nės1992 me­tų sau­sio 29 die­nos „Bir­žie­čių žo­džio“ nu­me­ry­je bu­vo iš­spaus­din­ta Vla­do Ra­mo­jaus kny­gos iš­trau­ka „Že­mės ant gy­vo­jo kars­to“ ir pa­teik­ta ži­nių apie au­to­rių.
Ši­taip pra­si­dė­jo gra­žus bend­ra­vi­mas laiš­kais. Li­ko ne tik tu­ri­nin­gi ir nuo­šir­dūs jo laiš­kai, bet ir laik­raš­čio pus­la­piuo­se iš­spaus­din­ti Vla­do Bū­tė­no at­siųs­ti pri­si­mi­ni­mai apie ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos švie­ti­mo mi­nist­rą, vals­ty­bės kont­ro­lie­rių ir Sei­mo pir­mi­nin­ką Kons­tan­ti­ną Ša­ke­nį, va­bal­nin­kie­tį ra­šy­to­ją ir...

Apie naujus ir senus vadus bei įdomius balsavimus Seime

2017 m. liepos 11 d.
Va­di­na­si, kol ne­pa­si­kei­čia įstai­gos va­do­vas, tol ne­ga­li­me su­lauk­ti rim­tų po­ky­čių? Ma­tyt, taip. Juk po­ky­čių il­gus me­tus ne­ma­tė­me „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ bend­ro­vė­je, kol ne­bu­vo pa­keis­ta va­do­vy­bė. Tad, ko ge­ro, ne be rei­ka­lo ei­na­ma prie tvar­kos, jog val­diš­kuo­se po­stuo­se ne­bū­tų am­ži­nų va­do­vų.
Ta­čiau at­leis­ti dar­buo­to­jus iš vals­ty­bės tar­ny­bos nė­ra leng­va. Anks­tes­nis Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos va­do­vas Dai­no­ras Bra­daus­kas bu­vo at­leis­tas dėl ga­li­mo...

Biržietis ir baidarių ultramaratonas

2017 m. liepos 7 d.
„At­ža­ly­no“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Vai­do­tas But­ke­vi­čius daug me­tų ke­lio­nėms ren­ka­si upių ir eže­rų ke­lius – nė­ra tos va­sa­ros, kad ne­sės­tų į val­tį ar bai­da­rę. Šių­me­tė ke­lio­nė ypa­tin­ga – Vai­do­tas da­ly­va­vo bai­da­rių ult­ra­ma­ra­to­ne ir per 28 va­lan­das su vos tri­mis ke­lių mi­nu­čių per­trau­kė­lė­mis įvei­kė 162 ki­lo­met­rus. Nors ke­lio­nės pa­bai­go­je iš nuo­var­gio pra­dė­jo ro­dy­tis ha­liu­ci­na­ci­jos, po ke­lių sa­vai­čių Vai­do­tas su bi­čiu­liais nu­ta­rė pa­kar­to­ti su­dė­tin­gą tra­są be sku­bos.V...

Nausėdžių ilgesys

2017 m. liepos 7 d.
Žmo­gaus ir me­džio se­nat­vės kaip se­se­rys. Ir vie­nas, ir ki­tas, su šak­ni­mis iš gim­tos dir­vos iš­rau­tas, nau­jo­je vie­to­je ne­bep­ri­gis, – ti­ki­na Si­gi­ta Ka­ro­sie­nė. Gi­mu­si Zas­tau­čiuo­se, dau­giau kaip 40 me­tų gy­ve­nu­si, dvi duk­ras su vy­ru užau­gi­nu­si ir jau naš­lau­jan­ti Nau­sė­džiuo­se. Ji jau at­si­kan­du­si mies­tie­tės duo­nos. Gy­ve­nu­si Pa­ne­vė­žy­je. Vėl grį­žu­si į sa­vo Nau­sė­džius. Tai bent ato­sto­gos...– Kol svei­ka­tos tu­ri, ge­rai jau­tie­si. Suk­ry­pau po vy­ro mir­ties. Daug kas...

Kokiomis dovanomis pasitinkame ir pasitiksime šventes

2017 m. liepos 7 d.
Lie­tu­va ir jos žmo­nės džiau­gia­si sa­vo šven­tė­mis. Šven­čia. Do­va­nas do­va­no­ja.Lie­tu­vos Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos iš­va­ka­rė­se Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vals­ty­bės or­di­nus ir me­da­lius įtei­kė dau­giau kaip 40 Lie­tu­vos ir už­sie­nio pi­lie­čių. Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja iš lie­pos 6-osios, ka­da šven­čia­ma Vals­ty­bės die­na, bu­vo per­kel­ta į lie­pos 5-ąją, nes ket­vir­ta­die­nį Pre­zi­den­tė da­ly­va­vo dvy­li­kos Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­me su JAV...

Ką daryti, kai mus visokie institutai ir tyrėjai indeksuoja

2017 m. liepos 4 d.
* * *
Štai švie­žia nau­jie­na. Vie­šo­ji įstai­ga Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas pra­ne­šė, jog nu­sta­tė mū­sų pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­są. Pas­kelb­ta, kad šis in­dek­sas per­nai bu­vo 37 ba­lai iš 100 ga­li­mų. O už­per­nai – 33,4 ba­lo. Va­di­na­si, mū­sų pi­lie­ti­nė ga­lia per me­tus tru­pu­tį ūg­te­lė­jo. Ge­rai ar blo­gai? Tu­rė­tų bū­ti ge­rai, jei­gu mū­sų ga­lia au­ga. Nors nė­ra aiš­ku, kiek iš to mes tu­ri­me nau­dos.
* * *
Skel­bia­ma, kad mi­nė­tas Pi­lie­ti­nės veik­los ins­ti­tu­tas tu­ri tiks­lus stip­rin­ti...

Pačeriaukštės seniūnijos labirintais

2017 m. liepos 4 d.
Bir­žų ra­jo­no se­niū­ni­jų gy­ven­vie­čių gat­vės jau ke­le­ri me­tai tvar­kin­gai pa­ženk­lin­tos len­te­lė­mis su jų pa­va­di­ni­mais. Ypač tuo džiau­gia­si sku­bios pa­gal­bos tar­ny­bos. Ne­be­rei­kia klai­džio­ti, su­tau­po­mas bran­gus lai­kas, ope­ra­ty­ves­nė pa­gal­ba. Pa­če­riaukš­tė­je to­kių len­te­lių nė­ra. Ne vi­si gy­ven­to­jai pa­tys ži­no, ko­kio­je gat­vė­je gy­ve­na. Ką jau kal­bė­ti apie kai­my­nus. Pag­rin­di­niai orien­ty­rai ieš­kant vie­no ar ki­to gy­ven­to­jo: van­den­tie­kis, mo­kyk­la, dau­gia­bu­tis ir t. t...

Lebeniškių kaimo paslaptys

2017 m. liepos 4 d.
Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos pa­kraš­ty­je tarp miš­kų stūk­san­tis Le­be­niš­kių kai­mas su sa­vo praei­ti­mi slen­ka į už­marš­tį. Vie­nin­te­lis gel­bė­to­jas – kraš­to mu­zie­jus. Mu­zie­jaus ve­dė­ja Vi­da Sku­jie­nė su sa­vo tal­ki­nin­kais ban­do pra­kal­bin­ti šio kai­mo is­to­ri­ją.Is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se 1585 m. mi­ni­mas Le­be­niš­kių vai­tys­tės cent­ras. Po ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro čia bu­vo įkur­ta Le­be­niš­kių apy­lin­kė (vei­kė iki 1954 m.) Le­be­niš­kiuo­se vei­kė pra­di­nė ir aš­tuon­me­tė mo­kyk­los. Kai­mo švie­suo­lė, bu­vu­si šios mo­kyk­los...

Nauja atliekų tvarkymo sistema papiktino verslininkus

2017 m. liepos 4 d.
Nuo spa­lio 1 die­nos, jei pri­tars ra­jo­no Ta­ry­ba, tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti vie­ti­nė rink­lia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų. Bus įves­ta rink­lia­vos sis­te­ma, ku­rią su­da­rys dvi da­lys: pa­sto­vio­ji ir kin­ta­mo­ji. Tai reiš­kia, jog pa­sto­vią­ją da­lį mo­kės vi­si, ne­prik­lau­so­mai nuo at­lie­kų kie­kio, o kin­ta­mo­ji mo­kes­čio da­lis jau pri­klau­sys nuo at­lie­kų kie­kio. Į nau­jo­sios tvar­kos pri­sta­ty­mą Sa­vi­val­dy­bė­je at­vy­kę vers­li­nin­kai pik­ti­no­si rink­lia­vos pro­por­ci­ja: ko­dėl...

Siekęs tauraus idealo. Mamertas Indriliūnas

2017 m. liepos 4 d.
Kraš­to žmo­nėsTai bu­vo li­te­ra­tų kar­ta, ku­ri pa­sku­ti­nė atė­jo į ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to au­di­to­ri­jas ir pir­mo­ji įžen­gė į su­grį­žu­sį Lie­tu­vai Vil­niaus uni­ver­si­te­tą. Šiai oku­pa­ci­jų me­tais dva­siš­kai ir fi­ziš­kai lau­žy­tai jau­nų kū­rė­jų kar­tai pri­klau­sė ir Ma­mer­tas Ind­ri­liū­nas – daug ža­dė­jęs kri­ti­kas, poe­tas ir ver­tė­jas, ne­spė­jęs rea­li­zuo­ti sa­vo neei­li­nio ta­len­to, nes gy­ven­ti jam bu­vo lem­ta tik dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus.
Jo gim­ti­nė – gra­ži...

Milžinas Juostaviečiuose nebeužmigtų

2017 m. birželio 30 d.
Šį šeš­ta­die­nį Juos­ta­vie­čiuo­se – gim­ta­die­nis. Kai­mui – 410 me­tų. Iš­kil­mėms puo­šia­si par­kas. Or­ga­ni­za­to­riai ža­da: šven­tė bus įspū­din­ga.Kai­mo bib­lio­te­ki­nin­kė, bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­rė Da­lia Vė­tie­nė daug me­tų ren­ka kraš­to­ty­ri­nę me­džia­gą. Da­lia ir at­kaps­tė fak­tą: Juos­ta­vie­čiai is­to­ri­jos šal­ti­niuo­se pir­mą kar­tą pa­mi­nė­ti 1607 me­tais. Apie kai­mą by­lo­ja sak­mė. Čia gy­ve­nęs mil­ži­nas. Di­džiu­lis kaip kal­nas. Iš to­lo jo plau­kai ro­dės lyg krū­mai. Ei­da­mas mil­ži­nas vis brauk­da­vęs pa­že­me sa­vo il­gą lyg...

Kritinė padėtis Medeikių vaikų namuose

2017 m. birželio 30 d.
VšĮ „Vai­ko užuo­vė­ja“ Me­dei­kiuo­se skęs­ta sko­lo­se ir nuo lie­pos 1 die­nos var­gu ar be­ga­lės vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jas. Ba­lan­džio pa­bai­go­je Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čiai-Si­no­dui nu­ta­rus VšĮ „Vai­ko užuo­vė­ja“ vie­nin­te­lio da­li­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas per­leis­ti Sa­vi­val­dy­bei, vai­kų na­mų rei­ka­lai tar­si pa­ki­bo ore: kol ins­ti­tu­ci­jos su­si­ra­ši­nė­ja, ko­kia tvar­ka tu­ri bū­ti nu­trauk­ta su­tar­tis, vai­kai grei­tai ne­be­tu­rės ko val­gy­ti.Pir­ma­die­nį dėl si­tua­ci­jos Me­dei­kių vai­kų...

Biržiečiai Vilniuje pristatė muzikinį klipą

2017 m. birželio 27 d.
Elekt­ro­ni­nės mu­zi­kos gru­pę „Bichtc­raft“ įkū­rę bir­žie­čiai Jus­ti­nas Si­ma­na­vi­čius ir Al­vi­das Ka­va­liaus­kas prieš ke­lias die­nas Vil­niu­je ger­bė­jams pri­sta­tė de­biu­ti­nės dai­nos „18 mil­lion“ vaiz­do kli­pą. Vaiz­do kli­pe pa­si­ro­do ži­no­ma ak­to­rė Ine­ta Sta­siu­ly­tė bei jos gy­ve­ni­mo drau­gas šo­kė­jas Dei­vi­das Meš­kaus­kas. Apie dai­nos ir kli­po gi­mi­mą – pa­sa­ko­ji­mas tie­siai iš Ba­lio sa­los, kur šiuo me­tu gi­du dir­ban­tis Jus­ti­nas yra iš­ly­dė­jęs tu­ris­tų gru­pę.Ką reiš­kia gru­pės „Bichtc­raft“...

Pasiburkavimas su Arvydo čempionais

2017 m. birželio 27 d.
Gei­džiū­nie­tis Ar­vy­das Ku­dū­kis – ūki­nin­kas. Se­niū­nai­tis. Bet jo kiek­vie­na dar­bo die­na pra­si­de­da ir bai­gia­si tarp ba­lan­džių. Šie me­tai ir ba­lan­di­nin­kui, ir jo ba­lan­džiams ypa­tin­gi. Iš pa­ro­dos Šiau­liuo­se iš­skir­ti­niai po­vi­niai Ar­vy­do ba­lan­džiai grį­žo kaip čem­pio­nai.Vien­kie­mio šei­mi­nin­kai Ar­vy­das, jo žmo­na Er­na ir trys suau­gę sū­nūs iš­puo­se­lė­ję so­dy­bą. Jau­ku čia ne tik na­miš­kiams. Ir lau­ki­niams paukš­čiams. Ul­du­kai už­siė­mę eg­lę. Ten pe­ri­si. Jų dau­gė­ja. Ul­du­kai sa­vo te­ri­to­ri­ją ži­no, į...

Apie privalomuosius atskaitymus, bendrąsias miškų ūkio reikmes ir miško kelių remontą

2017 m. birželio 27 d.
Nuo 2015 me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo nau­ja pa­rei­ga pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams –apskaičiuoti, dek­la­ruo­ti ir su­mo­kė­ti pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus iš pa­ja­mų už par­duo­tą ža­lia­vi­nę me­die­ną, pa­ruoš­tą jų val­do­ma­me miš­ke ir už par­duo­tą jų val­do­mą ne­nu­kirs­tą miš­ką. Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai fi­zi­niai as­me­nys pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus pri­va­lo ap­skai­čiuo­ti, su­mo­kė­ti ir dek­la­ruo­ti ka­len­do­ri­niam pus­me­čiui pa­si­bai­gus, tai yra ati­tin­ka­mai iki lie­pos 15 die­nos ir sau­sio 15...

Kodėl politikai nenori depolitizuoti VRK ir bijo internetinio balsavimo

2017 m. birželio 27 d.
Mū­sų iš­rink­tie­ji vėl su­si­ki­vir­či­jo. Mat Sei­me bu­vo tvir­ti­na­ma nau­jos su­dė­ties Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK). Pat­vir­ti­no. Tik be dvie­jų na­rių. Pro­tes­tuo­da­mi, kad į Rin­ki­mų ko­mi­si­ją nuo par­ti­jos ne­pas­kir­tas jų siū­ly­tas Drus­ki­nin­kų po­li­ti­kas Vi­lius Se­meš­ka, kon­ser­va­to­riai bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo. Sei­mas ne­pat­vir­ti­no ir ko­mi­te­to su­kri­ti­kuo­to Jo­no Ud­rio, ku­rį siū­lė Tei­si­nin­kų drau­gi­ja. Ta­čiau nau­ją Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją tu­ri­me. Jai va­do­vaus bu­vu­sio...

Koks paukštis yra, ir koks gali būti, lietuvis?

2017 m. birželio 23 d.
* * *
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je vy­ko tarp­tau­ti­nės ka­rių pra­ty­bos „Ge­le­ži­nis vil­kas“. Šių pra­ty­bų ste­bė­ti at­vy­ko NA­TO ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas. Mū­sų ži­niask­lai­da pa­sa­ko­jo apie pra­ty­bas. Ta­čiau ne­pra­lei­do pro­gos pa­skelb­ti, jog mū­sų ka­riuo­me­nė nu­si­pir­ko bran­gių ger­tu­vių. Ne va­kar, ne už­va­kar, o ge­ro­kai anks­čiau. Tuo pat me­tu, kaip pir­ko auk­si­niais pa­krikš­ty­tus šaukš­tus ir sam­čius. Maž­daug prieš me­tus. Ta­da apie šiuos pir­ki­nius mū­sų ži­niask­lai­da ūžė ke­lias...

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas